יהדות מרוקו | מורשת, הגות ואמנות

טָאגִ'ין יְהּודִי

מְכ ַּבְסֹות, מְב ַּׁשְלֹות, אֹופֹות, רֹוקְחֹות. ּב ַּי ֹום ּב ַּמִט ְּבָח ּבֵין ק ַּלָח ֹות וְסִירִים ּב ַּלַיְלָה ּבְמ ִּטָתָן ּת ַׁשְמִי ׁש ּבֵין יְצ ּועִים יֹולְדֹות יֹולְדֹות יֹולְדֹות. וַאֲנַחְנּו ׁשִּכֹורֵי פֹולְקְלֹור, אֲנַחְנּו נָבֹוא וְנַּגִיד: "א ִּמָא, מָה הֵכַנ ְּת טָעִים? ּכ ַּמָה יָפֶה ה ַּקַפְטָן ׁשֶא ַּת לֹוב ֶׁשֶת ַוְאַחְלָה מֹופְלֵטָה מֹופְלֵטָה מֹופְלֵטָה וְה ַּק ּולּולּו ׁש ׁשֶל ה ַּׂשָמֵאאאח וְהָאֵרּוח ּבַחַּגִים אָח... אֵיזֶה יֹפִי ׁשֶל מָסֹרֶת אֵיז ֹו צִבְע ֹונ ִּי ּות ּב ַּמִנְהָגִים. וְהָאֹכֶל ׁש ֶּלָנּו - אֵין! אֵין עַל הָאֹכֶל ׁש ֶּלָנּו!" אָח יָא מָמָה, אֵיזֶה ׁשִירִים נִכ ְּתֹב לְָך, אֵיזֶה ׁשִירִים "עּומְרִי מָא נִנְסָאּכְ, יָא מָמָה [לעולם לא אשכח אותך, אימי] יָא מָמָה מָא נִנְסָאּכְ" [לעולם לא אשכחך] אֲבָל ּכְבָר מ ִּזְמַן ׁשָכַחְנ ּו ׁשֶהָיִית יַלְּדָה וְרָצִית לִלְמֹד וְלִגְּדֹל הָיָה לָנּו נֹוח ׁש ֶֹּלא ל ִׁשְאֹל: אּולַי א ַּת רֹוצָה אַחֶרֶת? אּולַי א ַּת חֹולֶמֶת אַחֶרֶת? אֹוי, א ִּמָא. הַּיְלָדִים מְקַּד ְׁשִים אֶת א ִּמָא ּכֹותְבִים ׁשִירִים יָפִים עַל א ִּמָא ׁשָרִים ּבְסִלְסּולִים עַל א ִּמָא, אֲבָל ֹלא מ ְׁשַחְרְרִים מ ִּמֹוסֵרֹות ּומְסִירִים, ּכָל ּכ ְָך א ֹוהֲבִים ּב ַּלֵבָב ּפְנִימָה אֲבָל הֹורְגִים לְאַט לְאַט הֹורְגִים במטבח אֶת א ִּמָא. ּבֹואּו וַאֲס ַּפֵר לָכֶם קָצִידַת א ִּמָהֹות אֵיְך אֶצְלֵנּו ּב ַּמ ִׁש ְּפָחֹות

מאת: שושנה קרבסי

ּבְסֵפֶר ה ַּב ִּׁשּול הַּיְהּודִי מָצָאתִי מַתְּכֹון ׁשֶהִתְּגַלְּגֵל מֵאַנְדָלּוסְיָה

לְמָרֹוקֹו הַּיְהּודִית, מ ִּׁשָם נָדַד לְּבַגְדָד ּומ ִּׁשָם לְמִצְרַיִם, ׁשָם א ִּׁשָה יְהּודִּיָה

ּת ִּבְלָה אֹותֹו קְצָת אַחֶרֶת ו ְׁשָלְחָה לַּדֹודָה מֵחַאלַּב ּב ְׁשִּנּוי קִּנָמֹון זַנְגְוִיל וְאַּדֶרֶת. הִתְּגַלְּגֵל ה ַּמַתְּכֹון סֹובֵב וְהִתְּגַלְּגֵל ע ָׂשָה עֲלִּיָה לְאֶרֶץ י ִׂשְרָאֵל עַד אֵצֶל א ִּמִי.

וַאֲנִי נִפְעֶמֶת ּבְרִגְעֵי ה ַּׂשֹבַע וְהַּנַחַת אֵיְך אֶצְלִי י ֵׁש ּב ַּצַּלַחַת ּגֵרּו ׁש סְפָרַד.

השיר מהספר "נהר ושדים אין בו"

39

2023 תמוז- אלול, יולי-ספטמבר :19 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook - Online catalogs