התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2022

פרק :9 הקשר עם החברים

הקשר עם החברים נמשך גם במהלך שנת .2022 צוות ההתאחדות המשיך לשמור על קשר רציף

ולתת מענה במהלך כל השנה, בין היתר באמצעים הבאים:

קבוצת ווטסאפ מנהלים – עדכונים שוטפים

קבוצת ה ווטסאפ למנהלי החברים הייתה פעילה במהלך כל שנת הקורונה השנייה על מנת לאפשר

דיווח שוטף ובלתי אמצעי של כל ההתפתחויות והמהלכים . בקבוצה חברים מנהלי כל המשרדים.

קבוצת ווטסאפ – קבוצת מנהלים, עדכוני תיירות נכנסת ופנים

קבוצת הווטסאפ של ההתאחדות ה מיועדת לעדכונים מנהלים ולחברים בנושאי תיירות נכנסת ותיירות

פנים. המשיכה להיות פעילה לאורך כל תקופת המשבר.

דיוור אלקטרוני - נושאים ייעודיים , עדכונים וניוזלטר כללי

דיוור אלקטרוני הינו אמצעי הקשר העיקרי של ההתאחדות לחבריה ולענף כולו ובתקופת המשבר הפכו

הדיוורים שהוציאה ההתאחדות בכל עת, למקור מידע חשוב במעלה הראשונה לחברים. הדיוור מחולק

באופן הבא:

ITTAA Managers - ההתאחדות דאגה לפרסם למנהלים באופן מידי ורצוף כל איגרת, עדכון או

הבהרה שנדרשה במהלך תקופת המשבר. ה דיוור נשלח למנהלים חברי התאחדות בלבד, וה ציג תוכן

המיועד רק למנהלים.

- דיוור ענפי, הנשלח לענף כולו ומציג עדכונים בנושאים ספציפי ים אשר יש חשיבות

ITTAA Public

להביאם לידיעת הענף, עדכונים והטבות משולחן ההתאחדות ו ריכוז עדכונים מפעילות ההתאחדות.

ITTAA Courses - דיוורים משולח זה נשלחים לענף כולו, ומציגים השתלמות או קורס שנקבעו לזמן

הקרוב, כולל אפשרות הרשמה דרך אתר מרכז ההדרכה של ההתאחדות.

ITTAA Incoming - דיוור משולח זה מעדכן את חברי ההתאחדות העוסקים בתיירות נכנסת בנושאים

ITTAA Domestic Tourism - דיוור משולח זה מכוון לחברי ההתאחדות העוסקים בתיירות פנים

ומציג, לדוגמה:

• עדכונים ממוסדות רשמיים בדבר סגירת צירים ו/או שינוי בשעות פתיחה של מעברי גבול

הזמנה לסיור לימודי וכיו"ב.

עמ' 59

דו"ח שנתי 2022

Made with FlippingBook Online newsletter creator