ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

559

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

501 ׀ גיליון 2018 יוני 47 ׀ שנה 559 ׀ גיליון 2023 אפריל ירחון למיסוי משפט וכלכלה ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501 גיליון 2018 יוני

נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים ל יוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטו ח קצר העב ת נכס מבעלות פרטית לחברה בבעלות אותו אדם זיכויי מס המגיעים בגין תשלומי הריבית על משכנתה נוהל גילוי מרצון טרם פורסם - כיצד ניתן ומומלץ לפעול ימשיכו לקבל 12-6 הממשלה אישרה - הורים לילדים בגילאים נקודת זיכוי נוספת במס לחוק מס ערך מוסף 20 הוראת נוהל - קריטריונים להחלת סעיף

השתלמות מקצועית מס ערך מוסף

מלון קרלטון ת"א | 17.7.23 + 24.7.23 | מפגשים 2

בואו ללמוד את הוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק

כמו כן נלמד את אופני הדיווח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי

> להרשמה ופרטים

hashavim.co.il *8109

ה י ר ח ו ן ל מ י ס ו י , משפ ט ו כ ל כ ל ה

דבר העורך קוראים יקרים,

558 מס' 2023 אפריל

עורך ראשי רו"ח אליק גנדלמן

בפסק דין מיקוד ישראל שניתן לאחרונה נדונה סוגיית דיווח לצורכי מס על בסיס מזומן. החברה, שנותנת שירותי שמירה וניקיון, ביקשה לדווח

משנה לעורך מאירה טולדו

צוות מומחי מס רו"ח רקפת שחמון רו"ח אחמד חסונה

לרשות המסים על בסיס מזומן בהסתמך על הלכת קבוצת השומרים. ואולם התברר כי חברת מיקוד הכינה שני סוגים של דוחות כספיים: האחד על בסיס צבירה והאחר על בסיס במזומן. הדוח על בסיס הצבירה הוצג לבנקים לצורך קבלת אשראי, ועל סמך דוח זה חולק דיווידנד, בעוד הדוח על בסיס מזומן הוצג רק לרשות המסים. כב' השופטת סרוסי קבעה כי הלכת קבוצת השומרים אינה מתירה דיווח על בסיס מזומן לכל חברה שנותנת שירות אך אינה מחזיקה מלאי, וכי יש לבדוק אם דיווח על בסיס מזומן משקף נכונה את המצב העסקי של החברה. בנסיבות המקרה הייתה המסקנה כי דוח על בסיס צבירה מתאים יותר למדידת הרווח של החברה מאשר דוח על בסיס מזומן. על כל חברה שמדווחת לרשות המסים על בסיס מזומן להכין הסבר מדוע בסיס מזומן משקף טוב יותר את הכנסותיה מאשר בסיס צבירה.

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

עריכה גרפית שרה וייס

מנכ"ל צח דרוקר

עורך מייסד שלמה סמולסקי, רו"ח

חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע"מ בני ברק 3 הירקון 03-5680888 טלפון מרכזיה: 03-5680891 פקס מערכת: meira@hashavim.co.il דוא"ל מערכת: WWW.HASHAVIM.CO.IL אינטרנט:

לכל קוראינו חג פסח שמח

קריאה נעימה,

כל הזכויות שמורות להוצאת רעיונות מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

רו"ח אליק גנדלמן

ש"ח 2,083 ירחונים 12 דמי חתימה ל- (לא כולל מע"מ)

4 2023 אפריל 559 ידע למידע

כתבו החודש

רו"ח כמון רן רו"ח כרמי אייל רו"ח מיניביצקי יהושע

חיבה ישי, רו"ח (משפטן) חיטמן חיים יזרעאלי אלי, עו"ד רו"ח ירון יוסי, רו"ח כהן יובל, עו"ד רו"ח כהן ישי, רו"ח (משפטן) מזון (סמי) שמואל, יועץ מס מיניביצקי יהושע, רו"ח מר חיטמן חיים רו"ח חייקה אלי עו"ד רו"ח טובי בני עו"ד (רו"ח) טיקוצקי ירון טסלר נדב יועץ פנסיוני יארוסלבסקי יונתן עו"ד יהושע טלי רו"ח יונה סמי עו"ד ורו"ח יניב סיימון רו"ח כהן אברהם רו"ח (משפטן) כהן בועז רו"ח כהן דניאל עו"ד ורו"ח כהן יובל עו"ד כהן יוני עו"ד כהן קובי רו"ח (משפטנית) חדד גליבטר סאלי עו"ד ורו"ח חונוביץ' ניר רו"ח (משפטן) חיבה ישי עו"ד רו"ח חיות גרמן

עו"ד אטקין ג'ני (משפטן) אירים איציק עו"ד אלבוים עופר עו"ד ורו"ח אסנפי איתן עו"ד רו"ח אריה רמי רו"ח בר רונית רו"ח עו"ד ג'אנה שוקי

עו"ד מלכא אבישי רו"ח מנשרוב יגאל עו"ד (חשבונאות) נוה בועז עו"ד יועץ מס נח שחר עו"ד (רו"ח) ד"ר נס שלמה רו"ח, משפטן נעמן אלעד רו"ח ומשפטן סנדו אייל יועץ פנסיוני, עו"ד עופרי שי עו"ד (רו"ח) עמפלי מאורי משפטן (רו"ח) פרבר גולן עו"ד רו"ח פרידמן אבי עו"ד רוטמן גיא רו"ח רופא איציק עו"ד שילה אוהד רו"ח שמש רוזט רו"ח (משפטנית) שני ענבל

עו"ד גבע משה רו"ח גייל בתיה יועץ מס גל מיכאל

רו"ח אורנה גלרט צח עו"ד רו"ח גרוס חגי עו"ד דורון אלי רו"ח עו"ד דרייפוס אריאל עו"ד הלוי עמיאל יצחק עו"ד הלר דנה רו"ח הררי שלמה עו"ד וגנר עומר עו"ד זילברברג חיה

עו"ד ורו"ח שער שניר עו"ד ורו"ח שרים הדס

משתתפים:

פיג'ו שלמה, עו"ד, רו"ח פרנקל יועד, עו"ד (רו"ח) צח-גלרט אורנה, רו"ח רוטמן גיא, עו"ד

אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד ארויו רונן, עו"ד (רו"ח) אריה רמי, עו"ד, רו"ח גבע משה, עו"ד גרשגורן שגיא, עו"ד (רו"ח)

שלומי טבח, עו"ד רו"ח שניר שער, עו"ד (רו"ח) שפירא אלכסנדר, עו"ד (רו"ח)

הילמן טובה, רו"ח הררי שלמה, רו"ח חונוביץ ניר, עו"ד רו"ח

אין להעתיק מירחון זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאיחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי, בין אלקטרוני ובין אמצעי הקלטה, אינטרנט, או בכל המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר ● . דרך אחרת המתפרסם בדפוס, בפקס ובתוכנות המחשב. אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין האמור בפרסום מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כמקובל. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים ואת התשובות על שאלות הקוראים, ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים.

2023 אפריל 559 ידע למידע 5

תוכן עניינים

מאמרים ופסקי דין מס הכנסה פרסום פסק דין של ביהמ"ש המחוזי - דיווח על בסיס מצטבר או מזומן רו"ח יגאל מנשרוב, רו"ח סמי יונה הוצאת כספים מישראל עלולה להיות בעלת השלכות כלכליות ומיסוייות

12

רו"ח איציק רופא בית המשפט העליון הכריע לטובת מקבלי מענקי הקורונה עו"ד אלי דורון, עו"ד יועץ מס שחר נח זיכוי מס המגיעים בגין תשלומי הריבית על משכנתה עו"ד רו"ח רמי אריה כדי להימנע מתביעת רשלנות - כדאי לקבל חוות דעת נוספת

14

16

19

עו"ד רו"ח רמי אריה מתנות ומזומנים המתקבלים בירושה עו"ד אלי דורון; עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי;

21

עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס; משפטן (רו"ח) גולן פרבר רווח הון/ הכנסות ממכר פטנט - הוני או פירותי, ובאיזה שיעור?

24

רו"ח (משפטנית) ענבל שני

28

נדב טסלר מקבלים פנסיה? יכול להיות שאתם משלמים מס מיותר אופציות לעובדים - דיווידנד מעודפים מוטבים בחוק העידוד, הוני, חייב במס מוטב בלבד 102 בשל

31

רו"ח רונית בר; רו"ח (משפטן) ישי חיבה נוהל גילוי מרצון טרם פורסם - כיצד ניתן ומומלץ לפעול

34

רו"ח, משפטן אלעד נעמן טבלאות הוצאות המחיה בהצהרת ההון אינן בבחינת "כזה ראה וקדש"

37

עו"ד אלי דורון; עו"ד יועץ מס שחר נח

38

תוכן עניינים

6 2023 אפריל 559 ידע למידע

סוף פסוק - פריסה אינה רלוונטית למס יסף (הלכת ברכה וגורביץ) רו"ח (משפטן) בועז כהן; רו"ח (משפטן) ישי חיבה עודף תשלומי ביטוח לאומי שהושבו יוכר כהכנסה - תיקון חקיקה רו"ח רונית בר בעקבות הלכת קירשבלום אדישות הממשלה לחקיקה המס הקיימת מעודדת אף היא הוצאת עו"ד ורו"ח יובל כהן כספים מישראל מורה נבוכים למכירה של מיטלטלין לשימוש אישי בפטור ממס עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי; איציק אירים (משפטן) העליון דחה בקשה לניהול תובענה ייצוגית נגד רשות המיסים בעילה של עו"ד שוש גבע פס"ד ג'קרי גביית מס ביתר - תביעתה של חברת כח אדם לעובדים זרים סולקה על הסף: העניין פס"ד צ.ג.י. פרסונל שירותי כ"א הוכרע בפסיקת העליון - עו"ד שוש גבע המחוזי: העליון הכריע כי עובדים זרים אינם זכאים לנקודות זיכוי פס"ד דקל עובדים זרים בע"מ לפי פקודת מס הכנסה - עו"ד שוש גבע רשות המסים חויבה בתשלום גמול ושכר טרחה בעקבות תובענה עו"ד שוש גבע פס"ד קאשי ייצוגית נגדה - מראית פני הצדק: המחוזי פטר אישה מחובות שנוצרו בכפייה ואלימות עו"ד שוש גבע אושרה תביעה ייצוגית נגד רשות המסים: לא אפשרה זיכוי מס בגין עו"ד שוש גבע פס"ד נוימן הפקדה לקופת גמל - נדחתה בקשת חברה החשודה בשימוש בחשבוניות פיקטיביות לקבל עו"ד שוש גבע - פס"ד קורל סינאפס יזמות פטור מניכוי מס במקור

