קרן אש | תכנון, ייצור, אחזקה ואספקת ציוד גילוי וכיבוי אש

בע"מ

תכנון, ייצור, אחזקה ואספקת ציוד גילוי וכיבוי אש

| 03-5528185 : פקס | 03-5517048 : טלפון | , אזה"ת בת-ים 6 רח' החשמל | k-e@kerenesh.co.il : דוא"ל | https://kibui.co.il : אתר https://www.facebook.com/Kerenesh.israel : פייסבוק

Made with FlippingBook Ebook Creator