נדל"ן מדיה | 22.09.23

22.09.23

נדל"ן מדיה

באופן אישי, אבל לא מסוגלים להו סביר למה דירה עומדת ריקה כבר שנים בעוד יש ממתינים כמו נטלי שעומדים בתור וסובלים. זאת, בזמן שלפי ההערכות מאות דירות נוספות עדיין מוחזקות בידי בתי כנסת, גרעינים תורניים וגורמים אחרים שאינם זכאים לדיור ציבורי. מבקר המדינה העיר לעמידר ומשרד השיכון כבר פעמים רבות לגבי הדיו רות הריקות, לגבי העברת הדירות לגורמים לא זכאים, וגם לגבי תקופות ההמתנה הבלתי נסבלות של משפו חות זכאיות אבל למרבה הצער שום דבר לא משתנה. אם לא די בכך שמדובר בפגיו עה אדירה עבור אלפי משפחות שממתינות וקורסות תחת הנטל של השכירות, ויכלו כבר מזמן להיות מאוכלסות בדיור ציבורי, מדובר גם בהפסד עבור המדינה שממשיכה לשלם ארנונה עבור דירות ריקות ובו נוסף משלמת סיוע בשכר דירה עבור הממתינים האלה. ימים ספורים לפני ראש השנה, אולי עקב התחקיר הנוכחי והפנייה שנעשתה אל המשרד לקבלת תגוו בה, הורה שר הבינוי והשיכון, יצחק מיליון 600 גולדקנופף, על העברת שקל מתקציב משרדו לטובת הגדו לת ההיצע של הדירות הציבוריות, על ידי בנייה חדשה, בדגש על הפו ריפריה. לדברי דני גיגי, מנכ״ל פוו רום הדיור הציבורי, "משרד השיכון מציג תמונה אופטימית, בעוד המצב בשטח הוא קריסה טוטאלית של 2022 מערך הדיור הציבורי. בשנת הובטחו למשרד השיכון תקציבים "הובטחו כבר תקציבים בעבר, שבפועל לא הגיעו"

בירושלים במרכז הקליטה בשכוו נת גילה עומדים עשרות דירות ריקות בהמתנה להתחדשות עירונית, שתקו רה כנראה עוד יותר מעשור ועוד עשו רות דירות הועברו לגרעין תורני בשכוו נה בניגוד לחוק, וזאת למרות שבעיר ו � ממתינים לדיור ציב 100 יש יותר מ - דירות ריקות 50 רי; בעיר אופקים יש כ של חברת עמיגור שפועלת לאכלס את הדירות, אבל משרד השיכון מונע את האכלוס בטענה שאין ממתינים בעיר. ברור שאין ממתינים כשהקריטריונים כל כך נוקשים כמו בישראל, אבל אז נשאלת השאלה למה לא להגמיש את הקריטריונים ולתת את הדירות גם לאימהות חד הוריות שאין להן שלושה ילדים, ועדיין עניות ונזקקות לעזרה? מדוע מעדיף משרד השיכון להשאיר דירות ריקות שנים והעיקר לא להגמיש קריטריונים? "מאות דירות מוחזקות בידי בתי כנסת וגורמים אחרים שאינם זכאים לדיור ציבורי" בימים אלה יש סיפור קשה שכרגע נמצא בטיפול של פורום הדיור הציבוו שנים לדיור 5 רי: נטלי, הממתינה כבר ציבורי בעיר צפת, בזמן שממש לידה ישנה דירה שעומדת ריקה כבר למו עלה משנה. בפניה שנעשתה למשו רד השיכון על ידי הפורום ועל ידי נטלי נטען שהדירה מיועדת לעולים, ואז כשזה התברר כלא נכון אמרו שהדיו רה מתאימה רק לנכים והולכים לאכו לס אותה. בפועל, כבר מעל שנתיים הדירה ריקה, והיא עדיין ריקה גם היום למרות הטיעונים של משרד השיו כון, אבל את נטלי לא מאכלסים והיא עדיין עומדת בתור ועשויה להיזרק לרחוב. במשרד השיכון ובעמידר טוו ענים טענות רבות ומשונות נגד נטלי

ד � דירות ציבוריות ח 1,700 לבניית שות, בתמורה להסכמה לבטל את דיור ציבורי 7% החלטת רמי לבנות מכל בניה חדשה. בפועל, התקציו בים האלה לא הגיעו, ולכן לא נרכשו 2022 דירות וגם לא בנו דירות. בכל דירות ציבוריות בניגוד 300 נקנו כ מוחלט להבטחה". עוד, אומר גיגי, "משרד הבינוי והשיו כון וחברת עמידר, שכבר קיבלו מספר פעמים התראות ונזיפות ממבקר המו דינה בנושא הזה, אימצו מדיניות של חיסול הדיור הציבורי. הדירות הריקות הן חלק מהמדיניות הזאת. מדובר במחדל וזלזול בכספי משלמי המיו סים שנזרקים לפח פעמיים, גם כאשר במקום לאכלס דירות משולמים הוצאות שכר דירה וגם כאשר המדינה ממשיכה לשלם ארנונה על הדירות הריקות האלה. בושה!" תגובת משרד משרד הבינוי "המשרד פועל בכל עת והשיכון: למען דיירי הדיור הציבורי ובהשו קעת מאות מילוני שקלים לטובת אכלוס, תחזוקה, שיפוץ דירות והרחבת סל השירות לדייר. נדו גיש כי משרדנו משקיע משאבים ומאמצים רבים במטרה לקדם אכלוס מהיר עבור כלל הפונים ויתר הממתינים. נציין כי המשו רד אינו מקל ראש בהמתנה של הפונים לקבלת דיור ציבורי, אך כרשות מנהלית מחויב לפעול על פי חוק ותנאי זכאות שוויוניים, אשר זהים בין הערים השונות. משרד הבינוי והשיכון ימשיך לפעול למען שמירה על זכויות הממתינים בתור על פי זכאותם ולמימוש חובתנו המוסרית לאכו לוס כלל זכאי הדיור הציבורי".

/ 15 /

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease