הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

פרופ' אהרן ממן-חתן פרס ישראל

ביטוי זה מקורו בברכת השבח 'ברוך שאמר' שאומרים בתפילת שחרית יום יום. שם הוא לשון שבח לבורא, שברא את העולם באמירה ('ויאמר א-לוהים יהי אור – ויהי אור'). בריאת העולם נקראת בלשון חכמים גם 'מעשה בראשית' ('המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית' – ברכת היוצר). 'ברוך אומר ועושה' אינו ר ֵ רוּךְ גּוֹז ָּ ם', ולאחריו – 'ב ָ עוֹל ָ ה ה ָ י ָ ה ְ ר ו ַ מ ָ א ׁ ֶ רוּךְ ש ָּ אפוא אלא תמצית מה שנאמר לפניו בפתח אותה ברכה, 'ב ם' והוא מכוון לאותו עניין: 'ברוך הבורא שאמר 'עשרה מאמרות', ומכוח אמירתו – עשה, שבכוח דיבורו ֵּ י ַ ק ְ וּמ ברא את העולם'. שבח זה נזכר גם בברכות שלאחר ההפטרה: 'ברוך... הא-ל הנאמן, האומר ועושה, מדבר ומקיים' וכו'. בסיכום: 'ברוך ה' האומר ועושה'. כפי שקרה פעמים רבות, המוני בית ישראל גיוונו ביטויים מן המקורות להוראות חדשות וכך עבר ביטוי זה לשמש בפי הבריות לציין שבחו של אדם שאומר ועושה, שמדבר ומקיים. 'ברוך האדם האומר ועושה, המבטיח ועומד בהבטחתו'. עניין עמידת האדם בדיבורו העסיק מאוד את חז"ל והם ייחדו לכך מסכת שלמה, מסכת 'נדרים'. העיקרון שם הוא שאדם חייב לקיים את דיבורו. גם דיבור לא זהיר העשוי להישמע 'סתמי' עשוי לחייב את אומרו כאילו אמר כנדר. לאחר בירור כל ההתבטאויות האפשריות העשויות לצאת מפיו של אדם ולהישמע כנדר רע ָ פּ ֶ ם'. ובלשון חכמים: 'מי ש ֵ לּ ַ שׁ ְ לֹא ת ְ דּ ר ו ִ תּ ֶ שּׁ ִ ר מ ֹ דּ ִ ר לֹא־ת ֶ שׁ ֲ מחייב, סיכמו בנוסח קוהלת (ה, ד): 'ט ב א לגה הוא עתיד להיפרע ממי שאינו עומד בדיבורו' (בבא מציעא ד, ב). ַ מאנשי דור המבול ומדור הפּ

דבר זה כל כך מושרש במחשבה היהודית עד כדי כך ששגרת הלשון היא לומר 'בלי נדר' על כל דיבור העשוי להישמע הבטחה. היקפו של 'ברוך אומר ועושה' פרוש על פני כל החיים, בעל פה ובכתב. כל מה שסובב את חיינו הם מעשים ודיבורים, בעל פה ובכתב. כל מילה מחייבת. לפעמים גם 'ללא מילים' יכול להיות אמירה, שעליה נאמר 'שתיקה כהודאה'. 'ברוך אומר ועושה' הוא מוטו חשוב בחיים הפרטיים ובחיים הציבוריים, והדיבור והמעשה עצמם תלויים בדבר יותר עמוק, המחשבה, כמאמר ר' שלמה הלוי אלקבץ ב'לכה דודי': 'סוף מעשה במחשבה תחילה'.

מפעילות סניף הפדרציה בתפוצות-הסכם שיתוף פעולה רשמי בין קהילת אסדאקה לבין הסניף ההולנדי

מאמרים פרי עטו של נשיא הפדרציה, שהתפרסמו בעיתונות הארצית בש"ז

מפגשים בצל הקורונה.. משלחת הפדרציה בהתוועדות עם ח"כ חילי טרופר-שר התרבות והספורט

5

2021 טבת-סיון תשפ"א, ינואר-יוני :13 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook flipbook maker