40

42

43

48

56

61

64

68

72

76

80

מיסוי בין-לאומי

רו"ח אייל כרמי היטל עובדים זרים וסעיף אי אפליה באמנה - ייחוס הדיווידנד הרעיוני לחנ"ז המחלקת 110/2022 עמדה

84

רו"ח (משפטנית) סאלי חדד גליבטר

86

תוכן עניינים

2023 אפריל 559 ידע למידע 7

מיסוי מקרקעין סוגיות פרקטיות במיסוי דירות מגורים על רקע פסיקת בית המשפט עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד דנה הלר העליון וועדות הערר רכישת בית לצורך הריסה לא תיחשב לרכישת דירת מגורים לצורך עו"ד שוש גבע - פס"ד דביר מס רכישה מוכר מקרקעין לא יהא זכאי להטבה במס שבח שנוצרה לאחר מס ערך מוסף נדחה ערעור חברה שקיזזה תשומות על פי חשבוניות אשר הוצאו עו"ד שוש גבע פס"ד יוגן הנדסה שלא כדין - חודשי מאסר בפועל לנישום שהונה את רשויות המס בסכום העולה 22 ביטוח לאומי גמלאי בפרישה מוקדמת שיוצא לחו"ל - סוגיית ניתוק תושבות מר חיים חיטמן; רו"ח (משפטן) ישי חיבה אינה תנאי מספיק 60% נכות רפואית בשיעור שעולה על לאובדן כושר עבודה המאפשר קבלת קצבת נכות כללית רו"ח אורנה צח גלרט, מר חיים חיטמן, רו"ח (משפטן) ישי חיבה אחריות וחיוב מעסיק, בגין עובד שזכאי לגמלה ולא שולמו בגינו מלוא דמי הביטוח במועד החוקי רו"ח אורנה צח גלרט, מר חיים חיטמן, רו"ח (משפטן) ישי חיבה שאלות ותשובות מס הכנסה במועד המימוש בהעברה 102 מיסוי הענקת מניות לעובד על פי סעיף רו"ח אלי חייקה מהנאמן לעובד דרישת הוצאות במישור האישי כנגד הכנסות של בעלי מניות שאינם שכירים עו"ד רו"ח יובל כהן בחברה בגין חלקם בשכר טרחת תיווך של החברה עו"ד שוש גבע פס"ד גילעם יום המכירה - עו"ד שוש גבע פס"ד קוטלובסקי מיליון ש"ח - 7 על

88

98

102

107

111

115

117

120

123

124

תוכן עניינים

8 2023 אפריל 559 ידע למידע

מיסוי הכנסות בן הזוג שהתקבלו לאחר פטירתו ואשתו היא

רו"ח דניאל כהן היורשת היחידה

125

רו"ח אברהם כהן רילוקיישן, ניתוק תושבות בהיבט הוראות מס הכנסה . בידי תושב ישראל C-Corporation הקמת חברה באמריקה מסוג עו"ד רו"ח בני טובי ייחוס הכנסות בחברה משפחתית עקב החלפת "נישום מייצג" עו"ד עופר אלבוים מיסוי קבלת אופציות בידי נישום מחברה שלא בשליטתו תמורת עו"ד ורו"ח ניר חונוביץ' עמלת תיווך התנאים להגדרת חברת מעטים על פי פקודת מס הכנסה עו"ד רו"ח גרמן חיות חובת דיווח על הכנסות שכירות מצרפת לעולה חדש עו"ד ורו"ח איתן אסנפי מיסוי תושב ישראל המחזיק בשותף הכללי של קרן הון סיכון רו"ח ומשפטן אייל סנדו העברת פעילות מבן הזוג העצמאי לחברה שפתח עם אשתו בחלקים שווים – והימנעות מדרישה למיסוי מכירת מוניטין עו"ד גיא רוטמן הגדרת תושב ישראל לאזרח ישראלי שחי שנים בארצות הברית לעניין מיסוי והגשת דוחות לרשויות המס בישראל רו"ח ומשפטן אלעד נעמן רישום ודיווח העברת תשלום דיווידנד מנאמן לבעל הזכות עו"ד ורו"ח סיימון יניב מיסוי הכנסות מקצבאות מכוח פוליסות קצבתיות לנישום שזכאי לפטור רו"ח רוזט שמש ) 5 ( 9 ממס הכנסה לפי סעיף היבטי מיסוי בהקניית דירות על ידי יוצרים לנאמנות, עבורם (כנהנים), בהיותם הבעלים המהותי של הדירות, שנותרו הבעלים גם לאחר הרישום

128

130

133

134

136

137

140

142

143

149

150

רו"ח איציק רופא הפורמלי של הנאמנות

152

תוכן עניינים

2023 אפריל 559 ידע למידע 9

זכות מיסוי בגין פנסיה ישראלית שמקבל תושב ארצות הברית

רו"ח אייל כרמי ישראלי לשעבר

154

עו"ד משה גבע אי מתן אישור ניכוי במקור לעוסק בגין פסילת ספרים

155

רו"ח בתיה גייל קיזוז הפסד מהשקעה בשותפות בארצות הברית ) 1 (ט 3 הגדרת יתרת זכות הניתנת לקיזוז כנגד יתרת חובה על פי סעיף רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס האם לצורכי ניכוי פחת, על מחיר מקורי של נכס שהועבר לחברה באמצעות ה וכותרתו 104 א לפקודה, להיקבע בהתאם להוראות סעיף 104 סעיף עו"ד אוהד שילה הגדרת חברת ארנק לחברת יחיד שמקים שכיר בחברה ציבורית אחרת לה רו"ח רן כמון יעניק שירותי ניהול רכישת בעלי חיים למשק חקלאי – האם מלאי או הוצאה מדי שנה יועץ מס מיכאל גל בהיבט דיני מס הכנסה וחובת השלמה של המעסיק 161 חובת דיווח בטופס עו"ד קובי כהן דיווח ומיסוי דיווידנד שחולק בחברה ובעל המניות נפטר טיפול ברכוש קבוע והכרת בהוצאות בהעברת עסק יחיד לשותפות עו"ד ורו"ח הדס שרים הכנסות משכירות בניין בגרמניה שנובעות לתושב ישראל שהשקיע בשותפות מיסוי מקרקעין מיסוי העברת דירות בירושה לילדים לפי צוואה ומס רכישה בהעברת חלק עו"ד טלי יהושע מהדירות במתנה פיצול השבח במכירת נכס מסחרי שנרכש לאחר הנישואים ורשום על עו"ד אבישי מלכא שם אחד מבני הזוג היבטי מס שבח ורכישה של פירוק שותפות וחלוקת הדירות אשר אינן יועץ פנסיוני, עו"ד שי עופרי לעובדו בגין פיצויים עו"ד רו"ח אבי פרידמן

156

157

158

160

161

162

163

164

165

166

167

עו"ד חיה זילברברג מצויות באותו בניין

168

תוכן עניינים

10 2023 אפריל 559 ידע למידע

שווי עסקת מכירת קרקע בידי אדם פרטי לחברה בע"מ לעניין רו"ח עו"ד שוקי ג'אנה מס רכישה ומע"מ סדר קביעת פטורים ממס שבח לנישום בעל שלוש דירות ששתיים מהן עו"ד ורו"ח שניר שער נתקבלו במתנה ובירושה 38 רכישת זכויות באיגוד שהתקשר בהסכם להתחדשות עירונית מסוג תמ"א עו"ד יוני כהן דירות המצויות בפרויקט פינוי בינוי – היבטי מס שבח בהשכרתן ומס רכישה במכירתן במהלך הבנייה ולאחר סיום הבנייה

169

170

171

עו"ד רו"ח חגי גרוס

172

מס ערך מוסף מע"מ בגין שירותי עריכה מקוונים באינטרנט שנותנת עורכת ספרותית

רו"ח שלמה הררי תושבת ישראל ללקוחות בחו"ל דרכי ערעור להטלת קנס מינהלי לפי חוק מע"מ

175

עו"ד עמיאל יצחק הלוי י' בחברה זרה 3 נוהל תיקון טעות בחשבונית בגין חיוב מע"מ לריבית

176

עו"ד ג'ני אטקין

178

ביטוח לאומי קיזוז דמי אבטלה מקצבה חודשית מקרן פנסיה למי שהגיעה לגיל פרישה

יועץ פנסיוני יונתן יארוסלבסקי בביטוח הלאומי דיווח בידי קבלן על קבלני משנה 648 טופס

180

רו"ח יהושע מיניביצקי

181

מכס לקוח סיטונאי במוצרים חד פעמיים ופלסטיק

עו"ד עומר וגנר

182

חברות, עמותות, מלכ"רים

העברת מניות בחברה לתועלת הציבור

עו"ד (חשבונאות) בועז נוה

183

תוכן עניינים

2023 אפריל 559 ידע למידע 11

חוזרים והוראות ביצוע מס הכנסה ימשיכו לקבל 12-6 הממשלה אישרה - הורים לילדים בגילאים רשות המסים בישראל 2023 נקודת זיכוי נוספת במס עד סוף שנת ) 0126 דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס ) 0856 ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (טופס רשות המסים בישראל - הארכת מועד הגשה 2022 לשנת המס מערכת לפתיחת פניות על ידי מייצג עבור לקוח מיוצג

184

185

רשות המסים בישראל

191

מס ערך מוסף לחוק מס ערך מוסף, 20 הוראת נוהל - קריטריונים להחלת סעיף

רשות המסים בישראל 1975 התשל"ו-

195

ביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי 2023 איגרת למשלם הפנסיה לשנת - 62 ביטוח לאומי - מענק מעבר בעקבות העלאת גיל הפרישה לנשים בגיל

199

המוסד לביטוח לאומי 27.2- שולם ב

202

מדדים ושערי מט"ח

204

2023 מדדים לחודש פברואר

205

2023 שערים יציגים לחודש מארס

ידע במספר

206

מראה מקום

208

12 2023 אפריל 559 ידע למידע

מס הכנסה

פרסום פסק דין של ביהמ"ש המחוזי - דיווח על בסיס מצטבר או מזומן רו"ח יגאל מנשרוב, רו"ח סמי יונה

