High-Q | חטיף 5

10

5 חטיף 10

1

5

' מס חטיף

חשיבה כמותית

פרק 1 : חשיבה כמותית

20 . שאלות הזמן המוקצב הוא 20

זה פרקב

. דקות

בפרק זה מופיעות שאלות ובעיות של חשיבה כמותית . לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות . כם עלי לבחור את התשובה הנכונה ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות . הערות כלליות

טים בהכרח על פי קנה

 סה רטוטים המצורפים ל כמה מהשאלות נועדו לסייע בפתרונן , אך אין הם מ ורטס

כיוצא . בהם

זוויות על ו,

ודל געל , קטעים

. מידה אין להסיק מ ס רטוט בלבד על אור

ך הספק יתר ניצב

הקו נראה ישר בסרטוט , אפשר להניח שהוא אכן ישר .

 

, כנתון הכוונה היא למונח שערכו גדול

, שטח נפח וכו ' )

, רדיוס

כאשר מופיע בשאלה מונח גאומטרי , צלע (

, מאפס אלא אם כן מצו ין אחרת .

  0 a  , הכוונה היא לשורש החיובי של a .

כאשר כתוב בשאלה a

0 אינו מספר חיובי ואינו מספר שלילי .

  

0 הוא מספר זוגי

1 אי נו מספר ראשוני .

נוסחאות

a

a ,

x : הם

אחוזים : a% -מ

b

10. שטח טרפז שאורך בסיסו ה

1.

אחד מעלות

x

100

b , וגובהו h

אורך בסיסו ה

אחר מעגל

h

h)b a(  

a שונה מאפס ולכל n -ו m

: שלמים

חזקות לכל :

2.

מספר כפל מהירות משולש הזווית דרך זמן זמן

: הוא

2

n m m

n

1

a

  a

n

a  ( m0,a0  

a

)

. ב

. א

n

11. זוויות פנימיות במצולע בעל n

: צלעות

a

סכום הזוויות הוא ) 360 n180 ( , מעלות אם ה מצולע משוכלל גודל כל זווית פנימית הוא 360 180n 360 180 n n                

.ד mn mn a )a(  

a a m n m n   

a

. ג

2 2

2

3. : מקוצר b ab2 a ba    

2 2 b a baba    



: עיגול

, מעגל

12.

=

בעיות דרך :

4.

שטח שרדיוסו r הוא 2 ( 3.14...) r   

r

כמות עבודה

x 

=

בעיות הספק :

5.

r

היקף ה מעגל הוא 2 r 

שטח גזרת מעגל בעלת זווית

   n! n n 1 n 2 2 1     

: עצרת

6.

2 x

ראש x  : הוא

r  

360

A

D

13. :יהיקוב , תיבה .א

פרופורציה אם : CF BE AD

7.

B

E

נפח תיבה שאורכה a , רוחבה b וגובהה c הוא cba  

AC AB 

DF DE

EF BC

DE AB  וגם

: אז

F

C

שטח הפנים תיבה השל הוא

משולש : .א

8.

2 2 2 ab bc ac  

שאורך בסיסו a

שטח

מתקיים c b a 

הי בקובי

2 ha 

h

: גליל

14.

ואורך הגובה לבסיס זה h : הוא ,

.ב .א מעטפת ה שטח של גליל שרדיוס בסיסו r וגובהו h הוא 2  r h  .ב שטח הפנים השל גליל הוא   2 2 2 2    r r h r r h     . A a משפט פיתגורס : במשולש ישר - זווית ABC כבסרטוט

מתקיים 2BC 2AB 2AC  

.

ניצב

במשולש ישר - זווית שזוויותיו ,30 ,60 ,90    אורך הניצב שמול

 r h 2  .

נפח ה גליל הוא

C

B

 30 שווה לחצי אורך היתר .

נפח חרוט שרדיוס בסיסו r וגובהו h

15.

3 hr 2  

b

הוא

ba 

שטח מלבן שאורכו a ורוחבו b : הוא ,

9.

a

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

2

חטיף מס '5

חשיבה כמותית

שאלות ובעיות ( שאלות 7-1 )

2  ?

1.

מה ניתן לומר בוודאות על הביטוי 1 a

a הוא מספר שלם הגדול מ -2 .

- מתחלק ב 3

(4)

(3)

לא ראשוני

(2)

(1)

אי זוגי שנים

ראשוני זוגי שנים

2. A , B -ו C הם 3 מספרים שלמים וחיוביים , המקיימים A

- מתחלק ב 3

לא מתחלק ב -3 (4)

(3)

(2)

(1)

אי זוגי ר"סמ שנים

3. נתונים 2 משולשים ישרי זווית , שהיחס בין אורכי היתרים שלהם הוא 1:2 . מהו היחס בין שטחי המשולשים ?

(3) 3:1

אין לדעת מהנתונים

(4)

(2 ) 2 :1

1:4

(1)

17

2

16

4.

?  

15 3

8

4

30 2

2 

(3) )18 (

(4)

(2) 2

(1) 1

5.

נתון מעויין שצלעו 6 , מ"ס כמתואר ב . רטוט ס על פי הנתונים ועל פי נתוני הסרטוט , מהו שטח

? המעויין

 120

3 18

(1) 3 36

(4)

(3)

(2)

ר"סמ

ר"סמ

ר"סמ

36

2 18

6.

ממוצע הגילאים של 4 ילדי משפחת רבינוביץ הוא 5 . שנים ממוצע הגילאים המשפחתי ( כולל שני ההורים ) הוא 17 . שנים מהו ממוצע גילאיהם של ההורים ?

22

(4)

34

(3)

41

(2)

(1) 47

שנים

7.

.

: נתון BC AB 

המשולש ABC חסום במעגל שמרכזו O ורדיוסו 6 . מ"ס

הזווית BAC היא בת  60 . על פי הנתונים ונתוני הסרטוט , מהו שטח הגזרה AOC ?( העליונה ב ) רטוט ס

C

A

O

12  ר"סמ  20 ר"סמ  18 ר"סמ  15 ר"סמ

(1) (2) (3) (4)

B

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

3

חטיף מס '5

חשיבה כמותית

הסקה מתרשים ( שאלות 11-8 ) הגרף שלפניך מתאר את אחוז המכוניות עליהן מודבקים סטיקרים בנושאים שונים : ימין פוליטי , שמאל , פוליטי זהירות בדרכים , מוסכים ומכבי , מתוך כלל המכוניות בכל אחת משלוש : ערים ה ירושלים , תל אביב וחיפה . : למשל כך מבין כל המכוניות בירושלים , 33% נושאות סטיקר ימין פוליטי ועל 25% מהמכוניות לא מודבק סטיקר מכל נושא שהוא . הנח כי אין מכונית הנושאת סטיקרים פוליטיים של השמאל והימין גם יחד .

30

25

ירושלים

20

אביב -תל

15

חיפה

10

5

0

ימין פוליטי

שמאל פוליטי

זהירות בדרכים

אין סטיקר

מוסכים

מכבי

8. באיזו עיר נמצא אחוז המכוניות הקטן ביותר שעליהן סטיקרים פוליטיים של הימין ? (1) ירושלים (2)

חיפה

(3) אביב -תל (4)

אין לדעת מהנתונים

9.

מודבק סטיקר של זהירות בדרכים ?

על איזה אחוז ממכוניות שלוש הערים ) יחד (

אין לדעת מהנתונים

(4)

33%

(3)

23%

(2)

13%

(1)

11. אם ידוע כי מספר המכוניות עליהן מודבק סטיקר פוליטי של הימין בירושלים שווה למספר המכוניות עליהן אין סטיקר בתל , אביב - מה היחס בין מספר המכוניות בירושלים למספר המכוניות בתל אביב ? (1) 1:1 (2) 1:2 (3) 1:3 (4) 1:4

11.

מה מהבאים נכון בוודאות ? (1)

בירושלים יש יותר מכוניות ללא סטיקר מאשר בחיפה קיימת לפחות מכונית אחת בחיפה הנושאת יותר מסטיקר אחד ישנם פי 2 סטיקרים של מכבי ביר ושליים מסטיקרים של מוסכים בחיפה כמות המכוניות עליהן מודבקים סטיקרים בחיפה היא הגדולה ביותר

(2) (3) (4)

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

4

חטיף מס '5

חשיבה כמותית

שאלות ובעיות ( שאלות

23-12 )

1 a

a

1 a 0 ; a b a ?     

12 .

a b

a2 ba 

a b

a

(4)

(3) ba 

(2)

(1)

13. לחברות בוועדה מסויימת היו מועמדים 5 גברים ו -4 נשים . לוועדה נבחרו מנכ , ל" , גזבר , מזכיר

- רשם ו 2

פקידים ( התפקידים השונים היו פתוחים לנשים וגברים כאחד .) כמה נשים חברות בוועדה ?

לכל הפחות 2 לכל הפחות 1 לכל היותר 1 לכל היותר 2

(1) (2) (3) (4)

14. האותיות a , b -ו c מייצגות מספרים עוקבים כך ש - 0 c b a    . מכפלתם גדולה פי 8 מהממוצע . שלהם b ? 

(4) 4

(3) 3

(2) 2

(1) 1

15. מדפסת מסוגלת להדפיס 6333 אותיות בדקה , בצבע אחד . כל צבע נוסף מוריד את מהירות ההדפסה ב - 533 אותיות לדקה . כמה זמן תארך הדפסת מסמך בן 12,333 - אותיות ב 4 ? צבעים

- דקות ו 43 שניות

(4) 2

(3) 3

( שניות 2) 2

- דקה ו 23

(1)

דקות

דקות

16.

. מדן שניהם יוצאים בו זמנית מעיר א ' לכיוון עיר ב ,' ובהגיעם , מסתובבים וחוזרים מיד

יגאל מהיר פי 3

באיזה מרחק מעיר ב ' יהיה דן כאשר יגאל יגיע בחזרה לעיר

. ' לעיר א אם המרחק בין הערים הוא 63 , מ"ק

'?א

43

(4)

33

(3)

23

(2)

15

(1)

מ"ק

מ"ק

מ"ק

מ"ק

17.

