עיריית תל-אביב יפו | פותחים שנה

ועוד. אינטרנט לעיון, ספרים ואנגלית), ערבית (עברית, ולמבוגרים לילדים ספרים השאלת עיון. ואולם מחשבים חדר הרך, לגיל ומשחק קריאה חדר בספריה إعارة الكتب لألطفال والكبار (بالعبرية, العربية واإلنجليزية), كتب مطالعة, إنترنت والمزيد. تحتوي المكتبة على غرفة للقراءة واللعب للطفولة المُبكّرة وغرفة حاسوب وقاعة مطالعة. ההרשמה תנאי • מעודכן. נהיגה רישיון / דרכון / זהות תעודת הצגת עם תשלום, ללא ירשמו תל–אביב-יפו תושבי • הילד. רשום בה זהות, תעודת הצגת עם ההורים, אחד בלוויית ירשמו 18 גיל עד ונוער ילדים شروط التسجيل • سيقوم سكان تل أبيب - يافا بالتسجيل مجانًا, عند تقديم بطاقة هوية/ جواز سفر/ رخصة قيادة. • برفقة أحد الوالدين, عند تقديم بطاقة الهوية, التي تم 18 سيتم تسجيل األطفال والشباب حتى سن تسجيل الطفل فيها הפתיחה שעות 18:45-11:00 חמישי עד ראשון ימי ساعات العمل 18:45-11:00 أيّام األحد حتى الخميس 6-3 לגילאי סיפור שעות מותנת חופשית) (הכניסה דו-לשונית סיפור ושעות הערבית העברית, בשפה יתקיימו הסיפור שעות מראש. ברישום 6-3 ساعات قصة لألعمار ساعات القصة ستكون باللغتين العبرية, العربية وثنائية اللغة (الدخول مجاني) مشروط بالتسجيل المسبق.

في المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי

43

Made with FlippingBook Online newsletter creator