הבמה המרכזית של הנדל"ן 29.12.23

29.12.23

נדל"ן מדיה

freepik : צילום

בהיקפים הנדרשים בשל מגבלות בימ רוקרטיות ותקציביות. יצירת השותפות בין הסקטורים תדגיש את החוזקות של כל סקטור ותגביר בצורה ניכרת את המעורבות של הסקטור הפרטי. יתרה מכך, תמשוך משקיעים גדולים. המפתח לכך – תמריץ. תמריץ כלכלי יגרום לכך שהון פרטי יזרום לתוכנית. זאת, לא עבור תזרים המזומנים והרמ ווחים הצפויים מהפרויקט, אלא בשל הפחתת חבות מס והטבות הפחת שימ תקבלו כתוצאה מתעודות מס סחירות. רשות המסים ואגף התקציבים לא חשבו שנכון להוסיף כלי חדש למשק, אלא בחרו לפעול עם כלי קיים – חוק עידוד השקעות הון. המצב כיום בנומ שא חוק עידוד השקעות הון: קיים חוק עידוד השקעות הון דרך משרד הכלמ כלה- מרכז ההשקעות. ישנה התמומ דדות עם לא מעט בירוקרטיה ועל כן התוכנית נכון להיום די צולעת.

בנוסף תעודות המס יכולות למשוך משקיעים לתחום הדיור. תוכנית ה מעניקה תעודות מס סחירות LIHTC כתמריץ כלכלי לפרויקטים, ואטרקמ טיבית עבור חברות החייבות במס. ארה”ב הביאה למעשה “שחקנים מ � כ Fedex- ו Google חדשים” כמו שקיעים בפרויקטים. בנוסף, המכשיר מהווה פלטפורמה למשקיעים חברמ תיים וכספים פילנתרופיים מעבר לסומ בסידיה הממשלתית. הקמת תוכנית כזו בארץ עשויה להכניס הון “חדש” לשוק הנדל”ן, הן מצד משקיעים עסמ קיים והן מצד משקיעים חברתיים ופילנתרופיים. המפתח להצלחת התכנית – יצירת תמריץ השיטה של תעודות מס סחירות יכומ לה ליצור שותפות בין הסקטור הציבומ רי והפרטי. ללא סיוע ממשלתי, השוק הפרטי לא יוכל לפתח דיור בר השגה

טיות מוגבל, אולם נציין כי קיים פוטנמ ציאל של קרקעות פרטיות בפרויקטי התחדשות עירונית. על מנת לאפשר מימוש של דירות אלו כדיור בשכימ רות בהישג יד יידרש תמריץ ממשלתי מהותי אשר יכול להתאפשר באמצמ עות תעודות המס הסחירות. מעבר לכך, עבור קרקעות שהינן בבעלות המדינה, מתקיים נכון להיום מודל “דירה להשכיר”, במסגרתו נימ תנת הנחה במחיר הקרקע תמורת הזכות להקים דירות להשכרה הנמכמ שנים, כאשר 10 רות לאחר תקופה של התמהיל משלב דירות במחיר שוק , הנחה 25% ) ודירות בהישג יד ( 75% ( ממחיר השוק). 20% של הינה כלי המאפשר LIHTC תוכנית ה הן כניסת קרקעות לתחום והן יכולת לנצל קרקעות מדינה להקמת דיור בשכירות בהישג יד מבלי להיות מוגבמ לים בשווי הקרקע אלא בהעדפות ותמ כנון מדיני מערכתי כולל.

/ 6 /

Made with FlippingBook - Share PDF online