. שקלים אב קנה לילדיו פלאפל כך שחלקם קיבלו

, שקלים וחצי מנת פלאפל עולה 5

מנת פלאפל עולה 13

, שקלים מה לא יכול להיות מספר ילדיו ?

מנה שלמה וחלקם קיבלו חצי מנה . אם האב שילם בסך הכל 35

(4) 4

(3) 5

(2) 6

(1) 7

 

הוגדרה פעולה חדשה באופן הבא : b a b a

18.

b$a 

x$y y$x 

a b 

0yx 

?

2

2

 

2 y x y x

(4)

(3) 1 -

(2)

(1) 1

xy

2

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

5

חטיף מס '5

חשיבה כמותית

 

y x y x 

; )2( xy x  

19.

2 x2

; 0yx 

?y 

2x 2

(4)

(3) x2 

(2) x2 

(1)

x

21. לאורי יש מכונה אשר כת חות

, חלקים שלושה הוא

. חלקים אורי הכניס חבל למכונה וקיבל 4

- חבל ל 4

ניח בצד ה , ואת הרביעי הכניס שוב למכונה . מבין 4 החלקים החדשים שקיבל שלושה הניח בצד ו את הרביעי הכניס וכך הלאה . אם ברשות אורי היה חבל אחד בלבד , מה יהיה מספר החבלים שיתקבלו לאחר K פעמים בהם יישתמש אורי במכונה ?

K 3 1 

K 3 1 

(4)

(3)

(2)

(1)

3K 1 

3K 1 

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

6

חטיף מס '5

חשיבה כמותית

עמוד ריק

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

7

חטיף מס '5

אנגלית

SECTION 2: ENGLISH

This section contains 22 questions. The time allotted is 20 minutes.

The following section contains three types of questions: Sentence Completion, Restatements and Reading Comprehension. Each question is followed by four possible responses. Choose the response which best answers the question and mark its number in the appropriate place on the answer sheet. Sentence Completions (Questions 1-8) This part consists of sentences with a word or words missing in each. For each question, choose the answer which best completes the sentence .

1 . They hired a famous architect to ____ the new concert hall.

(1) contract

(2) design

(3) manufacture (4) arrange

2 . A terrible accident involving six cars left ____ all over the highway.

(1) wreckage (2) rewards

(3) claims

(4) patterns

3 . Children do not begin to understand ____ concepts like numbers and symbols until around the age of 5 or 6.

(1) abstract

(2) open

(3) hidden

(4) awkward

4 . After months of negotiations, both sides have finally agreed on the ____ of the treaty.

(1) masses

(2) interviews (3) terms

(4) herds

5 . The claim that he is “faster than a speeding bullet” is not meant ____, but only as a metaphor.

(1) actively

(2) literally

(3) carefully (4) deliberately

6 . The thinning of the earth's ozone layer is causing problems for ____ organisms which live at the ocean's surface, such as plankton.

(1) fragrant

(2) obscene

(3) acceptable (4) marine

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

8

חטיף מס '5

אנגלית

7 . It is hard to imagine the ____ of the African continent, which covers an area of approximately 12 million square miles.

(1) vicinity

(2) silt

(3) vastness

(4) fatigue

8 . The lack of oxygen at extreme altitudes makes the Himalayan peaks very difficult for ____ to climb.

(1) arteries

(2) mountaineers (3) condolences (4) squadrons

Restatements (Questions 9-12) This part consists of several sentences, each followed by four possible ways of restating the main idea of that sentence in different words. For each question, choose the one restatement which best expresses the meaning of the original sentence.

9. As the baseball season progressed, our team’s losses mounted.

(1) Our baseball team made some progress, but still had a losing season. (2) Our baseball team lost more and more games as the season went on. (3) Our baseball team ended the season with another loss. (4) We knew that our baseball team would have some losses later in the season.

10. Peach farmers expect that the recent late-season frost will significantly reduce this year’s crop.

(1) Peach farmers realize that when a frost occurs unusually late in the season, peach crops can be significantly lower. (2) While peach farmers expect to have a good crop this year, a late-season frost could make for a smaller harvest. (3) Because a late-season frost is expected this year, peach farmers will not attempt to raise large amounts of peaches. (4) There may be a small peach crop this year, farmers believe, because of the recent late-season frost.

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

9

חטיף מס '5

אנגלית

11. Due to problems with the design of the experiment, its results were largely meaningless.

(1) There were a few problems with the design of the experiment, but those problems are largely meaningless, and will not affect the results. (2) The results of the experiment were mostly meaningless since it wasn’t properly designed. (3) As a result of the fact that nothing useful was gained from the experiment, we found that it had been poorly designed. (4) The results of the experiment will be mostly meaningless, but will nevertheless point out some important problems.

