High-Q | חטיף 3

12

חטיף מס '3

חשיבה כמותית

A

15. בין היקפו של מעגל ושניים מהרדיוסים שלו חסמו מעגל נוסף שרדיוסו R ,מ"ס כמתואר בסרטוט . נתון כי AO - מאונך ל OB . על פי הנתונים ועל פי נתוני הסרטוט , מהו רדיוס המעגל הגדול ?)מ"בס(

B

O

(4) R32

(3) R2 R

(1) R22

(6)

R2

16. בחברה מסוימת החליטו לשנות את המשכורות הניתנות לעובדים . משכורתו של כל עובד הוכפלה ב -3, ומהתוצאה שהתקבלה הפחיתו 3000 . ח"ש עקב השינוי עלתה משכורתה של מיטל . מה מתחייב ?

ח "ש

לאחר השינוי משכורתה של מיטל גדולה מ - 6500 לפני השינוי הייתה משכורתה של מיטל קטנה מ - 3000 לאחר השינוי משכורתה של מיטל גדולה מ - 3000 לפני השינוי הייתה משכורתה של מיטל גדולה מ - 1000

(6) (1) (3) (4)

ח"ש ח"ש ח"ש

הסקה מתרשים ( שאלות 10-67 ) עיין היטב בתרשים שלפניך , וענה על ארבע השאלות שאחריו .

הגרף שלפניך מתאר את הקשר בין הביקוש לברזים לתפוקה של מפעל " " מ" טאפ בע המייצר ברזי יוקרה . הציר האנכי מציין את אחוז התפוקה שבה עובד המפעל מתוך התפוקה המקסימלי ת שלו ואילו הציר האופקי מציין את אחוז הביקוש לברזים בשוק מתוך הביקוש המקסימלי האפשרי . לדוגמה , כאשר הביקוש לברזים בשוק עומד על 40% , המפעל עובד ב - 40% מהתפוקה המרבית שלו .

תפוקה

011% 01% 01% 01% 01% 01% 01% 01% 01% 01%

01%

01% 01% 01% 01%

011% 01% 01% 01% 01%

ביקוש

17 . כאשר ההמפעל עובד ב - 00%

מהתפוקה , הוא עושה זאת כיוון שהביקוש לברזים בשוק הוא -

-כ 600%

(4)

-כ 00%

(3)

-כ 70%

(1)

-כ 10%

(6)

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q

Made with FlippingBook Annual report maker