צרפתי שמעון | מגרש 412+413

צרפתי בפארק

צרפתי שמעון בונים חיים חדשים

*5999 s-sarfati.co.il

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease