התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2022

❖ חוות דעת משפטית בנושא פסק דין איזיג'ט

בעקבות פס"ד איזיג'ט שניתן על ידי בית המשפט העליון, נוצר מצב לא ברור, לפיו כל חברות

התעופה, שאין להן משרד או סוכנים מורשים בישראל ( בעיקר חברות low cost ,) אינן מחויבות

בחוק הגנת הצרכן של ישראל, בעוד שהסוכן שסיפק כרטיסים אלה ללקוח עשוי להיות מחויב

להחזיר כסף ללקוח בעסקת מכר מרחוק, שביטל תוך 14 יום .

הדברים עמדו בניגוד להגיון שעמד מאחו רי החקיקה, לפיו תפקידו של הסוכן הוא לשמש צינור

ולתווך בין חברות תעופה לצרכנים ולא להיות מקור חיוב עצמאי.

אין ספק כי סוגיה זו מחייבת הסדרה ברורה ומפורשת בחקיקה, וההתאחדות כבר נקטה בכל

הצעדים הנדרשים בנושא, אולם במציאות הפוליטית שהייתה , ברור כי לא ניתן היה לעשות מהלך

מ היר בנושא זה . על כן, ביקשנו מעו"ד דרור שטרום לבדוק את האפשרויות העקרוניות המשפטיות

העומדות לסוכני הנסיעות במצב הנוכחי .

על סמך ניתוח של החקיקה, תכליתה, מעמדם של סוכני הנסיעות ויחסיהם עם איזיג'ט, הגיע עו"ד

דרור שטרום למסקנה שבפני סוכני הנסיעות עומדות שתי אפשרויות :

.1 להציע ללקוחותיהם את כרטיסי הטיסה של איזיג'ט כחלק ממהלך עסקיהם הרגיל ולגבות מחיר

כראות עיניו של כל סוכן בהתחשב בסיכון הביטול על חשבון הסוכן, תוך עמידה בדיני הביטול לפי

חוק הגנת הצרכן הישראלי.

.2 להחריג את רכישת כרטיסי הטיסה מחברות דוגמת איזיג'ט מה סכם הסוכנות הרגיל ולהציע

ללקוחות לרכוש את הכרטיסים בעצמם או לקבל מן הסוכנות שירות שליחות טכני (בטופס ייפוי כוח

נפרד) של הזמנת כרטיס הטיסה עבור הלקוח ובשמו, תוך הדגשה בולטת שאין מדובר בשירות

סוכנות נסיעות. במקרה כזה יכרות הסוכן הסכם שליחות וייפוי כוח נפרדים , בצבע שונה, עם גילוי

בולט, גדול וברור ויכלול את כל המידע הרלוונטי ללקוח, כמפורט בפרק ג' לחוות הדעת המצורפת .

מודגש, כי אין מדובר בהמלצה כיצד לנהוג, אלא בבירור משפטי עקרוני בדבר אפשרויות הפעולה

העקרוניות במצב המשפטי שנוצר, כאשר כל סוכנות נסיעות תחליט על פי שיקול דעתה ועל פי

המלצת יועציה שלה, כראות עיניה .

עמ' 17

דו"ח שנתי 2022

Made with FlippingBook Online newsletter creator