12. De Soto, as well as Coronado, believed that a golden city called El Dorado lay somewhere in the American interior.

(1) Coronado, who was De Soto’s equal in many ways, thought that a golden city named El Dorado could be found somewhere in the American interior. (2) De Soto thought that Coronado had found a city of gold called El Dorado somewhere in the American interior. (3) The notion that a golden city named El Dorado existed somewhere in the American interior was a belief held by both De Soto and Coronado. (4) De Soto believed that Coronado’s golden city, El Dorado, could be found somewhere within America.

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

10

חטיף מס '5

אנגלית

Reading Comprehension This part consists of two passages, each followed by several related questions. For each question, choose the most appropriate answer based on the text .

Text I (Questions 13-17)

The resin-impregnated ”paper” element in an automobile engine’s air filter looks like a sheet with many folds. Most of the dirt particles are stopped at the outside surface. A light coating of dirt actually improves the filtering ability of the paper. But soon the dirt builds up and even starts filling the bottoms of the folds, restricting airflow. The paper also has multiple layers; if you looked at it under a microscope, you would see a dense tangle of 5 interwoven fibers, the fiber strands which make up the material of the paper. This tangle may look random, but high-quality paper filters are highly consistent in the sizes of the pores between the strands, and the best material creates a mathematically predictable barrier to dirt particles. In actuality, the layers of fibers form a maze, trapping some of the dirt between the layers of paper. The inrushing air produces static electricity, 10 which also causes smaller dirt particles to stick to the surfaces of the paper fibers. Air filters actually work better as the filter material begins to fill up with debris. Holes are plugged by fine particles, and thus fewer spaces remain to pass other particles. But a point eventually comes when not enough pores remain open to pass the air which is needed by the engine. The result is inadequate oxygen to burn the fuel at the maximum throttle 15 opening, when the engine is taking in fuel at the highest possible rate.

Questions

13 . The term “it” in line 5 refers to -

(1) layer (2) paper (3) airflow (4) microscope

14 . The paper used in air filters is made of -

(1) filters (2) tiny particles (3) interwoven fibers (4) dirt

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

11

חטיף מס '5

אנגלית

15 . Which of the following is characteristic of high-quality paper filters?

(1) They are consisted of a random tangle of fibers (2) They produce an electrical charge (3) They form a maze that traps dirt particles between its layers (4) They allow small dirt particles to pass through, but keep large ones out

16 . An air filter begins to cause a problem for the proper function of the engine when -

(1) too many pores are blocked (2) dirt gets in between the layers of paper (3) the filter becomes electrically charged (4) the paper is folded

17 . The best title for the passage above would be -

(1) Dirt Particles Can Damage Your Engine (2) The Car’s Air Filter (3) The Best Air Filters For Your Car (4) Keeping Your Automobile Engine in Good Condition

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

12

חטיף מס '5

אנגלית

Text II (Questions 18-22)

One can find weather oddities at any time in history, but the recent trends meteorologists are tracking are different. “These could be the beginning of global warming,” says researcher Kevin Trenberth. “There has been a clearly documented increase in humidity in the lower atmosphere. The increased heating moistens the atmosphere, and that moisture is fuel for storms.” 5 A team of climate scientists led by Michael Mann has produced a report on the increased warmth around the globe since the time of the Middle Ages. He analyzed hundreds of records collected by colleagues that show tree rings, ice cores, lake sediment layers, and other indications of temperature going back over 700 years. The analysis supports, in unprecedented detail, existing conclusions by the United Nations that the recent 10 warmth observed on the planet is not only extreme but is rising ever faster. The reason seems clear. “This unusual warming starts in the 19 th century and accelerates right through the 20 th century,” Mann says. “It is not related to earlier variations of temperature over the centuries, but closely tracks emissions of greenhouse gases.” Mann’s report also says that its reconstruction of past climate closely parallels other researchers’ computer simulations 15 of those centuries. This adds credibility to those models’ predictions of a further, even faster rise in temperature in the next century. Some historians argue that a previous period of warmth during the Middle Ages brought prosperity to Europe, and that warmer weather is better weather. Others are not so optimistic. But whether the prospects are good or bad, “if what we are seeing is just the tip 20 of the iceberg compared to what happens in the 21 st century, then there will certainly be huge environmental and economic impacts,” Mann says of the rising heat.

Questions

18. The primary topic of the passage above is -

(1) computer simulations of the earth’s climate (2) a recent study of earth’s climate history (3) predictions about the results of global warming (4) the effects of increased humidity on the weather

19. The term “These” in line 2 refers to -

(1) oddities (2) meteorologists (3) rains (4) storms

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

13

חטיף מס '5

אנגלית

20. The data used in Michael Mann’s report was collected by -

(1) Mann himself (2) Kevin Trenberth (3) the United Nations (4) other researchers

21 . Which of the following describes the relation of Michael Mann’s report to computer simulations of earth’s climate?

(1) it confirms the accuracy of the simulations (2) it provides data which makes the simulations more accurate (3) it highlights problems with the computer simulations (4) it allows the simulations to predict future weather

22 . Mann’s prediction of future climate changes is that -

(1) they will be more extreme than the currently observed changes (2) they will be the same types of changes seen now (3) they cannot be predicted (4) more icebergs will be observed

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

14

חטיף מס '5

אנגלית

עמוד ריק

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

15

חטיף מס '5

חשיבה מילולית

23 . שאלות הזמן המוקצב הוא 20

זה פרקב

פרק 3 : חשיבה מילולית

. דקות

בפרק זה שאלות מסוגים שונים : , אנלוגיות שאלות הבנה והסקה ושאלות הנוגעות לקטע קריאה . לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות . עליך לבחור את התשובה המתאימה ביותר לכל שאלה , ולסמן את מספרה במקום המתאים בגליון התשובות .

אנלוגיות (

6-1 )

שאלות יש

ו ובחר מתוך

ו מצא את היחס בין המשמעויות , אלהה מילים ה של שתי

. מודגשות

זוג מילים

בכל שאלה

התשובות המוצעות את זוג ה מילים שהיחס ביניהן הוא הדומה ביותר ליחס שמצאת .ם : לב מושי יש חשיבות לסדר המילים בזוג .

1.

להתמם - תמים :

להתחכם חכם : להתחלף : להתרגש רגיש : להתחפש אחר :

(1) (2) (3) (4)

מחליף שבלוניות השתומם

2.

רגשנות : מלודרמתיות -

: עצב פסימיות

(1) (2) (3) (4)

התלהבות תוסאפ:

: זהות אנונימיות

: חדשנות

3.

- התבונן

: הציץ

(1) : פתיע ה

התנמנם ישן :

(2)

(3) רוצץ הת: רץ (4) איתר : הבחין

4.

- ספקות

: סקפטי

יומרני יכולת :

(1) (2) (3) (4)

ארך אפיים גובה : גיותן : גאווה

: שמרן פתיחות

5.

- תדירות

: מִדֵי

: אולי החלטיות : בשל סיבתיות

(1) (2) (3) (4)

: רק ספקנות

: כמה בעייתיות

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

16

חטיף מס '5

חשיבה מילולית

6.

מהלומות :

- חבּוּרות

צעדים :

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

עקבות שאריות השנה

: סעודות

גחלים : עצים

גשמים : משקעים

שאלות הבנה והסקה ( שאלות 11-1 ) 7.

לאחר ששמע רפאל המחזאי את תגובתו של מנהל התיאטרון למחזה שכתב שמואל אמר לו " : לפי דבריך , סבור אני שכל שיחת תגרנים בקרן רחוב תיחשב בעיניך כדיאלוג נעלה ." בתגובה השיב לו מנהל התיאטרון " : אולי מוטב שאתה וחבריך המחזאים תנהגו כמותו ותהלכו יותר ברחובות במקום במסדרונות המו זיאונים ." מה אינו משתמע מן הדברים שנאמרו ?

מנהל התיאטרון מעודד מחזאות פשוטה ועממית

(1) (2) (3) (4)

רפאל מתנגד למחזאות פשוטה ומבכר מחזות מורכבים יותר מנהל התיאטרון מעודד מחזאות מורכבת המובנת למעטים רפאל חולק על דעתו של מנהל התיאטרון בנוגע למחזה שכתב

שמואל

8. בטורניר הכדורגל לפני שנתיים סיימה נבחרת מקדוניה במקום האחרון . מאז התאמנה הנבחרת במתקן אימונים חדשני ובטורניר שנערך סיימה במקום ה . ראשון מר שולץ הסיק מכך כי בזכות מתקן

האימונים החדשני השתפרה רמתה של נבחרת הכדורגל . מה מהבאים אינו עשוי לה חליש את מסקנתו של מר שולץ ?

השחקנים החלשים ששיחקו לפני שנתיים נופו מסגל הנבחרת

(1) (2)

במהלך השנתיים שחלפו היגרו למקדוניה כוכבי כדורגל רבים מרחבי העולם

(3) כל אחד משחקני הנבחרת התאמן ב משך הזמן שחלף עם מאמן כדורגל בכיר באופן אישי (4) בטורניר האחרון השתתפו יותר נבחרות מאשר בטורניר לפני שנתיים

9. ה טענה כי סרטנים אינם מסוגלים לחוש כאב עולה באופן תדיר וכיום אין שום חוק המגן עליהם על סמך . זו הנחה גם במחקר משנת 2002 של הוועדה המדעית הנורבגית לבטיחות במזון נקבע כי " אין זה סביר חושו י שסרטנים ." בכאב , אולם מדענים מלטביה טענו כי הממצאים של מחקר שערכו לאחרונה בנוגע לרמת הכאב של סרטנים ים עול בקנה אחד עם הקריטריונים המקובלים לאבחון תחושת כאב , בדומה לממצאי מחקרים מקבילים ש נעשו על בעלי חוליות .

