אוגדן עיקרי זכויות למשפחות החטופים, הנעדרים והשבים

מאי 2024

אוגדן עיקרי זכויות למשפחות החטופים, הנעדרים והשבים 2024 מאי

- 1 -

- 2 -

אוגדן עיקרי זכויות למשפחות החטופים, הנעדרים והשבים

2024 מאי

תוכן עניינים

5

הקדמה

א.

6

ליווי אישי ומשפחתי

ב.

7

תגמולים ומענקים

ג.

14

טיפול רגשי

ד.

23

בריאות

ה.

25

חינוך

ו.

28

סיוע לעסקים

ז.

29

סיוע, ליווי וייעוץ משפטי

ח.

30

רכב וניידות

ט.

32

דיור

י.

34

הקלות בבנקים ובחברות אשראי

י״א.

37

שיקום מקצועי

י"ב.

39

רשות המיסים

י"ג.

40

רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון

ט״ו.

44

זכויות השבים

איגרות משרדי הממשלה ט״ז.

56

- 4 -

הקדמה

משפחות יקרות,

לצד הקושי הגדול לתאר במילים את שעובר עליכם. אנחנו ממשיכים לעשות כל שביכולתנו כדי לדייק ולשפר את המענים שניתנים לכם בהתאם למציאות האישית והמשתנה. באוגדן זה ריכזנו עבורכם את כלל הזכויות הניתנות לכם ממשרדי הממשלה, המהוות חלק ממעטפת השירותים והמשאבים שאנו מעמידים לרשותכם בימים הקשים האלו. כדי להקל עליכם במימוש הזכויות, אנחנו מזמינים אתכם לפגוש את אנשי המקצוע המלווים אתכם מטעם המנהלת ומשרדי הממשלה.

חשוב לציין, כי במקביל לפרסום המסמך, מתקיימים תהליכי חקיקה ליצירת פתרונות נוספים. הזכויות המופיעות באוגדן זה נכונות ליום הוצאתו ומתעדכנות מעת לעת.

.*6754 אני וכל שאר אנשי המנהלת עומדים לרשותכם וזמינים לכל שאלה וצורך בטלפון

ירון כהן

ראש מנהלת החטופים, הנעדרים, השבים ומשפחותיהם במשרד ראש הממשלה

הערה: מסמך זה נכתב ברובו בלשון זכר ובהקשר למקצועות מסוימים בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, אך כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

- 5 -

ליווי אישי ומשפחתי א.

מנהלת החטופים, הנעדרים והשבים יחד עם משרדי הממשלה השונים מעמידים לרשותכם מלווים אישיים ומגוון בעלי מקצוע.

לכל משפחת חטוף, נעדר או שב יש מלווה אישי-אזרחי מטעם המנהלת, שתפקידו לטפל בכלל הפערים והצרכים האזרחיים העולים על ידי נציגי המשפחה. המלווה זמין עבורכם בכל שעות היממה ומהווה קשר בלתי אמצעי ביניכם ובין משרדי הממשלה כדי לתת מענה מהיר ונגיש. במנהלת נמצאים גם מנהלי תיקי משפחות, המתכללים את כלל הטיפול במשפחה מול גורמי ומשרדי הממשלה וראשי התחומים השונים במנהלת: דיור, כלכלי, דיגיטל, מס רכוש, בריאות, מיצוי זכויות ועוד. בנוסף, כל משפחה מלווה על ידי עובדת שיקום מטעם הביטוח הלאומי, עובדת סוציאלית מטעם משרד הרווחה ועורך דין לסיוע משפטי מטעם משרד המשפטים. המדינה מעמידה לטובת השבים ובני משפחותיהם גם אחות מלווה מטעם קופות החולים ומשרד הבריאות. בצד המלווים ואנשי המקצוע האזרחיים, לכל משפחה יש קצין קשר מלווה מטעם אגף כח האדם בצה"ל, שתפקידו ללוות ולעדכן את המשפחה בכל נושא מודיעיני מבצעי הנוגע למצבו של החטוף/נעדר.

כלל הגורמים המלווים את המשפחות עובדים בשיתוף פעולה ובעדכון הדדי על מנת להסתנכרן ולוודא את דיוק המענים עבורכם.

תפקידו של אגף מדיניות וממשל במנהלת הוא למפות את כלל הפערים שעבורם יש צורך בתהליכי חקיקה וקביעת מדיניות ולפעול לשם כך מול גורמי המקצוע וקובעי המדיניות.

- 6 -

תגמולים ומענקים ב.

המוסד לביטוח לאומי מענק רבעוני לקידום המאמצים לשחרור ואיתור החטופים והנעדרים בהתאם :2023- לחוק תגמולים לבני משפחה של חטופים ונעדרים בפעולות איבה, תשפ"ד

ש"ח, שיחולק 90,000 בני המשפחה (הורים ובני זוג) יקבלו מענק רבעוני בסך ■ בהתאם להרכב המשפחתי האישי של החטופים/הנעדרים.

45,000- ש"ח להורים ו 45,000 : המענק ישולם להורים ולבני/ות הזוג בחלוקה שווה ■ ש"ח לבני/ות הזוג.

מענק רבעוני לאחים/ילדים של החטופים/נעדרים:

ש"ח 21,000 ומעלה – יקבלו מענק רבעוני בסך 22 ומעלה ואחים בני 21 ילדים בני ■ לכל אחד.

שימו לב, גם אח חורג יקבל את המענק אם הוא עונה על התנאים האלה: ההורה ■ הביולוגי שלו וההורה החורג היו נשואים או ידועים בציבור, הוא גר עם ההורים ולא היה בחזקת הורהו הביולוגי השני. 22 לפני גיל שולמו מענקים רבעוניים לילדים ואחים 4.3.24 בעקבות תיקון חקיקה - בתאריך ■ שלא שולם להם המענק עד עתה - התשלום שולם רטרואקטיבית 18-21 בגילאי .7.10.23 - החל מה

תשלום המענקים:

המענק ישולם באופן אוטומטי אחת לשלושה חודשים, כל עוד החטופים לא ■ שוחררו/הנעדרים לא אותרו.

חשוב לדעת:

בני המשפחה יהיו זכאים למענק גם במקרה שהחטופים הוכרזו נרצחים וגופותיהם ■ עדיין לא הוחזרו.

- 7 -

בני המשפחה שקיבלו כבר מענק לא יידרשו להחזירו אם בתקופת התשלום ■ החטופים שוחררו/הנעדרים אותרו, והמענק יפסיק להיות משולם.

באוקטובר 7 למענק זכאים גם בני משפחה של חטופים ונעדרים שלא עקב אירועי ■ .2023

מי שהוכרו כחטופים – יטופלו על ידי הביטוח הלאומי כנפגעי איבה כשישוחררו. ■ אלף ש"ח 90 למענק רבעוני בסך > סרקו את הקוד

:1970- תגמול חודשי בהתאם לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל

בני/ות זוג של חטופים/נעדרים – זכאים לתגמול חודשי קבוע, וכן לתוספות שונות ■ לתגמול.

התגמול לבני/ות הזוג כולל גם תוספות עבור ילדים של החטופים/הנעדרים עד ■ .21 להגיעם לגיל

:21 סכומי התגמולים לבני זוג עם ילדים שעדיין לא מלאו להם מספר ילדים סכום התגמול )01.01.2024- (החל ב 0 ₪ 9,986.76 1 ₪ 12,330.49 2 ₪ 14,031.52 3 ₪ 15,732.54 4 ₪ 17,433.57 5 ₪ 19,134.6 6 ₪ 20,835.62 ומעלה 7 ₪ 22,536.64

- 8 -

:)24 אך טרם הגיע לגיל 21 בני זוג שילדיהם בגרו (הצעיר הגיע לגיל

מהתגמול הבסיסי המגיע לבני/ות זוג עם ילד אחד. כמו 89% יקבלו תגמול בשיעור ■ כן, ישולמו לבני/ות זוג שילדיהם בגרו תוספת חודשית (תוספת גילום) לצרכים תשולם לבני/ות הזוג תוספת גילום בשיעור 24 אישיים. בהגיע הילד האחרון לגיל קטן יותר.

סכומי התגמולים לבני זוג שילדיהם בגרו: מספר ילדים גילום

סך הכול

תגמולים ₪ 9,741.5 ₪ 9,741.5 ₪ 9,741.5 ₪ 9,741.5

₪ 10,181.59 ₪ 11,077.34 ₪ 11,973.09 ₪ 12,868.84

₪ 440.09 ₪ 1,335.84 ₪ 2,231.59 ₪ 3,127.34

0

1

2 3

בני זוג ללא ילדים: מתגמולים המשולמים לבני/ות זוג שילדיהם בגרו. 98% יקבלו תגמול בשיעור של ■ ש"ח. 9,986.76 סכום התגמול לבני/ות זוג ללא ילדים הוא

גרושה של חטוף/נעדר שלא נישאה בשנית:

זכאית לתגמולים אם היא עונה על התנאים האלה: ■ שנים או יותר, או שהיא אם 40 • הגרושה הייתה בעת החטיפה/ההיעדרות בת לילדו של החטוף/הנעדר. • החטוף/הנעדר חייב במזונותיה של האישה, על פי פסק דין של בית משפט או של בית דין מוסמך או על פי הסכם בכתב.

סכום התגמול ייקבע בהתאם לגובה המזונות. ■

גרוש או גרושה שיש עימם ילד של החטוף/הנעדר:

שנים. 21 יקבלו תגמול חודשי עבור הילד עד שימלאו לילד ■ .)2021 ש"ח (נכון לנובמבר 5,912 : סכום התגמול

לתגמולים לבן/בת זוג של חטוף/נעדר > סרקו את הקוד

- 9 -

תגמולים להורים של חטופים/נעדרים:

להורים של חטופים/נעדרים משולם תגמול חודשי בהתאם להרכב המשפחה, ■ ללא קשר לגובה הכנסותיהם.

מהתגמול המשולם לזוג הורים – 80% להורה יחיד משולם תגמול בשיעור של ■ ש"ח. 7,013.93

(בהתאם 200% הורים שלהם יותר מילד חטוף/נעדר אחד יקבלו תגמול בשיעור ■ למצבם המשפחתי).

