הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

אבו סוחון מנאל סמינר הקיבוצים חינוך רמלה מ.הורים:ע. ישראל

לוי שיראל מכללת דוד ילין מקרא והסטוריה כפר מחולה מ.הורים:מרוקו

חדאד יצחק רב פעלים גמרא והלכה נתיבות מ.הורים:ישראל

ABU SOUKHOUN Manal Sémin. Kibboutzim Education Ramla Origine: Arabes isr.

LEVY Shirel Instit. "David Yelin" Bible-Histoire Kfar Mehola Origine: Maroc

HADDAD Itshak Multidiscipl. Talmud et Halakha Netivot Origine: Israël

למר מיכאל וידל ראש העיר רמלה והנהלת העיר! מקרב ליבי לכם אני מודה, על כך שתומכים אתם ומושיטים יד לעזרה. מחמים אתם את ליבי, ומקלים עלי בהוצאות היום יום והכלכלה. מנאל אבו סוחון

לתורם האלמוני ובני ביתו אנשי החסד! "ומי שמרחם ועושה חסד עם הבריות גם הוא בדינו ירחמוהו וימחלו לו... כיון שהיא מדה כנגד מדתו" (סנהדרין). כמו שעשיתם חסד איתנו הסטודנטים כן יעשו עמכם חסד מן השמיים וימלאו כל משאלותיכם לטובה ולברכה. שיראל לוי

מי יתן וברכת השם על התורם היקר ובני ביתו! "...דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תקחו את תרומתי " (שמות). רש"י: "ידבנו ליבו הוא לשון נתינה מתוך רצון טוב, מתוך אחדות...". יהי רצון ויהא חלקי עם אנשי הנתינה ועם נדיבי הלב- כמותכם! יצחק חדאד

אבו ריאש שירין האקד' רמת גן מדעי התנהגות רמלה מ.הורים:ע. ישראל

מסס זיו האקד' ספיר הנדסאי חשמל שדרות מ.הורים:ישראל

טאוס רוני בן גוריון פסיכולוגיה כפר סבא מ.הורים:ישראל

ABU RIASH Shirin Acad. Ramat Gan Sciences comportem. Ramla Origine: Arabes isr.

MESSAS Ziv Acad. "Sapir" Ingén. électrique Sederot Origine: Israël

TAOS Rony Univ. "Ben Gourion" Psychologie Kfar Saba Origine: Israël

למר מיכאל וידל ראש העיר רמלה והנהלת העיר! תודה על שהנכם מסייעים בידי "הפדרציה העולמית" לצמצום פערים ולהנגשת ההשכלה הגבוהה לכל שכבות האוכלוסייה. המשיכו במעשיכם הטובים והמשובחים. שירין אבו ריאש

לתורם היקר ובני משפחתו! מעשה טוב אחד מוביל תמיד למעשה טוב אחר, והערך המוסף של המלגה הוא שאתם משמשים לי דוגמה ומודל לחיקוי, ולכן כולי תקווה שבעתיד יהיו לי האמצעים והיכולת ללכת בעקבותיכם ולסייע לסטודנטים בעתיד. זיו מסס

לתורם האלמוני היקר וצוותו! "ואהבת לרעך כמוך..." זו דרכה של "הפדרציה העולמית" . תבורכו תורמים יקרים על שחברתם לארגון יקר זה הפועל רבות למעננו. יהא רצון שממונכם יתברך ותמשיכו לעזור ולתמוך בעוד סטודנטים גם בעתיד. רוני טאוס

אל קרם שימא האקד' רמת גן מדעי החברה רמלה מ.הורים:ע. ישראל

סופר נועם האקד' ספיר כלכלה וחשבונאות נתיבות מ.הורים:ישראל

טרבלסי אורן האקד' אשקלון מדעי המחשב שדרות מ.הורים:ישראל

AL KHRAM Shima Acad. Ramat Gan Sciences sociales Ramla Origine: Arabes isr.

SOFER Noam Acad. "Sapir" Economie comptab. Netivot Origine: Israël

TRABELSI Oren Acad. Ashkelon Sciences informat. Sederot Origine: Israël

למר מיכאל וידל ראש העיר רמלה ומועצת העירייה, הנכם מלמדים אותי שצריך לדעת להפיק תועלת מההזדמנויות הנקרות לדרכנו, אין לדעת מה הן יניבו אם נשתמש בהן בתבונה. תודה על ההזדמנות שהענקתם לי. שימא אל קרם

לתורם האלמוני ובני ביתו המיוחדים! "כאדם שמדליק נר מנר, הנר דולק וחברו אינו חסר" (במדבר רבה). תודה על הארת נרי, יהא רצון שתזכו להאיר עוד נרות רבים, ולעולם לא יכבה אורכם אלא יתעצם ויהפוך ללהבה גדולה. נועם סופר

למשפחת החסד שבוחרת להישאר בעילום שם! תמיכתכם אינה רק כספית, תמיכתכם מעניקה לנו הסטודנטים רוח גבית חזקה המזניקה אותנו לכיוון ההצלחה. אמונכם בנו הינו הכח המניע אותנו להמשיך, ולמרות הכל, להגשים את שאיפותינו. מי ייתן וירבו אנשים כמוכם ! אורן טרבלסי

אסולין דיקלה האקד' פרס מערכות בריאות רמלה מ.הורים: לוב

קמחי ספיר אקד' אשקלון בריאות הציבור תלמי יוסף מ.הורים:ישראל

לוי

ASSOULINE Dikla Acad. “Pérès” Systèmes de santé Ramla Origine: Libye

KIMHI Sapir Acad. Ashkelon Santé publique Talmei Yossef Origine: Israël

LEVY Yaël Acad. "Betzalel" Art Holon Origine: Israël

יעל בצלאל אומנות חולון מ.הורים:ישראל

למר מיכאל וידל ראש העיר רמלה ומועצת העירייה, המלגה מסייעת לי לעשות צעד נוסף לעבר המטרה, בדרך סלולה אל התואר הנכסף. אברככם שתמיד תהיו בצד הנותן, המעניק והמשמח אחרים. דיקלה אסולין

לתורמים המדהימים המעדיפים להישאר בעילום שם! מקרב ליבי לכם אני מודה, על כך שתומכים אתם ומושיטים יד לעזרה. מחמים את ליבי, ומקלים בהוצאות היום יום והכלכלה. אין בכוחן של מילים קצרות אלו להביע תודה על העזרה הגדולה, ומשמים שלוחה לכם התודה והברכה. ספיר קמחי

למשפחת החסד הממשיכים להשקיע בנו שנה אחר שנה! המלגה מסייעת לי לעשות צעד נוסף לעבר המטרה, בדרך סלולה אל התואר הנכסף. אברככם שתמיד תהיו בצד הנותן, המעניק והמשמח אחרים, שתזכו לשפע רוחני וגשמי ומשאלות לבכם יתגשמו לטובה. יעל לוי

ארדיטי עופר האוני' הפתוחה מדיניות ציבורית רמלה מ.הורים:טורקיה

שלוש

לוי משה אוני' אריאל הנדסת חשמל כפר מחולה מ.הורים:ישראל

ARDITTI Ofer Univ. libre Admin. publique Ramla Origine: Turquie

SHLUSH Hen Instit. "Afeqa" Electricité Sederot Origine: Israël

LEVY Moshé Univ. Ariel Ingén. électrique Kfar Mehola Origine: Israël

חן מכללת אפקה חשמל שדרות מ.הורים:ישראל

לרה"ע מיכאל וידל ואברהם אילוז מ"מ רה"ע, מפעל חינוכי זה של "מלגות לסטודנטים" חשוב לאין שיעור בימים אלו. בטוחני שכיום ההשקעה הטובה ביותר היא בחינוך מנהיגי המחר- אשר יעניקו תקווה לחיים שקטים ורגועים לנו ולדורות הבאים! עופר ארדיטי

לתורם האלמוני ובני ביתו המקסימים! "שקולה גמילות חסדים כנגד כל המצוות" (ירושלמי פיאה). מי ייתן וגמילות חסדים זו תעמוד לכם לזכות ותעניק לכם ברכה, הצלחה, שמחה ובריאות. יהא רצון שנתינתכם תצמיח אנשים משכילים, רחבי אופקים ובעלי ערכים. חן שלוש

לאנשי החסד שבחרו להישאר בעילום שם! תודה על פתחון הלב, על הושטת היד לרכישת השכלה אקדמית, שתסייע לפרנס ולהתפרנס בכבוד. חז"ל לימדונו שעוצמת הנתינה ומעלתה גבוהה, שהרי "כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא" (סנהדרין). משה לוי

61

2020 דבר הפדרציה העולמית

La Voix de la Fédération Mondiale 2020

Made with FlippingBook Annual report maker