איזו מן האפשרויות שלהלן מסכמת את הפסקה בצורה הטובה ביות ?ר

, סרטנים בדומה לבעלי חוליות , חשים כאב

מחקר חדש מראה כי בניגוד לתפיסה הרווחת ,

(1)

(2) ממחקרים שנערכו החל משנת 2002 לא ברור האם סרטנים חשים בכאב או לא ולכן אין חוק אשר מגן עליהם (3) כיום אין שום חוק שמגן על סרטנים , אף על פי שמספר מחקרים מוכיחים כי ההנחה המוכרת שהם חשים בכאב מבוססת (4) מחקרים חדשים מפריכים את הטענה שבעלי חוליות , כגון סרטנים , אינם חשים בכאב

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

17

חטיף מס '5

חשיבה מילולית

11 . חוקרים צופים כי הקמתו המתוכננת של מתחם המפעלים " ברזל "

הסביבה באיזור

בגליל תפגע ב

איכות

הן בהזרמת שפכים כימיים לנחלים הסמוכים , והן בהקטנת שטח המחייה הטבעי של חיות הבר .

זה פרה יש

ות הבאות אינם מסתמכים החוקרים בהערכתם ?

הנחהמו ל על אי

פוגעת באיכות הסביבה

הזרמת שפכים כימיים ים לנחל

(1) (2)

ה שטח בו יוקם המפעל הוא שטח מחייה טבעי של חיות בר

(3) הזרמת שפכים כימי ים לנחל מקטינה את שטח המחייה הטבעי של חיות הבר בסביבתו (4) המפעלים שיוקמו יזרימו שפכים כימיים לנחלים הסמוכים

11. מדענים ביקשו לבדוק מה הם הגורמים המשפיעים על כמות החלב שנותנת פרה , בידיהם היו 2 : השערות השערה א ' טוענת כי שטח המרעה בו רועות הפרות משפיע על כמות החלב שהן נותנות . השערה ב ' טוענת כי האקלים של סביבת המחייה של הפרות משפיע על כמות החלב שהן נותנות . , לפיכך השוו המדענים את פרה א ,' פרה הרועה בשטח קטן עם אקלים קר , מול פרה ב ' וגילו כי כמויות החלב שנת נו הפרות היו שונות . הממצאים תמכו בהשערה א ' . בלבד

מי מבין הבאות יכולה להיות פרה ב ?'

פרה החיה בסביבה עם אקלים קר ורועה בשטח מרעה גדול פרה החיה בסביבה עם אקלים חם ורועה בשטח מרעה קטן פרה החיה בסביבה עם אקלים חם ורועה בשטח מרעה גדול החיה בסביבה עם אקלים קר ורועה בשטח מרעה קטן

(1) (2) (3) (4)

14-12 :

ההוראות הבאות נוגעות לשאלות

( משפט או יותר ממשפט ) שכמה חלקים ממנו חסרים , ולאחריו ארבע אפשרויות להשלמת החסר .

בכל שאלה

עליכם לבחור באפשרות המתאימה ביותר להשלמת החסר .

12. התנהגות ____ בקרב אוהדי הכדורגל הפכה בתקופה האחרונה למחזה ____ במגרשים ומחוצה להם , ____ אוהדי קבוצת מנצ ' , סטר אשר בהתנהגותם ____ במשחק האחרון של העונה היוו דוגמה מובהקת לתופעה .

ספורטיבית / נדיר / עם זאת / פרועה / נפוץ / כך למשל /

(1) (2) (3) (4)

האלימה האלימה האלימה

/ למשל

ספורטיבית / נפוץ כך/

פרועה / נדיר / עם זאת / המרוסנת

13. ____ של הלשון בחשיבה ____ , שחשיבה ללא עזרת דיבור פנימי ____ . יש ילדים שאינם מדברים מחמת חירשות או משום פגיעה במערכת העצבים המרכזית ____ , מסוגלים לקיים תפקידים הטעונים חשיבה מורכבת למדי .

עם כ ל חשיבותה / מוטעית הסברה / אינה אפשרית / ובכל זאת

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

בשל חוסר חשיבותה / רווחת הסברה / הינה אפשרית בהחלט / ובשל כך אינם למרות חשיבותה / רווחת הסברה / הינה אפשרית בהחלט / ובשל כך אינם

בשל חשיבותה / מוטעית הסברה / אינה אפשרית / ובכל זאת

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

18

חטיף מס '5

חשיבה מילולית

14.

____ . דעה דומה נאמרה גם בנוגע לאדם ; למשל ההנחה לרבות זה שלנו – ____ ,____ לרכוש סוגי מידע

היו פסיכולוגים שהניחו שכמעט כל אורגניזם ,____ אולם על פי הדעה המקובלת כיום ,

– כל מין

אחרים .

