הבמה המרכזית של הנדל"ן 29.12.23

29.12.23

נדל"ן מדיה

חוק זיכוי מס; המטרה היא CREDIT להכניס לתחום הבנייה של הדיור החמ ברתי (שכירות, דיור לזקנים, דיור סומ ציאלי ודיור בר השגה) גם את הקרקמ עות הפרטיות בדרך מענקים הניתנים באמצעות תעודות מס. תעודות מס סחירות דומה למודל ה LIHTC (Low-income housing tax ) בארה”ב. ממשלת ארה”ב credit הוציאה במהלך השנים תוכניות רבות לדיור חברתי להשכרה וצברה מעל שנות ניסיון בהיבט זה. במבחן 50 ל מ � הינה ל LIHTC התוצאה, תוכנית ה עשה התוכנית היחידה אשר משמשת נכון להיום בארה”ב ככלי ייצור של יחימ דות דיור בהישג יד בהשכרה. תוכניות שונות נוסו במהלך השנים ונגנזו מסימ בות שונות כגון מערכת תמריצים לא יעילה ועוד. אחד הטיעונים שהיו כנגד התוכמ נית הזו היא עלויות גבוהות בין הממ גזר הציבורי והפרטי, הן בהיבט של מערך החוזים וההסכמים הנדרשים על מנת להוציאן לפועל והן בפיקוח הנדרש מצד המדינה לאורך תקופת תפעול הפרויקט. מבדיקות שנעשו בפרויקטים מסוג אלה כמו בארה”ב נראה כי היקף העלויות של העסקה והפיקוח אינו עולה על הנדרש בתוכמ ניות אלו וכי התועלת גבוהה בהרבה. יתרה מזאת, העובדה כי תעודות המס סחירות, מאפשרת להגדיל את היעימ לות הכלכלית על ידי מכירתן לגורם אשר יכול להשיא ערך ביחס לאלטרמ נטיבה בה הסובסידיה ניתנת ישירות ליזם. מהלך זה צפוי לתרום להפחתה של עלויות המימון בפרויקט. LIHTC אחד היתרונות של תוכנית הינו העובדה כי יזמים פרטיים מצימ עים פרויקטים למדינה על קרקעות פרטיות. בארץ מלאי הקרקעות הפרמ

הבאות, נמצאות כעת בשלבי הקמה יחידות כבר 3,500- ושיווק, מתוכן כ שווקו ומיועדות לאכלוס בשנתיים הקמ רובות. בשנתיים האחרונות אוכלסו דירות. 4,000- כ נציין כי רק השבוע פרסם גולדקנופף תקנות חדשות להערות הציבור, שנומ עדו להסדיר אצל הרשויות המקומיות את הזכאות להשתתפות בהגרלות דיור של שכירות ארוכת טווח במחיר מופחת. סט תקנות ראשון העוסק בכמ ללי ההגרלות פורסם לפני מספר שבומ עות, וסט שני העוסק במבחן ההכנסה פורסם בימים האחרונים. נזכיר כי על פי החוק הקיים במדינה, יזם שקיבל היתר להקמת פרויקט שיחידות הדיור בו מיועדות להשכרה לטווח ארוך מיחידות הדיור 20% מחויב להשכיר כ באותו פרויקט במחיר מופחת, הנמוך ממחיר השכירות המקובל 20% בכ בשוק באותו אזור. הזכאים יכולים להמ תגורר בדירות אלו, בהתאם להגרלות. מהי השיטה הטובה ביותר לקידום שכירות ארוכת טווח? אז למה שכירות ארוכת טווח לא הצמ ליחה עד עכשיו? הבעיה היא שמזה שנים רבות הכלים בהם משתמשת ממשלת ישראל בבואה לקדם דיור מוזל נסובים סביב שיווקי קרקע צימ בורית בלבד. מצב זה קיים בשל הממ ציאות הישראלית יוצאת הדופן, בה אחוז משמעותי מקרקעות המדינה מנוהל על ידי המדינה. יחד עם זאת, באזורי הביקוש המרכזיים כמות הקמ רקע הציבורית הולכת ומתמעטת ממילא, ובבואנו לקדם דיור חברתי עלינו לייצר כלים שיתמרצו בנייה לעימ דוד חברתי גם בקרקע פרטית. השיטה הטובה ביותר לקידום שכימ TAX רות ארוכת טווח היא בשיטת ה-

כת טווח לצעירים. צחי אבו לדוגמה, כשכולם בורחים משכירות ארוכת טווח בעקבות עלית הריבית הוא נשאר ומגדיל אחזקותיו. ״את עיקר הביצועים אנו משאירים להשכרה. רוצים להשאיר בידינו סחומ רה להשכרה. מחירי השכירויות קופמ צים בארץ מטאורית ואף הוכפלו. תגיד לי איפה אפשר עוד לשמור גם על תשואה וגם על השבחה. מה בוער לממ כור ולהפסיד? עדיף להשכיר ולבנות על העלאת ערכי הקרקע שממילא יזנקו בעתיד, לנו הרי אין לחץ לממ כור. נכון שהמודל כלכלי לטווח קצר זה בעייתי. אבל כל ההסתכלות שלנו בחברה היא לטווח ארוך וזה יהיה אחד האפיקים המובילים״, הסביר אבו. גם חברת פרשקובסקי ממשיכה להשמ קיע בשכירות ארוכת טווח. לפני כשבוע מכרז הוכתר בהצלחה אחרי ששמונה מציעים ניגשו למכרז בגני אז”ר ברמת מ � יח”ד. זהו ה 195 גן, במסגרתו ייבנו כרז הראשון להשכרה ארוכת טווח של דירה להשכיר ורמ”י (רשות מקרקמ עי ישראל), שנסגר מאז החלה תחילת המלחמה, ומכרז שני להשכרה ארוכת טווח של “דירה להשכיר” בגני אז”ר. חברת פרשקובסקי זכתה במכרז בתמ מיליון שקל, כולל הוצאות 84 מורה לכ- אלף 430 פיתוח ומע”מ, המהווים כ שקלים עבור קרקע ליחידת דיור. התמורה שתשולם, מבטאת עליה של מ � במחיר הקרקע ביחס ל 25% כמעט , 23 כרז הקודם בגני אז”ר מספטמבר שבו זכו החברות שבירו ורייסדור בשני מתחמים סמוכים, בתמורה לסכום י � מיליון שקל כולל הוצאות פ 97 של תוח ומע”מ. בעקבות הביקוש הגבוה, בדירה להמ י � אלף יח 18.5 שכיר מציינים כי כ דות דיור, המיועדות לאכלוס בשנים

/ 5 /

Made with FlippingBook - Share PDF online