התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2022

ההתאחדות ומוסדותיה

התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל הינה עמותה ציבורית אשר הוקמה כאגודה

עות'מנית בשנת 1909 ונרשמה כעמותה בשנת 1992 . העמותה שמה לה למטרה לשפר ולהעמיק את

תרבות הנסיעות והתיירות בישראל, להרחיב את הידע והשימוש באמצעים מדעיים מתקדמים

ומעודכנים בקרב חבריה, לדאוג לרווחת העוסק ים בענף הנסיעות והתיירות בישראל ולהבטיח את

זכויות ציבור הצרכנים בכל הקשור לשירותי תיירות.

העמותה מאגדת את משרדי הנסיעות בישראל ופועלת מטעמם כנציגתם הרשמית והמוסמכת בפני

מדינות חוץ, ארגונים בינלאומיים, שגרירויות וקונסוליות, חברות ומוסדות ממשלתיים בישראל ומחוצה

לה, וכן ארגונים שונים, ציבוריים, כלכליים ומשפטיים. העמותה נוטלת חלק פעיל ומרכזי בהליכי

החקיקה בתחום התיירות, הכלכלה והצרכנות במדינת ישראל, ומשתתפת פעילה בכל הפעילות

הממשלתית והציבורית שיש לה זיקה למשרדי הנסיעות ולענף הנסיעות בכלל. העמותה אף משמשת

כש ליחת חבריה להשגת תקציבי ממשלה מיוחדים לסיוע לענף ולעידוד התיירות, ובכלל זה בענף תיירות

הפנים.

העמותה מגינה על ענייניהם המקצועיים של חבריה, שוקדת על רווחתם האישית, ומפקחת על פעילותם

ההוגנת של סוכנויות הנסיעות והתיירות בישראל, תוך שמירה על האתיקה המקצועי ת של החברים,

כפוף לכל דין, לרבות דיני ההגבלים העסקיים.

העמותה מקדמת את החינוך ואת הידע המקצועי של החברים בהדרכה ובאספקת מידע בכל הקשור

בענף הנסיעות והתיירות.

העמותה פועלת להעלאת המודעות הציבורית לחשיבות סוכני הנסיעות, לשיפור וקי דום תדמיתם, בין

היתר באמצ עות העמדת הכשרות מקצועיות לחברים ופיתוח וייצור כלים לקידום הענף וחבריו.

בשנת 2017 חתמה ההתאחדות בטקס חגיגי של איגוד התיירות העולמי UNWTO על הקוד האתי

הגלובלי לתיירות, ובזאת השלימה מהלך רשמי של התחייבותה ב- 2014 לפעול בהתאם לכללי הקוד,

בשמה ובשם חבריה.

ניה ול ענייני העמותה וקביעת מדיניותה מתבצע במסגרת ועד ההתאחדות. בתפקיד יו"ר העמותה מכהן

קובי קרני ולצדו פועלים עוד 11 חברים הנבחרים באסיפה כללית המתכנסת אחת לשנה. בכל שנה

מסיימים 5 או 6 חברי ועד את כהונתם והאסיפה בוחרת להם מחליפים מתוך מועמדים ששמם הוצע

לבחירה ואשר נעתרו לאשר את מועמדותם. הוועד מתכנס לישיבות עבודה חודשיות בהן עולים לדיון

כל הנושאים המהותיים והעקרוניים שעל סדר היום הענפי. החלטות הוועד נקבעות בהצבעה. סיכום

הישיבות החודשיות, ההחלטות, ההמלצות והעמדות זמינים לקריאה במשרדי ההתאחדות לכל חבר.

עמ' 5

דו"ח שנתי 2022

Made with FlippingBook Online newsletter creator