עיריית תל-אביב יפו | פותחים שנה

جمباز وألعاب بهلوانيّة

/ להרשמה > للتسجيل

התעמלות קרקע ואקרובטיקה

جنيفير جبران / ג'ובראן ג'ניפר

ראשון األحد

שליש י الثالثاء

ואקרובטיקה קרקע התעמלות جمباز وألعاب بهلوانيّة

רביע י األربعاء

16:15-15:30

الثاني - إلزاميّة روضة مُبتدئات | -ב' חובה גן מתחילות 16:15-15:30

17:00-16:15

17:00-16:15

مُستمرات ממשיכות

18:00-17:00

18:00-17:00

ما قبل المُتقدّمات מתקדמות טרום

19:00-18:00

19:00-18:00

مُتقدّمات מתקדמות

16:00-15:15

مُبتدئات صفوف الثاني-الخامس | ב'-ה' כיתות מתחילות

17:00-16:00

فريق األداء | הופעות נבחרת

19:00-18:00

ألعاب بهلوانية مُخصّصة | לגלגל ייעודית אקרובטיקה للعجلة ]5-3[ ״ كنغر ״ األهل واألطفال | "קנגורו" וילדים הורים

18:00-17:00

20:00-19:00

20:00-19:00

18+ كبار | 18 + בוגרים

في المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי

31

Made with FlippingBook Online newsletter creator