ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

544

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

501 ירחון למיסוי משפט וכלכלה 45 ׀ שנה 544 ׀ גיליון 2022 ינואר ירחון למיסוי משפט וכלכלה ׀ גיליון 2018 יוני ירחון למיסוי משפט וכלכלה 501 ׀ גיליון 2018 יוני

501 גיליון 2018 יוני

תיקוני חקיקה חדשים במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית וחוק התכנית הכלכלית תיקון החוק לעידוד השקעות הון – הטבות מס לבניין להשכרה למגורים בהשכ ה מוסדית לטווח ארוך ביטוח לאומי - הכנסה חייבת ל חברה משפחתית, השלכות נוספות 2020 עדכון נוהל מתן אורכות להגשת דוחות לשנת המס הבהרות לחישוב המענק בעד הוצאות קבועות

נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים ל יוך גי ול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטו ח קצר העב ת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם

ה י ר ח ו ן ל מ י ס ו י , משפ ט ו כ ל כ ל ה

דבר העורך קוראים יקרים,

544 מס' 2022 ינואר

עורך ראשי רו"ח אליק גנדלמן

כחמש שנים לאחר חקיקת סעיפים א לפקודת מס הכנסה, 62 ) ו- 1 (ט 3 פרסם המוסד לביטוח לאומי את עמדתו בעניין חיוב הכנסות שמקורן באותם סעיפים בדמי ביטוח. הכנסה

משנה לעורך מאירה טולדו

צוות מומחי מס רו"ח רקפת שחמון רו"ח אחמד חסונה

) שסווגה כדיווידנד לא תחויב בדמי 1 (ט 3 מסעיף ) שמסווגת כשכר או 1 (ט 3 ביטוח, ואילו הכנסה מסעיף א שמסווגת כשכר 62 כהכנסה עסקית והכנסה מסעיף או כהכנסה עסקית, יחויבו בדמי ביטוח כהכנסה מעסק. לגבי בעל מניות שיש לו תיק עצמאי - לעניין ביטוח א ליתר 62 ) ו- 1 (ט 3 לאומי יתווספו ההכנסות מסעיפים הכנסותיו כעצמאי. מי שלא היה לו תיק כעצמאי (ברוב המקרים) ייפתח לו תיק כזה רק אחרי חיוב במס של א, ומשכך לא 62 ) ו- 1 (ט 3 הכנסות שמקורן בסעיפים יהיה זכאי לקצבאות מחליפות שכר בגין השנה שבה חלו עליו הסעיפים (כי עוד לא היה לו תיק עצמאי). לאור זאת מומלץ לבעלי מניות בחברות ארנק למשוך מהחברה משכורת דומה לרווח של החברה.

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

עריכה גרפית שרה וייס

מנכ"ל מורן צור

עורך מייסד שלמה סמולסקי, רו"ח

חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע"מ 67778 , תל אביב 12 יד חרוצים 03-5680888 טלפון מרכזיה: 03-5680891 פקס מערכת: meira@hashavim.co.il דוא"ל מערכת: WWW.HASHAVIM.CO.IL אינטרנט:

נאחל לקוראינו שנה אזרחית טובה, שנת שגשוג והצלחה, ללא קורונה...

כל הזכויות שמורות להוצאת רעיונות מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

קריאה נעימה,

ש"ח 2,083 ירחונים 12 דמי חתימה ל- (לא כולל מע"מ)

רו"ח אליק גנדלמן

4 2022 ינואר 544 ידע למידע

כתבו החודש

ד"ר (עו"ד) ליבוביץ' אריה מועלם שלומי עו"ד (חשבונאות) נוה בועז עו"ד נח שחר עו"ד (רו"ח) ד"ר נס שלמה רו"ח ומשפטן סנדו אייל עו"ד רו"ח עמפלי מאורי עו"ד רו"ח פרנקל יועד רו"ח צח-גלרט אורנה רו"ח עו"ד קדוש אבי עו"ד קליפי בני מומחה פנסיוני רוזנבאום אבי עו"ד רוזנברג יגאל רו"ח שמש רוזט רו"ח (משפטנית) שני ענבל עו"ד ורו"ח שער שניר

רו"ח (משפטן) חיבה ישי מר חיטמן חיים רו"ח חסונה אחמד עו"ד ורו"ח טבח שלמה עו"ד (רו"ח) טיקוצקי ירון טסלר נדב עו"ד רו"ח יזרעאלי אלי עו"ד ורו"ח יניב סיימון רו"ח ירון יוסי רו"ח ישועה יוסי רו"ח כהן בועז עו"ד ורו"ח כהן יובל רו"ח כרמי אייל עו"ד כרמי לוברטובסקי מאיה עו"ד (רו"ח) לוי אופיר עו"ד לוי פזית

עו"ד אטקין מוסקוביץ ג'ני רו"ח, עו"ד אלמקייס חגי עו"ד, (רו"ח) ארויו רונן עו"ד רו"ח אריה רמי עו"ד גבע משה עו"ד גבע שוש רו"ח עו"ד גוז לביא רחלי יועץ מס גל מיכאל עו"ד ורו"ח גרוס חגי עו"ד ורו"ח דהן יעקב עו"ד דורון אלי רו"ח עו"ד דרייפוס אריאל רו"ח הררי שלמה עו"ד, רו"ח זריהן מאיר עו"ד גולדמן אורי עו"ד גולדמן שלי

משתתפים:

אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד ארויו רונן, עו"ד (רו"ח) אריה רמי, עו"ד, רו"ח ארצי רן, רו"ח גבע משה, עו"ד גוז לביא רחלי, עו"ד, רו"ח גרשגורן שגיא, עו"ד (רו"ח)

פרידמן צבי, רו"ח פרנקל יועד, עו"ד (רו"ח) צח-גלרט אורנה, רו"ח צרפתי קובי, עו"ד, רו"ח רוזנבאום אבי מומחה פנסיוני רוטמן גיא, עו"ד שלומי טבח, עו"ד רו"ח שניר שער, עו"ד (רו"ח) שפירא אלכסנדר, עו"ד (רו"ח)

חיבה ישי, רו"ח (משפטן) חיטמן חיים יזרעאלי אלי, עו"ד רו"ח ירון יוסי, רו"ח כהן יובל, עו"ד רו"ח כהן ישי, רו"ח (משפטן) מזון (סמי) שמואל, יועץ מס מיניביצקי יהושע, רו"ח פיג'ו שלמה, עו"ד, רו"ח

הילמן טובה, רו"ח הררי שלמה, רו"ח חונוביץ ניר, עו"ד רו"ח

אין להעתיק מירחון זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאיחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי, בין אלקטרוני ובין אמצעי הקלטה, אינטרנט, או בכל המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר ● . דרך אחרת המתפרסם בדפוס, בפקס ובתוכנות המחשב. אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין האמור בפרסום מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כמקובל. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים ואת התשובות על שאלות הקוראים, ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים.

2021 דצמבר 543 ידע למידע 5

תוכן עניינים מאמרים ופסקי דין מס הכנסה תיקוני חקיקה חדשים במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית וחוק התכנית 2022 הכלכלית - התחדשות עירונית, פטור לנכים ועוד משנת עו"ד רו"ח רמי אריה תיקון החוק לעידוד השקעות הון – הטבות מס לבניין להשכרה למגורים רו"ח יוסי ירון בהשכרה מוסדית לטווח ארוך החזרי מענקי קורונה ינוכו מההכנסות בשנה שבה התקבל המענק

12

16

עו"ד רו"ח רמי אריה התמודדות עם הטענות העיקריות לדחיית מענקי הקורונה עו"ד רו"ח רמי אריה; עו"ד שחר נח מיסוי תגמול מבוסס קריפטו לעובדים ונותני שירותים

19

21

רו"ח, עו"ד חגי אלמקייס פושט רגל לא יקבל הפטר מחוב לרשות המסים שמקורו בהונאת מס עו"ד אלי דורון; עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי; עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס;

23

עו"ד יגאל רוזנברג

25 27 29 33

נדב טסלר האם ניתן למשוך את קרן הפנסיה ללא מס? נדב טסלר כך תוציאו יותר מקרן ההשתלמות שלכם

רו"ח בועז כהן אופציות לעובדים במכירה שלא מרצון - אישור זמני מיליון ש"ח 14 התקבל בחלקו ערעורו של הרב איפרגן: סכום של למעלה מ- עו"ד שלי גולדמן - פס"ד איפרגן יופחת מסכום השומות שהוצאו לו העליון קיבל את עמדת רשות המיסים כי חשיפת נוהל מודיעין בשלמותו תפגע עו"ד שוש גבע פס"ד יהושע גוזס באינטרס הציבורי - נדחו ברובם ערעורי מס שהגישה חברת טבע: יתרות הזכות הקיימות בספריה פס"ד טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ לטובת החברות הבנות מהוות דיווידנד -

35

40

עו"ד שלי גולדמן

44

מיסוי בין-לאומי רכישה עצמית בעקבות פס"ד סיידה וחוסן בעיני המיסוי הבינלאומי

רו"ח אייל כרמי

49

תוכן עניינים

6 2022 ינואר 544 ידע למידע

מיסוי מקרקעין האם לתושב חוץ לא מגיע ליהנות מפטור של "דירה מורשת" על פי רו"ח שלמה הררי חוק מיסוי מקרקעין? עדכוני פסיקה במיסוי מקרקעין, מס הכנסה ומס ערך מוסף

52

עו"ד מאיה כרמי לוברטובסקי תיקוני שומות מיסוי מקרקעין עקב "סיבה מספקת"

55

עו"ד רו"ח רמי אריה רכישת מניות של חברה שהתקשרה בהסכם תמ"א היא פעולה פס"ד יהבים ניהול פרויקטים באיגוד מקרקעין החייבת במס רכישה - עו"ד שוש גבע לבנייה נדחו ערעוריהם ההדדיים של מנהל מס רכוש חברה שנפגעה במהלך מבצע "צוק איתן": ועדת הערר יישמה כנדרש את הוראות הדין – מס ערך מוסף רכישה ומכירה של דירות נקבעה כפעילות מ"עסק" לצורכי מע"מ רו"ח (משפטנית) ענבל שני בית המשפט החליט על ביטול רישומו של עוסק (לעניין חוק מע"מ) לאלתר עו"ד אלי דורון; עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי; עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס; עו"ד יגאל רוזנברג לא הוכחת שהחשבונית אמיתית - מדובר בחשבונית פיקטיבית עו"ד אלי דורון; עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי; עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס; עו"ד יגאל רוזנברג נדחה ברובו ערעור חברה שמכרה נכסים במיליונים וטענה כי אין לסווגה עו"ד שוש גבע פס"ד נחמני אחד העם בע"מ כעוסק - מיליון ש"ח ללא תיעוד לא תוכלנה 66 חברות שניהלו עסקאות בסכום של עו"ד שוש גבע פס"ד חלמיש צור דלקים ושמנים בע"מ לנכות מס תשומות – נדחה ערעור נישום על חיובו בכפל מס: אין בענישה פלילית כדי להצדיק עו"ד שלי גולדמן פס"ד פי.אר.אס. מדיטרניין

57

60

64

68

72

75

78

83

עו"ד שוש גבע פס"ד בוחניק הפחתת כפל מס -

88

תוכן עניינים

2022 ינואר 544 ידע למידע 7

ביטוח לאומי שוב נקבע כי אין פיצול תושבות לבני זוג לעניין חוק הביטוח הלאומי רו"ח אורנה צח-גלרט; מר חיים חיטמן; רו"ח (משפטן) ישי חיבה ביטוח לאומי - הכנסה חייבת של חברה משפחתית, השלכות נוספות רו"ח אורנה צח-גלרט; מר חיים חיטמן; רו"ח (משפטן) ישי חיבה עובד, שקיבל שבץ מוחי עת קרא מייל מפתיע מעליב ומרגיז ממעסיקו, עו"ד פזית לוי הוכר כזכאי לדמי פגיעה מביטוח לאומי התקבלה תביעת מפיקה עצמאית להכרה בפגיעה בידה כתאונת עבודה עו"ד שלי גולדמן נדחתה תביעתו של מנהל תשתיות מחשוב להכרה באוטם שריר הלב שלקה בו שאלות ותשובות מס הכנסה מיסוי פנסיה מארצות הברית שמקבלת תושבת ישראל בנוסף לפנסיה רו"ח אחמד חסונה ממעסיק ישראלי העברת זיכוי ממס זר לבת הזוג בגין מכירת נכס משותף בחו"ל לשני בני הזוג רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס חישוב הפטור לקצבה המזכה לפורש שמשך מענקים פטורים בפרישה רו"ח רוזט שמש 2019 וקוזזה חלקית ב- 2018 ניכוי בגין השקעה בחברת מטרה שהוצאה בשנת רו"ח יוסי ירון 2020 כנגד הכנסה בשנת העברת נתח גדול מההכנסות לשנת המס הבאה והסיכון לצאת מתחולת עו"ד שלי גולדמן כתאונת עבודה

92

95

98

100

102

105

106

108

109

עו"ד, רו"ח מאיר זריהן הגדרת חברת ארנק מיסוי תשלומים למוטבים על פי פוליסות ביטוח מנהלים מומחה פנסיוני אבי רוזנבאום מיסוי ודיווח העברת כספים מאב לבן בתמורה לניהול כספיו

110

112

עו"ד ורו"ח יעקב דהן

113

עו"ד בני קליפי מיסוי רווחים של בעלי מניות בחברה נשלטת זרה העברת נכס לחברה קיימת בפטור ממס בתמורה להקצאת מניות

114

רו"ח יוסי ישועה

115

תוכן עניינים

8 2022 ינואר 544 ידע למידע

מיסוי סוגי מלגות שמקבל נכה ספורטאי בנוסף להכנסותיו מיגיעה אישית

עו"ד, (רו"ח) רונן ארויו

116

רו"ח אייל כרמי חברה נשלטת זרה ומיסוי חלוקת דיווידנד בה

118

עו"ד משה גבע דיוני שומות והתיישנות אגב ניהול הליכי שומה לבני זוג שאחד מהם חבר קיבוץ ואשתו עצמאית 1301 דיווח בטופס

120

יועץ מס מיכאל גל שאינה חברת קיבוץ

121

עו"ד ורו"ח יובל כהן ) 1 (ט 3 לפי סעיף 1350 סנקציות על אי הגשת טופס חבות מס על ניוד מרכיב הפיצויים מקופה הונית לקופה קצבתית מומחה פנסיוני אבי רוזנבאום דיווח על הכנסות תושב ישראל בשנים שבהן היה סטודנט בחו"ל ולא נחשב רו"ח ומשפטן אייל סנדו תושב ישראל ובשנה שחזר לישראל באמצע שנת המס גם אם לחברה בחו"ל אין פעילות 150 חובת הגשת טופס עו"ד רו"ח אריאל דרייפוס מיסוי רווח הון ממכירת מניות חברה תושבת צרפת שירש תושב ישראל עו"ד (רו"ח) אופיר לוי שהוא שכיר מיסוי בגין מימוש אופציות על ידי אזרח קנדי בחברה ישראלית רו"ח עו"ד רחלי גוז לביא מיסוי העברת פעילות מעצמאי לחברה כולל העברת עובדים עו"ד רו"ח אלי יזרעאלי חובת דיווח בישראל ומיסוי פעילות עסקית בטורקיה בידי תושב ישראל עו"ד רו"ח יועד פרנקל ושלומי מועלם שיעורי מס חברות מופחתים למפעל מועדף הפותח משרד בצפון הארץ רו"ח יוסי ירון מועד תשלום המס ברכישת ביטקויין בידי תושב ישראל שביצע העברה עו"ד רו"ח מאורי עמפלי בנקאית לצורך השקעה בחו"ל פריסה קדימה של היוון קצבאות מחברת ביטוח טעונה אישור של פקיד שומה

122

123

124

125

126

128

129

131

134

135

רו"ח עו"ד אבי קדוש

136

תוכן עניינים

2022 ינואר 544 ידע למידע 9

רו"ח יוסי ישועה ב(א) 104 מיסוי העברת מניות לפי סעיף פטור ממס על הכנסה משתי דירות מגורים לזוג נשוי החי בנפרד ועומד עו"ד ורו"ח סיימון יניב בפני גירושין בקשה לביטול מקדמות לנישומה שלה הכנסות מנכס בית בגינם משלמת מס

137

139

עו"ד משה גבע בינואר של כל שנה

140

מיסוי מקרקעין חישוב מס שבח לאחר תשלומי איזון בהסכם חלוקת עיזבון הכוללים

עו"ד מאיה כרמי לוברטובסקי נכס מקרקעין

141

עו"ד ורו"ח חגי גרוס הוצאות מותרות בניכוי ממס שבח העמסת עלויות רכישה ובניית בית פרטי לחברת מעטים שבעל המניות בה עו"ד ורו"ח שלמה טבח מייעד חלק מהבית לקליניקה שלו ) לחוק מיסוי מקרקעין על חמש עסקאות 2 ב( 49 החלת הפטור לפי סעיף

142

144

עו"ד ורו"ח שניר שער מכירת דירות מגורים

146

מס ערך מוסף

אפשרות קיזוז מע"מ תשומות ברכישת חנות

עו"ד ג'ני אטקין מוסקוביץ למטרת השכרתה דין תשומות שברכישתן אינן משמשות בעיסקה חייבת אך ייעודן העתידי

147

ד"ר (עו"ד) אריה ליבוביץ' הוא לשמש בעיסקה חייבת

151

חברות, עמותות, מלכ"רים

שינוי מטרות עמותה יהיה בהתאם להחלטת האסיפה הכללית

עו"ד (חשבונאות) בועז נוה הקצאת מניות בחברה לתועלת הציבור מתוך המניות הרדומות - האם היא החלטת דירקטוריון או אסיפה כללית?

154

עו"ד (חשבונאות) בועז נוה

155

כספים וחשבונאות נוהל העברת תשלום בגין אירועים שמפיקה חברה מחו"ל בישראל על פי

עו"ד אורי גולדמן חוק הלבנת הון

156

תוכן עניינים

10 2022 ינואר 544 ידע למידע

חוזרים והוראות ביצוע מס הכנסה

- 2020 עדכון נוהל מתן אורכות להגשת דוחות לשנת המס

רשות המסים בישראל יחידים וחברות הסדר האורכות למייצגים ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - הקלה נוספת והוראות לעניין 2022 - שנת 34/93 להוראת ביצוע 1 הארכת תוקף ההוראות שבתוספת רשות המסים בישראל עמדת רשות המסים לעניין זכאותם של משכירי נכסים למענק רשות המסים בישראל הוצאות קבועות הפקדות לקופת גמל בתקופת שמירת הריון ולידה - הבהרות רשות המסים בישראל פניות בנושא פעילות מרשם המייצגים - טיפול בייפויי כוח, הסדר ארכות למייצגים, הרשאות לחיוב חשבון למיצגים מקושרים רשות המסים בישראל אלף שכירים קיבלו הודעה על הארכת תוקף של תיאום המס 345 רשות המסים בישראל 2022 לשנת הקלות מס לעולים ותושבים חוזרים שישתלבו בענף ההיי טק רשות המסים בישראל נפתחה האפשרות לעדכון פרטי חשבון בנק באתר רשות המסים –

157

158

159

162

166

167

168

רשות המסים בישראל הקלה בהחזרי מס

169

מיסוי מקרקעין

הבהרות לחישוב המענק בעד הוצאות קבועות

רשות המסים בישראל המרת חנות בדירת מגורים חלופית - החלטת מיסוי בהסכם רשות המסים בישראל 1132/21 ) לחוק מיסוי מקרקעין 3 ג( 49 חזקת דירת מגורים יחידה בסעיף רשות המסים בישראל 0203/21 - החלטת מיסוי בהסכם

170

174

176

תוכן עניינים

2022 ינואר 544 ידע למידע 11

) לחוק מיסוי מקרקעין מוכר שהוא יורש 5 ב( 49 שימוש בפטור לפי סעיף רשות המסים בישראל 7701/21 תושב חוץ - החלטת מיסוי שלא בהסכם 1/2001 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 1 תוספת מספר שינוי מדרגות מס רכישה לרוכשי דירת מגורים נוספת מס ערך מוסף הודעה מאת היחידה הארצית לשומה בהתכתבות בדבר בדיקת דיווח עסקאות חייבות במע"מ בגין ריבית על הלוואה לבעלי מניות רשות המסים בישראל עמדות חייבות בדיווח - בקשה להקפאת פרסומי עמודות חדשות וצמצום לשכת רואי חשבון בישראל מספר עמדות שפורסמו בשנים קודמות רשות המסים בישראל

177

178

179

180

ביטוח לאומי

1486 חוזר ביטוח מס: הכנסות חברה משפחתית – עדכון

המוסד לביטוח לאומי 1487 חוזר ביטוח מס: א לפקודה 62 ) ולפי סעיף 1 (ט 3 הכנסה לפי סעיף

182

המוסד לביטוח לאומי

185

מדדים ושערי מט"ח

203

2021 מדדים לחודש נובמבר

204

2021 שערים יציגים לחודש דצמבר

ידע במספר

205

מראה מקום

208

12 2022 ינואר 544 ידע למידע

מס הכנסה תיקוני חקיקה חדשים במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית וחוק התכנית הכלכלית - התחדשות עירונית, פטור 2022 לנכים ועוד משנת עו"ד רו"ח רמי אריה

שינויים בהוראות המס בנושא של השכרת דירות למגורים והתחדשות עירונית, כדלקמן: . שינויי חקיקה בנושא "השכרה 1 למגורים" לחוק לעידוד 75 תיקון מס' 1.1

שימו לב לתיקוני החקיקה החדשים בדיני המס, אשר נכללו במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית וחוק התכנית הכלכלית לשנים . בין היתר, בנושא של השכרת 2021-2022 דירות למגורים, התחדשות עירונית, מיסוי הכנסות צבורות, הכנסות מיגיעה אישית של נכה או עיוור ועוד. שימו לב לתיקוני החקיקה החדשים בדיני המס, אשר נכללו במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית וחוק התכנית הכלכלית לשנים , בין היתר בנושא של השכרת 2022-2021 דירות למגורים, התחדשות עירונית, מיסוי הכנסות צבורות, הכנסות מיגיעה אישית של נכה או עיוור ועוד. פורסם חוק התכנית 18.11.2021 ביום הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום 2021 המדיניות הכלכלית לשנות התקציב , הכולל, בין 2021 ), התשפ"ב- 2022 ו היתר:

1 השקעות הון - פרק שביעי בעניין הטבות במס לגבי בניינים להשכרה הוספת מסלול הטבה לגבי "בניין לשכירות מוסדית" במסגרת סעיף א לחוק, לפיו בניין שמיום 53 תחולת חוק התכנית הכלכלית ועד הוגשה לגביו 31.12.2031 ליום לפני תום הבנייה, בצירוף היתר הבנייה, בקשה לאישור תכנית, דירות באזור 10 שבה לפחות שאינו פריפריאלי או שש דירות לפחות באזור פריפריאלי.

הכותב - עו"ד רו"ח רמי אריה הוא שותף בכיר במשרד משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, גוטמן, עמית גרוס ושות'

מס הכנסה מאמרים

2022 ינואר 544 ידע למידע 13

לחוק מע"מ - בעניין 59 תיקון מס' 1.2 פטור מתשלום מע"מ התיקון קובע כי יחול פטור מתשלום מע"מ על מכירת דירות לשכירות מוסדית שיימכרו לאחר תקופת השכרה מינימלית של חמש שנים או שנמכרו לפני שחלפו חמש שנות השכרה ובלבד שבעל דירות 50 הבניין מכר לפחות לרוכש ממשיך. לפקודת מס 258 תיקון מס' 1.3 הכנסה – בעניין קרן להשקעות במקרקעין במסגרת התיקון נחקק סעיף א הקובע כי במקרה שבו 10 א 64 מכרה קרן להשקעות במקרקעין את יחידות הדיור אשר היו מיועדות לצורכי דיור להשכרה 20 בטרם הסתיימה תקופה של שנים, יהיה הרוכש חייב בתשלום משווי 15% מס רכישה בשיעור של המכירה של הזכות הנמכרת. זאת, אלא אם אישרה החברה הממשלתית לדיור להשכרה כי יחידות הדיור ישמשו למטרה של השכרה למגורים בלבד לתקופה שנים לפחות. 10 של לחוק מיסוי 97 תיקון מס' 1.4 מקרקעין – בעניין העברת נכסים למלאי עסקי או נכס קבוע במסגרת התיקון, נקבע בסעיף א) לחוק כי אם חלפו ארבע 1 (ב)( 5

הדירות מיועדות להשכרה מוסדית בהשכרה לטווח ארוך שנים לפחות 15 לתקופה של השנים שלאחר הבנייה), 18 (מתוך כפוף לתנאים. בתום כל שנת מס נדרש לקבל אישור כי הדירות האמורות שימשו להשכרה לטווח ארוך בשנת המס שחלפה. בעל בניין לשכירות מוסדית יהיה זכאי להטבות לפי סעיפים ד, בין היתר פחת מואץ 53 ג ו- 53 לשנה לגבי הדירות 20% של המושכרות למגורים, וכן שיעורי מס מופחתים אשר יחולו על ההכנסה החייבת או השבח שיחולו בהשכרה או במכירה, כתלות במשך תקופת ההשכרה -29% (שיעור מס ליחיד בטווח של , ושיעור מס לחברה בטווח של 5% .) 5%-11% ב 125 כמו כן, על אף האמור בסעיף לפקודה, על דיווידנד ששולם ומקורו בהכנסה חייבת שהופקה ממכירה או מהשכרה של דירות בבניין לשכירות מוסדית, יחול מס בלבד. 20% בשיעור של משכיר ממשיך שרכש, בתקופה הקובעת, את הדירות לשכירות מוסדית ממי שבנה את הבניין, יהיה חייב במס רכישה בשיעור , כפוף לתנאים הקבועים 0.5% של ) לחוק. 1 ב(ב 53 בסעיף

מס הכנסה מאמרים

14 2022 ינואר 544 ידע למידע

שהתקבלה בפרויקט פינוי בינוי יחולו (ג) לעניין ניכוי 40 הוראות סעיף הוצאות. באשר לעסקת תמ"א לחיזוק מבנים, התיקון לחוק מבהיר וקובע כי לא יותרו בניכוי הוצאות אשר הוצאו לצורך שירותי בנייה. פורסם חוק 15.11.2021 נוסף על כך, ביום ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב , הכולל, 2021 ), התשפ"ב- 2022 ו- 2021 בין היתר שינויים באשר למיסוי הכנסות צבורות בחברה ובאשר להכנסה מיגיעה אישית של נכה או עיוור, כדלקמן: . שינויי חקיקה בנושא "מיסוי הכנסות 1 לחוק 74 צבורות בחברה" - תיקון מס' לעידוד השקעות הון ד 52 במסגרת התיקון התווסף סעיף הקובע הוראת שעה לעניין הכנסה ,31.12.2020 שהצטברה עד ליום ולפיה חברה תהיה זכאית לשלם בשל הכנסתה הצבורה (כולה או חלקה) 47 מס חברות בשיעור הקבוע בסעיף ), כפוף להודעה 6% לחוק (ולא פחות מ שתוגש למנהל רשות המיסים. חברה אשר בחרה לשלם מס חברות על הכנסה צבורה נבחרת לפי הוראות ד לחוק, לא תהיה רשאית 52 סעיף לחזור בה מבחירתה, ולא יותרו ניכוי, זיכוי, מקדמה או פטור כלשהם כנגד מס חברות.

שנים מיום רכישת הזכות עד ליום ההעברה של הזכות (כמלאי עסקי או נכס קבוע), ולאחר מכן התקבל אישור של "בניין לשכירות מוסדית", יראו את ההעברה כפטורה ממס. לצורך ג יראו 53 חישוב המס לפי סעיף את עלות המלאי העסקי כיתרת שווי הרכישה של הזכות. . שינויי חקיקה בנושא "התחדשות 2 לחוק מיסוי 96 עירונית" - תיקון מס' מקרקעין בנושא פינוי בינוי (פרק (פרק 38 ) ועסקאות תמ"א 4 חמישי ) 5 חמישי התיקון קובע הרחבה להגדרת "יחידה אחרת", המוגדרת כמבנה או חלק ממבנה אשר אינו יחידת מגורים, כך שמדובר ביחידה עצמאית ונפרדת. לעניין הפטור ממס לבעל זכויות בפרויקט "פינוי בינוי" הקבוע בסעיף כב לחוק, התיקון מרחיב את הפטור 49 וקובע כי הוא יינתן לבעל הזכויות המחזיק בדירת מגורים אחת או יותר במתחם, ולא רק עבור דירה אחת בלבד. כמו כן, התיקון לחוק ביטל את ההגבלה על הזכאות לפטור ממס במקרה שבו "הועברה יחידת מגורים חודשים שלפני החתימה 24 לקרוב" ב על הסכם הפינוי בינוי. התיקון קובע כי לעניין חישוב המס במכירת יחידת המגורים החלופית

מס הכנסה מאמרים

2022 ינואר 544 ידע למידע 15

ובלבד שנקבעה לו נכות בשיעור של לפחות בשל ליקוי אחד, כדלקמן: 40% ● ימים או 365 נכות לתקופה של יותר – הכנסה עד לסכום של ש"ח. 400,000 ● ימים 185 נכות לתקופה שבין ימים – הכנסה עד 364 לבין ) 2 )(א)( 5 ( 9 לסכום הקבוע בסעיף ש"ח נכון לשנת המס 73,560 - . 2021 37 בעקבות תיקון זה, תוקן גם סעיף לפקודה הקובע, בין היתר, זכאות לנקודת זיכוי בעד בן זוג עיוור או נכה עבור לפי .) 1 )(א 5 ( 9 )(א) ו- 5 ( 9 סעיף נציין כי במסגרת הצעות החוק נכללו תיקוני חקיקה שלא נכללו בנוסח הסופי של חוק ההתייעלות הכלכלית וחוק התכנית הכלכלית - בין היתר, באשר לדיווח על בסיס מזומן או מצטבר, חובת דיווח כללי על הכנסות מהשכרת דירות למגורים, חובת תשלום מס השנוי במחלוקת בשיעור , חיוב תושבי חוץ במע"מ בגין מתן 30% של שירותים דיגיטליים ומכר טובין לתושבי ישראל ועוד. יפה שנושאים חשובים אלו לא חוקקו בהליך מהיר של חוקי התקציב וההסדרים.

ה לחוק קובע כי חברה אשר 52 סעיף בחרה לשלם מס חברות על "הכנסה ד), תשקיע 52 צבורה נבחרת" (לפי סעיף במפעל תעשייתי שבבעלותה במהלך חמש השנים ממועד הבחירה, בהתאם לרשימת ההשקעות המפורטות בסעיף. חברה אשר לא תשקיע את מלוא ההשקעה במהלך תקופה זו, תחויב במס חברות על ההכנסה הצבורה הנבחרת נוסף על המס הקבוע בסעיף ד(ג). 52 אדם אשר קיבל דיווידנד מתוך הכנסה צבורה נבחרת יחויב במס הכנסה ו(א) לחוק, 52 לפי סעיף 15% בשיעור באמצעות ניכוי מס במקור על ידי החברה המשלמת. . שינויי חקיקה בנושא "הכנסות מיגיעה 2 אישית של נכה או עיוור" -תיקון מס' לפקודת מס הכנסה 257 ) 5 ( 9 ) לסעיף 1 הוספת סעיף משנה (א לגבי פטור ממס – הכנסה מיגיעה אישית של עיוור או של נכה שאינו זכאי לתגמול חודשי לפי החוקים המפורטים )(א) לפקודה, שנקבעה לו 5 ( 9 בסעיפים לפחות, אף אם הנכות 90% נכות של נקבעה מחמת שלקה באיברים שונים,

מס הכנסה מאמרים

16 2022 ינואר 544 ידע למידע

תיקון החוק לעידוד השקעות הון – הטבות מס לבניין להשכרה למגורים בהשכרה מוסדית לטווח ארוך רו"ח יוסי ירון

ובצירוף היתר בנייה, בקשה לאישור תכנית ומתקיימים לגביו כל אלה: דירות לפחות, אם הוא 10 ) יש בו 1 נמצא באזור שאינו פריפריאלי, או שש דירות לפחות, אם הוא נמצא באזור פריפריאלי. ) מינהלת רשות ההשקעות שוכנעה, 2 בהתאם לתכנית שהוגשה, כי ה"דירות לשכירות מוסדית" יושכרו ב"השכרה לטווח ארוך", שנים לפחות 15 לתקופה של השנים שלאחר 18 בממוצע מתוך תום הבנייה. ● התיקון לחוק קובע תנאי מינימום של מספר הדירות שאותן נדרש להשכיר לטווח ארוך, כמפורט להלן: ) לגבי מי שבנה את הבניין לשכירות 1 מוסדית:

פורסם תיקון לפרק 18/11/2021 ביום בחוק לעידוד השקעות הון (להלן: 1 שביעי "החוק") בנושא הטבות מס לבניין להשכרה למגורים. התיקון נועד להחליף את מסלול ההטבות הקיים וקובע הטבות מס גבוהות יותר לבניינים לשכירות מוסדית לעומת הטבות המס הניתנות במסלול הקיים, אולם בתנאים מחמירים יותר. יובהר כי מסלול ההטבות הקיים (המחייב תקופת השכרה מינימלית של חמש שנים בלבד) ימשיך לחול על בניינים להשכרה למגורים שהוגשה לגביהם בקשה לאישור . 31/12/2023 תכנית עד ליום להלן פירוט עיקרי מסלול ההטבות החדש לבניין לשכירות מוסדית: ● " הוא בניין בניין לשכירות מוסדית " אשר במהלך התקופה שמיום תחילת , 31/12/2031 התיקון לחוק ועד ליום הוגשה לגביו, לפני תום הבנייה

הכותב - לשעבר מנהל תחום עידוד השקעות הון ברשות המיסים – מנהל ומייסד משרד מומחה בהטבות ותמריצי מס.

מס הכנסה מאמרים

2022 ינואר 544 ידע למידע 17

באזור שאינו פריפריאלי הגבוה מבין אלה:

באזור פריפריאלי הגבוה מבין אלה:

1 ) דירות. 10

1 ) דירות. 6

2 ) מהדירות בבניין/בחלק 66% לפחות

מהדירות בבניין/בחלק 30% לפחות הבניין המאושר, ששטחן מהווה משטח הרצפות בבניין. 30% לפחות

2 )

הבניין המאושר, ששטחן מהווה לפחות משטח הרצפות בבניין. 50%

– כל הדירות שרכש בבניין לשכירות מוסדית. משכיר לגבי "משכיר ממשיך" ) 2 ממשיך הוא מי שרכש את הדירות לשכירות מוסדית ממי שבנה את הבניין לשכירות מוסדית או ממשכיר ממשיך אחר, והתחייב לעמוד בתנאי הזכאות להטבות של השכרה לטווח ארוך. ● הטבות המס על ההכנסות ממכירה או מהשכרה של הדירות בבניין לשכירות מוסדית מפורטות להלן: ● לדירה המושכרת למגורים. 20% פחת מואץ בשיעור של ● שיעורי מס מופחתים על הכנסות ממכירה או מהשכרה של הדירות, כדלהלן:

יחיד מס הכנסה

חברה מס חברות

שנות ההשכרה 5 - 1 שנים 10 - 6 שנים 15 - 11 שנים

29%

11%

27.5% 25.5%

9% 7%

אופציה: (ואילך) 20 – 16 שנים

24%

5%

מוסף על ההכנסות ממכירת הדירות בבניין לשכירות מוסדית אשר הושכרו במשך חמש שנים לפחות (בהקשר זה יש לקחת בחשבון את ההשלכות בגין אי ניכוי מע"מ התשומות).

● על 20% מס בשיעור מופחת של דיווידנד המחולק לבעלי המניות בחברה. ● פטור ממס ערך מוסף על ההכנסות מהשכרת הדירות למגורים וכן פטור ממס ערך

מס הכנסה מאמרים

18 2022 ינואר 544 ידע למידע

הבנייה והתקיימו תנאים שיקבע מנהל רשות המיסים. ● הסכמי השכירות עם הדיירים יהיו בכתב ולטווח ארוך ויכללו מספר תנאים כמפורט בהגדרה "השכרה לטווח ארוך" בתוספת השישית לחוק התכנון והבנייה. ● נקבעו הוראות מעבר למי שמעוניין לעבור ממסלול ההטבות הישן לבניין להשכרה למסלול ההטבות החדש לבניין לשכירות מוסדית. יזם או כל עוסק אחר בענף הנדל"ן, יחיד או חברה, נדרשים לבחון את התאמתם למסלול ההטבות כאמור ובמיוחד במקרים שבהם חלים על הכנסותיהם שיעורי מס מלאים. מסלול ההטבות שנקבע בחוק לבניין לשכירות מוסדית, כאמור לעיל, מעניק הטבות מס ייחודיות ואטרקטיביות וכולל תנאיםשונים נוספים, דרישה לקבלת אישור מקדים ועמידה בנהלים ובקריטריונים כפי שייקבעו מעת לעת על ידי מינהלת הרשות להשקעות.

● 0.5% מס רכישה בשיעור של במקרה שבו משכיר ממשיך רכש את הדירות לשכירות מוסדית ממי שבנה את הבניין לשכירות מוסדית לאחר שחלפו חמש שנות ההשכרה הראשונות אצל בונה הבניין. במקרה זה המשכיר הממשיך יתחייב להשכיר את הדירות שרכש בהשכרה לטווח ארוך, כמפורט להלן. ● תקופת ההשכרה המינימלית של 15 הדירות המיועדות להשכרה היא שנים. נקבעו תנאים שבהם ניתן למכור את הדירות המיועדות להשכרה לאחר שחלפו חמש שנות השכרה בלבד ולפני שנות השכרה, למשכיר 15 שחלפו ממשיך. ● אפשרות נוספת למי שבנה בניין לשכירות מוסדית היא למכור את הדירות המיועדות להשכרה אף לפני שחלפו חמש שנות השכרה, ובלבד דירות לרוכש אחד 50 שמכר לפחות שהתחייב להשכיר את הדירות בהשכרה לטווח ארוך והמכירה כלולה בתכנית שאישרה המינהלה לפני תום

מס הכנסה מאמרים

2022 ינואר 544 ידע למידע 19

החזרי מענקי קורונה ינוכו מההכנסות בשנה שבה התקבל המענק עו"ד רו"ח רמי אריה

, תהיה אם העסק חווה 2022 לחודש דצמבר 2019 ירידה במחזור השנתי בין השנים וסך החוב שבגינו מבוקשת הפריסה 2020 ל ש"ח. 15,000 עולה על סך של ואולם, תמוה מאוד התנאי שלפיו נדרש כי החוב לפי דרישת ההחזר של רשות . זאת, 31.12.2021 המיסים יוסדר עד ליום כאשר חלקן הגדול של תביעות המענקים והדרישות להחזר נמצא עדיין בהליכים של השגה, בהליכי ערר בפני ועדות הקורונה, או בערעור בבית המשפט המחוזי, כפי שציינו בנושא "הליכי 10.11.2021 במאמרנו מיום השגה, ערר וערעור בענייני קרונה". עם כל הכבוד, מתן הפריסה להחזר המענקים בתנאים של משבר כלכלי כבד כל כך לעסקים, משבר שעדיין נמשך גם בימים אלו, היא רק זכות הוגנת ואין מקום לכפות עליהם הר כגיגית את ביצוע הפריסה עד .31.12.2021 לעמדת רשות המיסים, באשר למועד עיתוי ההכרה בהוצאה עקב החזר המענקים, בהתאם להנחיית רשות המסים מיום , בנושא "השבת מענקים ששולמו 12.7.2021 ביתר", נקבע כי יש לדווח על המענקים

רשות המיסים הוציאה אלפי דרישות להחזרי מענקים שקיבלו חברות ובעלי עסקים. לשיטתה של רשות המיסים, אצל בעלי עסקים וחברות המתנהלים על בסיס מזומן, החזרי המענק ינוכו מההכנסות רק בשנת המס של ההחזר. לדעתנו המקצועית, רשות המיסים טועה – ויש לנכות את הסכום הנדרש להחזר באותה שנת מס שבגינה התקבל המענק המקורי. 2020 כך למשל, אם המענק התקבל בשנת והתקבלה דרישה להחזר - והוא יוחזר רק , יש לנכות אותו מההכנסות של 2022 בשנת העסק שכללו את תקבולי המענק שהתקבל . 2020 כבר בשנת המס פורסמה הודעה כי "רשות 29.11.2021 ביום המסים תרחיב את פריסת התשלומים להחזרת מענקים על ידי עסקים שנפגעו בתקופת הקורונה" , לפיה יתאפשר לבעלי עסקים שביקשו וקיבלו מענקי סיוע ולא עמדו בתנאים, לפרוס את התשלומים 2023 להחזרת המענקים עד לחודש יוני ללא חיוב בריבית. לפי ההודעה, האפשרות לפרוס את ההחזר , במקום עד 2023 בתשלומים עד לחודש יוני

הכותב - עו"ד רו"ח רמי אריה הוא שותף בכיר במשרד משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, גוטמן, עמית גרוס ושות'

מס הכנסה מאמרים

20 2022 ינואר 544 ידע למידע

לאחר מכן עקב נסיבות חדשות שהתגלו לאחר שחשבונית המס הוצאה ללקוח, ולא מדובר על החזר תקבול עסקי שהתקבל על ידי עוסק המתנהל על בסיס מזומן. איננו מתעלמים מקביעת בית המשפט העליון בעניין הירשזון ודמארי, (ע"א דמארי אילנה נ' פקיד שומה 4157/13 רחובות) אלא ששם הקביעות היו בעניין החזרי סכומים שנגנבו. בעוד שבעניין החזר מענקי קורונה מדובר על תקבול המענק לפי חוק, וגם ההחזר לכאורה לפי החוק, ככל שהחוק קבע שלא היה מקום לשלם את סכום המענק או חלקו, התשלום המוטעה לכאורה ונעשה לא כחוק – על ידי רשות המיסים עצמה. כך או כך, כדאי לבעלי העסקים אשר נפגעו מהחלטת רשות המסים שדחתה את בקשותיהם לקבלת הסיוע, או שהתבקשו להחזיר את המענקים שקיבלו, להגיש השגה, ערר או ערעור במועדים שנקבעו\ עם נימוקים רלוונטיים להחלטת רשות המיסים והאסמכתאות המתאימות כדין. הנכם מוזמנים להתייעץ עימנו ולהיעזר בנו, עורכי דין ורואי חשבון אשר להם הניסיון והידע המקצועי בהתדיינויות מסוג זה, כדי שיוגשו השגה, ערר או ערעור מנומקים, הכוללים את כל הטענות והאסמכתאות הרלוונטיות להצלחתם.

בהתאם לבסיס הדיווח של העוסק, כדלקמן: . עסק המדווח על בסיס מזומן ידווח 1 על קבלת המענק בשנה שבה קיבל את המענק בפועל, ויפחית את המענק מההכנסה בשנה בה החזיר בפועל. . עסק המדווח על בסיס מצטבר ידווח 2 על קבלת המענק בשנה שבגינה התקבל המענק, ויפחית את ההכנסה בגין המענק שהשיב בשנה שבגינה הוחזר המענק. כנראה שבהודעה נפלה טעות סופר - והכוונה לשנה שבה התקבלו המענקים. דעתנו, בניגוד לעמדת רשות המיסים באשר לעוסקים המדווחים על בסיס מזומן ובכלל, היא כי היות שהמענק הוא תקבול לפי חוק ולא תקבול מלקוחות או עקב פעילות עסקית, הרי אם לכאורה מלכתחילה העוסק לא היה זכאי למענק לפי החוק, ממילא גם הקיזוז צריך להתבצע רטרואקטיבית ויש להכיר בדרישת החזר המענק בניכוי מההכנסות בשנה שבה נרשמה ההכנסה מהמענק. שכן, מדובר בהתחשבנות מול רשות המיסים ולא עם לקוחות העסק (ראו , שריג אלקטריק בע"מ נ' 10691/06 ע"א .) 1 פקיד שומה ירושלים לא מדובר על חשבונית מס שיצאה ללקוח ועל תעודת זיכוי שיצאה רק שנה או שנתיים

מס הכנסה מאמרים

2022 ינואר 544 ידע למידע 21

התמודדות עם הטענות העיקריות לדחיית מענקי הקורונה עו"ד רו"ח רמי אריה; עו"ד שחר נח

"הוצאות קבועות", וחשוב לא פחות – החוק אינו קובע תקרה למענק, כך שלא יעלה על סכום ההוצאות הקבועות של העסקה. ראו החלטות ועדת הערר בעניין תחנת דלק היצירה, ורטיגו מוסיקה, מרפז – סחר ותעשיות. תיקון מחזור הבסיס או עריכת ממוצעים או נוסחאות אחרות פעמים רבות מתקנת רשות המסים את מחזור הבסיס בטענה כי הוא גבוה ואינו משקף את המחזורים הרגילים של העסק. גישה זו נוגדת את עקרון החוק לתת פיצוי מהיר בלא עריכה של בדיקה פרטנית לכל עסק. לא ייתכן שכאשר ניזוקים רבים ביקשו לחרוג מהנוסחה, רשות המסים התנגדה מהטעם שחישוב המענק אמור להיות פשוט, ומצד שני, כשאין הנוסחה נוחה לה, רשות המסים מנסה לייצר נוסחאות חדשות שייתנו פיצוי נמוך יותר, וכך יוצא שבעלי העסקים מקבלים את הפיצוי הנמוך מבין שני סוגי הנוסחאות. ראו החלטות ועדות לעיל ועוד. 1 הערר שצוינו בסעיף

נראה כי רשות המסים מנסה להמציא מחדש את החוק בנושא מענקי קורונה. משכך, לפי שיטתה, קיבלו בעלי עסקים רבים הודעות על דחייה מלאה או חלקית של בקשותיהם לקבלת מענקי הקורונה. ואולם לנו ולוועדות ערר קורונה יש תשובות לרשות המסים. הטענות העיקריות המועלות על ידי רשות המסים בבואה לדחות את בקשות העוסקים לקבלת מענק קורונה או כבסיס לדרישתה להשבת כספי המענקים שכבר ניתנו, באופן מלא או חלקי, והתשובות שלנו ושל ועדות ערר קורונה, הן כדלקמן: הגבלת המענק לסכום ההוצאות . 1 הקבועות של העסק לעמדת רשות המסים, המענק בא כדי לפצות על עלויות של "הוצאות קבועות" בלבד, ולכן נדרשו עסקים כגון נותני שירותים, שאין להם הוצאות קבועות, להחזיר את המענק. לגישה זו של רשות המסים אין כל תימוכין בלשון החקיקה עצמה. ה"הוצאות הקבועות" לא הוגדרו, לא נקבעה רשימה של ההוצאות המהוות

. 2

הכותבים - עו"ד רו"ח רמי אריה הוא שותף בכיר במשרד משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, גוטמן, עמית גרוס ושות' עו"ד שחר נח - ממשרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, גוטמן, עמית גרוס ושות'

מס הכנסה מאמרים

22 2022 ינואר 544 ידע למידע

חזקת סגירת עסק . 3

נקבע שאין להוכיח בראיות פוזיטיביות את הירידה במחזורים ויש להניח כי ברירת המחדל היא כי הנזק נגרם עקב הקורונה (בענייננו). אלא, אם רשות המיסים תוכיח אחרת בראיות. עסקים שמשך ביצוע העבודות שלהם מעל שנה בהתאם לחוק, נקבע כי עסק אשר א לפקודה 8 בחישוב הכנסתו חל סעיף עקב ביצוע עבודות ממושכות שמשך ביצוען עולה על שנה – לא יהיה זכאי למענק קורונה. בהתאם, רשות המסים ביקשה החזרי מענקים מקבלנים רבים. ואולם, במקרה של עסק אשר באופן קבוע מקיים עבודות קצרות מועד, אין לקבוע אוטומטית כי הוא לא יהיה זכאי למענק רק בגלל פרויקט חריג אחד אשר העבודות בו התמשכו מעל שנה, או כשמדובר בפרויקט עם אבני דרך חוזיות. ראו החלטת ועדת ערר בעניין נ.ע. הנדסה ייזמות. לסיכום, אנו ממליצים לבעלי העסקים אשר נפגעו מהחלטת רשות המסים שדחתה את בקשתיהם לקבלת הסיוע, או שנתבקשו להחזיר את המענקים שקיבלו, להתייעץ ולהיעזר בנו, כעורכי דין ורואי חשבון אשר להם הניסיון והידע המקצועי בהתדיינויות מסוג זה, כדי שיוגשו השגה או ערר מנומקים, עם כל התצהירים והאסמכתאות הרלוונטיות, ומראש יכללו את כל הטענות והנתונים הרלוונטיים לצורך הצלחת ההשגה או הערר. . 5

להגדרת "עוסק" בחוק 8 על פי סעיף התכנית לסיוע כלכלי - עוסק שחלה ירידה ניכרת בהוצאות שהוציא לצורך ייצור הכנסה בעסקו בשל הפסקת פעילות העסק ודיווח על מחזור עסקאות בשיעור אפס לגבי תקופת הזכאות, יראו בו מי שדיווח על סגירת עסקו, ולכן כעסק כזה הוא אינו זכאי לשיטת רשות המסים למענקים כלל. אלא שוועדת הערר קבעה כי ככל שמדובר בעסקים שהפסיקו לפעול באופן זמני, כגון עסקים בענפי התיירות, האירועים, חדרי הכושר, ועסקים שמטבעם הם עסקים עונתיים - הם יהיו זכאים למענקים. ראו החלטת ועדת ערר בעניין חוסאם. ירידת המחזורים אינה נובעת מהקורונה בחוק נקבע כי יש להראות קשר סיבתי בין ירידת המחזורים לקורונה. ניזוקים אשר נפגעו ממשבר הקורונה נדרשים על ידי רשות המסים להוכיח את הנזקים שנגרמו להם, ולהראות ראיות שיוכיחו את הקשר הסיבתי בין הנזקים לבין משבר הקורונה. בקשות רבות נדחו מסיבה זו. זאת, אף על פי שבפסיקת בתי המשפט והחלטות ועדת הערר נקבע כי כשיש ירידה בהכנסות בעת משבר, ברירת המחדל היא כי הירידה בהכנסות נובעת מהמשבר. ראו פס"ד עדירן בבית המשפט המחוזי (החברה יוצגה על ידי משרדנו) שבו

