התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2022

❖ עתירה לבג"ץ בדרישה לקבלת סיוע ומענקים בדומה לענפים אחרים

בהמשך לעתירה, הוציאה ההתאחדות באמצעות יועציה המשפטיים, פנייה ליועץ המשפטי

לממשלה ולשר האוצר בה העלתה את כל טענותיה המשפטיות בנוגע לאפליה פסולה בתכנית

הסיוע הכלכלי ובדרישה להעניק למשרדי הנסיעות את אותם התנאים כשל גופי תיירות אחרים .

כפי שהוכח כבר פעמים רבות, ההתאחדות לא ת שב בשקט אל מול פגיעה בזכויות חברי

ההתאחדות ות הפוך כל אבן על מנת לקבל את המגיע לכם.

ביום 20.02.2022 הגישה ההתאחדות עתירה דחופה לבג"ץ בדרישה לקבלת סיוע ומענקים כפי

שקיבלו גורמים אחרים בענף התיירות. העתירה התבססה על הפרטים דלהלן:

בסוף דצמבר 2022 קיבלה הממשלה החלטה על מתן סיוע, מענקים ותמיכות לבתי מלון, למארגני

תיירות נכנסת, ולגורמים נוספים בענף התיירות, בהיקף כולל של מאות מיליוני שקלים . החלטת

הממשלה אינה מתייחסת כלל למאות משרדי הנסיעות, מארגני התיירות היוצאת או סוכני הנסיעות .

ההתאחדות ניהלה מגעים תכופים ותכתובת עם משרד האוצר ואף עם משרד ראש הממשלה,

וקראה להחיל על משרדי הנסיעות, מארגני התיירות הנכנסת וסוכני הנסיעות את החלטת

הממשלה 865 . משקריאתה לא נענתה, פנתה התאחדות משרדי הנסיעות בעתירה דחופה לבג"ץ,

כאמור . העתירה הוגשה ע"י עוה"ד אסף פריאל, עדי ניר בנימיני ונדב פיינמן ממשרד עוה"ד תדמור,

לוי ושות'.

עמ' 15

דו"ח שנתי 2022

Made with FlippingBook Online newsletter creator