נדל"ן מדיה | 22.09.23

22.09.23

נדל"ן מדיה

גלית גלפרין AI הדמיה: הדמיית 2040 באר שבע

נות התחבורה, תעסוקה והקמת מוסו הוקמה 2017 דות חינוך וציבור. בשנת מנהלת להתחדשות עירונית, שמו סייעת לתושבים וליזמים לקדם תהו ליכי התחדשות עירונית הממוקדות מתחמי 16 בתושבים. כיום מקודמים פינוי-בינוי עם פוטנציאל לתוספת של יח"ד. לצד זאת, העירייה 16,000 כ מקדמת יחד עם הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית תוכנית להתחדו שות בניינית שמייצרת פוטנציאל לחיו יח"ד". 38,000 דוש של כ קולינריה, תרבות ומתחמים חדשים לצד בניית יחידות דיור, ההתחדו שות העירונית באה לידי ביטוי בחידוש של מתחמים שלמים. העיר העתיקה אשר עוברת פיתוח מואץ היא דוגמה אחת לכך, והוכרזה על ידי הרשות להתחדשות עירונית כמתחם התחו דשות עירונית למרות שלא מדובר בהריסה ובנייה מחדש אלא בעיקר על שימור המבנים העתיקים ותוספת בנייה נמוכה במטרה לשמור על המרו קם של השכונה. גם השוק העירוני יעבור שיפוץ

כאן המרכז תוכניות הענק שמקדמת עיריית באר שבע, מצביעות על השינוי שכבר קורה בשטח ובעיקר על העתיד שמעבר לפינה: מטרופולין דרומי משגשג מבית רובי קפיטל The Capital Letter / מתוך המגזין

ושכולל פתרונות להתחדשות השכוו נות הוותיקות", מסבירה מהנדסת העיו רייה, האדר' תמר פוריה. התחדשות עירונית בהיקף עצום "בעשורים האחרונים הצמיחה והפיתוח בבאר שבע התרכזו בעיקר בהקמת שכונות החדשות בהיקפה של העיר. מטרת תוכנית המתאר היא לשנות 2022 שאושרה בשנת את התמונה: שכונות המגורים הוותיו קות מיועדות להתחדשות עירונית ולציפוף, תוך עירוב שימושים ויציו רת מרחב עירוני איכותי. הסכם הגג מספק פתרונות כמו הקצאת קרקעות משלימות לפרויקטים של פינוי-בינוי, טיפול וחידוש תשתיות, שדרוג פתרוו

נהוג לומר שרק גוש דן מהווה מטו רופולין אמיתי ותוסס. אלא שסדו רת תוכניות בתחומי הבנייה, התשו תיות והתחבורה מלמדות כי בשנים הבאות, תמונת המצב בדרום הארץ תשתנה ובגדול. את ניצניו הראשונים של השינוי האורבני בבירת הנגב ניתן לראות כבר כעת. בריאיון שקיימנו עם מהנדסת העיו רייה, האדריכלית תמר פוריה, היא הסו בירה מה מנחה את עבודתה: "קידום התוכניות נעשה כחלק מהחזון העירוני לפיתוח העיר בשנים הבאות, זאת כפי שבא לידי ביטוי בתוכנית המתאר של ובהסכם 2022 העיר שאושרה בשנת הגג המחודש שנחתם בשנה שעברה

/ 12 /

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease