נדל"ן מדיה | 22.09.23

22.09.23

נדל"ן מדיה

מנכ"ל ומייסד חברת נתיבי הקמה | יגאל צ'ודנר

כיצד תקופת הבחירות המקומיות משפיעה על הליכי הרישוי בבנייה?

צילום: אילן ספירא

רישות המדויקות ואז ודאו שכל המו סמכים הדרושים יוגשו מיידית. על ידי שיפור השקיפות והתקשורת, תוכלו ליצור תחושת ודאות יחסית סביב לוו חות הזמנים של האישור. . בניית משאבים מקצועיים: 3 קבלת אישורים וניהול הליכים בירוקו רטיים דורשים כמויות גדולות של זמן ומאמץ. מעבר לאדריכל מיומן, צוות יועצים מנוסה ולעיתים גם ליווי משו פטי, יש חשיבות מכרעת להגדרה של אנשי מקצוע המתמחים בקידום ותיאום של הפרויקט מול הרשויות, משרדי הממשלה וגופים רלוונטיים נוספים. מנהל רישוי היום הינו מרו כיב מרכזי באפקטיביות התהליך ובהבטחת תקשורת יעילה בין בעלי העניין. לסיכום, ניהול רישוי וסטטוטוריקה בתקופה של בחירות מוניציפליות הוא משימה מורכבת. אל חוסר הוודאות הרגיל מצטרף אלמנט נוסף של ועו דות ורשויות שלא זמינות במשך שבוו עות ארוכים. עם זאת, אני ממליץ לא לחכות: יש להמשיך במאמצי התיכו נון, למקבל את התהליכים מול הרו שויות השונות ולדאוג שכל התוכניות והמסמכים יהיו מוכנים לרגע שבו כולם יחזרו לפעילות. כל זה צריך להיות מנוהל על ידי מנהל הרישוי, משאב מקצועי שמכיר את התחום ואמון על קידום הפרויקט. כי חשוב מאוד לזכור - כשמנהלים אותו נכון, הרישוי פועל בשבילך.

קואליציה, מינוי חברי ועדה ויושבי ראש, וכו’. מצב זה מכביד מאד על יזו מים, קבלנים ובסופו של דבר על הציו בור כולו. אז נכון, שינויים הם בדרך כלל דבר חיובי ומרענן – אך חשוב לדעת להתו כונן אליהם, כדי לא להיות מופתעים ומבולבלים ברגע האמת. כיצד להיערך בצורה נכונה? בענף . אימוץ תכנון אסטרטגי: 1 הבנייה, תכנון אסטרטגי הוא אחד המפתחות להצלחת הפרויקט. עכשיו הזמן להשקיע במאמצי תכנון מקיו פים. לקבוע יועצים ומתכננים, אם צריך להשלים צוות, לגבש תכניות ומסמכים מפורטים ולוודא שהם מוכו נים לרגע בו הוועדות יחזרו לפעילות. אפשר לתאם תכניות עם גורמים מאו שרים או משרדי ממשלה, כי הם פועו לים כרגיל – משרדי איכות הסביבה, הבריאות, התחבורה ועוד. ב � ה . קידום אישורים במקביל: 2 טחת האישורים בענף הבנייה כרוכה לרוב בהתקשרות עם גורמים מאשו רים שונים, כגון משרדי ממשלה ותאו גיד המים. כל עיכוב או חוסר תפקוד בתוך גופים אלה יכול להשפיע באופן משמעותי על לוחות הזמנים של הפו רויקט. כדי לצמצם עיכובים מיותרים, חיוני ליצור קשר יזום עם כל הגורמים הרלוונטיים במקביל. התמקדו בקיו דום מאמצי התכנון, תוך הקפדה על תיעוד יסודי ומסודר. לימדו את הדו

הבחירות המוניציפליות הקרובות, י � , מייצרות ס 2023 באוקטובר 31 ב טואציה שהיזמים והקבלנים נדרשים להיערך אליה, איך אומרים, כבר אתו מול בבוקר. גם בימים רגילים, הליכי רישוי וסו טטוטוריקה נחשבים כאתגר לכלל העוסקים במלאכה. לאתגר זה הצו טרפו בחודשים האחרונים הריבית הממריאה והמצב הפוליטי המורו כב, המגבירים את אי הודאות במשק הישראלי בכלל ובענף הבנייה בפרט. ואם זה לא מספיק – בחודשים הקרוו בים תצטרף אי ודאות נוספת, הבחיו רות המוניציפליות כאמור, אשר נעו שנים ומעלות שאלות 5 רכות אחת ל לגבי העתיד. השאלה הראשונה והמהותית ביותר נוגעת לרצף השלטוני. האם נבחרי הציבור ברשות המקומית ימשיכו את אותן היוזמות של קודמיהם בתפקיד? האם יזמים שהשקיעו בקידום היתו רים ותכניות לא ימצאו את עצמם עם מדיניות חדשה, סדרי עדיפויות אחו רים, לפני שקיבלו היתרים והתחילו לבנות בשטח? שאלה נוספת שמצטרפת היא מתי יחזרו ועדות התכנון והבנייה המקוו מיות לפעול. נדגיש כי בתקופה שלו פני הבחירות הועדות לא מתכנסות, וגם לא מתקבלות החלטות עם משמו עות ארוכת טווח. הדבר הזה ממשיך גם מס’ חודשים לאחר הבחירות, בגלל תהליכים פנימיים של הרכבת

netivey-hakama.co.il

/ 5 /

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease