התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2022

יום הכנס הראשון, 6.12

היום הראשון של הכנס נפתח בנאומי פתיחה חגיגיים מאת מר קובי קרני , יו"ר ההתאחדות, גב' טלי

לאופר, מנכ"לית ההתאחדות, מר אדל אל פאקיר , מנכ"ל ONMT ומר אייל דויד , סגן שגריר ישראל

במרוקו. כמו כן, התקיימו במהלך היום מפגשים מקצועיים עם גורמים מקומיים מענף התיירות וכן

תערוכה מקצועית של מציגים ישראליים הקשורים לענף.

עמ' 45

דו"ח שנתי 2022

Made with FlippingBook Online newsletter creator