הבמה המרכזית של הנדל"ן 29.12.23

29.12.23

נדל"ן מדיה

בחשבונם.

יתרון נוסף ומשמעותי הוא שהמשמ כנתה ניתנת בריבית קבועה וידועה מראש למשך כל חיי המשכנתה, דבר המקנה יציבות, ביטחון והגמ נה ללקוחות מפני עליות עתידיות בריבית. בעוד שהריביות בתקופה הנוכחית עדיין גבוהות, קיימת הערכה כי הרימ ביות צפויות לרדת במהלך שנת . על מנת לתת מענה ללקוחות 2024 בסביבת ריבית משתנה, מאפשר הבנק לקבל הלוואות בריבית משמ תנה כל שנה או שנתיים במסלולים ללא הצמדה או עם הצמדה למדד, וזאת בתנאים אטרקטיביים במיוחד, כך שהלקוחות יכולים ליהנות מרימ בית נמוכה בתקופה הקרובה, ולאחר שנה או שנתיים, ככל שהריביות ירדו לבחור את המסלול המתאים ביותר והכדאי באותה עת. "הריבית על המינוס – עלינו" הבנק מעמיד הטבה מיוחדת ללקוחות המשכנתה שיש להם גם חשבון עו"ש במזרחי טפחות שממנו משולמת ההלוואה, הנקראת "הרימ בית על המינוס עלינו". במסגרת הטבה זו, הלקוחות לא ישלמו ריבית על המינוס בחשבון העו"ש, עד גובה ההחזר החודשי של המשכנתה או שקל, הנמוך 6,000 עד לסכום של מבניהם למשך שנתיים. כדאי לזכור שההטבה הזו אטרקטיבית במיוחד, בתקופה שבה הריבית במשק גבוהה, כמו היום. מדובר בחיסכון משמעותי למי שיש להם הוצאות חודשיות גבוהות, ובנוסף נאלצים גם לשלם ריבית יקרה על המינוס מסלולים תואמים לסביבת ריבית משתנה

המשכנתה של הרוכשים בדרך של "סבסוד ריבית", או מוכנים להתגמש בלוח התשלומים ולהסתפק בשלב זה בחלק נמוך מהתמורה עבור הדימ בלבד) והיתרה רק 10% רה (אפילו בסמוך לכניסה לדירה. לפיכך, מי שכבר קיבל החלטה לרמ כוש דירה עכשיו, כדאי להכיר כמה פתרונות שמוביל בנק מזרחי טפמ חות, במטרה לאפשר לנוטלי המשמ כנתה, גם בתקופה מאתגרת זו להמ גיע לדירה משלהם. מזרחי טפחות ער לתנאי השוק המשתנים ופועל להעניק פתרונות מגוונים בהתאמה אישית לכל לקוח. אלו הם הפתרונות המובילים שמציע הבנק ללקוחותיו בתחום המשכנתאות: "משכנתה בקצב שלכם" אחד הפתרונות הרלוונטיים ביותר לתקופה זו ללקוחות שמעוניינים לרכוש דירה, הוא מסלול "משכנמ תה בקצב שלכם", הייחודי למזרמ חי טפחות. במסלול זה מתאימים את גובה ההחזר החודשי ליכולת הכלכלית של המשפחה, בכל שלב בחייה, כך שאם בתקופת המלחמה, ההכנסה של משפחה ירדה עקב גיוס למילואים או יציאה של אחד מבני הזוג לחל"ת, ניתן מראש לקמ בוע לוח תשלומים מותאם אישית ולבקש לדחות את התחלת תשלומ מי המשכנתה או להקטין את התשמ לומים בתקופה הראשונה ולהגדיל כשמתאפשר. תמהיל המשכנתה נבנה מראש ביחד עם מומחה משמ כנתאות של הבנק, על פי לוח החזמ רים גמיש המתאים את עצמו לצרכי הלקוחות ויכולותיהם היום ובעתיד.

כלים דיגיטליים המקלים על תהליך חיפוש הדירה

כמו כן, הבנק גם מעמיד כלים דימ גיטליים בעלי ערך אמתי לרוכשים, שהאחרון והחדשני שבהם הוא "הסימ מולטור לדירה", כלי מקוון שמסייע לזוגות הנמצאים בשלבים הראשונים של חיפוש הדירה. באמצעות הזנת גובה ההון העצמי הקיים וגובה ההחמ זר החודשי שהלקוח יכול לעמוד בו, הסימולטור מסייע למתעניינים ברמ כישת דירה לדעת מה שווי הדירה שניתן לרכוש ומפנה אותם לאתר מדלן להצגת דירות פוטנציאליות לרכישה על פי הנתונים הפיננסיים שלהם. מה שיכול מאוד לסייע במימ קוד החיפוש וקיצור התהליך. הבנק ממשיך גם להיות קשוב לקמ שיים של לקוחות קיימים שהתייקרות ההחזר החודשי של המשכנתה מכמ בידה עליהם באופן משמעותי – וממ ציע להם פתרונות שונים, כגון מחמ זור ההלוואה, פריסה לתקופה ארוכה יותר ועוד, על מנת להביא להקלה בתשלומי המשכנתה בפרט והוצאות משק הבית בכלל. עם פרוץ המלחמה באוקטובר, הבנק היה הראשון לצאת עם הקמ לות ללקוחות שנפגעו מהמצב ואף הרחיב את ההקלות לתקופות ארומ כות יותר ולקהלים נוספים, על מנת לסייע להם ככל הניתן בתקופה זו. האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי בכפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עזרה גם ללקוחות משכנתה קיימים

/ 3 /

Made with FlippingBook - Share PDF online