התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2022

ל הלן דיווח מן האסיפה הכללית מן המניין שהתקיימה ביום 12.9.2022

איזי מדם כיהן כיו"ר האסיפה הכללית וניהל אותה

הדוחות הכספיים של ההתאחדות לשנת 2021

1 .

האסיפה הכללית אישרה פה אחד את הדוחות הכספיים של ההתאחדות לשנת 2021 על

נספחיהם.

הדוחות המילוליים של ההתאחדות לשנת 2021

2 .

האסיפה הכללית אישרה פה אחד את הדוחות המילוליים של ההתאחדות לשנת 2021 על

נספחיהם .

מינוי רו"ח מבקר

3 .

האסיפה הכללית אישרה פה אחד את מינוי משרד ברייטמן אלמגור זוהר דלויט רואי חשבון,

לרואה החשבון המבקר של העמותה לשנת .2023

בחירות חברי ועד

4 .

יוני וקסמן, שלומי חליב נר, רוני נוסבאום ואלי ברגמן נבחרו לקדנציה נוספת (עד .)2024

ג יל בן יצחק (דיזנהאוז BTC ) וגיא רווה (אמסלם טורס) הצטרפו כחברים חדשים לוועד

ההתאחדות.

עמ' 41

דו"ח שנתי 2022

Made with FlippingBook Online newsletter creator