שההורה מכלכל, בהתאם 22 תוספת תגמול משולמת עבור כל אח/ות עד גיל ■ לפירוט הבא: ש"ח. 1,753.48 – מהתגמול המשולם לזוג הורים 20% – עבור אח אחד או אחות אחת ש"ח. 964.42 – מהתגמול המשולם לזוג הורים 11% – עבור כל אח/ות נוספים

סכום התגמולים להורים: מספר ילדים

הורה יחיד ₪ 7,013.93 ₪ 8,767.41 ₪ 9,731.83 ₪ 10,696.25 ₪ 11,660.67 ₪ 12,625.09 ₪ 13,589.51 ₪ 14,553.93

זוג הורים ₪ 8,767.42 ₪ 10,520.9 ₪ 11,485.32 ₪ 12,449.74 ₪ 13,414.16 ₪ 14,378.58 ₪ 15,343.00 ₪ 16,307.42

0

1

2 3 4 5 6 7

תגמול להורה אלמן: הורה שהוא אלמן והגיע לגיל פרישה חובה (על פי גיל לגבר ולאישה) – יקבל ■ ש"ח בחודש. 1,452 תוספת למימון צרכים מיוחדים בסכום של

תגמול מחוסר פרנסה להורים:

הורים של חטופים/נעדרים שהכנסותיהם מכל מקור שהוא – למעט קצבת ■ אזרח ותיק, קצבת שאירים עד גובה קצבת אזרח ותיק, קצבת ילדים, תשלומים

- 10 -

תקופתיים המתקבלים כפיצוי על נזקי בריאות שנגרמו בשל רדיפות הנאצים, קצבת נכות כללית מהביטוח הלאומי, קצבת נכות המשולמת על פי חוק הנכים (חוץ מתשלומים מיוחדים) וקצבה המשולמת על פי חוק משפחות החיילים – אינן ש"ח לחודש להורה יחיד – יהיו זכאים 400 ש"ח לחודש לזוג או 500 עולות על לתוספת לתגמול החודשי.

ש"ח 1,120.99 : • סכום התוספת לזוג הורים ש"ח 1,401.87 : • סכום התוספת להורה יחיד

תגמול להורים שנפרדו:

הביטוח הלאומי רשאי לשלם לכל אחד מההורים שנפרדו תגמול המגיע להורה ■ מתגמול המשולם לזוג הורים). 80%( יחיד לתגמולים להורים של חטוף/נעדר > סרקו את הקוד

תגמול לילד ששני הוריו חטופים או נעדרים:

ילד ששני הוריו חטופים או נעדרים עשוי להיות זכאי לתגמול והטבות לפי חוק ■ התגמולים לנפגעי פעולות איבה. סכום התגמול:

)01.07.2023- ש"ח (החל ב 5,743.88 - 18 • לילד עד גיל )01.07.2023- ש"ח (החל ב 9,986.76 - ואילך 18 • לילד מגיל

:1970- מענקים בהתאם לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל

הטבות בנושא נישואים, בר/בת מצווה ולידה:

מענק נישואים לילדים שההורה שלהם חטוף/נעדר. ■

מענק גיל מצוות לילדים שההורה שלהם חטוף/נעדר. ■

מענק לבני/ות זוג של חטופים/נעדרים שילדיהם נישאו. ■

מענק לידה להורים שילדם נחטף/נעדר. ■

לנישואים, בר/בת מצווה ולידה > סרקו את הקוד

- 11 -

מענק הבראה שנתי:

ש"ח (לכל אחד מהזכאים). 3,592 ימי הבראה) בסך 8 מענק הבראה שנתי (עבור ■

מי זכאי למענק הבראה שנתי? ■ • בני/ות זוג של חטופים/נעדרים המקבלים תגמולים שוטפים. • הורים של חטופים/נעדרים המקבלים תגמולים שוטפים. , המקבלים תגמולים שוטפים. 18 • ילדים ששני הוריהם נעדרים או נחטפו, מעל גיל

הלוואות לצרכים אישיים והוצאות מיוחדות:

בני/ות זוג והורים עשויים להיות זכאים להלוואות לסיוע במימון נישואי בן/בת ■ ובר/בת מצווה.

בני/ות זוג, הורים וילדים ששני הוריהם נעדרים או נחטפו יכולים לקבל גם הלוואה ■ לצרכים אישיים, אחת לשלוש שנים.

סיוע לכיסוי חובות:

הורים, בני/ות זוג וילדים ששני הוריהם נעדרים או נחטפו, שנקלעו לחובות כתוצאה ישירה מהאסון, או שהם מתקשים להתמודד עם התחייבויות כספיות שקדמו לו, או ששיקומם נכשל ויש להם חובות הקשורים לעניין עסקי – יוכלו להגיש בקשה לסיוע עד שלוש שנים מיום החטיפה/היעדרות.

השתתפות בדמי התקנה ושימוש בטלפון:

מדמי התקנת או העתקת מכשיר 50% הורים זכאים להחזר חד-פעמי בשיעור של ■ טלפון בדירתם הפרטית. ש"ח עבור העתקת קו טלפון. 48 ש"ח עבור דמי התקנה. עד 206 סכום ההחזר: עד

מענק השתתפות בשימוש בטלפון:

293 בני/ות זוג, הורים וילדים ששני הוריהם נעדרים או נחטפו יקבלו החזר שנתי בסך ) עבור השתתפות בשימוש בטלפון. ההחזר משולם באופן 2023 ש"ח (נכון לינואר אוטומטי פעם בשנה, בתגמול חודש ינואר.

לפרטים נוספים > סרקו את הקוד

- 12 -

תשלום חלף שכר לחטופים:

עברה החלטת הממשלה של ראש הממשלה ושר העבודה, החלטה 4.2.24- ביום ה – מתן תגמול חלף שכר לחטופים, שבעקבותיה נחתם הסכם בין הביטוח 1379 ' מס לחוק הביטוח הלאומי, אשר קובע, כי חשבונו של החטוף 9 הלאומי והאוצר, לפי סעיף בתשלום שכרו החודשי טרום החטיפה, זאת 7.10.23- יזוכה רטרואקטיבית החל מה לפי החישוב הבא: ממוצע של המשכורות המדווחות של החטוף בשלושה חודשים עבור שכירים: שקדמו למועד החטיפה. השנה 2023- או שנת 2022 לפי מקדמות של ביטוח לאומי של שנת עבור עצמאים: הטובה מביניהן. ש"ח ליחיד 7,000- יקבל תגמול אשר לא יפחת מכ מי שלא עבד או היה בפנסיה: ש"ח להורה לילדים. 9,000- וכ

- 13 -

טיפול רגשי ג.

טיפול רגשי ממומן על ידי המוסד לביטוח לאומי עבור הורים, בני זוג, ילדים ואחים ועבור השבים.

כמו כן, משרדי הרווחה, הבריאות והחינוך מספקים שירותי טיפול רגשי למעגלים נוספים, הפעילים בנושא השבת החטופים. המוסד לביטוח לאומי

ייעוץ וטיפול רגשי:

עובדי השיקום בסניפי הביטוח הלאומי (עובדים סוציאליים בעלי הכשרה מיוחדת) ■ יוצרים קשר עם המשפחות ועומדים לרשותן במתן ייעוץ, הדרכה והכוונה בכל בעיה הכרוכה בשיקום מבחינה נפשית, חברתית ומשפחתית ובנוגע למימוש הזכויות והשירותים השונים. בנוסף לייעוץ הניתן על ידי עובדי השיקום, זכאים בני/ות זוג, ילדים הורים ואחים ■ של חטופים/נעדרים למימון טיפול פסיכולוגי, כאשר להערכת עובד השיקום טיפול זה יכול לסייע בשיפור מצבם הרגשי והתפקודי. מימון הטיפול מותנה בהסכמה בין הזכאי לבין עובד השיקום לגבי הבעיות הדורשות ■ התייחסות, יעדי הטיפול, הערכת היכולת להיעזר בטיפול וסוג הטיפול הנדרש, וכן מומחיות המטפל.

במאגר זה תוכלו למצוא מטפל שמתאים לכם, בהתאם לאזור מגוריכם, לסוג ■ הטיפול, להתמחות, להכשרה מקצועית ועוד.

למימוש הסיוע יש ליצור קשר עם עו"ש המטפל בך/מחלקת שיקום בביטוח לאומי ■ באזור מגוריך.

לתשומת ליבכם, במידה שלא נמצא מטפל במאגר, ניתן לפנות לעובד השיקום ■ בסניף הקרוב למקום מגוריך על מנת לקבל סיוע. למאגר מטפלים מורשים > סרקו את הקוד

- 14 -

רפואה משלימה:

בנוסף לטיפול הרגשי, ניתן לקבל סיוע במימון טיפולי רפואה משלימה.

משרד הרווחה

משרד הרווחה מעניק שירותים באמצעות מחלקות הרווחה של הרשויות המקומיות בהתאם לצרכים העולים מהמשפחות.

שירות כללי באמצעות מוקד טלפוני:

- המוקד הטלפוני של משרד הרווחה והביטחון החברתי (שיחת חינם). 118 מוקד ■ המוקד מאויש בעובד/ת סוציאלית. כמו כן, ניתן לפנות למוקד באמצעות שליחת .050-2270118 הודעת טקסט למספר ימים בשנה (למעט יום הכיפורים). 364 , ימים בשבוע 7 , שעות ביממה 24 המוקד נותן מענה 118 למוקד מידע וסיוע מוקד > סרקו את הקוד

מחלקות לשירותים חברתיים:

המחלקות לשירותים חברתיים מספקות שירותים חברתיים ליחידים, למשפחות ולקהילות.