יצוין כי בשנים שקדמו לשנים שבערעור, המערערת ערכה דוחות על בסיס מצטבר והתאימה אותם לצורכי מס לבסיס מזומן ב"דוח ההתאמה", זאת בהתאם להודעה שפרסמה רשות המיסים שהתירה שיטת דיווח זו. מהנתונים העולים מדוחותיה הכספיים על בסיס מצטבר של המערערת, למערערת היו רווחים בכל אחת מהשנים שבערעור. לעומת זאת, בהתאם לדוחותיה הכספיים של המערערת על בסיס מזומן, למעט שנת שבה דיווחה על הכנסה חייבת, בכל 2013 יתר השנים שבערעור דיווחה המערערת על הפסד לצורכי מס. כמו כן, בדוחותיה הכספיים על בסיס מצטבר, הציגה המערערת עודפים חיוביים בכל אחת מהשנים שבערעור. לעומת זאת, בדוחותיה הכספיים על בסיס מזומן הציגה המערערת עודפים שליליים בכל אחת מהשנים, וסך הגירעון בעודפים ליום ש''ח. 26,778,712 עמד על 31.12.2017

בפברואר 5 נבקש להביא לידיעתכם כי ביום ניתן פסק הדין של בית המשפט 2023 י בתל אביב בעניין מיקוד ישראל 3 המחוז אבטחה שרותים וכח אדם בע"מ (להלן: "המערערת"). המערערת היא חברה העוסקת במתן שירותי שמירה וניקיון. למערערת אין מלאי עסקי והיא אינה עוסקת בייצור או במסחר. הוצאותיה העיקריות הן הוצאות שכר והוצאות נלוות, המשולמות מדי חודש. לעומת זאת, הכנסותיה מהשירותים 60 שהיא מספקת מתקבלות באיחור של ימים בממוצע. המערערת הכינה 2017-2013 במהלך השנים שני "סטים" של דיווחים חשבונאיים: דוח חשבונאי אחד הוכן על בסיס מצטבר ושימש לצורכי פעילותה המסחרית, לרבות הצגתו לבנקים לשם קבלת אשראי וחלוקת דיווידנד על בסיסו, ודוח חשבונאי נוסף שהוכן על בסיס מזומן ושימש את המערערת רק בדיווחיה לפקיד השומה.

הכותבים ממשרד - פאהן קנה ושות' רואי חשבון

מס הכנסה מאמרים

2023 אפריל 559 ידע למידע 13

מזומן. עם זאת, אין המשמעות כי החברה יכולה לדווח באופן "אוטומטי" על בסיס מזומן, אלא יש לבדוק האם דיווח על בסיס מזומן משקף את הכנסותיה "האמיתיות", דהיינו, ששיטת הדיווח על בסיס מזומן משקפת כהלכה את הכנסותיו של אותו עסק, ואם כן, לדווח בשיטה זו. השופטת קבעה כי המערערת ניצלה את שיטת הדיווח על בסיס מזומן, ובמקרה זה שיטת הדיווח על בסיס מזומן אינה משקפת את הכנסותיה. נראה שהחלטתה של השופטת נבעה מכך שהחברה חילקה דיווידנד שניתן לחלקו באופן חוקי רק לפי שיטת הדיווח המצטבר. הערעור נדחה, למעט האמור בנוגע לקנס הגירעון שבוטל. בכל שאלה צרו עמנו קשר - פאהן קנה ושות' רואי חשבון: רו"ח יגאל מנשרוב - דירקטור בכיר, חטיבת המס Igal.Manasherov@il.gt.com מייל: רו"ח סמי יונה – מנהל, חטיבת המס Sami.Yona@il.gt.com מייל: קרן פרקש, מנהלת פיתוח עסקי, חטיבות ביקורת ומיסים Keren.Farkash@il.gt.com מייל: 03-7106650 : ישיר

פקיד השומה דחה את שומותיה העצמיות של המערערת והוציא לה שומות מתוקנות על בסיס מצטבר, וטען בין היתר שאופן הדיווח של המערערת נועד להימנע מתשלום המס או להפחיתו. נוסף על כך הטיל על המערערת קנס גירעון. המערערת טוענת כי עומדת לה הזכות לדווח על בסיס מזומן וזאת לאור הלכת קבוצת . 34 השומרים ותקן חשבונאות בינלאומי עוד טענה המערערת כי הוראת ביצוע בנושא "בסיס דיווח לצרכי מס 8/2012 – מזומן או מצטבר" קובעת כי לא ניתן להגיש דיווח לצורכי מס על בסיס מזומן ב"דוח ההתאמה", אולם לא נקבעה מגבלה בקשר להכנת דוח נפרד על בסיס מזומן שיוגש למס הכנסה ודוח נוסף על בסיס מצטבר אשר יוגש לגורמים אחרים. בית המשפט המחוזי מפי כבוד השופטת ירדנה סרוסי (להלן: "השופטת") דחה את הערעור. לאחר מעבר על דיני המס וכללי החשבונאות בישראל, ציינה השופטת כי במצב החוקי הקיים כיום, חברה יכולה לדווח לרשות המיסים על בסיס מזומן, אולם כאשר הדיווח מתאים לעסק והחברה מתנהלת באופן קבוע על בסיס זה. נוסף על כך ציינה השופטת כי בהתאם להלכת קבוצת השומרים, חברות יכולות לדווח על בסיס מזומן או מצטבר אם מדובר בחברה שנותנת שירותים מבלי להחזיק במלאי, ויכולה לדווח על בסיס

מס הכנסה מאמרים

14 2023 אפריל 559 ידע למידע

הוצאת כספים מישראל עלולה להיות בעלת השלכות כלכליות ומיסוייות רו"ח איציק רופא

להעביר מעת לעת כספים בחזרה לישראל לכיסוי תשלומים אלו. מעבר לעובדה כי מדובר בתשלומי המרה כפולים, חברת ההייטק, שאינה חברת השקעות, נוטלת על עצמה סיכוני מט"ח, שאינם בהכרח הולמים את ציפיות המשקיעים. ככל ששער השקל ייחלש, יהיו לחברה הכנסות מימון, אולם בהתחזקות השקל תספוג החברה הפסדים. הפסדים כאלו בחברה הנושאת בהוצאות משמעותיות בשקלים, עלול לפגוע ביכולתה לממן את הוצאותיה. מעבר לכך, גם בהיעדר רווח או הפסד, עלולה החברה לספוג הוצאות מיסים. דוגמה אחת מני רבות היא במקרה של תנודתיות בשער השקל, המביאה לפיחות בשער השקל בשנה הראשונה, ולהיפוך מגמה בשנה שלאחריה. ובמה דברים אמורים: חברה ישראלית מחזיקה בחשבון בנק ישראלי, בשקלים, מיליון ש"ח, ומחליטה להעבירו 35 סך של לחו"ל ולהמיר את הכסף לדולר, כששער מיליון 10 ש"ח לדולר ( 3.5 הדולר הוא

מדי יום עולות כותרות בעיתונות הכלכלית בעניין חברות הייטק המודיעות כי יוציאו את כספן מישראל, כתגובה על המהלכים המתוכננים על ידי הממשלה. אמנם להעברת הכספים עצמה, מבלי להעביר את פעילות החברה מחוץ לישראל, אין השלכות מס ישירות, אולם בטווח הבינוני והרחוק עלול המהלך להביא לפגיעה כלכלית בחברה ובמשקיעים בה. חברות הייטק רבות מחזיקות מזומנים בהיקפים גבוהים, חלקם התקבלו כחלק מהנפקת הון וחלקם בהלוואות ובאגרות חוב. מזומנים אלו מיועדים למימון פעילות החברה בטווח הקצר והבינוני - בין היתר: תשלום משכורות לעובדים ולספקים, החזרי הלוואות לבעלי חוב, והשקעות עתידיות נוספות. כאשר כספים אלו מוחזקים בחשבונות בנק בישראל, בדרך כלל בשקלים, ניתן להשתמש בהם בקלות, שכן הוצאות החברה ברובן משולמות גם הן בשקלים. ואולם, ככל שהכספים אכן יועברו לחשבונות בנק בחו"ל ויוחזקו במטבע זר, תידרש החברה

הכותב - ממשרד מאיר מזרחי ושות'

מס הכנסה מאמרים

2023 אפריל 559 ידע למידע 15

500 , אשר יניב לחברה הכנסת מימון בשווי 5% דולר). עד סוף השנה עלה שער הדולר ב- אלפי דולרים, ובגינו תתחייב במס בישראל. כאשר במהלך השנה העוקבת יחזור שער הדולר למחירו המקורי, או אפילו פחות מכך, או אז תרשום החברה הפסד מימוני. הגם שמבחינה חשבונאית הרווח מהמרת הכספים לדולרים הוא אפס (או הפסד), הרי לפי חוקי המס בישראל, הפסד מימוני אינו תמיד מותר בניכוי. התוצאה היא תשלום מס, אף על פי שמבחינה כלכלית אין לחברה כל רווח.

הכנסה מצרפית

2024 שנת

2023 שנת

0

דולר 500,000

דולר 500,000 דולר 115,000 דולר 385,000

הכנסות (הוצאות) מימון

דולר 115,000 דולר 115,000

0

) 23% תשלום מס (

דולר 500,000

השפעה על הרווח והפסד

לסיכום: נדרשים להפסיק פעילות בישראל? עשו זאת מטעמים כלכליים בלבד סוף מעשה במחשבה תחילה. כולנו תקווה כי ענף ההייטק והכלכלה הישראלית לא ייפגעו, והכלכלה תמשיך ותתפתח כבעבר, וביתר שאת. העברת נכסים כגון חשבונות בנק מישראל לחו"ל, נחשבת פעולה ניטרלית, אולם לפני הוצאת כספים מישראל יש להיות מודעים להשלכות הכלכליות ולהשלכות המס הישירות והעקיפות העלולות להיגרם כתוצאה מפעולות אלו.