. 4

מס הכנסה מאמרים

2022 ינואר 544 ידע למידע 23

מיסוי תגמול מבוסס קריפטו לעובדים ונותני שירותים רו"ח, עו"ד חגי אלמקייס

במקרה שבו חברה בחרה כאמור, תינתן לה הוצאה בהתאם לסכום ההכנסה שנקבעה לעובד כהכנסת עבודה. הדבר דומה למתן לחברה שבחרה במסלול 102 הוצאה בסעיף הפירותי. שאלות מיסוי מורכבות עולות בתחום תגמול המעורבים במיזמי קריפטו, וחלקן: מה דינו של יזם אשר "שומר לעצמו" מטבעות קריפטו? האם מדובר בדיווידנד? ומה אם אין במיזם חברה, והפעילות נעשית באופן "עצמאי"? האם ניתן לטעון כי מדובר ב"בניית נכס" על ידי היזמים? שמא מדובר בהכנסה מעסק בידי היזמים? תגמול בידי נותני שירותים תמורת קריפטו – כאן לדעתנו התשובה מסובכת פחות וזאת משום שמקובל כי התגמול, לפחות בחלקו, ייחשב הכנסה מעסק. וראו התייחסות רשות המיסוי להחלטת מיסוי : "אופן 209/18 שהוצאה על ידי משרדנו – רישום תקבולים המתקבלים באסימונים מבוזרים" – אשר עוסקת בנותני שירותים אשר התקבול בידם הוא במטבע קריפטו.

תעשיית הקריפטו מהווה חלק מתעשיית ההיי-טק, וגם בה מקובל למצוא תגמול מבוסס קריפטו למי שקשור במיזם, בדומה לתגמול מבוסס מניות או אופציות לעובדים. כך למשל, אם מיזם מהתעשייה כולל במסגרתו הנפקת מטבע קריפטוגרפי, נמצא לעיתים קרובות כי מטבעות ניתנים לעובדי המיזם, לנותני שירותים וליזמים. בעוד במניות או באופציות לעובדים מקובל לפקודה, הרי כאשר 102 להשתמש בסעיף עסקינן בתגמול בדמות טוקן, הסעיף אינו חל. מענה חלקי ניתן למצוא בחוזר מס אשר עוסק בהנפקת מטבעות 7/2018 הכנסה ), שם נקבע כי הכנסת ICO קריפטו ( העובד תחויב במס ב"מועד מימוש הזכות הגלומה באסימון", או במועד מכירתו – לפי המוקדם שבהם. סיווג ההכנסה הוא הכנסה מעבודה או מעסק. חלופה נוספת שמאפשרת רשות המיסים לבחירת החברה היא מיסוי העובד במועד ההקצאה של האסימונים לעובדים, ואילו במכירה בפועל של האסימון על ידי העובד יחול מיסוי בהתאם למעמדו (הוני או פירותי). יצוין כי

הכותב - רו"ח (עו"ד) חגי אלמקייס - שותף בפירמה ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ WWW.AHEC-TAX.CO.IL

מס הכנסה מאמרים

24 2022 ינואר 544 ידע למידע

קביעת שווי המטבע – החוזר מתייחס לשווי ימי המסחר שלאחר מועד 30- הממוצע ב אירוע המס. כאן נציין כי לא תמיד קיים מסחר באותם מטבעות ולפיכך ה"פתרון" בדבר קביעת השווי לא תמיד יעיל. כפי שניתן להתרשם, תחום המטבעות הקריפטוגרפיים מורכב הרבה מעבר לשאלת הבסיס – האם מדובר ב"מטבע" או ב"נכס". התעשייה האמורה משתנה ומתפתחת במהירות רבה ולרשות המיסים אין אפשרות להתייחס לכל טרנד בתחום. משרדנו מלווה מיזמי ומשקיעי קריפטו והוא בעל ניסיון רב בייעוץ בתחום מורכב ומרתק זה.

שאלות ניכוי מס במקור – יוצרות מורכבות יתר לאור עמדת הרשות כי מטבע קריפטוגרפי הוא "נכס" כמשמעותו בסעיף לפקודה, וכאשר מדובר בהחלפת נכסים 88 ("יציאה" לביטקוין או ל"מטבע יציב" למשל) הנושא מורכב USDT- כלשהו כ יותר. מטבעות קריפטו חסומים – מה דינם של מענקים המתקבלים בדמות מטבעות אשר יש עליהם "תקופת חסימה"? במקרה שבו נדרשת הערכת שווי – הערכה כאמור אינה פשוטה לאור תקופת החסימה והתנודתיות העצומה בתחום. ואם נבקש "לתבל" את התבשיל – בתקופת החסימה ניתן לשמור את המטבעות או לחלופין להפקיד אותם במכשיר נושא תשואה – "סטייקינג" וכו'.

מס הכנסה מאמרים

2022 ינואר 544 ידע למידע 25

פושט רגל לא יקבל הפטר מחוב לרשות המסים שמקורו בהונאת מס עו"ד אלי דורון; עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי; עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס; עו"ד יגאל רוזנברג

במסגרת הליך פשיטת הרגל כונסו ומומשו כל נכסי החייב והוא עמד בתשלום החודשי שהוטל עליו לאורך ההליך במשך כשמונה שנים. על רקע מכלול העובדות שלעיל ומאחר ולטענת החייב הליך פשיטת הרגל מיצה את עצמו, הגיש החייב בקשה למתן הפטר מחובותיו. בית המשפט המחוזי דן בבקשת החייב, קבע כי אכן הליך פשיטת הרגל מיצה את עצמו וכי יש ליתן לחייב הפטר מפני חובותיו לנושים האחרים, אולם לא ניתן לתת לחייב הפטר מפני חובו לרשות המסים. בית המשפט ביסס את פסק דינו על הוראות ) לפקודת פשיטת הרגל הקובע 2 (א)( 69 סעיף כדלקמן: "(א) צו ההפטר יפטור את פושט הרגל מכל חוב בר-תביעה בפשיטת רגל, חוץ מאלה: ) חוב המגיע לפי התחייבות 1 ( להימנע מעבירה או חוב המגיע למדינה בשל קנס;

פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל פקיד שומה תל 14766-12-13 אביב (פש"ר נ' ויזנסקי ואח') קובע כי לא יינתן 4 אביב הפטר לחייב בגין חוב שהוא חייב לרשות המסים ואשר מקורו בעבירות מס שבהן הורשע, כך שלמעשה חוב זה ימשיך לרבוץ על החייב למשך שארית חייו. , רופא 74 פסק הדין עסק בעניינו של חייב בן הורשע החייב 2006 שיניים במקצועו. בשנת בהשמטת הכנסות בהיקף של כמיליון ש"ח אש"ח וכן 600 והוטל עליו חיוב מס בסך של אש"ח. החייב שילם 350 קנס בסך של כ את חוב המס והקנס שהושת עליו בהליך הפלילי אולם במקביל להליך הפלילי פתח פקיד השומה את שומות המס של החייב לשנים קודמות והוסיף לו הכנסות נוספות מיליון ש"ח תוך הטלת 22 בהיקף של כ קנסות וריביות נוספות. ערעורי המס שהגיש החייב נגד השומות שהוצאו לו נדחו. בעקבות חבויות המס שנקבעו לחייב במסגרת השומות שהוצאו לו, מצוי החייב . 2013 בהליכי פשיטת רגל החל משנת

- דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות', אחד DTKG&G הכותבים - ממשרד עו"ד המשרדים הגדולים והמובילים בישראל בתחום המסים, הנדל"ן, חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ליטיגציה אזרחית, שוק ההון, היי-טק, דיני עבודה דיני הגירה ועוד. המשרד מדורג בדרך קבע על ידי מדריכי הדירוג השונים כמשרד בולט ומוביל בתחומי התמחותו

מס הכנסה מאמרים

26 2022 ינואר 544 ידע למידע

בשולי הדברים קבע בית המשפט כי הליך פשיטת הרגל מיצה את עצמו וכי המשך ניהולו של הליך פשיטת הרגל לא יניב תועלת ליתר הנושים של החייב לנוכח גובה החוב לרשות המסים. על כן יש לתת לחייב הפטר מכל יתר החובות אשר נוצרו לפני תחילת ההליך, למעט החוב לרשות המסים, כאמור. משמעותו של פסק דין זה היא כי החייב ימשיך לשאת על גבו את החוב לרשות המסים וכי למשך שארית חייו, יהיה החייב (ובמותו גם עזבונו) חשוף להליכי גבייה של הרשות, על אף שמדובר בחוב שנוצר בגין מעשים שבוצעו על ידו לפני שנים רבות. פסק דין זה מדגיש פעם נוספת את החשיבות הרבה של הסדרה מוקדמת ככל הניתן של חבות המס אל מול רשות המסים, במיוחד כזו שמקורה בהעלמת הכנסות, בין שבאמצעות ניהול הליכים שומתיים במטרה להגיע להסכם עם הרשות, ובין שבאמצעות הליכים ערעוריים, שכן ככל שהחוב אינו מוסדר, הרי הוא ימשיך לחול על הנישום למשך כל ימי חייו ולא ניתן יהיה לקבל בגינו הפטר, גם לא בעזרת הליכי פשיטת רגל.

) חוב או חבות שנוצרו במרמה 2 ( שפושט הרגל היה שותף לה או שהשיג ויתור עליהם במרמה כאמור. ) חבות לפי פסק דין לחובתו 3 ( בתובענת מזונות, להוציא מה שהורה בית המשפט במפורש לגבי החבות, במידה שהורה ובתנאים שהורה". על רקע הוראות סעיף זה קבע בית המשפט כי העלמת מס מפני רשות המסים היא פעולת מרמה ועל כן חוב שנוצר כתוצאה מהעלמת מס זו אינו ניתן להפטר במסגרת הליך פשיטת רגל. בתוך כך, בית המשפט אף הבהיר כי יש לראות את מלוא החבות לרשות המסים כחוב שנוצר במרמה הגם שחוב זה נקבע בהליך אזרחי והגם שהחייב שילם את הקנס שהושת עליו בהליך הפלילי. עוד הוסיף בית המשפט כי לצורך הליכי חדלות פירעון, עצם העלמת המס מהווה פעולת מרמה, אם החייב הורשע בעבירת מרמה מכוח חוק העונשין ואם לאו. לבסוף ציין בית המשפט כי הסדר דומה ) לחוק חדלות פירעון 2 ( 175 נקבע גם בסעיף החדש אשר החליף את פקודת פשיטת הרגל.