בכל רשות מקומית, פועלת מחלקה לשירותים חברתיים, שמעניקה שירות לתושבים המתגוררים בה. תפקיד המחלקות לשירותים חברתיים מתמקד במתן שירותים מקצועיים ומיומנים בתחומי האבחון, הטיפול, התמיכה, האיתור, המניעה, ההגנה והשיקום, במגוון דרכי טיפול התערבות ובשיטות העבודה השונות של העבודה הסוציאלית – פרטנית, קבוצתית וקהילתית. קיימת התאמת תוכניות למצב החירום והפעלת תוכניות חדשות בהתאם לצרכים. למחלקות לשירותים חברתיים > סרקו את הקוד

לפניות, בירורים, שאלות והפניה לעובדת הסוציאלית הרלוונטית, ניתן לפנות למייל pniotIS@molsa.gov.il - ייעודי שנפתח עבורכם במשרד הרווחה

- 15 -

ליווי משפחות של חטופים

. ככלל, משפחות החטופים יקבלו ליווי צמוד של עובדת סוציאלית מהמחלקה 1 לשירותים חברתיים ברשות המקומית, אשר תסייע להם בהתארגנות, במיצוי הזכויות ובמענה לצרכים השונים, לרבות תיאום ותיווך מול גורמים ממשלתיים ואחרים. . התארגנות: המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית שאליה משתייכים 2 השבים תסייע במקרי הצורך בטיפול בצרכים בסיסיים, כגון משקפי ראייה, דברי חשמל, ריהוט בסיסי וכדומה. . עזרה ביתית/חונכת סומכת: במידת הצורך, תינתן עזרה באמצעות עובדת מקצועית 3 שיכולה לסייע בעבודות ניקיון או סיוע בהתארגנות במשפחות עם ילדים צעירים וכו'.

. קיימות קבוצות טיפוליות בהנחיה מקצועית למשפחות חטופים מהמעגל הראשון 4 והשני (כולל סבים וסבתות) - לבירור מול העובדת הסוציאלית ברשות.

. סיוע חומרי לפרטים, למשפחות, לילדים ולבני נוער בקהילה, שכולל תווי מזון, 5 ציוד בסיסי לבית - לבירור מול העובדת הסוציאלית ברשות.

ניתן לפנות לעובדת הסוציאלית המתכללת במחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית לקבלת פרטים וסיוע נוסף לפי הפירוט מעלה.

משפחות וילדים

תחנות לטיפול זוגי ומשפחתי:

מסגרת מקצועית בעלת מומחיות בתחום הטיפול הזוגי והמשפחתי, שמטרתה ■ סיוע לבני המשפחה בהתמודדות עם תחנות ומשברי חיים. ניתן לפנות באמצעות העובדת הסוציאלית במחלקה לשירותים חברתיים ברשות.

מרכזי ילדים הורים ו"נתיבים להורות":

מסגרת מקצועית בעלת ראייה מערכתית ומומחיות בקשר הורה ילד ומטרתה ■ חיזוק הקשר בין ההורים לילדיהם באמצעות הדרכות הורים, טיפולים אישיים,

- 16 -

קבוצתיים, משפחתיים וקהילתיים. ניתן לפנות באמצעות העובדת הסוציאלית במחלקה לשירותים חברתיים ברשות.

תוכניות הורות למשפחות עם ילדים בגיל הרך:

סיוע למשפחות המתקשות בגידול הילדים או בתפקוד ההורי במטרה לקדם את ■ התפתחותם התקינה של הילדים.

אזרחים ותיקים

שכול סבים וסבות:

במידה וחוויתם אובדן במשפחה, תוכלו לקחת חלק בתוכנית טיפול עבור האזרחים ■ הוותיקים השכולים, הכוללת מענה טיפולי רגשי פרטני והקמת קבוצות תמיכה. המענה ניתן בליווי של עובדים סוציאליים, מטפלים ועובדי רווחה באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים.

רווחה מרחוק באתר יוניפר:

במסגרת השירות יוכלו אזרחים ותיקים להשתתף במפגשי שיח ושיתוף בהובלת ■ מנחים מקצועיים, ליהנות מסדנאות ומפעילויות שונות, בדגש על תנועה ואורח חיים בריא, ולהשתתף בהרצאות וקורסים בתחומים מגוונים. הכניסה לשירות אפשרית באמצעות מחשב, טאבלט או נייד, למעט אייפון. להתחברות > סרקו את הקוד

אתר האינטרנט של יוניפר > סרקו את הקוד

.9:00-18:00 מוקד התמיכה של יוניפר זמין מדי יום בין השעות אנשי התמיכה ביוניפר יודעים להפנות את מקבלי השירות לגורמים הרלוונטיים גם במקרים של מצוקה רגשית ונפשית. .079-5199699 המספר של מוקד יוניפר הוא

- 17 -

בני משפחה מטפלים באזרחים ותיקים:

בן משפחה המטפל באזרח ותיק תושב הרשות המקומית יוכל לקבל ייעוץ, ■ תמיכה וליווי אישי של עובדת סוציאלית, סיוע במיצוי זכויות, לקבל מידע על ההליך הביורוקרטי ועל הטיפול, להשתתף בקבוצות תמיכה, בסדנאות ובהרצאות, להשתתף בכנסים, בימי עיון ועוד. לבני משפחה מטפלים > סרקו את הקוד

קהילות תומכות:

תוכנית המספקת לחבריה מגוון שירותים, המסייעים לתחושת הביטחון והשייכות ■ ואיכות חיים. בין היתר, התוכנית מעניקה לחבריה פעילות חברתית ותרבותית, אב קהילה, תחזוקה ביתית קלה, לחצן מצוקה המחובר למוקד חירום ושירותים רפואיים מסובסדים נלווים. לתכנית קהילה תומכת > סרקו את הקוד

מרכזי יום:

מרכז היום מיועד לאפשר לאזרח הוותיק להישאר בביתו עם משפחתו, תוך מתן ■ מענה טיפולי כוללני על בסיס יומי, וזאת במטרה לחזק את תחושת השייכות של האזרח הוותיק, לצמצם את תחושת הבדידות ולמנוע או לדחוק תלות. סל השירותים הניתן לאזרח הוותיק כולל הסעות הלוך ושוב לביתו של האזרח הוותיק, ארוחות, טיפול אישי, פעילויות חברתיות ותרבותיות וטיפול סוציאלי. למרכזי יום > סרקו את הקוד

מוקדים בדיור זמני (מלונות ומתחמי מעבר), מועדונים חברתיים ובתים חמים:

מסגרת חברתית לאזרח הוותיק המתגורר באופן זמני במלונות/ מתחמי פינוי/ ■ מגורים זמניים.

- 18 -

מסגרות חברתיות שכונתיות או יישוביות לאזרח הוותיק, המאפשרות פעילות ■ פנאי, השתייכות לקבוצה והפגת בדידות.

למועדוני תעסוקה סרקו את הקוד

למועדוני מופ"ת סרקו את הקוד

למועדונים ובתים חמים סרקו את הקוד

תיאום טיפול:

רשויות, בשיתוף משרד הבריאות וקופות החולים. צוותים 30- תוכנית הפועלת ב ■ משולבים של עובדת סוציאלית ואחות, המספקים מענה משולב והוליסטי לאזרחים ותיקים במצבים סוציאליים, תפקודיים, בריאותיים מורכבים.

צעירים

תוכנית "יתד" של משרד הרווחה והביטחון החברתי מרכזת את מערך המענים עבור צעירים נפגעי אזורי לחימה בכלל, ושל צעירי העוטף ושורדי המסיבות בפרט. לגבי .30 כל אלו הוחרג הגיל שניתן בו מענה באמצעות "יתד" עד גיל

צעירים "שבים" וצעירים שהם קרובי משפחה של חטופים מוזמנים לקבל מענה מטעם תוכנית "יתד" בשני ערוצים מרכזיים:

זכאות לכלל המענים של תוכנית "יתד" באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים ■ ו/או מענים ארציים ישירים, שניתנים באמצעות ארגונים ועמותות. פירוט המענים של יתד נמצא באתר יתד, ומתעדכן מעת לעת. לתוכנית יתד > סרקו את הקוד

זכאות למערך מענים ייחודי לצמיחה מטראומה ושיקום מטעם תוכנית "יתד" וקרנות ■ הביטוח הלאומי. יופעלו תוכנית מגוונות בתחומים של תעסוקה, השכלה, שייכות, פיתוח מיומנויות אישיות, חיזוק חוסן אישי וחברתי ועוד. פרסום יופיע באתר יתד: לתוכנית יתד > סרקו את הקוד

yated@molsa.gov.il : ניתן לפנות לסיוע והכוונה למייל ייעודי

- 19 -

אנשים עם מוגבלות

מענה רגשי ממוקד טראומה ומשבר, הניתן על ידי אנשי מקצוע מומחים בטיפול רגשי באוכלוסיית מינהל מוגבלויות. השירות ניתן באופן פרונטלי או מקוון וכולל ליווי וטיפול רגשי לאדם עם המוגבלות, לבני משפחתו ולצוותים המספקים להם מענה. מוקד הטיפול כולל עיבוד וליווי רגשי לאדם ולבני משפחתו, הדרכת הורים ושירותים נוספים.

inbalmd@shekel.org.il ravtchumi@ednm.org.il

054-9986046 055-7048094

עמותת שק"ל

מרכז "לאורך הדרך" א.ד.נ.מ

moranbar.argaman@gmail.com

03-6206210 054-4948320 בלבד SMS

מכון "ארגמן"

משרד הבריאות

המענים הרגשיים המוצעים באמצעות משרד הבריאות הינם מרכזי החוסן והתערבויות קצרות טווח בקופות החולים.

מרכזי חוסן:

מרכזי החוסן מספקים מענה טיפולי ללא עלות לנפגעי דחק (חרדה) על רקע ■ המלחמה באמצעות אנשי מקצוע מורשים בעלי מומחיות בתחום הטיפול ממוקד טראומה.

המרכזים מספקים טיפולים פרטניים, קבוצתיים, משפחתיים, פנים אל פנים, בזום ■ או בטלפון.

