הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

מאת: בלפור חקק ם ִ י ַ ל ָ ירוּשׁ ִ י ל ִ ב ָ ה א ֶ ל ֲ ע ַ ה י ָ ר ָ בּ ְ ע ַ מּ ַ ן ה ִ מ ה ָ לּ ִ ה ְ טוּף תּ ֲ ע ָ יה ֶ ל ֵ בוֹא א ָ י ה. ָ י גּוֹל ֵ אשׁ ָ ר ְ ים ו ִ יא ִ שׂ ְ נ ִ ר ל ֶ צ ֵ נ ים ִ אוֹנ ְּ ג ַ ין ל ִ ים, נ ִ ל ָ יו בּ ָ ד ָ ג ְ בּ ים. ִ נּ ִ ל וּמ ֶ ב ֵ נּ ַ נוּ בּ ְ גּ ִ יו נ ָ בוֹת ֲ א ה ָ ר ָ בּ ְ ע ַ מּ ִ רוּעוֹת מ ְ יו פּ ָ ינ ֵ בוֹא ע ָ י ה. ָ ר ָּ ק ִ ל מ ֶ ה ֹ א ֵ ד מ ֵ בוֹא רוֹע ָ י ים. ִ ין אוֹנ ֵ ךְ, א ֶ ר ֶ שׂ דּ ֵ פּ ַ ח ְ בוֹא מ ָ י ם ִ י ַ ל ָ ירוּשׁ ִ י ל ִ ב ָ ה א ֶ ל ֲ ע ַ ה י ָ ר ָ בּ ְ ע ַ מּ ַ ן ה ִ מ ת ֶ פ ֶ ר ֹ ט ְ מ ַ רוּח ְ ז ו ָ ה א ֶ י ְ ה ִ ם י ֶ שׁ ֶ יוֹם גּ ת ֶ ס ֶ נ ְ כּ ַ ית ה ֵ ל בּ ֶ י א ִ ל ְ ב ַ בּ ַ יק ה ִ דּ ַ צּ ַ בוֹא ה ָ י עוֹת. ָ מ ְ שׁ ִ לּוֹת נ ִ פ ְ תּ ַ י ה ַ אן אוּל ָ כּ ֶ שׁ ת ֶ פ ֶ ס ְ כ ִ נּ ַ שׁוֹ ה ְ פ ַ יו, נ ָ מ ָ אוֹת י ָ ל ְ ר תּ ֵ פּ ַ ס ְ י ת. ֶ ס ֶ מ ְ ר ִ נּ ַ תוֹ ה ָ ו ֲ א ַ לּוֹת גּ ִ פ ְ י תּ ִ ל ְ ק בּ ַ ע ְ צ ִ י ם ִ י ַ ל ָ רוּשׁ ְ א י ָ ךְ בּ ֵ כּ ְ ל ַ ה מ ֵ נּ ִ ה ם. ִ י ַּ מ ַ י בּ ִ צ ֲ ח ַ ךְ, ר ֵ תּ ְ ר ַ א ְ פ ִ י תּ ֵ ד ְ ג ִ י בּ ִ שׁ ְ ב ִ ל ר. ֶ פ ֶ א ָ ץ ו ֹ יו בּ ָ ל ְ ג ַ י, ר ִ ב ָ ה א ֶ ל ֲ ע ַ ה י ָ ר ָ בּ ְ ע ַ מּ ִ מ ר. ֶ פ ֵ לוֹנוֹ עוֹד ס ְ ק ִ צ ְ ין בּ ֵ א ְ ה, ו ֶ ל ֲ ע ַ ה י ָ ר ָ בּ ְ ע ַ מּ ִ מ ר ַ בּ ְ שׁ ִ בּוֹ נ ְ כ ִ ר ה ֶ א עוֹל ָ בּ ַ א ם ִ י ַ ל ָ ירוּשׁ ִ ל בּ ֵ א ָ גּ ִ ה ְ ל ֶ ָ ַ ִ ַ ָ ִ ֵ ָ ִ ְ

מעברה, עברית, גווילים

מאת: הרצל חקק ים ִ ה מוֹד ָ פ ָ י שׂ ֵ רוּב ְ ים צ ִ שׁ ָ נ ֲ ם, א ִ י ַ ת ְ ינ ֵ ל בּ ֹ כּ ַ ה ה. ָ דוֹשׁ ְ ית ק ִ ר ְ ב ִ ע ְ ם בּ ָ ת ָ מ ְ שׁ ִ ל נ ַ ע ת ַ ק ֲ ע ַ ל ז ֶ ה ֹ א ָ ם. וּב ָ מּ ִ ת א ַ פ ְ ין שׂ ִ ב ָ י י ִ מ ה. ָ נוּשׁ ֲ ת א ֶ ד ֶ יוֹל ד ֵ י לוֹמ ִ ב ֲ ק. א ֵ ב, מוֹח ֵ הוּ כּוֹת ֶ ישׁ ִ ם מ ָ שׁ ב ֵ יו דּוֹב ִ ב ָ ים. א ִ ר ְ בּ ַ ד ְ מּ ֶ ית שׁ ִ תּ ִ מ ֲ ית א ִ ר ְ ב ִ ע חוֹת ָ פ ְ שׁ לוֹ ל ֵ ם. י ֵ ים. חוֹל ִ יל ִ ו ְ גּ כוּת ָ יּ ַ שׁ רוּת. ְ פ ִ ס ְ בּ ֶ ים שׁ ִ יּ ַ ח ַ ל