מס הכנסה מאמרים

2022 ינואר 544 ידע למידע 27

האם ניתן למשוך את קרן הפנסיה ללא מס? נדב טסלר

כספי החיסכון הפנסיוני מורכבים משניים: כספי פיצויים וכספי תגמולים, בהמשך המאמר נפרט את האפשרויות למשיכת הכספים מכל אחד מהרכיבים. משיכת כספי פיצויים כספי הפיצויים מהווים כשליש מכספי החיסכון הפנסיוני שלנו, משיכה שלהם תקטין כמובן את הקצבה בגיל פרישה. אך בניגוד למשיכת כספי התגמולים (חלק העובד וחלק המעסיק) משיכת הפיצויים, במקרים רבים, תהייה פטורה ממס. גובה הפיצויים הפטורים ממס יגיע למשכורת עבור כל שנת עבודה ולא מעבר תקרת הפיצויים 2021 לתקרה, בשנת שקל לכל שנת עבודה. 12,340 הפטורים היא חשוב להכיר כי עובד שהרוויח פחות מהתקרה היה יכול לבקש להגדיל את ולא 50% הפטור למשיכת פיצויים בעד יותר מהתקרה. שנים 7 לדוגמה, משה עבד במקום עבודתו שקל בחודש. למשה נצברו 8,000 והרוויח שקל בקרן 60,000 כספי הפיצויים בגובה 56,000 הפנסיה שלו. לכאורה למשה יש

משיכת כספי החיסכון הפנסיוני צריכה להיות המוצא האחרון והיא פוגעת בגובה הכיסויים הביטוחים, גובה קצבת הזקנה ובפטור העתידי על קצבת הזקנה - אבל לעיתים אין ברירה אלא להשתמש בהם. כיצד לעשות זאת נכון? החיסכון הפנסיוני נועד להחליף את ההכנסה בפרישה מעבודה. בחודשים האחרונים התרבו הפרסומים על עובדים שמבקשים למשוך את כספי החיסכון הפנסיוני שלהם במהלך תקופת העבודה. חשוב לזכור כי משיכה שכזו חייבת במס . בשל ריבוי המקרים 35% בגובה של ובמטרה למגר את התופעה פרסמה רשות שוק ההון עדכון המונע מהעובדים למשוך את כספי הפנסיה ממקום העבודה הנוכחי. בעבור העובדים שנקלעו לקשיים ומיצו כבר את כל האפשרויות ריכזנו כאן מספר מקרים בהם ניתן למשוך כספים מהחיסכון הפנסיוני במינימום מס. אזהרה: חשוב לציין כי משיכת הכספים מהחיסכון הפנסיוני עשויה לפגוע בגובה הכיסויים הביטוחים, גובה קצבת הזקנה ובפטור העתידי על קצבת הזקנה.

הכותב הוא מתכנן פרישה, סמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג: פנסיוני, להבין את הפנסיה

מס הכנסה מאמרים

28 2022 ינואר 544 ידע למידע

מעבר למעסיק חדש שלא ביטח את העובד בביטוח פנסיוני לתקופה של שנה לדוגמה חוסך שהצטרף לקרן הפנסיה בשנת , את הכספים 2020 וחסך עד לשנת 1995 הוא יכל 2000 שנצברו בחשבונו עד לשנת למשוך ללא מס. אפשרות אחרת למשוך את כספי התגמולים בפטור ממס היא במקרה של נכות רפואית , הנכות לא חייבת להיות 75% העולה על של החוסך עצמו היא יכולה להיות גם נכות שנגרמה לקרובו כאשר קרובו יכל להיות בן-זוגו, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצאי בן-הזוג ובן-זוגו של כל אחד מהם. נכות לצורך המשיכה הנכות חייבת להיות שהתרחשה לאחר ההצטרפות צמיתה לקופה. המשיכה תהייה כפופה לאישור מס הכנסה ולצורך קבלת האישור יש למלא ולצרף אישורים רפואיים. 159 טופס מקרה נפוץ נוסף שבו ניתן למשוך חלק מכספי התגמולים בפטור ממס הוא מצב . במקרה והכנסתך מיעוט הכנסות של שקל , ניתן למשוך כספי 5,300 נמוכה מ תגמולים בהתאם לפער בין הכנסתך לבין שכר המינימום. יהיה ניתן 18 במידה ויש ילדים מתחת לגיל למשוך כספי תגמולים עד למבחן הכנסות שקל בחודש. 10,600 של לדוגמה, חוסך נשוי עם ילדים מתחת - לחוסך הכנסה חודשית בגובה 18 לגיל 5,300 שקל באפשרותו למשוך עוד 5,300 שקל מכספי התגמולים שלו בפטור מקנס המשיכה.

שקל פיצויים פטורים ממס וכל היתר חייבים במס, אך הוא יכל לבקש להגדיל את הפטור שמגיע לו ולמשוך את כל הפיצויים הפטורים ממס. במידה והשכר החודשי שלכם נמוך מ שקל ואתם רוצים למשוך את כספי 12,340 הפיצויים חשוב להקפיד לבקש את הפטור הנוסף על כספי הפיצויים. טופס את הפטור יש לבקש באמצעות מילוי א 161 טופס לצורך משיכת הכספים יש להציג נקרא 161 ממקום העבודה, טופס 161 , הודעת מעסיק על פרישה מעבודה גם ללא הטופס ינכו מכם מס מירבי על כספי הפיצויים. במהלך תקופת העבודה לא ניתן, כיום ובעבר, למשוך פיצויים של המעסיק הנוכחי אלא רק פיצויים של מעסיקים קודמים. משיכת כספי תגמולים בניגוד למשיכת כספי פיצויים בסיום עבודה, משיכת כספי התגמולים נחשבת וקרן הפנסיה תנכה משיכה שלא כדין . אך ישנם מספר 35% עליה מס בשיעור של דרכים להימנע מתשלום המס. כספים בחיסכון הפנסיוני במידה וצברתם יהיה באפשרותכם למשוך 2000 לפני שנת את הכספים ללא מס בכפוף לעמידה באחד התנאים הבאים: הפסקת עבודה לתקופה העולה על חצי שנה מעבר משכיר לעצמאי

מס הכנסה מאמרים

2022 ינואר 544 ידע למידע 29

לצורך המשיכה עליכם לגשת למס הכנסה ולהגיש דוח מהמסלקה הפנסיונית המפרט את כל החסכונות הפנסיונים שברשותכם, במידה וכספי התגמולים בכל המוצרים לא אלף שקל תוכלו למשוך את 93 עולים על . 35% הכספים ולהימנע מהמס בשיעור של אלף 93 במידה וצברתם סכום שעולה על שקל שמורכב בחלקו מפיצויים ותגמולים, ניתן קודם כל למשוך את כספי הפיצויים בהתאם לפטור ממס שברשותכם ואז לבצע את המשיכה של שאר הכספים. חשוב לזכור כי משיכת כספי החיסכון הפנסיוני צריכה להיות המוצא האחרון ומשיכת הכספים הפנסיוני לפגוע בגובה הכיסויים הביטוחים, גובה קצבת הזקנה ובפטור העתידי על קצבת הזקנה.

שימו לב, במבחן ההכנסות נלקחות בחשבון כלל ההכנסות של משק הבית לרבות הכנסות פאסיביות או הכנסות של הילדים . 18 עד לגיל לצורך המשיכה במקרה של מיעוט הכנסות יש לפנות אל הגוף המנהל את כספי הפנסיה שלכם ולהציג פירוט של הקצבאות המשולמות מביטוח לאומי ולמלא טופס א של רשות המיסים. 159 האפשרות האחרונה שאני רוצה להציג כאן רלוונטית לעובדים שהגיעו לגיל פרישה, גיל לגברים ונשים, וצברו בחיסכון הפנסיוני 67 . עובדים אלף שקל 93 סכום שאינו עולה על אלו יכולים למשוך את הכספים כסכום חד פעמי והמשיכה לא תחשב כמשיכה שלא כדין.

כך תוציאו יותר מקרן ההשתלמות שלכם נדב טסלר

לממן השתלמויות לעובדים. כולנו מכירים את שנת השבתון של המורים, התקופה שבה נמצא המורה בשנת השבתון ממומנת על ידי קרן ההשתלמות שלו והוא בניגוד ליתר העובדים במשק לא היה יכול למשוך את הכספים שנצברו בה. עבור יתר העובדים במשק קרן ההשתלמות היא סוג של הטבה שמקבל העובד מידי

קרן השתלמות היא מוצר החיסכון היחידי אליו ניתן להצטרף היום שהוא פטור ממס רווחי הון, למרבית השכירים יש היום קרנות השתלמות אך נדמה שהם יכולים להוציא מהקרן יותר, הרבה יותר. קרן השתלמות היא אחד ממוצרי החיסכון הפנסיוני, לצד קופות הגמל או קרנות הפנסיה. במקור נועדה קרן ההשתלמות

הכותב הוא מתכנן פרישה, סמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג: פנסיוני, להבין את הפנסיה