המרכזים פרוסים בפריסה ארצית ומעניקים שירות בהתאם לאזור המגורים: ■

*5486 : מרכז חוסן ארצי

- 20 -

מרכזי חוסן בדרום

*2452 : אשקלון ■ 08-677-5598 : יישובי מועצה אזורית חוף אשקלון ■ 054-481-9859 : יישובי מועצה אזורית אשכול ■ 08-661-1140/50 :)68 שדרות (רח' הרצל ■

08-661-3330 : יישובי מועצה אזורית שער הנגב ■ 08-994-1091 : יישובי מועצה אזורית שדות נגב ■ 055-306-3863 : מערב הנגב - נתיבות, אופקים, מרחבים, בני שמעון ■ 072-221-2788 : מרכז חוסן החברה הבדואית ■

מרכזי חוסן בצפון

גליל מזרחי: ■

• ערים: קריית שמונה, צפת, קצרין • מועצות מקומיות: מטולה, יסוד המעלה, חצור הגלילית, ראש פינה, גוש חלב, טובא זנגריה, מג'דל שמס, מסעדה, עין קיניא, בוקעתה, רג'ר • מועצות אזוריות: גליל עליון, מבואות חרמון, גולן, מרום הגליל גליל מערבי: ■ • ערים: מעלות תרשיחא, נהריה, עכו • מועצות מקומיות: שלומי, כפר ורדים, פסוטה, מעיליא, בית ג'אן, חורפיש, מזרעה, ג'ית-ינוח, תפן, אבו סנאן, ג'וליס, ירכא, ג'דיידה-מכר, כפר יאסיף • מועצות אזוריות: מעלה יוסף, מטה אשר

04-690-0603 : עברית ■ 04-770-2649 : ערבית ■ 04-770-2651 : אנגלית ■ 04-770-2650 : רוסית ■

מרכזי חוסן ביהודה ושומרון

02-9939378 ,058-398-9550 : עציון ■ 02-584-8600 ,106 : בנימין ■ 055-277-9285 : שומרון ■ 055-953-4177 ,02-9969560 : יהודה ■

- 21 -

סיוע נפשי מטעם קופות החולים:

כדי לתת סיוע ייעודי בזמן החירום, כל קופות החולים מעניקות מענה טיפולי לתמיכה רגשית באמצעות שלוש שיחות טיפוליות על ידי אנשי המקצוע.

מוקדים טלפוניים של קופות החולים

03-747-2010 : כללית ■ *507 : לאומית ■ *3555 : מכבי ■ 8 * – שלוחה 3833 : מאוחדת ■

משרד החינוך

משרד החינוך מציע לתלמידים ולהורים תמיכה רגשית. את הסיוע מעניקים אנשי ■ מקצוע ומומחים מטעם השירות הפסיכולוגי הייעוצי במשרד החינוך.

, או בכתובת הדוא"ל: 5 *, שלוחה 6552 ניתן ליצור קשר בטלפון sherut@education.gov.il

שעות הפעילות של מוקד הסיוע הרגשי של משרד החינוך: 8:00-14:00 - ' ו 8:00-20:00 - ' א'-ה

קו הסיוע מעניק מענה ייעודי לצוותים, למשפחות ולתלמידים עם מוגבלויות על ■ .2 ואז 5 ידי מומחים מאגף החינוך המיוחד בשלוחה

כתובת דוא"ל לפניות לסיוע רגשי עבור כבדי שמיעה וחירשים: sherut@education.gov.il

לפנייה בטופס מקוון לתמיכה וסיוע לנפגעים > סרקו את הקוד

שעות הפעילות של מוקד הסיוע הרגשי של משרד החינוך: 8:00-14:00 - ' ו 8:00-20:00 - ' א'-ה

למידע נוסף > סרקו את הקוד

- 22 -

בריאות ד.

המוסד לביטוח לאומי

ביטוח בריאות:

בני/ות זוג והורים של חטופים/נעדרים, וכן ילדים ששני הוריהם נעדרים או נחטפו, ■ שדמי ביטוח הבריאות מנוכים משכרם או מהכנסה אחרת – יקבלו בתגמול החודשי "השתתפות בדמי ביטוח בריאות". אם אין להם הכנסות – דמי ביטוח בריאות ינוכו מהתגמול החודשי המשולם ■ להם, כדי לשמור על זכויותיהם כמבוטחים בביטוח בריאות. הטבות בנושאים רפואיים לבני/ות זוג והורים של חטופים/נעדרים, ולילדים ששני הוריהם נעדרים או נחטפו: אשפוז במוסד רפואי או בבית אבות ■ תשלום עבור עזרה בפעולות היום-יום עקב מגבלה רפואית (עזרת הזולת) ■ נסיעות לטיפול רפואי ■ מכשירים רפואיים ■ תרופות ■ התייעצות רפואית ■ מוצרי ספיגה למבוגרים ■ נעליים אורתופדיות ■

טיפולי רפואה משלימה ■ החלמה לאחר אשפוז ■ השתתפות במימון ניתוח פרטי להורים ■ עדשות ראייה ■ עדשות טלסקופיות ועדשות מיקרוסקופיות ■ לחצן מצוקה ■ מנוי לשירות קרדיוביפר ומוקד לבבי ■

טיפולי שיניים ■ טיפולי פוריות ■

להטבות בנושאים רפואיים > סרקו את הקוד

- 23 -

משרד הבריאות משרד הבריאות רואה חשיבות רבה בשמירה על רצף הבריאות של בני המשפחה. מתוקף כך, מערכת הבריאות נערכה לשם התאמת המענים שלהם הינכם זקוקים. משרד הבריאות מסייע באמצעות נציגיו במנהלת למיצוי זכויות ולקבלת מענים ■ רפואיים מהירים ומותאמים אישית בקופות החולים ובמענים הציבוריים הקיימים. בכל בעיה שמתעוררת ניתן לפנות לנציגי המשרד באמצעות מלווה המשפחה במנהלת, ואנו נעשה כל שביכולתנו על מנת לסייע. כמו כן, המשרד מעמיד אתר מידע זמין ונגיש בדבר זכויות לזמן מלחמה. באתר ■ ניתן ללמוד על מענים לטיפולים בתחום הרגשי, על התמודדות עם מצבי חרדה, מוקדי חירום ופרוטוקולים עדכניים לקליטת השבים. למרכז המידע של משרד הבריאות לזמן מלחמה > סרקו את הקוד

- 24 -

חינוך ה.

משרד החינוך

מעני משרד החינוך לתלמידים שקרוב משפחתם נחטף, נעדר, שב ולתלמידים השבים:

משרד החינוך רואה חשיבות רבה במתן ליווי ותמיכה לתלמידים שבן משפחתם חטוף, והם מתמודדים עם דאגה אין-סופית וחשש גדול למצבו הפיזי והרגשי.

המציאות המורכבת, אי-הוודאות, הדאגה לבן המשפחה והמאמצים המושקעים בהחזרת החטופים מצריכים מעורבות ותמיכה של צוותי החינוך בתלמידים בהיבטים רגשיים, חברתיים ולימודיים וסיוע בחזרה לרציפות תפקודית. משרד החינוך מחויב לעשות כל מאמץ ללוות את המשפחות והתלמידים, לסייע להם ברגישות ובמקצועיות ולסייע לילדים להבנות את כוחות ההתמודדות, לחזק את החוסן, תוך חזרה לרצף תפקודי במידת האפשר, ולסייע בראיית עתיד חיובית ובהחזקת התקווה.

ככל שעולים צרכים, מומלץ לשתף את הצוות החינוכי בבית הספר ובמקביל את מלווה המשפחה במנהלת (במנהלת יושבת נציגות בכירה של משרד החינוך).

צוותי החינוך יקיימו קשר קבוע עם התלמידים ובני המשפחות:

קשר אישי של מחנך/גננת עם התלמיד בתיאום עם ההורים או עם האחראי על ■ התלמיד.

קשר אישי של מחנך/גננת עם הורי התלמיד או עם האחראי על התלמיד. ■

גורם חינוכי מלווה – איש החינוך - מחנך/גננת/יועצת/מנהל - יהווה גורם חינוכי ■ מלווה, שיקיים עם התלמידים ומשפחותיהם קשר רציף ומתמשך.

תוכנית חינוכית רגשית – בהתאם לצורך תיבנה תוכנית לליווי התלמידים ולתמיכה ■ בהם בשיתוף עם ההורים או עם האחראים על התלמידים ובתיאום עם גורמים רלוונטיים נוספים בקהילה.

- 25 -

עקרונות בעבודה מערכתית של המוסד החינוכי ליישום ליווי ארוך-טווח של תלמידים:

שמירת פרטיותם של התלמידים ומשפחותיהם בקרב הצוות והתלמידים. ■

תהליך ההתערבות - צוות המוסד החינוכי בהובלת המנהל ילווה את התלמידים ■ ואת משפחותיהם על־פי שיקול דעת בהתאם לצרכים הייחודיים והמשתנים.

ליווי רגשי וטיפולי - יועצת או פסיכולוג מטעם השירות הפסיכולוגי-חינוכי ילוו את ■ התלמידים ואת משפחותיהם ואת צוותי החינוך בהתאם לצורך.

מעבר תלמידים למוסד חינוכי אחר - המוסד החינוכי הקולט וצוותי החינוך יעודכנו ■ ויסייעו בקליטת התלמידים בהתאם לרצון התלמידים ומשפחותיהם.

מענים לימודיים, רגשיים וחברתיים - יינתנו בהתאם לדגשים התפתחותיים על פי ■ שלבי הגיל, כמוגדרים בחוזר מנכ"ל "ליווי תלמידים בעקבות משבר מתמשך". לחוזר מנכ"ל > סרקו את הקוד

- 26 -

המוסד לביטוח לאומי

הטבות להורים עבור אחים של חטופים/נעדרים:

מענק שכר לימוד עבור אחים הלומדים בכיתות ז'-י"ב. ■

מימון שיעורי עזר לאחים. ■

השתתפות בשכר לימוד להורים המממנים לימודים גבוהים לאחים - תואר ראשון ■ או רכישת מקצוע.

