High-Q | חטיף 3

11

חטיף מס '3

חשיבה כמותית

8. a הוא מספר זוגי , b הוא מספר המתחלק ב -3 -ו c הוא מספר המתחלק ב -5 . איזה מהביטויים הבאים הוא בהכרח ? שלם

c ba 2 2 

cba 2  

(1) 60 c ba 2  

2

 

cb a

(4)

(3)

(6)

45

100

75

 2

  2        a b a b a b

2

9.

 

b ab

למה שווה 2 b בוודאות ?

2 a

(4) 0

(3)

(1)

(6) 6

a

11. ליטר שמן מספיק בדיוק למילוי מיכל שמן של משאית אחת , או למילוי מיכלי שמן של שתי מכוניות או , למילוי 1.5 מיכלי שמן של אופנועים . מהי כמות השמן הדרושה על מנת למלא את מיכלי השמן הריקים של 1 , משאיות 3 - מכוניות ו 4 ? אופנועים

62 ליטרים

(4)

5.6 ליטרים

(3)

ליטרים

61.3 ליטרים (1) 7

(6)

11. 40% מהתושבים ביישוב סלעית שווים במספרם ל - 30%

מהתושבים ביישוב חוחית . אם נחלק את מספר

התושבים בסלעית במספר התושבים בשני היישובים גם יחד תוצאת המנה תהיה –

4 3

3 4

3 7

4 7

(4)

(3)

(1)

(6)

12 .

, קוסמים ומשקלם הכולל של כל התושבים בכפר הוא 000

בכפר הקסום גרים 61 גמדים ,4 ענקים ו -1 אם ידוע כי משקלו של גמד מהווה 1 6

ממשקלו של ענק , וכי משקלו של קוסם מהווה 1 4

ממשקלו

. ג"ק

, של ענק מהו משקלו של כל ענק ?

610 ג"ק

(4)

00 ג"ק

(3)

10 ג"ק

(1)

14 ג"ק

(6)

3 y

13.

x,s 0  .

s   ,

r 3 y s    ,

x x

r

?

s

(4)

(3)

(1)

(6)

3x y 

y 3 

x 1 

x y 

14. מכונית צעצוע ומכונית רגילה יוצאות בו זמנית מנקודה מסוימת , כל אחת כיוון ל . מנוגד המכונית הרגילה נוסעת במהירות הגבוהה פי 7 ונוסעת מרחק הגדול פי 5 ממכונית הצעצוע . אם ידוע שהמכונית הרגילה נסעה במשך 50 , דקות כמה זמן ייקח למכונית הצעצוע להגיע ליעדה ?

350 'דק

(4)

'דק

(3) 610

70 'דק

(1)

50 'דק

(6)

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q

Made with FlippingBook Annual report maker