מס הכנסה מאמרים

16 2023 אפריל 559 ידע למידע

בית המשפט העליון הכריע לטובת מקבלי מענקי הקורונה עו"ד אלי דורון, עו"ד יועץ מס שחר נח

סברה כי היקף הביקורת השיפוטית של בית המשפט המחוזי על החלטות ועדת הערר מצומצם, ואינו כולל את בחינת הממצאים העובדתיים שקבעה ועדת הערר ואת המסקנות המשפטיות הנובעות מהממצאים העובדתיים. בית המשפט דחה את טענת רשות המיסים לחוק בתי המשפט 8 וקבע כי סעיף אכן 2000 לעניינים מנהליים, התש"ס- קובע כי בית משפט לעניינים מינהליים ידון בערעור מינהלי בהתאם לעילות, לסמכויות ולסעדים שלפיהם דן בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק. עם זאת, בניגוד לטענת רשות המיסים, עילות אלו אינן תחומות לבחינות סבירותה של ההחלטה בלבד. בית המשפט המחוזי רשאי לבחון אם ועדת הערר בחנה את התשתית העובדתית שהוצגה בפניה תוך התחשבות במאפייני הפעילות של העסק, וככל שלא עשה כן, אין כל קושי בהתערבותו בהחלטה לגופה. מדובר בקביעה חשובה אשר מותירה פתח רחב בפני עוסקים המבקשים להגיש ערעור

פסק הדין והשלכותיו על הזכויות לקבלת מענקי קורונה בית המשפט העליון דחה את ערעורה של רשות המיסים וקבע כי עליה הנטל להוכיח שגורם אחר - ולא הקורונה - הוביל לירידה במחזורי העסק, וזאת כאשר היא מבקשת לשלול את המענק מבעלי עסקים. בית המשפט העליון קיבל את טענת רשות המיסים כי איחור במתן החלטה בהשגה לא יביא לקבלה אוטומטית של ההשגה כאשר אין מדובר בעיכוב משמעותי, אך קבע כי יש מקום לייחס משקל נכבד לעיכוב במתן החלטה בהשגה, בפרט כשמדובר בעיכוב משמעותי. כך נקבע בפסק הדין בעניין , רשות המיסים 7502/22 (בר"ם פודולסקי ) 22.1.2023 נגד פודולסקי אשר ניתן ביום בפסק הדין נידונו שלוש סוגיות מרכזיות אשר להן השפעה משמעותית על עוסקים הנמצאים בהתדיינויות עם רשות המיסים וועדות הערר בעניין בקשותיהם למענקי קורונה. הראשונה – היקף הביקורת השיפוטית - רשות המיסים על החלטות ועדות הערר

- דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות', שהינו DTKG&G הכותבים - ממשרד עו"ד אחד המשרדים הגדולים והמובילים בישראל בתחום המסים, הנדל"ן, חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ליטיגציה אזרחית, שוק ההון, היי-טק, דיני עבודה דיני הגירה ועוד. המשרד מדורג בדרך קבע על ידי מדריכי הדירוג השונים כמשרד בולט ומוביל בתחומי התמחותו.

מס הכנסה מאמרים

2023 אפריל 559 ידע למידע 17

למשבר הכלכלי שאליו נקלעו עסקים רבים על רקע מאורעות השעה (ראו: דברי הסבר להצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת 453 , 432 , ה"ח 2020 שעה), התש"ף- (ככל שלטענת רשות המיסים נותק הקשר הסיבתי בין הירידה במחזור ההכנסות של העוסק לבין השלכותיו של נגיף הקורונה – קרי, כי לא מתקיים התנאי הקבוע בסעיף ) לחוק - על רשות המסים לבסס 3 ( 8 טענתה זו ולסתור את החזקה באשר לכך שמגפת הקורונה הייתה הגורם הדומיננטי לשינוי." (ההדגשות אינן במקור – א"ד, ש"נ) במילים אחרות, קיימת חזקה עובדתית כי ירידת המחזורים נגרמה עקב הקורונה ורק אם רשות המיסים תציג ראיות לכאורה (לא טיעונים, אלא ראיות של ממש) כי ירידת המחזורים נבעה מגורם אחר ולא מהקורונה, אז, ורק אז, יעבור נטל ההוכחה לכתפי העוסק להוכיח אחרת. קביעה זו של בית המשפט היא רלוונטית גם לתביעות פיצויים אשר הוגשו לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים במסלולים הירוקים בגין נזקים עקיפים שנגרמו במבצע "שומר החומות" ו"עלות השחר", אשר גם לגביהם מעלה רשות המיסים קשיים ודורשת מהעוסק להוכיח פוזיטיבית כי ירידת המחזורים נבעה אך ורק מהמצב הביטחוני ולא מגורם אחר. הלכה למעשה, בעניין פודולסקי הבין בית המשפט העליון כי לעוסקים קיים קושי מובנה להוכיח בצורה פוזיטיבית מעשים

בפני בית המשפט המחוזי על החלטות ועדות ערר, כאשר העוסק סבור כי שגתה ועדת הערר בהחלטתה ולא נתנה את הדגש הראוי לבחינת העובדות שהובאו בפניה. השנייה - נטל ההוכחה בדבר הקשר – התנאי הבסיסי לקבלת מענק הסיבתי קורונה הוא קיומה של ירידה במחזור תקופת ההכנסות של העוסק בהשוואה ל" ", שהיא התקופה המקבילה הבסיס . סעיף 2019 (באותם חודשים) בשנת ) לחוק הסיוע הכלכלי (נגיף הקורונה 3 ( 8 2020 החדש) (הוראת שעה), התש"ף- (להלן: "החוק"), קובע תנאי נוסף והוא הירידה במחזורי העסקאות... נגרמה כי " מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף ." הקורונה החדש רשות המיסים טענה כי על העוסק מבקש המענק חלה החובה להוכיח את הקשר הסיבתי בין ירידת המחזורים לבין התפשטות נגיף הקורונה. לשיטתה, הן לשון החוק והן תכליתו מחייבות את המסקנה כי נטל ההוכחה בדבר קיומו של קשר סיבתי מוטל על העוסק בלבד. בית המשפט דחה את עמדת רשות המיסים מכל וכל, וקבע כי על העוסק להראות כי קיימת ירידת מחזורים בין תקופת הבסיס לתקופת הזכאות, ולדברי בית המשפט ". דהיינו אין לדרוש מהעוסק הא-ותו לא " להוכיח שלא היו גורמים אחרים לירידה כפי שהבהיר בית המשפט העליון, בזו הלשון: הדברים אף עולים בקנה אחד עם תכליתו " של החוק, שהיא מתן מענה יעיל ומהיר

מס הכנסה מאמרים

18 2023 אפריל 559 ידע למידע

משמעותי. משכך, על רשות המיסים יוטל נטל הראיה להוכיח כי ההחלטה על דחיית ההשגה הייתה נכונה, מבלי שחזקת התקינות המינהלית תעמוד לימינה. באשר לעניין קיום דיון בפני ועדת הערר קבע בית המשפט העליון - בניגוד לקביעת בית המשפט המחוזי - כי לא נפל פגם בהחלטת ועדת ערר שלא לקיים דיון בעל פה במעמד הצדדים היות שהחוק מחריג במפורש את הכלל של קיום דיון בעל פה. אנו ממליצים לעוסקים שנפגעו מהחלטת רשות המיסים, אשר דחתה את בקשתם לקבלת מענק באופן מלא או חלקי, להתייעץ ולהיעזר בהתדיינויות מסוג זה כדי שיוגש ערר מנומק, הכולל את כל הטענות והאסמכתאות הרלוונטיות, לרבות הטענות המשפטיות כדי למקסם את סיכויי ההצלחה. 12.1.2023 נפנה את תשומת הלב כי ביום , ולפיה היא פרסמה רשות המיסים הודעה תאפשר לעוסקים שקיבלו מענקי קורונה ביתר ונדרשים להחזיר את המענקים אך טרם הסדירו את התשלום, להגיש השגות .28.2.2023 מנומקות על החיוב עד יום בהחלט כדאי לנצל זאת ולהגיש, במקרים המתאימים, השגות מנומקות כדי לעמוד על הזכויות המגיעות כחוק. המענקים - המגיעים לבעלי העסקים מכוח החוק, אינם בגדר "נדבה" לעוסקים אלא אוויר לנשימה עבורם.

שלא התרחשו, ועסקאות שלא יצאו לפועל במקרה של ירידת מחזורים עקב הקורונה. האמור נותן יתרון ראייתי משמעותי לעוסקים ופסק הדין מביא להם בשורה של ממש. השלישית - ההשלכות של אי מתן החלטה - רשות המיסים טענה כי בהשגה במועד אין לקבל את ההשגה על הסף בשל איחור במתן החלטה בהשגה, וזאת בהיעדר הסדר חקיקתי המורה על כך. עוד נטען כי קביעתו של בית המשפט המחוזי ולפיה איחור משמעותי במתן החלטה בהשגה יוביל לקבלתה, היא מרחיקת לכת, ועלולה להביא לחלוקת כספי ציבור במיליוני ש"ח לאוכלוסיות שאינן זכאיות לכך. בית המשפט קבע כי נוכח לשון החוק ותכליתו, צדק בית המשפט המחוזי בהטעימו את החשיבות המיוחדת שנודעת לקבלת החלטה במועד, דווקא במציאות של חוסר יציבות כלכלית על רקע מגיפה עולמית. עם זאת, בהיעדר קביעה מפורשת בחוק, המטילה "סנקציה" מפורשת על אי עמידה במועד זה (מתן החלטה תוך ימים מיום הגשת ההשגה), סבר בית 120 המשפט כי קבלה "אוטומטית" של ההשגה היא תוצאה קיצונית, המוצדקת רק במקרה שבו קיים הסדר סטטוטורי מפורש בעניין זה. לצד זאת קבע בית המשפט כי יש לייחס משקל נכבד לעיכוב במתן ההחלטה בהשגה באיחור, בפרט כאשר מדובר בעיכוב