ה ָ י ָ ל ה ֶ ה ֹ ים א ִ מ ָ ע ְ פ ִ רוּחוֹת. ל ָ ט בּ ֵ רוֹט ַ רוּע ָ ל ק ֶ ה ֹ א ה ָ תּ ַ א ֶ שׁ ְ ה כּ ָ ק ָ ע ְ עוּת צ ָ מ ְ שׁ ַ ה מ ַ ה. מ ָ י ָ לֹא ה ְ כּ ר ַ ק ֱ ע ֶ לֹּא נ ֶ ל שׁ ֶ ה ֹ א ְ בּ ה ֶ י ְ ח ִ הּ י ָ דּ ְ ל ַ שׁ. י ָ ח ָ ת נ ַ שׁוּכ ְ ה נ ָ שּׁ ִ ד א ֵ לּ ַ י ְ א מ ֵ ן. רוֹפ ִ י ַ ד ֲ ע ם. ִ י ַ ת ְ ינ ֵ בּ ה. ָ שׁ ָ ד ֲ ה ח ָ פ ָ יו שׂ ָ נ ָ ת בּ ֶ ד א ֵ מּ ַ ל ְ הוּ מ ֶ ישׁ ִ וּמ ים ִ יד ִ ק ְ ל פּ ֶ יּוֹת שׁ ִ ר ְ ב ִ רוֹת ע ָ ב ֲ ר ה ֵ ה. חוֹז ָ מ ֵ ט ְ שׂ ַ מּ ַ ן בּ ֵ נּ ַ שׁ ְ מ ית ִ ר ְ ב ִ ים. ע ִ מ ָ ע ְ לֹא ט ְ ים. ל ִ מ ֲ ח ַ לֹא ר ְ ים. ל ִ א ְ שּׂ ַ נ ְ ת ִ מ ה. ָ מּ ַ ה ח ָ מ ָ שׁ ְ לֹא נ ְ ה ל ָ יּ ִ ח ְ ת ִ ה ל ָ מ ָ ית ק ִ ר ְ ב ִ ת. ע ֶ מ ֶ ל ְ ק ֻ ד ְ מ ם ֶ יה ֵ ד ְ ג ִ ים בּ ִ דוּק ְ ירוּ ס ִ א ְ שׁ ַ ה. י ָ מ ָ ח ְ ל ִ י מ ֵ רוּב ְ ר צ ָ ב ְ ים כּ ִ שׁ ָ נ ֲ א ַ ו ה. ָ שׁ ָ ד ֲ ח ַ ית ה ִ ר ְ ב ִ ע ָ ל ה ֶ כוּ א ְ ל ֵ י ְ ם ו ֶ יה ֵ תּ ָ ב ְ ם בּ ָ ת ָ מ ְ שׁ ִ ם נ ֹ ח ְ ו ה ָ ק ָ ע ְ צ ִ ל קוֹלוֹ בּ ֵ ס ְ ל ַ ס ְ ים. מ ִ יצ ֵ ר בּ ֵ ם מוֹכ ָ ב שׁ ֵ י יוֹשׁ ִ ב ָ ה ס ֵ נּ ִ ה ה. ָ שׁ ָ לּ ַ ח הּ ָ ין ל ֵ א ְ ים ו ִ יל ִ ו ְ ה גּ ָ א ֵ ל ְ ה מ ָ יּ ִ ו ְ גּ ה. ָ שׁ ָ ד ֲ כוּת ח ָ יּ ַ שׁ ) 1987 , (מתוך: "תעודה נשכחת"- שירים

יו ָ בוֹת ְ כּ ְ ר ַ עוּ מ ְּ ב ֻ ץ ט ֹ בּ ַ בּ ל ֵ א ָ ר ְ שׂ ִ ב י ֶ כ ֶ י ר ִ ב ָ י א ִ ב ָ א יו. ָ שׁ ָ ר ָ וּפ

] 1987 ," [מתוך "ואז בקץ היוחסין

לאמפה מקורית מהמעברה

31

2021 טבת-סיון תשפ"א, ינואר-יוני :13 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook flipbook maker