High-Q | חטיף 3

13

חטיף מס '3

חשיבה כמותית

18 . בחודש מסויים עמדה תפוקת המפעל על

10% . בשל תקופת החגים גדל הביקוש לברזים בשוק פי 3 . פי

כמה על המפעל להגדיל את תפוקתו ?

פי 5

(4)

פי 4

(3)

פי 3

(1)

פי 1

(6)

19 . בכל תשובה מתוארות שתי עליות בביקוש לברזים . עליך למצוא את התשובה בה העליה הראשונה בביקוש ( ) הימנית גורמת לעליה גדולה יותר בתפוקה מאשר העליה ( השניה השמאלית ) , ולסמן תשובה זו בגליון התשובות .

30%-0% ; 50%-40% 10%-0% ; 600%-20% 50%-40% ; 10%-50% 40%-0% ; 600%-50%

(6) (1) (3) (4)

21 . המפעל מכר מחצית ממספר המכונות שהיו ברשותו ובעקבות כך ירדה תפוקתו המירבית של המפעל לכדי מחצית ממה שהיתה לפני כן . האיורים הבאים מציגים את פעילות המפעל ביחס לביקוש כפי שהיתה עד ( כה בקו רגיל ) ואת פעילותו החדשה ( בקו מודגש .) איזה מן האיורים מתאר נכונה את השינוי בתפוקת ? המפעל

(4)

(3)

(1)

(6)

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q

Made with FlippingBook Annual report maker