מס הכנסה מאמרים

2023 אפריל 559 ידע למידע 19

זיכוי מס המגיעים בגין תשלומי הריבית על משכנתה עו"ד רו"ח רמי אריה

בעלי דירות מגורים אשר מצאו את עצמם משלמים השנה ריבית כפולה ומכופלת בגין הלוואות מימון שלקחו לרכישת הדירות - כדאי שתדעו כי בתנאים מסוימים ניתן לקבל זיכוי בגין הריבית, לקיזוז מהכנסות מהשכרת דירות המגורים ואף מהכנסות עסק ביתי, וכן להכיר בהוצאות הריבית לצורך חישוב מס השבח במכירת הדירות. העלאת שיעורי הריבית על ידי בנק ישראל משפיעה באופן ישיר על ריבית הפריים ועל גובה החזרי ההלוואות בידי נוטלי משכנתאות, והן מייקרות את ההחזר החודשי לבנקים. הריבית בגין משכנתאות והלוואות אלו היא חלק משמעותי מעלות הרכישה הכוללת של הדירות, הגם שהיא משולמת לשיעורין לאורך תקופת הלוואת המימון/ המשכנתה, וניתן להכיר בה מידי שנה כמו בהוצאות הפחת של הדירה. בהתאם לפקודת מס הכנסה ולחוק מיסוי מקרקעין, ניתן לקזז את תשלומי הריבית ואת הפרשי ההצמדה בתנאים הבאים:

הוצאות מוכרות לקיזוז מהכנסות מדמי שכירות שהתקבלו מהשכרה למגורים: כאשר דירה מושכרת למגורים, והשכירות אינה עולה כדי עסק, יותרו הוצאות הריבית והפרשי ההצמדה כהוצאות מוכרות, כתלות במסלול המיסוי הנבחר בגין ההכנסות מדמי שכירות, כדלקמן: 10% מסלול מס מופחת" (בשיעור " . 1 - במקרה זה המס ישולם ממחזור מס) ההכנסות משכר דירה ברוטו והמשכיר אינו רשאי לדרוש הוצאות כלל. נזכיר כאן, כי יש לשלם את המס החל ) בגין ההכנסות שהתקבלו בשנת 10% ( . ואולם השנה 30.1.2023 עד יום 2022 כדאי לשקול מחדש אם כדאי לשלם את המס, או אולי כדאי דווקא לדווח על ההכנסות מהשכרה במסלול הרגיל להלן. – במקרה זה יש זכאות "מסלול פטור" . 2 לפטור מלא ממס כפוף לתקרה בגובה ש"ח לחודש נכון לשנת המס 5,471 , ולכאורה אין צורך בהוצאות 2023 המוכרות.

הכותב - עו"ד רו"ח רמי אריה הוא שותף בכיר במשרד משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, .www.ralc.co.il גוטמן, עמית גרוס ושות' והעורך של אתר מיסים ועסקים

מס הכנסה מאמרים

20 2023 אפריל 559 ידע למידע

במכירת דירות ונדל"ן אחרים, יוכרו הוצאות ריבית על הלוואות מימון רכישתם/ המשכנתה בחישוב מס השבח: א לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי 39 סעיף תשלומי ריבית ריאלית יותרו בניכוי בחישוב השבח בעת מכירת זכות במקרקעין, לרבות במכירת דירת מגורים, בין היתר כפוף לתנאים כדלקמן: . הוצאות הריבית הריאליות אינן 1 מותרות בניכוי על פי הפקודה. . הוצאות הריבית הוצאו מיום הרכישה 2 ימים לאחר המכירה. 90 ועד . ההלוואה התקבלה לרכישת/ השבחת 3 הזכות במקרקעין. . ההלוואה התקבלה בסמוך לרכישת/ 4 השבחת הזכות במקרקעין. . ההלוואה אינה מ"קרוב". 5 בהתאם להו"ב מיסוי מקרקעין מס' , בנושא "התרת הוצאות ריבית 16/2003 ריאלית בחישוב השבח במכירת זכות במקרקעין", כפוף לתנאים מסוימים, ניתן לדרוש את הוצאות הריבית על משכנתה פרטית, בניכוי מחישוב השבח בגין מכירת נכס מקרקעין שיעודו ושימושו במישור הפרטי, אשר בעת מכירת דירת מגורים המוכר אינו זכאי לפטור ממס במכירתה. כך גם במקרה של מכירת "דירת יוקרה", 4,846,000 אשר שווייה עולה על סך של . 2023 ש"ח, נכון לשנת המס מחד גיסא, בהתאם להוראת הביצוע שלעיל, הוצאות ריבית ריאלית אשר שולמו יותרו

ואולם, ככל שההוצאות הכוללות בגין הפחת, הריבית ואחרות, עולה על ההכנסות מהשכרה ונוצר הפסד מההשכרה, כדאי להגיש דוח לפי המסלול הרגיל, וליהנות מהפסד זה כהוצאה מוכרת במכירת הדירה. (הכנסות הוצאות) – "מסלול רגיל" . 3 במסלול זה ייעשה חישוב של ההכנסות מהשכרה בניכוי ההוצאות להשכרה הכוללות את פחת הדירה ואת הוצאות הריבית ששולמו בגין ההלוואות שנלקחו לרכישת הדירה. התוצאה של חישוב זה יכולה להיות רווח קטן על 10% שהמס עליו יהיה נמוך מ- ההכנסות ברוטו, או אפילו הפסד שבגינו לא משלמים מס הכנסה, והוא אף מוכר כהוצאה מוכרת בחישוב מס השבח בגין מכירת הדירה בעתיד, ככל שהיא תהיה דירת יוקרה, או דירה שאינה דירה יחידה של המוכר. לאור האמור לעיל, יש חשיבות רבה לבחירת מסלול המיסוי ולבחינתו בכל שנה מחדש, שכן במקרים שבהם יש הוצאות ריבית גבוהות, פוחתת הכדאיות בבחירת מסלול הפטור ואף בבחירת מסלול המס בשיעור , שכאמור לעיל אינם 10% מופחת של מאפשרים ניכוי הוצאות כלל ועלולים להביא למיסוי גבוה יותר מאשר המיסוי לפי המסלול הרגיל בשנה השוטפת או בעת המכירה בעתיד. נוסף על כך, יצירת הפסד שוטף מההשכרה תותר כהוצאה בשנים הבאות כנגד רווחים מהשכרת נכסים וכן כהוצאה מוכרת בניכוי מהשבח שייווצר בעת מכירת הדירה בעתיד.

מס הכנסה מאמרים

2023 אפריל 559 ידע למידע 21

בניכוי. לשם כך נדרש להשיג אישורים שנתיים המעידים על תשלום הריבית בפועל במזומן ולא על בסיס צבירתה. , נישום 5/2007 מאידך גיסא, בהתאם להו"ב אשר בחר להחיל על הכנסות השכירות את "מסלול הפטור" או את "המסלול הרגיל", ולאחר מכן מוכר את הדירה, הוצאות המימון אשר נדרשו בניכוי או היו יכולות להידרש בניכוי, לא ינוכו כהוצאה מוכרת בחישוב השבח. נציין כי הוראה זו נמצאת כרגע במוקד תביעה ייצוגית שבה הועלתה הטענה - הצודקת לדעתנו - כי היא אינה חלה לגבי אדם שדיווח במסלול הפטור.

הוצאות מוכרות בגין ריבית לעובדים מהבית

עצמאים אשר עובדים מהבית יכולים להכיר בריבית ובפחת כהוצאה מוכרת, באופן יחסי לשימוש שהם עושים לעסקיהם מהבית. עם זאת יש להיזהר משום שככל שעיקר השימוש בבית הוא לצורך עסקי לא יינתן פטור ממס שבח במכירת הבית. לסיכום, בהחלט חבל שהוצאות הריבית בגין הלוואות המימון גדלו משמעותית בשנה החולפת, אולם בתכנון מס נכון אפשר לפחות ליהנות מקיזוז הוצאות אלו הן בחישוב הרווח-ההפסד מהשכרת הדירה והן במכירת הדירה בעתיד.

כדי להימנע מתביעת רשלנות - כדאי לקבל חוות דעת נוספת עו"ד רו"ח רמי אריה

המיסוי האפשריות, המחמירות והמקלות, או לקבל חוות דעת שנייה באותו עניין. סוגיה זו של רשלנות של עורך דין באופן הדיווח לרשות מס נדונה בבית משפט ,54703-02-20 השלום בעניין איתני (ת"א ברוריה איתני נ' אפרים פרוימוביץ, ניתן ), בתביעה נגד עורך הדין 21.3.2022 ביום אשר ייצג אותה בעסקת מקרקעין, בטענה

עיקר התביעות נגד עורכי דין, רואי חשבון או יועצי מס הוא בגין רשלנות בייעוץ מקצועי, במתן חוות דעת ובדיווחים לרשויות המס. משום כך, כדי להימנע מתביעת רשלנות ולחסוך את עינויי הדין, כדאי לבחון היטב את מתווה המיסוי המוצע, במיוחד כאשר עלולה להיות חבות מס גבוהה או חבות מס כלשהי, ולהציג ללקוח בכתב את כל חלופות

הכותב - עו"ד רו"ח רמי אריה הוא שותף בכיר במשרד משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, .www.ralc.co.il גוטמן, עמית גרוס ושות' והעורך של אתר מיסים ועסקים

מס הכנסה מאמרים

22 2023 אפריל 559 ידע למידע

כמו כן, הבן של התובעת לא עדכן אותו בדבר השינויים במצב הנכס. מנגד, בנה של התובעת העיד כי הוא פירט בפני עורך הדין כי הנכס עמד לקראת שיפוץ, כי הוצאו ממנו המטבח והשירותים ונותרו רק ארבעה קירות. לטענתו הוא גם הציע לעורך הדין להגיע לבקר בנכס שנמצא במרחק של כמה עשרות מטרים ממשרדו, אולם הוא סירב לכך. בית המשפט קבע כי הבן ביקש חוות דעת מעורך הדין, וכי אין כל סיבה לכך שיסתיר ממנו נתונים מהותיים. זאת לנוכח הראיות ובהיעדר עילה להסתרה של נתון כה חשוב. 33301-02- בעניין עורך דין וסרצוג (ת"א , שרון כהן נ' עורך דין חנוך וסרצוג, 12 ), סוכמה הפסיקה 23.10.2014 ניתן ביום בנוגע להיקף אחריותו המקצועית של עורך דין כלפי לקוח שהוא מייצג בעסקת מכר מקרקעין. נקבע כי סטנדרט ההתנהגות המצופה מעורך דין אינו כשל אדם סביר, אלא כשל עורך דין סביר המטפל בעסקת מכר מקרקעין, ועליו לפעול עבור לקוחו כאיש מקצוע מיומן וזהיר ולפעול לטובת שולחו בנאמנות ובמסירות. בין השאר, עליו ליידע את הלקוח באשר לסיכונים שהוא נוטל על עצמו כפועל יוצא מכך. , עורך דין משה 2599/13 בעניין הרמן (ע"א ,)03.09.2015 הרמן נ' רון עלדור, ניתן ביום נקבע כי ‏בשאלת רשלנות עורך דין, יש לבחון כיצד היה פועל "עורך דין סביר" באותן נסיבות. עורך דין אינו בלש או חוקר

511,670 לרשלנות מקצועית ולפיצוי בסך ש"ח בגין נזקים שלטענתה נגרמו לה עקב רשלנותו. מתברר כי עורך הדין הבטיח לבן של התובעת כי לאחר תשלום מס שבח ושכר הטרחה של עורך הדין, יישאר לתובעת סכום של שני מיליון ש"ח. לטענת הבן, עורך הדין הבטיח לו כי לנוכח העובדה שמדובר בדירת מגורים, מס השבח יעמוד ש"ח בלבד. בנסיבות 165,000 על סך של כ- אלה הושגה הסכמה עם הרוכש על מכר מיליון ש"ח. 2.2 הנכס בתמורה לסך של בדיעבד, רשויות המס לא הכירו בנכס כדירת מגורים, ואיתני חויבה במס שבח ש"ח. 541,000 בסכום של כ- איתני הגישה תביעה נגד עורך הדין בסכום הפער שבין הסכום שהעריך כמס שבח לסכום מס השבח שנקבע על ידי רשויות המס, בתוספת שכר הטרחה ששולם, פיצוי אלף ש"ח ופיצוי 70 בגין עוגמת נפש בסך אלף ש"ח. 50 עונשי בגין רשלנות בסך מנגד, עורך הדין טען כי איתני הכפילה את השקעתה בנכס בתוך תקופה קצרה, ולכן הייתה מבצעת את העסקה גם לו ידעה מראש כי הנכס לא יוכר כדירת מגורים. עוד נטען כי לא ניתן היה לצפות מראש את החלטת רשויות המס לנוכח הכרעות קודמות בעניינו של אותו נכס. הוא העריך שהנכס יוכר כדירת מגורים על יסוד העסקה הקודמת שנערכה חודשים ספורים קודם לכן ובה הוכר הנכס כדירת מגורים.

מס הכנסה מאמרים

2023 אפריל 559 ידע למידע 23

ששנים ספורות קודם לכן היה מושכר למגורים, וחודשים ספורים קודם לכן, הוכר במסגרת רכישה כנכס למגורים. רשלנותו של עורך הדין אינה חדה ובולטת, ובעיקרה נובעת מכך שלא בחן את האפשרות החלופית כי ייערך סיור בנכס ואז ייתכן כי לא יוכר כנכס למגורים. הוכח כי הנתבע התרשל בכך שלא הזהיר את בנה של התובעת כי ישנה אפשרות סבירה שהנכס לא יוכר כדירת מגורים והמס יעמוד ש"ח לערך. עם זאת, אין די 550,000 על כ- בהוכחת רשלנותו של עורך דין. שומה על התובע להוכיח נזק שנגרם כתוצאה מאותה רשלנות, היינו כי הפרת חובת הזהירות על ידי עורך הדין, היא שהביאה, בקשר סיבתי ברור ומוכח עובדתית ומשפטית, לנזק שנגרם לניזוק. בענייננו נקבע כי למרות רשלנותו של עורך הדין, רכיב הנזק העיקרי נעדר קשר סיבתי לאותה רשלנות. לאור האמור לעיל, בית המשפט קבע כי אין מקום להורות על השבת שכר הטרחה ששולם לעורך הדין וכי אין לפסוק פיצוי עונשי, שכן בהתאם להלכה מדובר בפיצוי חריג המיועד למקרים חמורים של זדון או כוונה. כמו כן, נקבע כי אין קשר סיבתי בין הרשלנות לבין הנזק, שכן בכל מקרה איתני הייתה נאלצת לשלם את מס השבח המלא. בפסיקת בית המשפט העליון נקבע כי בבחינת רשלנותו של עורך דין, יש להביא בחשבון גם את ידיעותיו ומידת מעורבותו של הלקוח. זאת כדי להעריך את מידת האזהרה הדרושה ללקוח קונקרטי. ככל

פרטי. השאלה העיקרית היא אם עמדו בפניו סימנים שהיו צריכים לעורר בו חשד. בענייננו, בנה של התובעת ביקש מעורך הדין להעריך מהו גובה המס הצפוי, כדי לדרוש מהמוכר להעלות את המחיר, וכדי שיישארו בידיו שני מיליון ש"ח לאחר ניכוי מס שבח ושכר טרחת עורך דין. עורך הדין אשר ידע את כל העובדות לגבי מצב הנכס, נתן הערכה בלבד ולפיה מדובר בנכס שסביר כי יוכר כדירת מגורים, ולכן המס ש"ח לערך. 165,000 יעמוד על כ- בית המשפט קבע כי עורך דין זהיר יותר היה אמור להבהיר היטב ללקוח כי אף על פי שהערכתו מתבססת על עסקה קודמת, הרי קיים גם סיכון שהנכס לא יוכר כדירת מגורים ואז גובה המס יהיה גבוה יותר. בענייננו, עורך הדין עצמו אישר בחקירתו הנגדית כי אם היה יודע את מצבו של הנכס לאשורו, היינו שהוצאו ממנו המטבח והשירותים, ייתכן שהיה נותן הערכה אחרת. בנסיבות אלה, נראה כי הוכחה רשלנותו של עורך הדין אשר לא פעל כעורך דין זהיר ושקול ולא התריע בפני הלקוח כי ישנה אפשרות סבירה אחרת שהנכס לא יוכר כדירת מגורים ואז יעמוד גובה המס על סך ש"ח. 550,000 של כ- עם זאת, בית המשפט הדגיש כי גם בהנחה שהיה ידוע לעורך דין כי הנכס בשיפוץ והוצאו ממנו השירותים והמטבח – גם אז קיימת עדיין אפשרות סבירה למדי, שהנכס היה מוכר כנכס למגורים, לנוכח העובדה

מס הכנסה מאמרים

24 2023 אפריל 559 ידע למידע

יוכר כנכס למגורים, הרי יש לייחס לתובעת אשם תורם משמעותי, ולתובעת נקבע לבסוף רק פיצוי סימלי. למרות תוצאת פסק הדין המקלה עם עורך הדין, הרי ברור כי עברו עליו עינויי דין רבים, כספיים ונפשיים, לרבות עליית תעריפי פרמיית הביטוח המקצועי לשנים הבאות באופן משמעותי, כך שבהחלט היה עדיף להימנע מכל אלו על ידי הצגת כל חלופות המיסוי הסבירות ללקוח, ו/או קבלת חוות דעת שנייה בנושא עבור הלקוח.

שמדובר בלקוחות שהם אנשי עסקים מיומנים ומנוסים, בעלי מומחיות עסקית וידע כלכלי-עסקי רב - ההגנה הנדרשת על הלקוח היא פחותה, וחובת האזהרה של , קבוצת 7633/12 עורך הדין מוחלשת (ע"א גיאות בע"מ נ' גולדפרב ושות'). ואולם נקבע כי היות שבנה של התובעת הבין כי פירוק השירותים והמטבח יקשה על ההכרה בנכס כדירת מגורים ויביא את רשויות המס לקביעה אחרת, והיות שהוא לא ביקש במפורש מעורך הדין הערכה חלופית של גובה המס הצפוי אם הנכס לא

מתנות ומזומנים המתקבלים בירושה עו"ד אלי דורון; עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי; עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס; משפטן (רו"ח) גולן פרבר

חיסכון, כלי רכב ונדל"ן, השקעות בחברות ושאר נכסים שהוחזקו ליום ההצהרה וכן כל ההתחייבויות לאותו יום, הכוללות הלוואות, משכנתאות, יתרות חובה בבנקים והתחייבויות נוספות אחרות. בעת הביקורת במס הכנסה נבדקות שתי הצהרות ההון האחרונות אשר הוגשו על ידי הנישום (להלן: "תקופת ההשוואה"),

נישומים הנדרשים על ידי פקיד השומה להגיש דין וחשבון על רכוש והתחייבויות לפקודה, 135 ליום מסוים בהתאם לסעיף מספקים תמונת מצב מלאה לרשות המיסים בדבר הונם והתחייבויותיהם לנקודת זמן ספציפית, בדרך כלל היום האחרון של השנה שנסתיימה. הנישום מפרט מידע אישי בדבר תכולת בית, נירות ערך, פיקדונות ותוכניות

- דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות', שהינו DTKG&G הכותבים - ממשרד עו"ד אחד המשרדים הגדולים והמובילים בישראל בתחום המסים, הנדל"ן, חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ליטיגציה אזרחית, שוק ההון, היי-טק, דיני עבודה דיני הגירה ועוד. המשרד מדורג בדרך קבע על ידי מדריכי הדירוג השונים כמשרד בולט ומוביל בתחומי התמחותו.

