הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

L ’assemblée générale de la Fédération Mondiale du Judaïsme Marocain s’est ouverte par une minute de silence en mémoire de Shosh Ben-Harroush z.l., qui fut durant des années présidente de la section d’Ashdod et a œuvré pour atteindre ses objectifs. Parmi les intervenants : M. Sam Ben-Chétrit président de la FédérationMondiale, Mme Shosh Galili présidente de la section d’Ashdod, Prof.Aharon Maman prix Israël 2019, M e Ami Savir conseiller juridique de la Fédération Mondiale ainsi que Ravit Barzilaï,la fille de la défunte. La séance s’est ouverte et déroulée sous la supervision constante du conseiller juridique M e Ami Savir, en présence de 30 membres sur 81. M. Sam Ben-Chétrit a présenté les différentes activités organisées par la Fédération Mondiale depuis l’an passé. Le rapport de la commission de contrôle a été lu. L’expert-comptable Hanokh Ehrentreu a souligné les nombreuses initiatives prises par le président de la Fédération Mondiale et a recommandé à l’assemblée générale d’approuver le bilan comptable au 31.12.18 ainsi que le rapport oral. Ce qui a été fait à l’unanimité. Assemblée générale annuelle de la Fédération Mondiale du Judaïsme Marocain «Migdalei Hayam Hatikhon» - Jérusalem 4.4.19

א

ה

'

ר

פ

ן

ו

ר

מ

פ

מ

ן

P

r o

n

a

f .

m

A

a

h

M

a

r

n

o

31.12.18- חברי האסיפה הכללית מצביעים לאישור המאזן ל Les membres de l’assemblée générale adoptent le rapport des comptes au 31.12.18

תעודת הנצחה לזכר שוש בן-הרוש מוענקת לבת רווית ולבעל מיכאל ע"י סם בן-שטרית

Un diplôme de perpétuation de la mémoire de Sosh Ben-Harroush est remis à sa fille Ravit et son mari Michaël par Sam Ben-Chétrit

49

2020 דבר הפדרציה העולמית

La Voix de la Fédération Mondiale 2020

Made with FlippingBook Annual report maker