מס הכנסה מאמרים

30 2022 ינואר 544 ידע למידע

היא מוצר החיסכון היחידי אליו ניתן להצטרף שהרווחים עליו פטורים ממס רווחי הון. שכיר שיפקיד לקרן השתלמות שקל או עצמאי שיפקיד 15,712 עד לשכר של לקרן השתלמות הפקדה שנתית עד לתקרה שקל לא ישלם מס על 18,480 מוטבת של הכספים ועל הרווחים במועד המשיכה. בחרו במסלול מנייתי בניגוד לקרן הפנסיה שנועדה להבטיח לנו קבלת קצבה בגיל הפרישה ומשיכת הכספים ממנה יהיו חייבים במס, את הכספים מקרן ההשתלמות יהיה ניתן למשוך כבר אחרי שש שנים. במקרים רבים כאשר עובדים פותחים קרן השתלמות הם כבר רואים לנגד עיניהם את תחנת המשיכה הראשונה בעוד שש שנים, אך לפני שבאים למשוך את הכספים חשוב לזכור כי הכספים עד התקרה והרווחים עליהם יהיו פטורים ממס ולכן במקום למשוך את הכספים מקרן ההשתלמות יתכן ויהיה כדאי לנו למשוך את הכספים מאפיקים אחרים החייבים במס כמו קופת חיסכון בנקאי או חיסכון פנסיוני ב . גמל להשקעה מרגע שהגדרנו לעצמנו כי החיסכון בקרן ההשתלמות עתיד לשמש אותנו ליותר משש שנים, עלינו להגדיר גם את רמת הסיכון אותה אנו מוכנים לקחת בקרן. שוק קרנות ההשתלמות 2021 נכון לאוגוסט מיליארד שקלים, בית 305 מנהל כ ההשקעות הגדול ביותר, אלטשולר שחם, מנהל בקרן ההשתלמות במסלול הכללי

המעסיק, אך בניגוד להטבות אחרות כמו רכב, סלולר או אפילו שי לחג העובד לא משלם על הטבה זו זקיפת שווי. לצד ההטבה הזאת החיסכון בקרן השתלמות מעניק לעובד שורה של הטבות מסויות נכבדות. בשלב ההפקדה מקבל העובד את חלק המעסיק, כאשר נהוג היום להפקיד על ידי משכרו של 7.5% המעסיק לקרן השתלמות העובד ואילו העובד חייב להפקיד לפחות .2.5% שליש מהפקדת המעסיק, כלומר חלק עובד חלק מעסיק 2.5% 7.5% לדוגמה, שקל בחודש המעסיק 10,000 עובד שמרוויח 750 יפקיד מידי חודש לקרן ההשתלמות שקל. שימו 250 שקל והעובד יפקיד עוד לב כי הפקדה לקרן השתלמות לא מעניקה לעובד שכיר הטבת מס (בניגוד לעצמאי), אך הוא אינו משלם מס (זקיפת הכנסה) על חלק המעסיק. ההטבה השנייה שמקבל העובד היא דחיית מס, לאורך כל תקופת החיסכון לא משלם העובד מס רווחי הון על קניית ניירות ערך על ידי מנהל הקרן או על מעבר בין מסלולי ההשקעה, אפקט הריבית דריבית של דחיית המס עשוי להיות שווה לעובד עשרות אלפי שקלים לאורך תקופת החיסכון. ההטבה השלישית אותה מקבל העובד היא פטור ממס רווחי הון על הפקדות לקרן ההשתלמות עד התקרה, קרן השתלמות

מס הכנסה מאמרים

2022 ינואר 544 ידע למידע 31

מתוך אתר גמל. נט של רשות שוק ההון אפשר לראות שהפער בתשואה הממוצעת 5% לחמש השנים האחרונות עומד על כ בין המסלולים. ועדיין מרבית החוסכים בקרנות ההשתלמות נמצאים במסלולים הכללים ולא במסלולים המנייתים.

מיליארד שקלים זוהי קרן ההשתלמות 58 הגדולה ביותר בישראל. במסלול הכללי מניות. במידה 50% באלטשולר שחם יש כ והגדרנו לעצמנו טווח השקעה ארוך יותר, מדוע שלא נבחר בקרן ההשתלמות במסלול המנייתי?

תשואות

שארפ ריבית חסרת סיכון בנקודות האחוז

ממוצעת שנתית שנים 5 אחרונות

ממוצעת שנתית שנים 3 אחרונות

מצטברת לתקופת הדו"ח

תקופת דיווח

שם קופה

מספר

1.22

7.62%

7.66%

12.28%

08/21-09/20

אלטשולר שחם השתלמות כללי*** אלטשולר שחם השתלמות מניות***

1093

0.99

12.56%

9.95%

21.27%

08/21-09/20

1377

צריך לזכור כי בשני המסלולים הרווחים עד התקרה המוטבת יהיו פטורים ממס ולכן במידה ויש לנו חסכונות נוספים מלבד לקרן ההשתלמות כדאי להגדיל את רמת הסיכון בקרן ההשתלמות ולהקטין את רמת הסיכון באפיקי החיסכון החייבים במס. במידה ובחרתם להגדיל את רמת הסיכון בקרן ההשתלמות ואתם מתכננים למשוך בעתיד את הכספים, חשוב לזכור להקטין את רמת הסיכון ככל ומתקרב מועד המשיכה.

מינוף הכספים – קבלת הלוואה מקרן ההשתלמות האפשרות הראשונה להוציא יותר מקרן ההשתלמות היא להגדיל את רמת הסיכון, אבל גם חוסכים שחוששים מהגדלת הסיכון יכולים להוציא יותר על ידי קבלת הלוואה מכספי הקרן. כדי לעודד אותנו להשאיר את הכספים לתקופה ארוכה יותר משש שנים, מציעות חברות הביטוח ובתי ההשקעות הלוואה על כספי קרן ההשתלמות. ההלוואה על קרן השתלמות נזילה במסלול כללי יכולה מכספי הקופה. 80% להגיע עד ל-

מס הכנסה מאמרים

32 2022 ינואר 544 ידע למידע

הפקדה מעבר לשכר זה תחייב את העובד בזקיפת הכנסה. אך במידה והמעסיק מאפשר לכם להפקיד על מלא השכר לקרן ההשתלמות זה יאפשר לכם להגיע לחיסכון גבוה יותר תוך תקופה קצרה. שקל בחודש 30,000 לדוגמה שכיר שמרוויח מתלבט כיצד להפקיד את הכספים. במידה ויפקיד לקרן ההשתלמות עד שנים 6 שקל בתום 15,712 התקרה של אלף שקל 137 יעמוד לרשותו חיסכון של פטור ממס אותו הוא יכל למנף להשקעות נוספות. אך במידה ויפקיד על כל השכר אלף 262 יעמוד לרשותו חיסכון בגובה של שקל, חיסכון שחלקו חייב במס אך הוא מאפשר לו לבצע מינוף גבוה יותר. בשורה התחתונה קרן ההשתלמות היא אולי הטבה נוספת ממקום העבודה כמו רכב או נופש חברה, אבל באמצעות ניהול נכון אנחנו יכולים להפוך אותה למדרגה לשיפור מצבנו הכלכלי.

לדוגמה, אלף שקל 100 חוסך עם קרן השתלמות של אלף שקל 80 יכל לקבל הלוואה בגובה של בריבית של פריים מינוס חצי. את כספי ההלוואה אפשר להשקיע במוצרים אחרים, בצורה הזאת אנו ממנפים את כספי קרן ההשתלמות ויכולים להגדיל את החיסכון הכולל. שימו לב, במידה ובחרתם מסלול מנייתי מהנכסים 40% תוכלו לקחת הלוואה עד כמו במסלול הכללי. 80% ולא האפשרות השלישית להוציא מקרן ההשתלמות יותר היא פשוט להכניס אליה יותר כסף, אמנם ההפקדה נוספת לקרן ההשתלמות תהייה חייבת במס רווחי הון במועד המשיכה, אך היא תאפשר לנו לנצל את יתר היתרונות של קרן ההשתלמות כמו דחיית מס או מינוף הכספים. אצלך מעסיקים רבים קוטמים את ההפקדה שקל, 15,712 לקרן ההשתלמות בשכר של הפקדה על מלא השכר או הגדלת חלק העובד

מס הכנסה מאמרים

2022 ינואר 544 ידע למידע 33

אופציות לעובדים במכירה שלא מרצון - אישור זמני רו"ח בועז כהן

. תוכנית ההקצאה והנאמן אושרו על 2 ידי פקיד השומה. . האופציה/ המניה (להלן: "המכשיר") 3 יוחזקו על ידי הנאמן. . לא ניתן למכור את המכשיר (או 4 להעבירו מהנאמן לעובד) לפחות שנתיים מיום ההקצאה. ככל שהנאמן לא יחזיק במכשיר שנתיים לפחות, המשמעות היא כי מתקיימת הפרה (להלן: "ההפרה"), שתוצאתה חיוב שווי הטבה בידי העובד בשיעור מס שולי ואי התרת ההוצאה בחברה. יצוין כי ככל שמתקיימת "מכירה שלא לפקודה ועל 103 מרצון" כהגדרתה בסעיף אף שהנאמן לא החזיק שנתיים במכשיר, לא תתקיים הפרה. כלומר העובד יחויב בלבד. 25% בשיעור מס של נקבע 9345/11 ו- 31/06 בהחלטות מיסוי כי במכירת המכשיר בטרם חלפו שנתיים ממועד ההקצאה ובהתאם לעיקרי התנאים הבאים לא תחול הפרה: . כלל מניות החברה (לרבות המכשירים 1 שהוקצו לעובדים) נמכרו.

נוהג מקובל בקרב ישויות מסוימות (בעיקר בחברות מבוססות טכנולוגיה) הוא להעניק לעובדים מניות או כתבי אופציות (להלן: "תגמול מבוסס הון"/ "תגמול הוני"). היתרון של שימוש בכלי זה לצורך תגמול עובדים הוא כפול: מצד אחד מדובר בתגמול שאינו דורש יציאת מזומנים ומצד שני, שיטת תגמול זו יוצרת אצל העובד תמריץ ברור להשאת מחיר המניה. לתגמול מבוסס הון יתרונות מסחריים נוספים כגון צמצום החשיפה להשתלטות עוינת, הגדלת תזרים המזומנים (במקרה של תוספת מימוש או הקצאה תמורת מזומן), שימור כוח אדם איכותי (באמצעות תקופת הבשלה) ועוד. במאמר זה אתמקד בהקצאת אופציות או מניות באמצעות נאמן במסלול ההוני, אשר בדבר שווי ההטבה 25% קובע שיעור מס של )) ומנגד לחברה לא 2 (ב)( 102 לעובד (סעיף .)) 2 (ד)( 102 תוכר הוצאה בניכוי (סעיף עיקרי התנאים: . הודעה לפקיד שומה על בחירתה 1 במסגרת הבקשה לאישור התוכנית, ימים לפחות לפני מועד 30 שהוגשה ההקצאה.

הכותב - מומחה במיסוי ישראלי מפירמת רואי החשבון - ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי WWW.AHEC-TAX.CO.IL - בע"מ

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online