יהדות מרוקו | מורשת, הגות ואמנות

גם על יהודי מוגדור נגזר לשאת את שיגעונו הרצחני של נכבדים, 60 מּולָאי אֶל-יָאזִיד, שציווה להתיז את ראשיהם של ובכללם סוחרים יהודים ונוצרים מהעשירים ביותר. FES בפָאס - קהילת פָאס היא שנדונה לסבול יותר מכל מאכזריותו. אחרי שפקד על היהודים לפנות בתיהם ּבָמְּלָאח, הושיב אנשי-מלחמה ששוגרו מְמְקְנָס עם משפחותיהם. 3,000 בו בית-הקברות היהודי נהרס, ומצבותיו שימשו לבניית מסגד במרכז השטח שבו היה לפני-כן הָמְּלָאח. היהודים שגורשו אל מחוץ לעיר, בתנאים של עניות גמורה, מופקרים היו להתעללותם ולנגישותיהם של שכניהם חודש, אף שבמשך תקופה זו 22 החדשים, יסוריהם נמשכו נמצאו בכל זאת מוסלמים שעמד להם אומץ להסתיר את ידידיהם היהודים, או לעזור להם להציל משהו מנכסיהם. כאשר התחילו צריפיהם העלובים לעלות באש, נחלץ מושל פָאס לישועתם ומנע מן הבוזזים להשלים את מלאכתם המרושעת. אפילו אמו של הָסּולְטָן השתדלה בעצמה הרבה למענם. ) ש"ט תקנ"ב-תקפ"ג 1823-1792 חשוב לציין, מּולָאי-סְלִימָאן ( ששלט אחריו, תקף את הסמל המובהק ביותר, הלוא הוא "המסגד" שהוקם בלב הָמ ְּלָאח ופקד להרוס אותו. המעשה הנועז הזה, שלא היה לו תקדים דומה באיסלם, הדהים אפילו את היהודים עצמם. הערת הרב ד"ר מרדכי דאדון שליט"א: * "מעשה נועז" יותר –שקדם, כנראה, למעשה הנ"ל—נעשה

עליהם ללבוש בגדים בצבע ירוק (לצבע הירוק יש משמעות באיסלם, זהו צבע דגלו של מוחמד נביאם. ש"ט). MARRAKECH בעיר מְרָקְא ׁש - אחיו של מּולָאי אֶל-יָאזִיד מּולָאי הִישָאם הכריז על עצמו מלך במָרָאקֶש בה היהודים נחשבו יחסית מאושרים מיתר אחיהם בערים האחרות בזכות מּולָאי הִישָאם. מּולָאי אֶל-יָאזִיד החליט להיפרע מאחיו שהכריז על עצמו 1792 מלך, שם מצור על מָרָאקֶׁש ובחודש פברואר שנת העביר לפי חרב את אלפי הנכבדים שהוזעקו למסגד הגדול על-מנת לחדש את שבועת-אמוניהם כביכול, ואגב כך לא שכח לשים את הָמְּלָאח לבז, אך "לא לעולם חוסן" (משלי כז/כד), בשבוע השני לבואו לְמָרָאקֶש, כאשר הניצחון היה כבר בידו, נפגע אל-יאָזִיד ע"י כדור שירה בו אחד מלוחמי אחיו והוא מת למחרת. אנחת רווחה אדירה נתמלטה מגרונה של הארץ כולה, בני כל הדתות והמעמדות. מספר גזירות נגד היהודים בוטלו עוד בטרם יתמנה אחיו מּולָאי סְלִימָאן לרשת את כס-המלוכה. תוספת משלי עבדתי במועצת פועלי אופקים כרכז 1960-1987 בשנים תרבות וחינוך, בין יתר פעולותי הייתי מזמין את מר זלמן בהרב - מומחה לסיפורי-עם לבתי-הספר. מר זלמן בהרב ) בהוצאת 1968 כתב ספר לא גדול וקראו "מדור-לדור" ( "מפעלי תרבות בע"מ ת"א והעניק לי עותק. עד כמה שזכור . עיינתי בו והינחתיו בספרייתי. 1965 לי זה היה בשנת

ע"י מייסד השושלת השולטת עדיין בערב הסעודית, אִיּבֶן-סָעּוד, שלאחר שכבש את מֶּכָה ומדינה, הוא הורה להרוס את המסגד שהוקם על קבר מוחמד (!!!); וזאת—מטעמים תיאולוגיים, שעיקרם לשרש שרידי אמונות אליליות מסוימות... SEFROU בעיר סְפְרּו את שני הדיינים, רבי שאול ישועה אָּבִיטְּבֹול ורבי שלמה אָּבִיטְּבֹול מהעיר סְפְרּו ציווה להכניס לבית-הסוהר, כי כנראה מושל העיר חָאג' עַּבֶד אֶל-ּכְּבִיר העליל עליהם עלילות שווא, ועל-כן הוטלו עליהם קנסות גבוהים ורק אחרי תשלום הקנס הם שוחררו.

, TANGER שוד ביזה והרג היה ביתר ערים האחרות: טָנְגִ'יר , KSER EL-KEBIR , (אָסִילָה) קְצְר אֶל ּכְּבִיר ASILA אָרְזִילָה ּתָאזא ,RABAT , רָּבָאט LARACHE לְעְרַיְאש (לָארָאש) , וחזיונות של אונס ושוד נמשכו MEKNES ומֶקְנֶס TAZA שבועות על שבועות בכל רחבי-מרוקו. בנוסף הוא ציווה להוציא להורג את כל היועצים היהודים של אביו ואסר

חלק מהכתבות שפורסמו אודות שאול טנג'י ומחקרו

12

2023 : תמוז- אלול, יולי-ספטמבר 19 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook - Online catalogs