הטבות עבור ילדים של חטופים/נעדרים:

השתתפות במימון הוצאות לימודים וחוגים. ■

אבחון לקויות למידה, הוראה מתקנת וחונכות. ■

תשלום עבור חונכים. ■

לימודים, חוגים והכשרה מקצועית > סרקו את הקוד

- 27 -

סיוע לעסקים ו. כל עסק זכאי לייעוץ כלכלי-עסקי לייצוב העסק באמצעות הרשות לעסקים קטנים ■ במשרד הכלכלה. הזכאות היא לשעות ייעוץ כלכלי של מומחה מוסמך על ידי משרד הכלכלה ובניית תוכנית עסקית וכלכלית בהתאם לצורכי העסק. המנהלת ומשרדי הממשלה מקיימים שולחן עגול לעצמאים, שנדונות בו בעיות ■ באוקטובר לצורך הנגשת מסלולי 7- שנגרמו לעסק בעקבות המלחמה ואירועי ה פיצוי.

- 28 -

סיוע, ליווי וייעוץ משפטי ז. משרד המשפטים הסיוע המשפטי ניתן למשפחות החטופים והנעדרים לצורך מיצוי זכויות וטיפול ■ בכל הצרכים המשפטיים הקשורים לאירוע החטיפה או ההיעדרות, לרבות בנושאי מימוש קצבאות, טיפול בביטוחים, טיפול בעניינים כלכליים וחובות, ענייני עבודה, דיני משפחה ומעמד אישי, ביטוח לאומי, ענייני דיור, אפוטרופסות, זכויות קטינים ונושאים נוספים.

עורך דין צמוד ילווה את משפחתכם, ייעץ וייצג אתכם בכל עניין. ■

הסיוע ניתן ללא עלות, במימון ובפיקוח יחידת הסיוע המשפטי במשרד המשפטים, ■ לבני משפחה מדרגה ראשונה (הורים, ילדים, אחים ובני זוג), המתמודדים עם קשיים וצרכים משפטיים שונים הנובעים מאירוע החטיפה.

חשוב לדעת:

אם טרם הוצמד לכם עורך דין מהסיוע המשפטי לצורך קבלת סיוע משפטי ללא עלות, אנא פנו למלווה המשפחה במנהלת, או מלאו את הטופס המקוון של הסיוע המשפטי ועדכנו על כך את מלווה המשפחה במנהלת. לסיוע משפטי > סרקו את הקוד

- 29 -

רכב וניידות ח.

המוסד לביטוח לאומי

הטבות בנושא ניידות ורכב לבני/ות זוג, הורים וילדים של חטופים/נעדרים:

דמי ניידות. ■

סיוע ברכישת רכב. ■

סיוע בביטוח לרכב. ■

סיוע בלימודי נהיגה. ■

מענקים לרכישת קלנועית. ■

למידע נוסף אודות הטבות ניידות ורכב > סרקו את הקוד

טיסות פנים-ארציות:

לטובת משפחות החטופים והנעדרים קיימת הטבת טיסות הלוך-חזור ללא תשלום ■ משדה התעופה רמון לנמל התעופה בן גוריון (כפי שקיימת למשפחות מפונים).

הטבת הטיסות בחינם לאילת הוארכה עד תום מועד הפינוי שאושר. ■

"רב-קו":

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים והרשות הארצית לתחבורה ציבורית מעניקים ■ למשפחות החטופים והנעדרים מנוי "חופשי חודשי" מורחב ללא עלות.

המנוי מאפשר נסיעה חופשית בתחבורה ציבורית בכל הארץ ובכל אמצעי ■ התחבורה הציבורית (כולל רכבת ישראל) בחינם.

- 30 -

ש"ח למנוי. 610 : , שווי ההטבה 29.04.2024- ההטבה הוארכה, נכון לכתיבת האוגדן, עד ה ■

ניתן להטעין את המנוי באופן מקוון (דיגיטלי) באתר האינטרנט ומהטלפון הנייד: ■

להטענה באמצעות אפליקציית רב-קו אונליין > סרקו את הקוד

להטענה באמצעות אפליקציית הופאון > סרקו את הקוד

ניתן להטעין את המנוי על כרטיס "רב-קו" בלבד.

מי שאין בבעלותו כרטיס "רב-קו" - ניתן להנפיק את הכרטיס בעמדות ה"רב-קו" ■ הפזורות ברחבי הארץ.

לרשימת העמדות > סרקו את הקוד

- 31 -

דיור ט.

המוסד לביטוח לאומי

הטבות בנושא דיור לבני/ות זוג, הורים וילדים של חטופים/נעדרים:

הלוואות ומענקים לדיור לבני/ות זוג והורים של חטופים/נעדרים. ■

סיוע במימון דיור בשכירות פרטית. ■

מענק דיור לילדים של חטופים/נעדרים. ■

למידע נוסף אודות הטבות דיור > סרקו את הקוד

מנהלת ראש דסק דיור במנהלת מרכז את הצרכים והמענים הקשורים בדיור זמני וקבוע ■ אל מול הגורמים הנוספים: משרד התיירות, מנהלת תקומה, משרד הבינוי והשיכון ונוספים. בכל צורך או שאלה בסוגיות הבאות ונוספות יש לפנות למלווה המשפחה, אשר ■ יעביר את הטיפול לראש הדסק: . במסגרת היותן מפונות, משפחות החטופים המפונות זכאיות לדיור במלונות 1 או למענקי אכלוס, ובמידה שנקבע כבר פתרון דיור זמני עבור כלל הקהילה באמצעות תקומה, אזי הן זכאיות לפתרונות אלו או להכרה כזכאי נבדל אם בחרו שלא ללכת במתווה הקהילתי. . משפחות חטופים מדרגה ראשונה זכאיות להתארח במלונות אשר בהסדר 2 עם משרד התיירות לצרכים שונים (טיפולים רפואיים, מפגשים עם בכירים, .7.7.24- התאווררות ועוד), בתוקף עד ה

- 32 -

משרד הרווחה

שירותים ומענים במערכי דיור לאזרחים ותיקים:

למגורים ומסגרות דיור לאזרחים ותיקים > סרקו את הקוד

נופשונים:

ניתן להגיע לנופשון בבית אבות לעצמאים או לתשושים לתקופה קצרה כדי לצבור ■ כוחות. למידע אודות נופשונים לאזרח הוותיק > סרקו את הקוד

בבית האבות הדייר מקבל מענה כוללני לאורך כל שעות היממה, הכולל דיור, ■ השגחה סיעודית, תזונה, פעילות חברתית, מיצוי זכויות בליווי של עובדת סוציאלית וסיוע בפעולות חיים יומיומיות.

השמה בדיור מוגן פרטי מפוקח על ידי המשרד:

עבור אזרחים ותיקים ששבו מהשבי ומתגוררים ברשויות מקומיות הנכללות ■ בהחלטות ממשלה על פינוי - השהות במימון המשרד. הדיור המוגן מאפשר ניהול אורח חיים עצמאי בדירה נפרדת. מיועד לקליטה של אזרחים ותיקים עצמאים וכולל דיור בקומפלקס מותאם ■ לאזרחים ותיקים, דלפק קבלה מאויש לאורך כל היממה, ליווי עובדת סוציאלית, פעילות חברתית וקבוצתית, שירותי ניקיון ואחזקה.

- 33 -

הקלות בבנקים י. ובחברות אשראי

הקלות אלה ניתנות על ידי הבנקים וחברות האשראי, ויש לפנות אליהם לקבלת ההקלות, או, לחלופין, ניתן לפנות למלווה המשפחה, אשר יוכל לסייע בטיפול בעזרת הדסק הכלכלי במנהלת. בנקים

דחיית תשלומי משכנתא:

חטופים או נעדרים, או בני משפחה מקרבה ראשונה של מי שנחטפו או הוכרזו ■ כנעדרים (להלן "אוכלוסיית הזכאים", או "הזכאים") הוכרו כזכאים לדחייה של שלושה חודשים בתשלומי המשכנתא ללא עמלות וללא תוספת ריבית בגין הדחייה . חלק מהבנקים 2024 ביוני 30 . הוראת שעה זו הוארכה עד 2023 מאוקטובר מעניקים הקלות נוספות בתשלומי המשכנתא - מומלץ לבדוק מול הבנק שבו מתנהל החשבון.

דחיית תשלומי הלוואות (שאינן לדיור), שניטלו מהבנקים או מחברות כרטיסי האשראי:

אוכלוסיית הזכאים רשאית לדחות תשלומים עבור החזר הלוואות שניטלו מהבנקים ■ או מחברות האשראי לתקופה של שלושה חודשים וללא חיוב בעמלות.

דחיית החזרי הלוואות למשקי בית תתאפשר להלוואות בסכום מצטבר של עד ■ ש"ח. 100,000

הלקוחות לא יחויבו בריבית על תקופת הדחייה. בנוסף, ניתן לבקש מהבנק או ■ מחברת כרטיסי האשראי לשקול הארכה נוספת.

דחיית הלוואות לבעלי עסקים:

הזכאים רשאים לדחות תשלומים כמפורט להלן:

- עסקים עם מחזור סליקה שנתי של עד הלוואות מחברות כרטיסי האשראי ■

- 34 -

מלש"ח זכאים לדחיית תשלומים לתקופה של שלושה חודשים בגין הלוואות 2 ש"ח. 300,000 בהיקף מצטבר של עד

מיליון ש"ח בשנה זכאים 25 - עסקים עם מחזור פעילות של עד הלוואות מבנקים ■ לדחיית תשלומים לתקופה של שלושה חודשים בגין הלוואות בהיקף מצטבר של מיליון ש"ח. 2 עד

פטור מריבית על יתרת חובה בחשבון העו"ש:

- הפטור יינתן לחשבונות הזכאים, שערב פרסום המתווה נמצא משקי בית ■ ש"ח 10,000 חשבונם ביתרה שלילית. הפטור מחיוב בריבית ויינתן עד לסכום של לשלושה חודשים. - הפטור יינתן לעסקים עם מחזור פעילות שנתי בהיקף של חשבונות עסקיים ■ מיליוני ש"ח, אשר ערב פרסום המתווה נמצא ביתרת חובה. הפטור מריבית 5 עד ש"ח (ובתנאי שאינה חורגת ממסגרת 30,000 יינתן בגין יתרת חובה עד לסכום של האשראי המאושרת) למשך שלושה חודשים. לתנאים המלאים והמעודכנים של מתווה הסיוע > סרקו את הקוד

השהיה של הגבלת חשבון בנק בשל שיקים שלא כובדו מסיבת "אין כיסוי מספיק":

.7.10.23-21.1.24 האמור להלן רלוונטי לשיקים שחזרו מסיבת אכ"מ, בין התאריכים ■

על פי תקנות החירום שפרסם שר המשפטים, חטופים ובני משפחותיהם מקרבה ■ ראשונה, ששיקים כאמור לעיל המשוכים על חשבון בבעלותם חזרו מסיבת חוסר כיסוי, יכולים לפנות לבנק שבו מנוהל החשבון בבקשה לגרוע שיקים אלו מהרשימה המביאה להטלת הגבלה על החשבון, כמו גם מרשימת השיקים המיועדת להתראה שיקים ללא כיסוי (התראה זו משפיעה על חיווי בגין בעיה ביכולת הפירעון 5 על המשודר מלשכות האשראי). ניתן לממש זכות זו גם רטרואקטיבית, דהיינו לפנות לבנק גם לאחר לתשומת ליבכם: .7.10.2023-21.1.2024 , ולבקש לגרוע שיקים שחזרו בין התאריכים 21.1.2024

- 35 -

בנקים וחברות כרטיסי אשראי

פטור מעמלות:

הבנקים וחברות כרטיסי האשראי מעניקים פטור לתקופה של שלושה חודשים ■ מגביית מרבית העמלות בגין פעולות בחשבון העו"ש, מלבד עמלות על פעולות במטבע חוץ, ניירות ערך, סחר חוץ וכיו"ב.

