אמת | לכל ילד וילדה אות בספר התורה של ילדי ישראל

האחדות האמיתית בעת ההכרזה על המבצע, בחודש ניסן תשמ"א, אמר הרבי: כדי לאחד את כל ילדי ישראל — כדאי שיכתבו ספר תורה לזכותם של ילדי ישראל, היינו, שלכל אחד ואחד מהם תהיה אות אחת בספר תורה זו. וכדי שזה לא יהיה באופן ד"נהמא דכיסופא" [לחם חינם]

מעשה שהיה משפחה יצאה לנפוש לחופי הכינרת. בני המשפחה סעדו את ליבם, בירכו ברכת המזון והילדים יצאו לשחק. אחת הילדות הרחיקה מעט ללכת, וכשהבחינה האם בהיעלמה, המשפחה פתחה בחיפושים אחרי הילדה. וכעבור עשר דקות הילדה נמצאה כשהיא על סף טביעה במי הכינרת, רחמנא ליצלן. הילדה הובהלה למחלקת נמרץ בבית־ טיפול

— כדאי שכל אחד ואחת אות אחת יקנה מילדי ישראל — שוה בספר התורה, בסכום דולר אחד לכל אות (ובשאר המדינות — סכום השוה לדולר אחד). ומאחר שהאחדות האמיתית דבני ישראל היא על ידי התורה, כמאמר רז"ל, על הפסוק "ויחן שם ישראל נגד ההר" — "ויחן" לשון יחיד, "כאיש אחד בלב אחד", היינו, שחנייתם "נגד ההר" (הר סיני) שבו ניתנה תורה (ההכנה למתן תורה) כבר פעלה אצלם ענין האחדות — מובן גודל ומעלת האחדות שתהיה בילדי ישראל על ידי כתיבת ספר תורה לזכותם. ועוד: ידוע ש"ישראל" ראשי ותיות א בוא ר שים ש ש י תיבות תורה, מאחר שכל אחד ואחד ל מהששים רבוא דבני ישראל יש לו אות אחת בתורה.

"בנינו ערבים בעדנו" בהתוועדות חג השבועות תשמ"א ציין הרבי מעלה נוספת של ספר התורה המיוחד לזכותם של ילדי ישראל: כללות העניין דמתן־תורה היה ע"י ילדי ישראל, כמבואר במדרשי רז"ל שהקב"ה נתן את התורה לישראל ע"י זה שאמרו 'בנינו ערבים בעדנו' והכוונה לילדים ולילדות הנמצאים ברשות הוריהם, קודם בר־מצוה ובת־מצוה, כי אלו שלאחרי בר־מצוה ובת־מצוה, הרי הם חייבים בתורה ומצוות והם ככל מקבלי התורה לכל דבר, ולכן אינם יכולים להיות ערבים, כי אדרבה: הם עצמם צריכים ערבים כדי שיוכלו לקבל את התורה. ומאחר שהתורה היא נצחית, כל העניינים שהיו במתן־ תורה בפעם הראשונה, הרי הם באופן נצחי, וגם העניין ד'בנינו ערבים בעדנו' נפעל בכל פעם מחדש, בדוגמת כללות העניין דמתן־תורה. על פי זה מובן שבנוגע לעניין "כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה גו'", מצות כתיבת ספר תורה, ישנה מעלה מיוחדת כאשר מקשרים זאת עם ילדי ישראל, מאחר שעל ידם היה כללות העניין דמתן־תורה, ע"י ש'בנינו ערבים בעדנו'.

הרפואה 'פוריה' בטבריה. לאחר שהרופאים הצליחו במאמצים רבים להנשים ולהחיות אותה, הועברה הילדה להמשך הטיפול בבית־הרפואה בעפולה. כאן המשיכו בטיפול הנמרץ ולאחר מספר שעות קבע הרופא המטפל שכלי הנשימה של הילדה נפגעו באורח מוחלט, ח"ו. הילדה אמנם תחיה, אך היא תישאר 'צמח', ל"ע ול"ע.

באותו זמן הגיעה נערה חב"דית לפעילות בבית־ הרפואה, וכששמעה על האסון, עשתה ככל יכולתה כדי לעודד את בני המשפחה המבוהלים והציעה להם לרכוש לילדה אות בספר־ התורה. ההורים נענו והיא הוסיפה והציעה להם לפנות לרבי ולבקש ברכה עבור הילדה. גם לכך ההורים נענו ברצון. כעבור זמן קצר התקבלה ברכתו של הרבי, בתוספת שאלה: האם יש לילדה אות בספר התורה? לשמחת בני המשפחה, הם יכלו לתת תשובה חיובית. כעבור יומיים בלבד (!) השתפר מצבה של הילדה במידה שאיש לא היה יכול לצפות. כשהגיעה הנערה בפעם הבאה לבית־הרפואה, כבר הועברה הילדה ממחלקת טיפול נמרץ למחלקה רגילה, והחלה להתאושש...

", היינו, ששלימות ספר התורה היא אחת והתורה היא "תורה , באופן ביחד דוקא על ידי זה שכל ריבוי האותיות נמצאים ." אחת ד"תורה וכידוע פתגם הרוגוצ'ובי שכל התורה כולה, מהבי"ת ", הרי זו תיבה ל ראשית" עד הלמ"ד ד"לעיני כל ישרא ב ד" — "לב". אחת ועל פי זה מובן שעל ידי זה שכל אחד ואחד מילדי ישראל יקנה אות אחת בספר התורה שיכתב לזכותם של ילדי ישראל — יתאחדו כל ילדי ישראל באופן נעלה ביותר, על ידי ." אחת התאחדותם ב"תורה

13

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online