(1) לא יהיה מסוגל להתפתח לתחומים מסויימים גם אם יזכה להכשרה הטובה ביותר / שללא הכוונה יתפזר האדם על פני התמחויות בכל התחומים " / " מוכן לרכוש סוגי מידע מסויימים בלבד / ומתקשה ביותר ואולי אף אינו מסוגל (2) יהיה מסוגל ללמוד כל דבר , בכל גיל / שאפשר ללמוד לשחות רק עד העשור השלישי לחיים / לא רק שמסוגל לרכוש כישורים חדשים בכל גיל / אלא גם עלול להתקשות ביותר (3) מסוגל ללמוד כל דבר אם רק יקבל את ההכשרה מתאימה / שאפשר ללמוד כל דבר בכל גיל אם מוצאים את הדרך הנכונה לעשות זאת " / " מוכן לרכוש סוגי מידע מסויימים בלבד / ומתקשה ביותר ואולי אף אינו מסוגל (4) מסוגל ללמוד ולהתפתח כל עוד לא הגיע לבגרות / שקשה ללמד אדם בוגר שפה חדשה / יכול לסגל לעצמו הרגלים חדשים ותכונות חדשות / אך החל מגיל מסויים אף אורגניזם לא יהיה מסוגל אם ה מדינה עברה שינוי משטר לאחרונה , ואז היא נמצאת ברמת סיכון מסויימת למלחמה עם שכנתה . במצב זה , מדינות בהן האוכלוסיה הומוגנית יחסית נוטות להיות מיליטריסטיות ולוחמניות יותר , ובכך מגדילות את הסיכוי למלחמה ו, מדינות בהן ה אוכלוסיי ה הטרוגנית יחסית נוטות להיות פייסניות יותר , ובכך מקטינות את הסבירות למלחמה . דמוקרטית אינ נלחמ דמוקר , ת טית אחר

15. חוקרים טוענים כי מדינ

אלא

ת ה במדינ א

ה ה

הגבוהה ביותר ?

מדינות ה באים ה סבירות למלחמה הי

ה צמדי מלו י בין א

ו חדשה מדינה דמוקרטית ה טרוגנית חדשה

מדינה דמוקרטית הטרוגנית

(1) (2) (3) (4)

מדינה דמוקרטית הומוגנית ותיקה ו מדינה דמוקרטית הומוגנית ותיקה

ו חדשה מדינה דמוקרטית הטרוגנית חדשה

מדינה דמוקרטית הומוגנית

מדינה דמוקרטית הומוגנית ותיקה ו מדינה דמוקרטית הטרוגנית ותיקה

16. כך כתבה סנדרה במגזין האופנה " : הזמרת ליידי במבה היא לא מקורית כפי שנהוג לחשו . ב כבר לפני שלושה עשורים עיצב המעצב גוטייה עבור הזמרת מדרובה בגדים חשופים ומו , זרים כמו לדוגמא חולצת הקונוסים , הידועה וגם אז הביקורת הציבורית על הפרובוקציה געשה ואז נעלמ ה כלא הייתה גם . מדרובה לא חידשה דבר במוזיקה שיצרה , אך לפחות בכל מה שקשור לאופנה היא הייתה חלוצה ". אמיתית

מ משתמעת דבריה של סנדרה ?

איזו הנחה אינה

קיימת ביקורת ציבורית כלפי הלבוש של ליידי במבה גוטייה מעצב לזמרת ליידי במבה בגדים חשופים המוזיקה שיוצרת ליידי במבה היא לא מוזיקה חדשנית יש החושבים שהזמרת ליידי במבה מקורית ב אופן הלבוש שלה

(1 ) (2 ) (3 )

(4 )

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

19

חטיף מס '5

חשיבה מילולית

17. סיכויי קבוצת כדורגל לנצח במשחק תלויים בשלושה גורמים : רמת הלחץ של השחקנים , גובה המשכורת של השחקנים וגובה הטמפרטורה ביום המשחק . קיים קשר הפוך בין הגורם הראשון לסיכויי הקבוצה , לנצח קשר ישר בין הגורם השני לגורם הראשון וקשר הפוך בין הגורם השלישי לגורם הראשון .

באיזה מהמקרים הבאים יהיו סיכויי הקבוצה לנצח הגדולים ביותר ?

יום חם ומשכורת גבוהה לשחקנים יום קר ומשכורת גבוהה לשחקנים יום חם ומשכורת נמוכה לשחקנים יום קר ומשכורת נמוכה לשחקנים

(1) (2) (3) (4)

הבנת הנקרא ( שאלות 23-11 ) קרא בעיון את הקטע הבא , וענה על השאלות שאחריו .

