הבמה המרכזית של הנדל"ן 29.3.24

29.3.24

נדל"ן מדיה

בשנה קודמת. בהשוואה לחודש דצמ 32% נרשם גידול חד של 2023 מבר במספר העסקאות. הקפיצה המפתיעה בדירוג הושגה בעיקר על רקע גידול חד במכירת דימ י � ד 3,716 רות חדשות, שהסתכמו ב - רות, כולל דירות בסבסוד ממשלתי – בהשוואה לינואר 46% גידול חד של אשתקד והרמה הגבוהה ביותר במכימ ש � . בה 2022 רות הקבלנים מאז מאי וואה לחודש דצמבר שקדם לו, מדומ . בניכוי המכירות 34% בר בגידול של בסבסוד ממשלתי הסתכמו מכירות י � ד 2,735 הקבלנים בשוק החופשי ב - בהשוואה לינואר 36% רות, גידול של בהשוואה לחודש 23% אשתקד ושל הקודם. סביר להניח כי מבצעי מכירות משמ מעותיים של הקבלנים, שהחלו בשנת ח � ונמשכו גם בחודש ינואר הא 2023 רון, תוך התמקדות בתנאי מימון נומ חים לרוכשים, תרמו להתאוששות הניכרת בפלח שוק זה. בנוסף, ניתן להניח כי העדפה של הרוכשים לדימ רות עם ממ"ד תרמו מצד אחד לגימ דול ברכישת דירות חדשות ומנגד

במשק. זוהי גם הרמה הגבוהה ביותר .2022 ברכישות אלו מאז יוני בפילוח גיאוגרפי של רכישות הזומ גות הצעירים בשוק החופשי נמצא כי בכל האזורים נרשם גידול ברכימ שות אלו, כאשר בולט במיוחד אזור רחובות בו נרשם שיעור גידול חריג בהשוואה לינואר אשתקד. 92% של זאת, לאחר ירידות חדות בחודשים הקודמים. סך הדירות שרכשו הזומ גות הצעירים בשוק החופשי באזור דירות. 602 זה עמד בחודש ינואר על זו הרמה השנייה בגובהה בישראל, אחרי איזור חיפה, והרמה הגבוהה ביותר שנרשמה ברכישות צעירים .22 באזור זה מאז מרץ זינוק במכירת דירות חדשות עוד, על פי הסקירה של הכלכלן הראשי באוצר, סך העסקאות (חדמ שות ויד שנייה) בחודש ינואר האחמ 14% – גידול של ,053 רון עמד על בהשוואה לינואר אשתקד. יש לציין , חודש 2022 כי לראשונה מאז מרץ לפני שהחל בנק ישראל להעלות את הריבית במשק, נרשם גידול במספר העסקאות בהשוואה לחודש המקביל

מדובר בחודש ינואר מוצלח אחד, אלא במגמה של התאוששות. אלו הם עיקרי שני הדוחות: הזוגות הצעירים מסתערים על שוק הדיור דוח הכלכלן הראשי באוצר מציג הפתעה גדולה: למרות השנה הקשה שעברה על תושבי מדינת ישראל, בצל הריבית, הרפורמה המשפטית והמלחמה – בחודש ינואר האחרון נרשם גידול חד ברכישת הזוגות הצמ עירים לעומת ינואר אשתקד, ובפרט בפלח השוק של הדירות החדשות. מהדוח עולה כי רכישות הזוגות הצמ הסתכמו 2024 עירים בחודש ינואר 40% דירות, גידול חד של 4,705 ב בהשוואה לינואר אשתקד, כמו גם בהשוואה לחודש דצמבר הקודם. בניכוי מכירות בסבסוד ממשלתי הסתכמו רכישות הזוגות הצעירים דירות, גידול 3,724 בשוק החופשי ב ת � בהשוואה לינואר אש 31% חד של קד, זאת לאחר ירידות רצופות ברמ , עת 2022 כישות אלו מאז אפריל החל בנק ישראל להעלות את הריבית

דירות יש שנייה ˆ דירות חדשות ˆ סה"כ ˆ

2024-2014 , סך הדירות שנמכרו, נתוני מגמה

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

2014

2015

2016

2017

2018

2020

2021

2022

2023

/ 11 /

נתונים: דוח הלמ"ס

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker