התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2022

סיכום פעילות ההתאחדות

לשנת 2022

עמ' 13

דו"ח שנתי 2022

Made with FlippingBook Online newsletter creator