High-Q | חטיף 3

חטיף מס '3

חשיבה מילולית

20

19 . במה שונה עולם הטפילים משרשרת מזון רגילה ?

הבסיס התחתון לא משתמש בחומרים אי -

(1) (2) (3) (4)

אורגנים

פועלים בו מפרקי רקמות מיקרוסקופים לאורך כל הפירמידה

הפירמידה בו הולכת וגדלה כלפי מעלה בראש הפירמידה נמצא טורף יחיד

21 .

כאשר נעלמת שכבה בפירמידת המזון -

רק השכבות ש מתחתיה נפגעות רק השכבות ש מעליה נפגעות כל מבנה הפירמידה עלול להתערער לרוב לא יימצא גורם שימלא את החלל

(1) (2) (3) (4)

21 . התבונן בשני הגרפים הבאים וקבע עבור כל גרף , בהסתמך על הקטע , איזה קשר הוא יכול לתאר .

' גרף ב

גרף א '

y

y

x

x

(1) ( חיים ציר y ) כתלות במיקומו בפירמידת המזון וגרף ב ' מתאר את אחוז האנרגיה שיכול בעל - חיים להפיק מתוך השכבה ממנה הוא ניזון ( ציר y ) , כתלות במיקומו בפירמידת המזון . (2) גרף א ' מתאר את אחוז האנרגיה שיכול בעל - חיים להפיק מתוך השכבה ממנה הוא ניזון ( ציר y ) , כתלות במיקומו בפירמידת המזון וגרף ב ' מתאר את כמות הפרטים מזן מסוים של בעל - ( חיים ציר y ) כתלות במיקומו בפירמידת המזון . (3) גרף א ' מתאר את יעילות ההזנה בשרשרת המזון ( ציר y כת) לות בכמות אור השמש באזור מסוים וגרף ' ב מתאר את השינוי בכמות החיות בשרשרת המזון ( ציר y ) כתלות במספר השכבות של פירמידת המזון שנהרסו בשרשרת זו . (4) גרף א ' מתאר את השינוי בכמות החיות בשרשרת המזון ( ציר y ) כתלות במספר השכבות של פירמידת המזון שנהרסו בשרשרת זו וגר ' ף ב מתאר את יעילות ההזנה בשרשרת המזון ( ציר y ) כתלות בכמות אור השמש באזור מסוים . גרף א ' מתאר את כמות הפרטים מזן מסוים של בעל -

22 . באזורים טרופיים יהיה מספר גדול יותר של חיות מאשר באזורים קרים -

מפני שבסיס שרשרת המזון מוזן מאנרגית השמש

(1) (2) (3) (4)

שכמות המשקעים באזורים אלה גדולה יותר

למרות למרות

מגוון הצמחים באזורים אלה

מפני שקצהו העליון של הפירמידה אינו קיים

23 . אם מאמר זה היה מופיע בעיתון מי מהבאות יכלה להיות כותרת טובה למאמר ?

שרשרת המזון

(1) (2) (3) (4)

אנרגיית השמש בראש פירמידת המזון

פירמידת המזון

פוטוסינתזה – תחילתה של שרשרת המזון

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

Made with FlippingBook Annual report maker