הגנה מפני עיקול מענק:

לא ניתן לעקל או לשעבד את הזכות למענק שמשולם לבני משפחות החטופים ■ והנעדרים ולא להעביר אותה לגורם אחר, כל עוד הכספים לא הועברו לזכאים.

אם כספי המענק הועברו לחשבון הבנק של הזכאים, לא ניתן לעקל, לשעבד או ■ ימים מהמועד שהועברו (לאחר מכן ניתן 90 להעביר אותם לגורם אחר במשך לעשות זאת). עם זאת, במקרה שהזכאים למענק חייבים בתשלום מזונות על פי פסק דין של ■ בית משפט או בית דין דתי, ניתן לעקל, לשעבד ולהעביר את הזכות לטובת מי שזכאים לקבל את המזונות.

- 36 -

שיקום מקצועי י״א.

המוסד לביטוח לאומי

הכשרה מקצועית והשכלה גבוהה לבני/ות זוג וילדים של חטופים/נעדרים:

זכאים למימון: ■ • בני/ות זוג. שנים - יהיו זכאים 21 • ילדים שההורה שלהם נחטף או נעדר לפני שמלאו לו .30 להשכלה גבוהה אם יתחילו ללמוד עד גיל ומעלה ששני הוריהם חטופים או נעדרים. 18 • ילדים בני

מה כולל המימון?

בני/ות זוג וילדים זכאים למימון הכשרה מקצועית עד שיסיימו את לימודי המקצוע, ■ או למימון הלימודים להשכלה גבוהה עד קבלת התואר הראשון. המימון כולל שכר לימוד ומענק שנתי לספרים ולדמי מחיה.

סיוע למימון לימודים בחו"ל לבני/ות זוג ולילדים - יוענק במסגרת התנאים והבדיקות ■ הנערכות ללומדים בארץ. המימון יינתן במטבע ישראלי.

עזרה בהכשרה מקצועית להורים של חטופים/נעדרים:

הורים זכאים לקבל ייעוץ בבחירת מקצוע וסיוע במימון שכר לימוד, לרבות קורסים ■ להכשרה מקצועית, קורס העשרה, לימודים אקדמיים ולימוד השפה העברית. למידע נוסף > סרקו את הקוד

- 37 -

שיקום כלכלי עצמאי הורים, בני/ות זוג וילדים של חטופים/נעדרים המבקשים לבסס עסק עצמאי קיים ■ - זכאים להלוואה, בהתאם לשיעורי ההלוואות המקסימליות שנקבעים מעת לעת.

כמו כן, ניתן לקבל מענק חד-פעמי לצורך החזר תשלום מס קנייה עבור פריט ■ אחד בלבד, החל על ציוד שנרכש לעסק עצמאי או לביסוסו.

שיעור המענק ייקבע על ידי ועדת שיקום. ■

משרד הרווחה והביטחון החברתי

תוכנית "נושמים לרווחה" ומרכזי "עוצמה":

תוכניות אלו פועלות ברשויות המקומיות ברחבי הארץ עבור משפחות הנמצאות ■ במצוקה כלכלית וזקוקות להכוונה תעסוקתית, למיצוי זכויות, לשיפור מיומנויות בניהול התקציב המשפחתי ועוד. ניתן לפנות באמצעות העובדת הסוציאלית במחלקה לשירותים חברתיים ברשות.

- 38 -

רשות המיסים י"ב.

מנהלת

מלווה המשפחה, באמצעות הדסק הכלכלי במנהלת, יסייע מול רשות המיסים ■ בנושאים הבאים:

• סיוע לעסקים מול רשויות המס (מע"מ, מס רכוש וכו'). • טיפול בתביעות מס רכוש (רכבים, דירות ותכולה).

- 39 -

רשות שוק ההון, י"ג. הביטוח והחיסכון

שמירת זכויות פנסיוניות זכויותיהם הפנסיוניות של החטופים יישמרו גם בעת שהותם בשבי, זאת באמצעות המשך ביצוע הפקדות שוטפות לחיסכון הפנסיוני שלהם, שישמור הן על הרצף של הכיסויים הביטוחיים שהיו קיימים להם במוצר הפנסיוני ערב מועד החטיפה, והן על המשך צבירת הכספים בחשבונם. בהתאם לחקיקה, החטופים והנעדרים זכאים להמשך הפקדות מלא לחיסכון ■ הפנסיוני שלהם, כאשר במקרה של שכיר, ההפקדות מבוצעות על ידי המעסיק (המקבל שיפוי מהביטוח הלאומי), ובמקרה של עצמאי, ההפקדות מבוצעות ישירות על ידי הביטוח הלאומי. כמו כן נקבע, כי המוסד לביטוח לאומי ימשיך לבצע הפקדות כאמור גם במקרה של חטופים שהעסקתם הסתיימה במהלך חמשת החודשים שקדמו למועד החטיפה. המוסד לביטוח לאומי ) (הוראת 5 ' בהתאם לתיקון לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום (תיקון מס ■ , הוסדר המשך הפקדות 28.11.23 , מיום 2003- שעה - חרבות ברזל), התשפ"ד , לשמירה על רצף פנסיוני, 6.10.25- לקופת גמל/לקצבה של כל חטוף ונעדר עד ה בהתאם להוראות הדין.

מנהלת באמצעות המנהלת ניתן לברר פרטים על אודות קרנות פנסיה וביטוח של חטופים, ■ נעדרים ושבים, במסגרת הדין ובכפוף להוראות רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון.

יש לפנות לנציג המנהלת בפנייה מפורטת.

- 40 -

מימון נסיעות לחו"ל י"ד. כללי במסגרת קידום המאמצים לשחרור או איתור שבויים, חטופים ונעדרים - מאמצים הכרוכים, בין היתר, בנסיעות של בני משפחה למקומות שונים בעולם על מנת לקדם את מיצוב נושא החטופים בסדר היום העולמי, יוענק מימון לנסיעות לפי הפירוט הבא.

האפשרויות הקיימות:

משלחות אשר יוצאות מטעם משרדי הממשלה הרלוונטיים השונים (מנהלת ■ החטופים, הנעדרים והשבים, משרד החוץ ומשרד התפוצות).

לכל משפחה יש זכות, מתוקף חוק מימון הוצאות למשפחות שבויים, חטופים ■ (להלן - החוק), לקבל מימון לנסיעה פרטנית של מאמצים 2008- ונעדרים, תשס"ח אשר המשפחה יוזמת.

במשרד הביטחון פועלת ועדה ייעודית, שתפקידה לדון ולבחון אם לאשר בקשות ■ לחוק. 2 של בני משפחה למימון הוצאותיהם לפי סעיף

מימוש הזכות:

הזכות מוענקת לבני משפחה מקרבה ראשונה של החטופים. ואולם, מאחר ■ שבמצב הנוכחי ישנן משפחות שבהן בני המשפחה שמסוגלים לייצג את המשפחה בחו"ל אינם מקרבה ראשונה, ניתן לפנות לוועדה בבקשה חריגה של "בן משפחה מוסכם", והוועדה תבחן את מתן האישור. מי מבני המשפחה שמעוניין לקבל הצעות ליציאה לעניין משלחות בארגון המדינה: ■ למשלחות, יש לעדכן את נציג המנהלת העומד בקשר רציף עם המשפחה כדי להיכלל במאגר שממנו נבצע פניות ככל שיתקיימו משלחות. על בן המשפחה למלא את הטופס "בקשה למימון לעניין הזכות לנסיעה פרטנית: ■ נסיעות לחו"ל", שיפורטו בו מהות הנסיעה, הקרבה לחטוף, ההסדרים הנדרשים וצילומי דרכון של הנוסעים, ולהעבירו למלווה המשפחה במנהלת. אם יש בקשה למלון מסוים, יש לציין זאת בטופס הבקשה, והוא ייבדק. אם עומד בקצובה - הוא יוזמן, אם אינו עומד בה - יוזמן מלון אחר שעומד בקצובה.

- 41 -

אין בכוונת החוזר הנ"ל המליץ למי מבני המשפחה לנסוע לחו"ל, אלא ליידע, הערה: מאמצים בחו"ל קיימת אפשרות מימון מטעם המדינה. לקדם כי במידה שיש רצון על מנת לקבל את אישור הוועדה, חשוב לציין בבקשה את פירוט הפגישות על פי ■ ימים ושעות, בעלי תפקידים שעימם צפויים להיפגש וכל מידע נוסף אשר יצביע על החיבור בין הנסיעה למאמצים לשחרור החטופים.

יש חשיבות גדולה להיות זמינים למתן תשובות מהירות על מנת להעניק את ■ הטיפול הטוב ביותר.