מס הכנסה מאמרים

2023 אפריל 559 ידע למידע 25

אריה ליברמן נגד 236/83 בעליון בע"א . 4 פקיד שומה תל אביב מוחמד סלהב נגד 22202-08-15 גם בע"מ במקרה זה פקיד שומה ירושלים נקבע כי " (הפרש הון) מוטלת על הנישום החובה להוכיח כי מדובר בהכנסה שלא הועלמה ." מרשות המיסים מהו נטל השכנוע כהן ואח' נגד פקיד 10156-09-13 בע"מ שומה גוש דן נקבע כי מאחר שערעור מס הוא משפט אזרחי, נדרשת הטיית מאזן כמו במידת ההוכחה 50% ההסתברות מעל הסבר המבוסס הנדרשת במשפט אזרחי " על טענת מתנה או הלוואה מקרובים לעולם חשוד הוא, וכי מי שמחליט להעלותו בפני המשיב או בפני בית המשפט מתחייב ", כך בהבאת הוכחות של ממש לביסוסו רום אליהו נגד פקיד 1046/00 נקבע בעמ"ה . 3 שומה תל אביב דרישת הבאת הראיות התומכות היא מוחלטת ואין להסתפק בטענות בלבד, יש להציג אסמכתאות מבססות להוכחת עו"ד אגבריה 455/03 הטענה. בעמ"ה ודיע, בת הזוג הצהירה במסמך חתום על 15,000 ידה, שאושר כתצהיר - כי קיבלה דולר, וכי 100 דולר מהוריה בשטרות של אין בידה להביא אסמכתה לעניין זה. בית המשפט קבע כי מסמך זה אין בו כדי לבסס כל ממצא לעניין מתן הסבר להפרשי ההון. המערער טרח והביא 36/95 בפס"ד דן קמפל כעד את אבי אשתו אשר טען כי סייע לבתו ולבעלה כמה פעמים. עוד טען "אני לא

ונבחן האם קיים גידול בהון מעבר לכלל ההכנסות שדווחו על ידו, הכוללות בין היתר: שכר עבודה, הכנסות מעסק, ריביות, דיווידנדים, קצבאות, מענקים ואף הכנסות פטורות שדווחו (להלן: "המקורות"), ובניכוי כל ההוצאות שנשא בהם הנישום הכוללות בין היתר: תשלומי מיסים, ביטוחים, תרומות, מתנות, הוצאות מחיה שוטפות וכן כל הוצאה מהותית אחרת שעמד בה הנישום בתקופת ההשוואה, כמו למשל רכב, בית, יאכטה, טיסות לחו"ל וכו' (להלן: "השימושים"). ככל שיימצא גידול לא מוסבר בהון, חובה על הנישום להסביר את מקורו של ההפרש (להלן: "הפרש ההון") אשר עשוי לנבוע בין היתר ממימוש נכס הפטור ממס, ממתנות מקרובי משפחה וחברים, מירושות, מצוואות או מכל הכנסה אחרת שאינה חייבת במס. היעדר הסבר מניח את הדעת יגרום לפקיד השומה לחייב במס את הפרש ההון הבלתי מוסבר ולהוסיף לנישום הכנסה שלא דווחה על ידו בגובה הפרש ההון הבלתי מוסבר. הנטל להסביר את ההפרש בהון, את מקורו, ואת היותו חוקי ולגיטימי, חל על הנישום. היה ואין באפשרותו להוכיח כי אכן יש ממש בהסברו – ידחה פקיד השומה את הנטען וימסה את ההפרש כאילו היה הכנסה לא מדווחת. נטל ההוכחה שתוספת ההון אינה תולדה של רווח עסקי אלא תוצאה של ירושה, מתנה או אירוע אשר אינו חייב במס, רובץ על הנישום ועליו נטל השכנוע ונטל הבאת הראיות כפי שנפסק

מס הכנסה מאמרים

26 2023 אפריל 559 ידע למידע

בפס"ד סלוקי נגד פקיד שומה אשקלון )3.6.2018 (ניתן בעליון ביום 9114/15 ' ןאח נדחה ערעורם של בני משפחה אשר פקיד שומה הוציא להם שומות בגין גידול בהון, והסברם היה כי מקור הכספים הוא ממכירת נכסים באיראן, שירשה אמם של 70 מאביה עם מותו בתחילת שנות ה- המאה הקודמת. טענת בני המשפחה הייתה כי במהלך השנים הועברו כספים ממימוש הנכסים על ידי אחיה של האם המנוחה מאיראן לישראל באמצעות שליחים שהגיעו ישירות לביתה של האם כשהם נושאים מזוודות המכילות שטרות כסף ישראלי במזומן. הסבר למקור כספים זה נדחה על ידי מס הכנסה לאחר שמצא כי טענות בני המשפחה אינן נתמכות בראיות חיצוניות או במסמכים המוכיחים את הסברם, אלא רק בתצהירים מטעם האם המנוחה ומטעם אחיו הבכור של המערער. אף עדותו של אחי המנוחה בבית המשפט לא נתמך ולא גובה במסמכים או בראיות חיצוניות אחרות - לא לעצם התרחשותן של ההעברות ולא בנוגע למועדים שלהן או לסכומים שהועברו. גם המערערים לא הציגו תיעוד בדבר קבלת הכספים בישראל, רישום בדבר הכספים שנתקבלו וכיוצא בזה. 1063/99 גם בבית המשפט המחוזי עמ"ה (ניתן 3 אלעזרי אליהו נגד פקיד שומה ת"א אכן קיימים ) נקבע כי: " 29.04.2001 ביום מקרים חריגים בהם מועבר רכוש מארץ אויב ואז ניתן להעלים עין ממסמכים ורישומים כמו בהלכת מירון ("מיסים" ), אך המערער במקרה זה לא 174- ה 5 / יג

כותב שיקים" ושהכסף הועבר במזומן. גם כאן לא קיבל בית המשפט את ההסבר ללא ביסוס ראייתי חיצוני, והמחיש מהו הסבר המניח את הדעת. ככל שמדובר בנטילת הלוואות, קבלת מתנות ועזרה מקרובים וידידים כהסברים להפרשי הון המתגלים אצל נישומים, נטל זה כבד עוד יותר, ועל הנישום להגיש ולהציג ראיות אובייקטיביות ומהימנות 42/97 לצורך הוכחת טענתו. ראו גם עמ"ה אהרונשטם יואל. 8058/04 יואב נדב ועמ"ה לעתים מתקבלים אצל בני משפחה נכסים או מזומנים ויש לתעד כל דבר העשוי להוכיח כי אותם הכספים או הנכסים התקבלו בירושה או מתנה, וכי מדובר בכספים אשר שולם עליהם מס בעבר (כספים לבנים). יש לזכור כי הנטל כאמור להוכחת קבלת הכספים והנכסים מוטל על כתפי הנישום. כמו כן יש להקפיד ולכלול את אותם כספים או נכסים בדיווחים אשר מוגשים לרשויות. במסגרת האמורה על הנישום גם להוכיח כי הנכס שהתקבל בירושה, מתנה וכדומה, הוא נכס "לבן", משמע - נכס ששולם עליו מס ו/או נכס שנרכש מכספים ששולם עליהם מס. לשם כך יש לדוגמה צורך להראות כי הנכס שהועבר בירושה או במתנה נכלל בהצהרת ההון של המנוח או של מעניק המתנה. היה ואין באפשרות המקבל להראות כאמור, עלולה להיווצר סיטואציה שבמסגרתה רשות המס תטען כי גם אם במתנה או בירושה עסקינן, הרי הנכס מקורו בעוולה ומשכך יש חובה למסותו.

מס הכנסה מאמרים

2023 אפריל 559 ידע למידע 27

מטרת התיעוד היא להניח תשתית ראייתית שמקור ההכנסה אינו חייב במס. ככל שקיים ספק, נכון יהא ליזום הליך מול רשויות המס לטובת גיבושו של הסכם שומה המסדיר זאת. בנסיבות שבהן מקבל פלוני או אלמוני נכס בירושה ו/או במתנה, אשר אין לגביו ודאות באשר למקורו החוקי ובאשר לרכישתו באמצעות כספים "לבנים" ומקור הכספים אינו בעבירת מקור, אזי לטובת הבטחת התנהלות חוקית ושקופה ובמטרה למנוע טענות כלפי הגורם המקבל את הנכס, נכון וראוי לפעול בשקיפות מול רשויות המס וזאת גם בחלוף הזמן של נוהל גילוי מרצון - אם בדרך של התנהלות שומתית ואם בדרך של התנהלות שקופה מול הלשכות המקצועיות מטעם רשויות המס, והכול לטובת הבטחת הכשרת הנכס ותשלום מס אמת. הימנעות מפעולות כאמור על ידי היורשים ו/או על ידי מקבלי המתנה ו/או על ידי מקבל הנכס, עלולה להיות בגדר "העברת תפוח אדמה לוהט" מיד ליד, מה שבסופו של דבר עלול לייצר למקבל בעיה משפטית שממנה, מטבע הדברים, מבקש הוא להימנע. משכך על מקבל המתנה ו/או הירושה ו/ או הנכס באופן אחר, לנקוט את הפעולות המשפטיות המתחייבות לטובת הסרת מחדלים של המעבירים ו/או קודמיהם ו/ או להביא לידי הסרת כל חשש מפני אי תשלום המס לקופת המדינה, והכול בדרך של התנהלות חוקית ושקופה אל מול רשות המס.

מעורר כל אמון, אם בשל סתירות בדבריו ואם בשל העובדה שבמשך עשרות שנים שמר את הסיפור בליבו ולא נתן לו כל ." ביטוי בהצהרות הון ובדיווחים קודמים לסיכום אנו נתקלים לא אחת במקרים שבהם מקבלים נישומים נכסים וכספים ללא תיעוד מספק, וברצונם להכשירו ולממש אותו באופן חוקי ושקוף מול רשויות המס כדי שיתאפשר להם להשתמש בו או לרכוש בו נכסים אחרים. הואיל ונטל ההוכחה שמדובר בהעברה של נכס ששולם עליו כבר מס חל על הנישום, יש לתעד קבלת כל מתנה או ירושה של מזומנים, כספים בבנק, חפצים יקרי ערך, מזוודות המכילות מזומנים, יהלומים, שטיחים יקרי ערך, זהב וכל פריט יקר ערך אחר. עוד חשוב לציין כי הנישום חשוף לעבירת לחוק איסור 4 ו- 3 מקור בהתאם לסעיף - העושה פעולה 2000 הלבנת הון, התש"ס- ברכוש שמקורו במישרין או בעקיפין בעבירה, ששימש או אפשר ביצוע עבירה, במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, דינו – מאסר או קנס כקבוע בסעיף. ישנה חשיבות רבה לשמירת מסמכים וראיות תומכות גם בחלוף זמן רב, שכן בלעדיהם יהיה קשה עד בלתי אפשרי מבחינת הנישום לטעון לקבלת המתנה או הירושה. נוסף על כך יש להקפיד ולכלול את אותם נכסים בהצהרות ההון ובדיווחים המוגשים באופן סדיר לרשויות המס.

