The Capital Letter Magazine

) Pitom בקפריסין (הדמייה: Ewave Nadlan גיוון פעילות לחוץ לארץ. פרויקט אורוקליני של

לפעילות בחו"ל, בדגש על הקמתה של זרוע יזמית ומלונאית באי השכן קפריסין. בשלב השלישי, החברה יצרה זרוע יזמית נוספת גם בתחום הנדל"ן המניב עם פעילות בהקמת שטחי מרלו"ג, מסחר ומשרדים במספר פרויקטים אסטרטגיים. אם פירמת נדל"ן פעילה בתחום פעילות אחד, אזי עליה לצאת לתחומי פעילות נוספים; אם פעילותה מרוכזת באזור גיאוגרפי מסוים, אזי עליה להתרחב לאזורים גאוגרפים נוספים כאשר התוכנית האסטרטגית להתרחבות הפעילות העסקית שלנו יצאה לדרך, המטרה לאו דווקא הייתה גיוון. בראייה לאחור ומתוך הסתכלות על מצב שוק הנדל"ן בארץ, הרי שברור שגיוון הפעילות העסקית של החברה העניק לנו חוסן ועמידות יוצאות דופן ביחס לאירועים והמאורעות שאנו חווים לא רק בחודשים האחרונים, אלא אפילו בשנים האחרונות. מציאות של ודאות שינתה את פניה למציאות של אי ודאות, וכל חברה עסקית נדרשת להיכנס ולו לתהליך קטן כדי להפחית תלות בתחום, שוק או תא שטח גיאוגרפי בו היא מרכזת את עיקר פעילותה. זה יכול להיעשות בצעדי תינוק מדודים, אולם בסופו של תהליך, החברה תהפוך לחסונה ועמידה יותר ביחס למציאות המשתנה.

לעומת מאי 48% שקלים, ירידה ריאלית בשיעור של אשתקד. בחמשת החודשים הראשונים של השנה הסתכם תזרים המזומנים של הקבלנים ממכירת דירות ביחס 43% מיליארד שקלים – נמוך ריאלית ב- 26 ב- , ואחת הרמות הנמוכות 2022 לתקופה המקבילה בשנת בחמש השנים האחרונות (ע"פ משרד האוצר). השפעת האירועים הללו אינה פוסחת על אף שחקן הפעיל בעולמות הנדל"ן, ורמת הסיכונים בענף גדלה. אחת הדרכים לצמצום רמת הסיכון הגדלה היא באמצעות גיוון הפעילות העסקית. המשמעות של אמירה זו היא כזאת – אם פירמת נדל"ן פעילה בתחום פעילות אחד, אזי עליה לצאת לתחומי פעילות נוספים; אם פעילותה מרוכזת באזור גיאוגרפי מסוים, אזי עליה להתרחב לאזורים גיאוגרפיים נוספים; ואם הפעילות מרוכזת בישראל, אזי עליה לשקול התרחבות גם למדינות אחרות. Ewave זו בדיוק הייתה הדילמה בפניה ניצבה חברת לפני שש שנים בדיוק. הייתה לחברה פעילות Nadlan נרחבת של התחדשות עירונית בתא השטח של דרום תל אביב. לא ידענו לחזות פני עתיד, אך ידענו שכדי להפוך את החברה לבעלת טביעת אצבע משמעותית יותר בשוק הנדל"ן הישראלי, עלינו להרחיב ולגוון את הפעילות. השלב הראשון היה להתרחב מדרום תל אביב לתאי השטח של מרכז תל אביב וצפון העיר, ובהמשך לערים נוספות בגוש דן ולאזורי ביקוש נוספים, דוגמת נתניה, בת ים והרצליה. בשלב השני התרחבה החברה

17

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online