ימי עבודה טרם מועד 4 חשוב להגיש את הבקשה לנסיעה בזמן סביר (לפחות ■ הטיסה), כדי שהגורמים המטפלים יוכלו לסייע ולהספיק לאשר את הבקשה ולטפל בסידורים הנדרשים. חשוב להציף מראש כל בקשה ספציפית (טיסות מסוימות, צריכים מסוימים) מראש, ■ ונעשה את המירב כדי לאפשר זאת, במגבלת ההנחיות והאפשרויות הקיימות כל בקשת מנהלה נוספת במהלך הביקור דורשת את אישור במקרה הספציפי. הוועדה – זאת יש לעשות מול מלווה המשפחה ולא מול צוות השגרירות.

מימון נסיעה יכלול:

טיסות ליעד במחלקת תיירים. ■

לינה לפי הלילות שאושרו. ■

ביטוח נסיעות על הימים הרשמיים של המשלחת. ■

אש"ל (ארוחות, היסעים וקצובת שהייה קטנה). גובה האש"ל הינו יומי וישולם על ■ פי התעריפים הקבועים בתקנות האוצר לפי כל יעד. האש"ל ניתן כארנק דיגיטלי של חברת כאל באמצעות הודעת סמס למספר הטלפון שהנוסע סיפק למנהלת. יש לקחת בחשבון, כי אש"ל ניתן לתושבי ישראל ולא תושבי ישראל כשהם יוצאים למשלחת מהארץ בלבד.

שילוב נסיעה פרטית עם נסיעה רשמית:

. כל השינויים לאחר הזמנת הכרטיסים או המלון, אם ניתן יהיה לבצעם, יהיו על 1 חשבון הנוסע.

- 42 -

. ככל שנוסעים מעוניינים לשלב נסיעה פרטית עם נסיעה רשמית, הדבר ייעשה 2 מבעוד מועד, עם הגשת הבקשה. נדגיש, כי הוצאות השהייה והאש"ל בימים הפרטיים יהיו על חשבון הנוסעים. . ככל שמוצמדת נסיעה פרטית לנסיעה רשמית, על הנוסע מוטלת החובה לרכוש 3 תקופת הנסיעה + ביטוח רפואי לכל ימי השהייה בחו"ל (תקופת הנסיעה הרשמית הפרטית), מכיוון שלא ניתן לפצל ביטוחים.

- 43 -

זכויות השבים ט״ו. כחלק מההיערכות לקליטת השבים, נערכת מנהלת החטופים, הנעדרים והשבים יחד עם אגף כוח אדם בצה"ל, משרד הבריאות, הביטוח הלאומי ומשרד הרווחה עם סל קליטה רחב, שראשיתו קליטה במעבר הגבול, המשכו בבתי החולים ולאחר מכן בקהילה.

את כלל מיצוי זכויות השבים ירכז מלווה המשפחה במנהלת, ויש לפנות אליו בכלל הצרכים והפערים.

ערכת קליטה:

תיק מותאם אישית לפי גיל ומגדר יחכה לשבים בבית החולים. התיק כולל ביגוד ■ לימים הראשונים, נעלי בית, כפכפים, כלי רחצה, מוצרי היגיינה, שמיכה, מעיל ומשקפי שמש.

בסיוע משרד הבריאות, המנהלת תסייע בהתאמת משקפי ראייה וקריאה ומכשירי ■ שמיעה.

המנהלת תספק לשבים מכשיר טלפון סלולרי עם קו חדש מרגע הגיעם לבית ■ 5 החולים. הקו החדש, של חברת פלאפון, יהיה תקף לשנה ויכיל חבילת דור גדולה. אם השבים יבקשו, נבצע הליך ניוד, כך שהמספר המקורי שלהם יהיה על הטלפון הסלולרי החדש. אנו נצרף גם איגרת, המסבירה את ההשלכות האפשריות של שחזור הקו הישן.

המנהלת תספק לשבים מחשב נייד, או טאבלט – על פי דרישה. ■

מיד לאחר האשפוז, בתיאום עם בית החולים ועם המשפחה, יגיעו נציגי הביטח ■ ש"ח, שיוטענו לכרטיס 10,000 הלאומי להעניק לשבים מענק התארגנות על סך אשראי וישמשו לכל צורך.

מהלך האשפוז:

לאחר הקליטה בבתי החולים נתחיל בפעילות מול מוסדות המדינה על מנת ■ שהתושבים למעשה ישובו לזהותם המשפטית.

- 44 -

נציג רשם האוכלוסין יגיע, בתיאום המנהלת, לזהות את השבים ולהנפיק להם ■ תעודת זהות זמנית. תהליך זה הוא למעשה השלב הראשון בשרשרת של פעולות מול איגוד הבנקים ומשרדי ממשלה נוספים.

המנהלת תפעיל את משרד התחבורה על מנת שינפיק רישיון נהיגה חדש, אשר ■ יישלח למקום מגוריהם של השבים.

סיוע בדיור לבני משפחות השבים בזמן אשפוז:

ככל שהמשפחה הקרובה תרצה ללון בשטח בית החולים, ניתן לקבל דיור זמני ■ במלונית של בית החולים הרלוונטי על ידי פנייה לדסק המנהלת בבית החולים.

למשפחה מקרבה ראשונה יש גם אפשרות נוספת - דיור בבתי מלון באזור תל ■ אביב.

ככל שיתארך האשפוז, תפעל המנהלת לאיתור דירות באזור בתי החולים על מנת ■ להקל על בני המשפחה בתקופה המורכבת.

סיוע בהסעות לבני משפחות השבים בזמן האשפוז:

התניידות מ/אל בית החולים של בני המשפחה תיעשה באמצעות הסעות בתיאום ■ אגף כוח אדם בצה"ל.

עובד השיקום מטעם הביטוח הלאומי, אשר מלווה את המשפחה ונמצא עימה ■ בקשר, ימשיך לקיים קשר יומיומי לבדיקת צרכים שעולים ולמתן מענה בהתאם.

יתקיים ביקור של עובד השיקום המלווה בבית החולים לאחר הימים האקוטיים, ■ בתיאום עם העובדת הסוציאלית של בית החולים, הצוות המלווה ובני המשפחה.

סיוע בתדרוך השבים ובני משפחותיהם בזמן האשפוז בכל היבטי התקשורת. ■

אנו מודעים היטב להד התקשורתי סביב השיבה לארץ ופועלים מול דוברות בתי ■ החולים, דובר צה"ל, מטה המשפחות ומרכז ההסברה של משרד ראש הממשלה.

על מנת לסייע בהתמודדות עם האירוע התקשורתי, לבקשת השבים והמשפחות ■ נתאם תדרוך מול רפרנט של משרד ההסברה הלאומי. הרפרנט ילווה את המשפחות בשהייה בבית החולים וביציאה ממנו בכל הקשור לתקשורת המקומית והזרה.

- 45 -

שחרור מבית החולים:

לקראת השחרור מבית החולים, תקים המנהלת פורום רחב עם כלל הגורמים המטפלים, שידון במגוון נושאים:

תיאום כלל הגורמים המטפלים בהיבטים הרפואיים והרגשיים על מנת להבטיח ■ רצף טיפולי עם היציאה מבית החולים. קופות החולים, הביטוח הלאומי, משרד הבריאות וגורמים ממשרד החינוך (במידת הצורך) יעודכנו בתהליך השחרור ובכתובת החדשה שאליה יבחרו השבים לעבור. בתיאום עם השבים ומשפחותיהם, המנהלת תסייע באיתור מקום מגורים זמני ■ לתקופה שאחרי השחרור. מלווה המשפחה יעביר את הצרכים על מנת לאתר פתרון הולם לדיור. המנהלת תסייע במלון לימי התאווררות, דיור זמני בדירות במרכז הארץ ו/או דיור מוגן לזכאים.

אגף כוח אדם בצה"ל יסייע בהסעות לשבים ולמשפחותיהם מבית החולים למקום ■ המגורים שייקבע על ידם.

ש"ח לטובת נסיעות במוניות 2,000 הביטוח הלאומי יקצה סכום חד-פעמי של ■ לשבים ולמשפחותיהם. הסכום יועבר ישירות לחשבון הבנק של השבים.

- 46 -

זכויות במוסד לביטוח לאומי

ריכוז תגמולים:

אגף השיקום: סוג סיוע

משך זכאות

גובה סיוע

חד-פעמי, מוענק בבית החולים

₪ 10,00 0 בכרטיס נטען

מענק התארגנות

למשך השבועיים הראשונים, יופקד לחשבון אב/אם המשפחה חודשים 3 למשך חודשים 2 למשך

למשפחה ₪ 2,000

נסיעות במוניות (ללא צורך בהגשת קבלה)

לחודש ₪ 1,000 בהתאם לתנאי 84.4 הוראה לחודש ₪ 4,500 למשק בית

אובדן הכנסה לבן משפחה אחד סיוע בפעילויות יומיומיות ) / ליווי / השגחה / ADL( עוזרת בית

חודשים 3 למשך

בהתאם לצורך, ובאישור מנהל התחום

₪ 20,000

סיוע מיוחד

אגף האיבה:

גובה תשלום

הרכב משפחתי

גיל

₪ 3,590 ₪ 3,590 ₪ 7,156 ₪ 9,285

לא רלוונטי לא רלוונטי

0-14 14-18

תגמול טיפול רפואי לחצי שנה

בודד

18+

ילד עד + הורה 21 גיל

לחודש ₪ 1,375

לא רלוונטי לא רלוונטי

0-67

תגמול כפדוי שבי

מענק שנתי ₪ 16,308 מענק שנתי ₪ 20,385

67-80

לא רלוונטי

80+

- 47 -

במצבים שבהם השבים עבדו ערב החטיפה, תגמול הטיפול הרפואי מושווה לגובה ■ השכר.

במקרים של ילדים שבים, יש אפשרות להגיש תביעה לקצבת ילד נכה ללא צורך ■ בהמצאת מסמכים רפואיים. התביעה תועבר לוועדה, שתתקיים ללא נוכחות ש"ח לחודש 3,295 השבים, ותכיר באחוזי נכות זמניים, המזכים בקצבה של לתקופה זמנית.

לגברים) רשאים להגיש בקשה 67 , לנשים 62( שבים שעברו את גיל הפרישה ■ לקצבת סיעוד.

מימון טיפולים פסיכולוגיים ועובדות סוציאליות. לפרטים נוספים יש לפנות לעובדת ■ הסוציאלית המלווה של הביטוח הלאומי.

תיקון חוק פדויי שבי מקודם בימים אלו ביוזמה משותפת של מנהלת החטופים, הנעדרים והשבים, משרד הביטחון, הביטוח הלאומי ובתמיכת משרד המשפטים ומשרד האוצר.

משרד הרווחה

ליווי השבים:

. ככלל, שבים ובני משפחותיהם יקבלו ליווי צמוד של עובדת סוציאלית מהמחלקה 1 לשירותים חברתיים ברשות המקומית, אשר יסייע להם בהתארגנות, במיצוי הזכויות ובמתן מענה לצרכים, לרבות סיוע ותיווך מול גורמים ממשלתיים ואחרים. . התארגנות: המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית שאליה משתייכים 2 השבים תסייע במקרי הצורך בטיפול בצרכים בסיסיים, כגון משקפי ראייה, דברי חשמל, ריהוט בסיסי וכדומה.

. עזרה ביתית/חונכת סומכת: במידת הצורך, תינתן עזרה באמצעות עובדת מקצועית 3 שיכולה לסייע בעבודות ניקיון או בהתארגנות במשפחות עם ילדים צעירים וכו'.

. בניית מעטפת ותוכנית טיפול מותאמת לצורכי השבים והמשפחות. 4

. סיוע חומרי ליחידים, למשפחות, לילדים ולבני נוער בקהילה, שכולל תווי מזון וציוד 5 בסיסי לבית במידת הצורך.

- 48 -

ניתן לפנות לעובדת הסוציאלית המתכללת במחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית לקבלת פרטים וסיוע נוסף.

לפניות, בירורים, שאלות והפניה לעובדת הסוציאלית הרלוונטית, ניתן לפנות למייל pnioIS@molsa.gov.il - ייעודי שנפתח עבורכם במשרד הרווחה

שבים - אזרחים ותיקים:

עובדת סוציאלית מהמדור לזקן מהמחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית מהווה כתובת ייעודית ונגישה לתכלול הצרכים 7.10.23- שבה התגוררו השבים טרם ה העולים. באחריות העובדת הסוציאלית לקיים תקשורת רציפה בין כלל הגורמים המלווים את השבים ומשפחותיהם.

כאשר השבים יחליטו על מקום שהות קבוע אחר ממקום המוצא, הטיפול יועבר לרשות המקומית שבה השתקעו.

בכל צורך שעולה ניתן לפנות למחלקה לשירותים חברתיים האזורית באמצעות העובדת הסוציאלית של העירייה/מועצה.

משרד המשפטים

סיוע משפטי לשבים:

הסיוע המשפטי ניתן לשבים לצורך מיצוי זכויות וטיפול בכל הצרכים המשפטיים ■ הקשורים לאירוע החטיפה, לרבות בנושאי מימוש קצבאות, טיפול בביטוחים, טיפול בעניינים כלכליים וחובות, ענייני עבודה, דיני משפחה ומעמד אישי, הביטח הלאומי, ענייני דיור, אפוטרופסות, זכויות קטינים ונושאים נוספים.

עורך דין צמוד ילווה את השבים, ייעץ וייצג אותם בכל עניין. ■

הסיוע ניתן לשבים ללא עלות, במימון ובפיקוח יחידת הסיוע המשפטי במשרד ■ המשפטים, לצורך מיצוי זכויות והתמודדות עם קשיים וצרכים משפטיים שונים, הנובעים מאירוע החטיפה.

- 49 -

חשוב לדעת:

לצורך קבלת סיוע משפטי ללא עלות, אנא מלאו טופס מקוון של הסיוע המשפטי, ועדכנו בכך את המלווה האזרחי או את מתאם תיק המשפחה. למילוי טופס מקוון של הסיוע המשפטי > סרקו את הקוד

סיוע נפשי

פתיחת בקשה מול מלווי השיקום, שיסייעו בתיאום הטיפול הפסיכולוגי/הפסיכיאטרי ■ בסבסוד הביטוח הלאומי. הזכות קיימת לשבים או למי מבני משפחותיהם.

רכוש - תכולה ורכבים

יש לפנות לנציג המנהלת בבקשה לפתיחת משימה של תביעה למס רכוש ולעדכן ■ בפרטי בעל הנכס.

על מנת לקבל ממשרד התחבורה זיכוי על אגרת רישוי מיום הורדת הרכב מהכביש, ■ יש לפנות לנציג המנהלת לפתיחת משימה לטיפול מול משרד התחבורה.

משרד החינוך

מעני משרד החינוך לתלמידים השבים:

משרד החינוך והצוותים החינוכיים פועלים ליצירת מעטפת תומכת וליווי אישי ■ לתלמידים השבים. המעטפת מורכבת מאנשי הצוות החינוכי - גננות, מטפלות, מורים ומחנכים, מטפלים, יועצים ופסיכולוגים חינוכיים, בהתאם לצורך.

מעטפת התמיכה נועדה לאפשר חזרה תהליכית לרציפות תפקודית, המותאמת ■ באופן אישי לצורכיהם של כל השבים בכל אחד מהתחומים: רגשי, חברתי ולימודי.

- 50 -

תהליך הליווי של מערכת החינוך את הילדים השבים ואת צוותי מוסדות החינוך הקולטים: ליווי צוותי החינוך בתהליכי הקליטה של התלמידים השבים – לכל מוסד חינוכי ■ שאליו שב תלמיד הוקצו פסיכולוג ויועץ חינוכי לליווי התהליך. הליווי החל עוד טרם שובם של התלמידים ויימשך לאורך זמן.

יצירת קשר אישי - הצוות החינוכי אמון על יצירת קשר אישי ועקבי עם התלמיד ■ השב ועם משפחתו.

זיהוי צרכים אישיים ובניית מענים מותאמי צרכים - המוסד החינוכי אמון על זיהוי ■ צורכי התלמידים ומשפחותיהם ועל בניית תוכנית התערבות מותאמת לצרכים בהיבטים לימודיים, רגשיים וחברתיים. הכשרות והדרכות לצוותי החינוך - בכל מוסדות החינוך הקולטים נערכו הכשרות ■ לקידום המוכנות של הצוותים החינוכיים, של התלמידים ושל הורי התלמידים לקליטת התלמידים השבים. עבודה בין-מקצועית - ליווי התלמידים השבים מחייב מעטפת בין-מקצועית, ■ שמורכבת ממגוון אנשי מקצוע: צוותי פיקוח, צוותי חינוך, נציגי השירות הפסיכולוגי החינוכי, רשות ורווחה. מענים טיפוליים - המענים הרגשיים והטיפוליים ניתנים על ידי גורמים שונים בקהילה, ■ בהם שירותי הרווחה והביטוח הלאומי. לצד מענים טיפוליים אלו, המוסד החינוכי מציע לתלמידים מענים רגשיים וטיפוליים בהתאם לצרכים העולים ובתיאום עם כלל הגורמים ברשות, ברווחה, ובמנהלת החטופים.

המענים שמעניק משרד החינוך לתלמידות ולתלמידים השבים ולמשפחותיהם:

המענים הניתנים בהיבטים רגשיים, חברתיים ולימודיים נעשים בהתאם לצורך ובתיאום עם התלמידים השבים, משפחותיהם והגורמים הרלוונטיים.

מענים בהיבטים רגשיים וטיפוליים:

א. מחנכת הכיתה או מנהלת הגן משמשת כתובת אישית לצורכי התלמידים במסגרת החינוכית.

- 51 -

ב. מחנכת הכיתה או מנהלת הגן מקיימת קשר רציף עם ההורים או עם נציגי המשפחה (בכפוף לחוק), תוך ליווי ותמיכה על ידי היועצת החינוכית והפסיכולוגית החינוכית מטעם השירות הפסיכולוגי החינוכי. ג. להורים/נציג המשפחה מוצע תהליך של ליווי והדרכה על ידי יועצת או פסיכולוגית חינוכית ביחס להשתלבות הילדים במוסד החינוכי, וכל זאת בתיאום עם הגורם המטפל מטעם הרווחה.

ד. יושם דגש על שינויים בצורכי הילדים לאורך זמן ועל התאמת המענים לצורך המתעדכן, בהתאם לבקשות ההורים או נציגי המשפחה ובשיתוף עימם.

ה. תמיכה רגשית וחברתית על ידי יועצת חינוכית בהתאם לצורך ולרצונן של המשפחות.

ו. בגיל הרך - ליווי אישי על ידי גננת מלווה או סיוע על ידי סייעת, בהתאם לצורך.

ז. במעונות היום - ליווי על ידי מדריכת ייעוץ בתיאום עם פסיכולוג מטעם השירות הפסיכולוגי החינוכי.

מענים בהיבטים לימודיים:

אנשי הצוות החינוכי, בשיתוף ובתיאום עם המשפחות, בוחנים ברגישות מעת לעת את צורכי התלמידים השבים ברמה החינוכית, כחלק מהאפשרות לשוב ללמידה באופן מדורג ובהתאם למצבם של התלמידים. הערכת המצב מתחשבת הן בפניות הרגשית של התלמידים ללמידה והן בצורכיהם הלימודיים. התאמת המענים הלימודיים מתבצעת בגמישות ומאפשרת שונות ומענים ייחודיים, שנבנים באופן אישי עבור כל תלמיד ותלמידה ונרקמים למענם.

מערך למידה מותאם לתלמידים השבים בבתי הספר היסודיים:

א. בניית תוכנית לימודים אישית, הכוללת מערכת המותאמת לתלמידים והתאמת דרכי הלמידה בתיאום עם התלמידים ומשפחותיהם.

ב. שעות תגבור לימודי בהתאם לצורך ובתיאום מלא עם התלמידים ומשפחותיהם, לרבות למידה בבית התלמידים ובמסגרות ייחודיות.

- 52 -

Made with FlippingBook Ebook Creator