מס הכנסה מאמרים

28 2023 אפריל 559 ידע למידע

רווח הון/ הכנסות ממכר פטנט - הוני או פירותי, ובאיזה שיעור? רו"ח (משפטנית) ענבל שני

כהוני או פירותי, נחתמו הסכמי שומה (לא לכולם יחד ולא בדיוק לאותן ובהם 2011 שנים) עד וכולל שנת מס הוסכם כי התקבולים שהתקבלו עד כה יסווגו כהוניים (ככלל, חייבים מס). 25% ב- ● הוציאהמשיבשומה 2016-2013 לשנים למערערים ובה קבע כי התקבולים הם הכנסה מעסק או לחלופין הכנסה לפי ) לפקודה. המערערים טענו 9 ( 2 סעיף כי ההסדר שחל בגין שנים עברו, ולפיו סווגו התקבולים כרווח הון, אמור לחול גם בגין שנים אלו. ● המציאו ופיתחו 2012-2011 בשנת המערערים שתל דנטלי נוסף, והגישו בקשה לרישום פטנט בגינו (להלן: מכרו 2013 "), בשנת 2 "פטנט המערערים את מלוא זכויותיהם ("עסקת MIS לחברת 2 בפטנט "). המשיב טוען כי מדובר MIS בתקבולים שהם הכנסה מעסק, ואילו המערערים טוענים כי מדובר ברווח הון שיש לראותו לפי האמור בהסכם השומה כרווח הון.

, ניתן פסק הדין 2022 בנובמבר 16 ביום בעניין ביצ'צ'ו, יעקובי וכרמון (להלן: , ועוד). 1912-06-20 "המערערים") (ע"מ בפסק הדין נדונה סוגיית הכנסות הנובעות ממכירת פטנטים. המערערים הם בעלי ידע ופעילות מהותית בתחום הפטנט. רקע ● המערערים הם רופאי שיניים שהמציאו ופיתחו עם ד"ר פרומוביץ' שתל דנטלי בעל ראש מתכנס, ולגביו , 2004 הגישו בקשה לפטנט בשנת מכרו את הפטנט לחברת 2005 ובשנת ("עסקת נובל"). Biocare Nobel בעסקת נובל היו זכאים המערערים יורו 750,000 לתקבול מידי בסך שנים 10 ולתקבולים עתידיים למשך שייגזרו מתוצאות המכירות של שתלי הפטנט. ● המערערים דיווחו על התקבולים כעסקת רווח הון החייבת במס בשיעור היה 2005 (בשנת 2006 רק בשנת 20% .) 25% שיעור מס רווחי הון ● לאחר דיוני שומה רבים בין המשיב למערערים לגבי סיווג התקבולים

WWW.AHEC TAX.CO.IL - הכותבת - מהפירמה ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ

מס הכנסה מאמרים

2023 אפריל 559 ידע למידע 29

● ) – מחד 9 ( 2 עניין החלת סעיף סעיף גיסא, מי שנופל בגדרו יחויב במס , 40% הכנסה פירותי אך מוגבל לשיעור ואידך גיסא, מי שלא נופל בגדרו יכול להגיע לחלק ה' לפקודה – מס רווחי , אך מנגד יכול ליפול 25% הון בשיעור גם לגדר הכנסה מעסק או משלח יד או עסקת בעלת אופי מסחרי, ששיעור המס בגינן הוא שיעור מס שולי עד כדי . בית המשפט קבע על פי לשון 47% ) כי: "תמורה המתקבלת 9 ( 2 סעיף בעד מכירת פטנט, מדגם או עיצוב על ידי הממציא, או בעד מכירת זכות יוצרים על ידי היוצר, אם הומצאה האמצאה או נוצרה היצירה שלא בתחום עיסוקם הרגיל של הממציא או היוצר". כלומר מתוך הלאו ניתן ללמוד על ההן: אם ההמצאה כן נוצרה בתחום עיסוקו של הממציא הרי היאתיחשב הכנסה פירותית. מהו תחום העיסוק הרגיל – האם עיסוק בהמצאת פטנטים, או שרופא שיניים הממציא פטנט לגבי שתל דנטלי הוא חלק מתחום העיסוק? נקבע כי תחום הוא מונח כללי שמכיל בתוכו רופא שיניים הממציא פטנט של שתל, ולכן בעניין הזה לא יחול .) 9 ( 2 סעיף בית המשפט מציין גם כי המערערים עצמם ברצותם להגיע לסיווג של הכנסה הונית, ), טענו כי 9 ( 2 ולא להיכנס לגדרו של סעיף "האמצאה בענייננו כן הומצאה בתחום עיסוקם הרגיל של הרופאים קרי: תחום רפואת השיניים ולכן לא תחול לגביהם

הנקודות שנדונו בדיון המשפטי . מה דין הסכמי השומה ביחס לשנות 1 המס הנוספות, המצויות במחלוקת? . מהו סיווג העסקאות וההכנסות 2 שנתקבלו בגינן? ) לפקודה 9 ( 2 . מתי ואיך ליישם את סעיף 3 – הכנסה מפטנט שלא בתחום עיסוקו הרגיל של הממציא? עיקרי פסק הדין ● עסקת נובל – בית המשפט קיבל את הסכמי השומה טענת המערערים כי שנחתמו בעבר בין הצדדים בגין עסקת נובל, יחולו לגבי כלל תקבולי העסקה, גם אלו שנתקבלו בשנות , וקבע כי הן המס המאוחרות יותר עסקאות הוניות שיחויבו במס רווחי הון. בית המשפט מגלה דעתו כי ככל שלא היו נחתמים בעבר אותם הסכמי השומה, הרי היה נקבע כי מדובר בעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי לפי ) לפקודה, וזאת לאור מבחני 1 ( 2 סעיף הפסיקה – ידענות ובקיאות, פיתוח טיפוח יזמות ושיווק, משך ההחזקה הקצר, מבחן ההתארגנות, מבחן המימון ומבחן הנסיבות. ● – אותם מבחנים שנדונו MIS עסקת , MIS בעסקת נובל חלו גם בעסקת ואף ביתר שאת, משום שמדובר בעסקה שנייה למכירת פטנט בידי המערערים, ובהתייחס לסוג הנכס הנמכר – "מכירת פטנט", הרי מדובר בתדירות שאינה נמוכה.

מס הכנסה מאמרים

30 2023 אפריל 559 ידע למידע

…" אלא ) לפקודה 9 ( 2 הוראת סעיף ), אך 9 ( 2 שבמקרה שלהם, אמנם "ברחו" מ- ) – עסק או עסקת 1 ( 2 הגיעו דווקא לסעיף אקראי. בשולי הדברים עיקרון חשוב שהתווה בית המשפט הוא עקרון סופיות השומה, עצמאות כל בעניין : שנת מס, והשלכות הסכמם שומה קודם ההלכה – כל שנת מס עומדת בפני עצמה ומתייחסת לאירוע מס עצמאי שנוצר בשנה מאוחרת, שלגביו המשיב חופשי להחיל עקרונות שונים מאלו שנקבעו ביחס לאירוע מס דומה שחל בשנים הקודמות. ואולם במקרה שבו אירועים בשנות מס מאוחרות נובעים משנות מס קודמות שבהן המשיב על ידי דווחו, נבחנו ואושרו הם כבר , אין לאפשר במסגרת הסכמי השומה לצדדים לחזור ולהעלות טיעונים בעניין זה בכל שומה ושומה ובכל שנה מאוחרת יותר.

כן נקבע: כל שנת מס עומדת בפני עצמה, אך מכאן לא ניתן להסיק כי אירוע הנושא השלכה פיסקאלית למספר שנות מס ייבחן ויאופיין מחדש במסגרת כל שומה שנתית בנפרד. "אם המשיב מעוניין שהסכמות בקשר לאירוע בעל השלכות פיסקאליות מתמשכות יהיו לשנים ספציפיות בלבד, עליו לציין זאת במפורש בהסכם, על מנת להבהיר את המצב המשפטי ולמנוע את הבעיות…". סיווג עסקה כהונית או פירותית, נדון רבות בפסיקה ואינו פשטני. כל שכן נכון הדבר למכירת המצאה או פטנט, עם בהתייחס ) לפקודה, וראוי 9 ( 2 או בלי תחולת סעיף להיערך ולהתייעץ בעניין זה מראש, עוד טרם ביצוע העסקה.

מס הכנסה מאמרים

2023 אפריל 559 ידע למידע 31

מקבלים פנסיה? יכול להיות שאתם משלמים מס מיותר נדב טסלר מקבל ם פנסי ? יכול להיות שאתם משלמים מס מיותר מאת: נדב טסלר כל פורש ופורשת שהגיעו לגיל פרישה זכאים לפטור ממס על הפנסיה. הפנסיה הפטורה ממס המרבית עשויה להגיע ל - 4,500 ש"ח. בהתאם למועד הפרישה וכספי הפיצויים הפטורים שנמשכו לפני הפרישה. מקבלים פנסיית זקנה, אתם זכאים להטבת מס. לצורך קבלת הטבת המס צריך לבצע הליך שנקרא קיבוע זכויות. במידה שלא תבצעו קיבוע זכויות לא תקבלו את ההטבה ואתם עשויים לשלם מס מיותר. פנסיונרים רבים טועים לחשוב שלא משלמים מס הכנסה על הפנסיה החודשית, אבל פנסיה (בניגוד לקצבת הזקנה מביטו ח לאומי) היא הכנסה החייבת במס. כך שבמידה שאתם מקבלים פנסיה וממשיכים לעבוד או שקצבת הזקנה שלכם עולה על 5,000 ש"ח לגבר או 6,000 ש"ח לאישה אתם משלמים מס מיותר. לדוגמה, פורשת מקבלת קצבה מקרן הפנסיה של הראל בגובה 7,899 ש"ח על הקצבה היא משלמת מס הכנסה בגובה 235 ש"ח. במידה שהיא תבצע קיבוע זכויות, היא לא תשלם כלל מס על הקצבה.

נדב טסלר, מתכנן פרישה, סמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג: פנסיוני, להבין את הפנסיה איך נקבל פטור ממס הכנסה על הפנסיה? י פנס ית הזקנה אינה יכולה להיות פטורה ממס לחלוטין אך אתם יכולים להגיע לפנסי ת י זקנה פטורה ממס בגובה של כ - 9,500 ש"ח לגבר או 10,500 ש"ח לאישה. כדי לקבל את הפטור ממס הכנסה לפנסיונרים צריך לבצע קיבוע זכויות לאחר קבלת הקצבה הראשונה. מתי עושים קיבוע זכויות? קיבוע זכויות ניתן לעשות לאחר קבלת הקצבה הראשונה, כאשר יש בידיכם את תלוש הקצבה ועברתם את גיל הפרישה, כיום 67 לגברים ו - 62 וארבעה חודשים לנשים.

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker