The Capital Letter Magazine

התחדשות עירונית בבני ברק. צילום: דור סער

שנה, ויש 50 ניתן לפרוס את המשכנתא לעתים עד . האם 90% מקומות שמאפשרים לקחת מימון לדירה של זה נכון לאפשר לזוג צעיר לפרוס משכנתה לתקופת זמן כה ארוכה ובמינוף כה גבוה? זו כבר שאלה שכל אחד צריך לבחון אותה לפי מצבו. מה שחשוב הוא להעמיד אפשרויות נוספות מעבר למה שקיים כיום". "ירידות המחירים קורות בפועל, אך הן לא דרמטיות. אתה לא רואה שוק מחירים שנשבר. לדעתי נמשיך במגמה הנוכחית עד לרבעון האחרון של השנה, ושם המגמה הזו צפויה להשתנות בשל השינויים המתקרבים שעליהם הצבענו" "אני צופה שהריבית תתייצב על טווח של , אך גם אם היא תהיה נמוכה יותר, נניח 4.25%-4.5% , עבור שוק השכירות, המשמעות היא שהמודל 4% הכלכלי הוא לא אפקטיבי. השוק הזה אמור לתת מענה לפלחי אוכלוסייה מאוד רחבים, אך עבור חברות שרוצות לפעול בשוק השכירות ארוכת הטווח זה לא כלכלי. אלה לא תחזיות, ראינו כולנו בחודשים האחרונים כיצד מכרזי רשות מקרקעי ישראל לפרויקטי שכירות לטווח ארוך מתרסקים. זה, כזכור, אחרי שנים שבהן החברות הכי גדולות בארץ ניגשו למכרזים הללו. הביקוש לא נעלם, ירידות המחירים בשוק לא נבעו מפתרון לבעיית

הזכרת את נושא המחיר שנמצא בסימן ירידה, מה הצפי שלך כיום לגבי מגמת המחירים בעתיד הקרוב? "ירידות המחירים קורות בפועל, אך הן לא דרמטיות. אתה לא רואה שוק מחירים שנשבר. לדעתי נמשיך במגמה הנוכחית עד לרבעון האחרון של השנה, ושם המגמה הזו צפויה להשתנות בשל השינויים המתקרבים שעליהם הצבענו". "לייצר הטבות נוספות לרוכשי דירה ראשונה" האם השחקנים בשוק צריכים להתרגל לסביבת הריבית הנוכחית? "יש משתנים רבים שיכולים להשפיע על הריבית. אני צופה שבשנתיים הקרובות הריבית במשק תתייצב על טווח של בין חצי אחוז לרבע אחוז פחות מהרמה הנוכחית. בכל אופן, לא נחזור בתקופה הקרובה לרמה האפסית שאליה התרגלנו. סביבת ריבית כזו הינה סביבת ריבית נורמטיבית לשוק, אך אי הוודאות אותה הזכרנו מונעת מכוחות השוק להתקדם". איך רוכשי הדירות יוכלו לממן דירות שמחיריהן עלו מאוד, לצד ריבית גבוהה משהורגלנו? "על התשובה הזו צריכים לחשוב טוב במשרדי הממשלה וגם בבנק ישראל. יש ארצות בעולם שבהן

4

Made with FlippingBook Ebook Creator