מערכת העצבים היא מערכת שהתמחותה בהעברת אימפולסים עצביים ובתרגומם . היא יוצרת את הקשר בין העולם החיצוני לעולם הפנימי , באמצעות החושים , ובאמצעות התגובות . שלנו הקשר הוא דו : סטרי - המערכת , קולטת , מעבדת מעבירה ומתרגמת גירויים חשמליים . בבסיס מערכת העצבים נמצא תא העצב , הנקרא נוירון , ובניגוד לתאים אחרים בגוף , הוא יחידה עצמאית , המסוגלת לפעול כמערכת , כיחידה מערכתית , שמצויות בה כל התכונות של מערכת העצבים כולה . 5 , צב תא הע או הנוירון , הוא תא שמסוגל לקבל , לעבד ולהעביר גירוי . יש לו מנגנון קליטה , עיבוד נתונים ועיבוד אנרגיה על - ידי פעילות מטבולית , ומנגנון שידור , או העברת אימפולסים או מידע . הנוירון עצמו בנוי משלושה חלקים . , מרכזו שהוא גוף התא , משמש כמעין מעבדה , המקבלת את המידע , , מתרגמת מעבדת ומפיצה אותו . המעבדה אחראית לחיות של תא העצב . בצד אחד נכנסים הגירויים דרך המערכת הקרויה דנדריט , זהו האזור בקצה אחד של התא , שיש בו סיבי עצב הקולטים מידע מתאים אחרים 10 ומעבירים אותו לגוף התא . בקצה השני של התא ישנה מערכת , היוצאת החוצה , . ן אקסו וא אקסון ה שלוחת עצב , סיב עצב היוצא הלאה ומעביר את המידע לכיוון אחר , כגון לבלוטה , לשריר או לתא עצב אחר . בקצה אותו אקסון נמצאת הסינפסה , שהיא הקשר בין תא עצב אחד למשנהו . הגירוי העצבי עובר באקסון בצורת זרם חשמלי . קיים פוטנציאל חשמלי שנוצר בגוף התא והוא זורם לאורך המסלול . ההעברה בסינפסה היא כימית . היא נעשית באמצעות מתווכים כימיים הנקראים נוירו - טרנסמיטורים ומאפשרת 15 תקשורת בין התאים , שהיא חיונית לתפקוד המערכת , כשם שתקשורת בין בני האדם חיונית לתפקודם . - הנוירו טרנסמיטורים הם חו מרים כימיים , שמשתחררים מקצות העצבים ופועלים באזור המגע בין התאים , בסינפסה . - הנוירו טרנסמיטורים הם המאפשרים לבעלי - חיים להגיב במהירות ולהסתגל לשינויים בסביבה . תרופות המשפיעות על ההתנהגות , על לחץ דם או על הנפש פועלות , , בעצם על הנוירו - טרנסמיטורים . התרופות פועלו ת באזורי המגע בין תא עצב אחד לאחר ומפריעות לנוירו - טרנסמיטורים להיווצר , מונעות את ספיגת 20 החומרים כדי שיווצרו מחדש , או מפריעות בייצורם או בהפרשתם .

הנקראת

השאלות 18. מערכת העצבים -

מתקשה בהעברת שדרים עצביים ובתרגומם

(1) (2) (3) (4)

אחראית לקשר דו - כיווני בין העולם החיצוני והפנימי

קולטת גירויים חשמליים ומעבירה אותם אך לא מבצעת את העיבוד שלהם

עומדת בבסיסו של הנוירון

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

20

חטיף מס '5

חשיבה מילולית

19.

מה מהבאים לא משתמע מפסקאות 1 -ו 2?

ישנם תאים בגוף שאינם מסוגלים לפעול כמערכת עצמאית

(1) (2) (3) (4)

הנוירון יודע להזין את עצמו מבלי שהוא נזקק לסיוע של תאים אחרים

כל נוירון מתפקד כמו מערכת העצבים השלמה בזעיר אנפין - עיבוד גירויים הוא אחת הפונקציות של הנוירון

21.

הדנדריט -

ח אחראי ל יותו של הנוירון

(1) (2) (3) (4)

מתרגם את המידע הנקלט על ידי הנוירון הוא המתעל את הגירויים אל עבר גוף התא

מצוי במרכז התא

21. התרשים הבא מתאר שני תאי עצב :1 -ו 2 . בהנחה שהגירוי העצבי עובר מתא 1 לתא 2 , איזו אות מייצגת איזה חלק מן התא ?

א

תא 1

תא 2

סינפסה דנדריט סינפסה ד

ג

ב

גוף התא -ד ,

דנדריט -ג ,

-ב , אקסון

(1) (2) (3) (4)

-ד , אקסון

-ג , סינפסה

-א גוף -ב , התא

גוף התא

דנדריט -ד ,

-ג , אקסון

-ב , סינפסה

-ד , אקסון

גוף התא -ג ,

-א דנדריט -ב ,

22.

מה ניתן לומר בוודאות לפי הפסקה האחרונה ?

- נוירו טרנסמיטורים נעים באקסון באמצעות הולכה חשמלית

(1) (2)

- של נוירו טרנסמיטורים בסינפסה עלול להפריע לפעולתן של תרופות

שחרור

(3) אחת ההשפעות של תרופות על נוירו - טרנסמטורים היא מניעת ספיגתם אל תוך התא (4) - נוירו טרנסמיטורים מגיבים בדרך כלל במהירות וביעילות לשינויים בסביבתו של בעל החי

23. מהי הכותרת הטובה ביותר לקטע ?

אבן הבניין של מערכת העצבים

(1) (2) (3) (4)

– הנוירון

מבנה מערכת העצבים

הסינפסה כצומת קבלת ההחלטות במערכת העצבים הדרכים בהן משפיעות תרופות על נוירו - טרנסמיטורים

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

Made with FlippingBook Digital Publishing Software