The Capital Letter Magazine

בחדר הניתוח

איזו מגמה נדל”נית נחשפת דווקא בדו”ח מבקר המדינה? מדוע כדאי להיערך עם קופת מזומנים נאה דווקא עכשיו, ומדוע לגופי המימון החוץ בנקאי אסור להתבשם מחלקם המשמעותי בשוק האשראי העסקי בנדל”ן? 2023 המגמות שחשוב להכיר לקראת תחילת הרבעון השלישי של

שיכול ללמד על חלקם של המוסדות בהיצע הנמוך. אלף יח”ד שאושרו במוסדות התכנון בשנים 600 מתוך מתוכן הן ביוזמה ציבורית (ייזום 64%- האחרונות, כ אלף 384 וקידום תכנון על ידי גופים ממשלתיים), קרי אלף יח”ד שווקו בפועל. כך המדינה 53 יח”ד. אלא שרק שבכובע אחד “הכינה את הקרקע” לשיווק, לא מימשה את הפוטנציאל, ולא הזרימה לשוק את הקרקעות לבניית עשרות אלפי הדירות שכה נחוצות בו. בשורה התחתונה, המצב של ביקוש גבוה מההיצע יחריף, ולכן ניתן להעריך כי מספר העסקאות הנמוך לא יימשך עוד תקופה ארוכה. עם זאת, השילוב של מחירי דירות שהאמירו מאז פרוץ הקורונה, והעלאות הריבית ש“ייקרו את הכסף“, ימשיכו להקשות על הרוכשים. על כן יזמים וקבלנים לא יכולים לבנות בעתיד הנראה לעין על העלאות מחירים ועליהם להתרגל לסביבת המחירים הנוכחית, ואולי אף לשחיקה ריאלית נוספת במחירים .5% בהמשך השנה של עד כ-

שוק הנדל”ן הישראלי נכנס בחודשים האחרונים להאטה. מסקירות הנדל”ן של אגף הכלכלנית הראשית באוצר אלף 20 עולה כי ברבעון הראשון של השנה נמכרו במדינה 42% דירות בלבד (יד שנייה וחדשות). מדובר בירידה של . 2022 לעומת הרבעון הראשון של , שעסק 2023 יוזכר כי דו”ח מבקר המדינה לשנת ברשות מקרקעי ישראל (רמ”י) התייחס להיקפי , ומסקנותיו 2022-2006 הבנייה של דירות בין השנים נתנו תוקף להערכות חוזרות ונשנות שנשמעו בשנים האחרונות מצד גורמים בשוק הנדל”ן, כי ההיצע נמוך משמעותית מהביקוש. הציבור יחזור לקנות, אבל לא בכל מחיר הציבור יחזור לקנות, אבל לא בכל מחיר. כמה נמוך? לפי ממצאי המבקר, בכדי לענות על הביקוש היה צריך אלף דירות בישראל. הנה נתון נוסף 189 לבנות עוד

256,000

גמר בנייה צורכי הדיור

201,000

143,000

130,000

128,000

119,000

102,000

93,000

96,000

94,000

79,000

56,000

-15,000

-14,000

-55,000

-25,000

-46,000

-34,000

ירושלים

תל אביב

צפון

חיפה

דרום

מרכז

(ביח”ד) 2006-2022 פער מצטבר בין צורכי הדיור לגמר בנייה, לפי מחוזות,

(מתוך דו”ח מבקר המדינה)

6

Made with FlippingBook Ebook Creator