ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

528

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

501 ירחון למיסוי משפט וכלכלה 44 ׀ שנה 528 ׀ גיליון 2020 ספטמבר ירחון למיסוי משפט וכלכלה ׀ גיליון 2018 יוני ירחון למיסוי משפט וכלכלה 501 ׀ גיליון 2018 יוני

501 גיליון 2018 יוני

שאלות ותשובות – שולחן עגול מייצגים מענקים לעצמאים בתקופת משבר הקורונה משבר הקורונה בהיבט הביטוח הלאומי עדכונים שונים לפי חוק התוכנית לסיוע כלכלי דמי אבטלה, מענק הסתגלות מיוחד, נכות כללית ועוד הדיווח למוסד לביטוח לאומי של העובד ושל מעסיק בהפסקת עבודה ובחזרה לעבודה הכרה למס בהוצאות עובדים שכירים בגין עבודה מהבית

נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים ל יוך גי ול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטו ח קצר העב ת נכס מבעלות פרטית לחברה בבעלות אותו אדם

ה י ר ח ו ן ל מ י ס ו י , משפ ט ו כ ל כ ל ה

528 ' מס 2020 ספטמבר

דבר העורך קוראים יקרים,

עורך ראשי רו"ח אליק גנדלמן

המאבק במשבר הכלכלי שנגרם בעקבות התפרצות נגיף הקורונה דורש מהממשלה תכנון לטווח ארוך, ומטרות כגון השקעה בתשתיות, הגברת התעסוקה והכשרה מקצועית.

משנה לעורך מאירה טולדו

צוות מומחי מס רו"ח רקפת שחמון רו"ח אחמד חסונה

בעוד באירופה מתגבשות תכניות להשגת מטרות אלה, אצלנו יש רק תכנית לאבטלה לטווח ארוך ותקציב מדינה שעדיין לא התקבל. לאחרונה נמנעו ברגע האחרון בחירות רביעיות בתוך שנתיים. מנהיגות מפולגת קשה בכל זמן, אך בתקופה קשה זאת היא מסוכנת לכולנו - הן במישור הכלכלי והן במישור הסוציאלי. נייחל לכך שבשנת תשפ"א יצליחו נבחרינו לשים את אזרחי ישראל בראש מעייניהם. אין ספק, העולם שהכרנו באלול תשע"ט שונה מאוד מעולמנו באלול תש"ף. ואף על פי כן, תחילתה של שנה חדשה היא תמיד מרגשת. גם בזמנים כאלה (ואולי בייחוד בזמנים כאלה) היא נותנת שביב של תקווה - שנשאיר מאחורינו את צרות השנה החולפת, ומשהו טוב יותר, גם אם שונה ממה שהתרגלנו אליו או קיווינו לו, יתחיל.

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

עריכה גרפית שרה וייס

יו"ר שי מגל

עורך מייסד שלמה סמולסקי, רו"ח

חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע"מ 67778 , תל אביב 12 יד חרוצים 03-5680888 : טלפון מרכזיה 03-5680891 : פקס מערכת meira@hashavim.co.il : דוא"ל מערכת WWW.HASHAVIM.CO.IL : אינטרנט

לקוראים מאחלת מס כל

מערכת

. והצלחה שגשוג , בריאות שנת , ומתוקה טובה שנה

כל הזכויות שמורות להוצאת רעיונות מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

קריאה נעימה,

ש"ח 2,083 ירחונים 12- דמי חתימה ל (לא כולל מע"מ)

רו"ח אליק גנדלמן

4 2020 ספטמבר 528 ידע למידע

כתבו החודש

רו"ח ויועץ פנסיוני עזרא ישראל עו"ד, רו"ח עמפלי מאורי עו"ד פינק דני רו"ח צח-גלרט אורנה עו"ד קוך אורית עו"ד ורו"ח קורן יוסי ד"ר עו"ד קטלן, שלמה מומחה פנסיוני רוזנבאום אבי עו"ד רוטמן גיא עו"ד רון שגיב רו"ח שמש רוזט רו"ח (משפטנית) שני ענבל עו"ד שקל יניב עו"ד, רו"ח שרים הדס

עו"ד הלל-בירנצויג איילת עו"ד, רו"ח חונוביץ' ניר רו"ח (משפטן) חיבה ישי עו"ד, רו"ח טיקוצקי ירון טסלר נדב רו"ח (משפטן) יזרעאלי אלי רו"ח עו"ד יניב סיימון רו"ח ירון יוסי עו"ד, רו"ח ישראלי קרן רו"ח כהן אברהם רו"ח כרמי אייל ד"ר (עו"ד) ליבוביץ' אריה עו"ד ג'ני מוסקוביץ אטקין עו"ד מרציאנו קרן עו"ד נוה בועז רו"ח (משפטן) סנדו אייל

עו"ד אלבוים עופר עו"ד ורו"ח אסנפי איתן עו"ד רו"ח אריה רמי עו"ד בן משה טל רו"ח בר רונית עו"ד, רו"ח ג'אנה שוקי עו"ד גולדמן אורי עו"ד גולדמן שלי רו"ח, (משפטן) גורנשטיין אלי יועץ מס גל מיכאל רו"ח גנדלמן אליק עו"ד ורו"ח גרוס חגי רו"ח (משפטן) גרינברג גל

עו"ד דניאל לילך רו"ח הילמן טובה

משתתפים:

עמפלי מאורי, עו"ד (רו"ח) פיג'ו שלמה, עו"ד, רו"ח פרידמן צבי, רו"ח פרנקל יועד, עו"ד (רו"ח) צח-גלרט אורנה, רו"ח צרפתי קובי, עו"ד, רו"ח רוטמן גיא, עו"ד שטרק איריס, רו"ח שניר שער, עו"ד (רו"ח) שפירא אלכסנדר, עו"ד (רו"ח)

הילמן טובה, רו"ח הררי שלמה, רו"ח חונוביץ ניר, עו"ד רו"ח חיבה ישי, רו"ח (משפטן) חיטמן חיים כהן יובל, עו"ד רו"ח כהן ישי, רו"ח (משפטן) מזרחי מאיר, עו"ד מזון (סמי) שמואל, יועץ מס מיניביצקי יהושע, רו"ח

אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד ארויו רונן, עו"ד (רו"ח) אריה רמי, עו"ד, רו"ח ארצי רן, רו"ח ברגר אהרון, רו"ח גבע משה, עו"ד גורנשטיין אלי, רו"ח גרשגורן שגיא, עו"ד (רו"ח) דואני ענת רו"ח הורנשטיין ניר, עו"ד (חשבונאי)

אין להעתיק מירחון זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאיחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי, בין אלקטרוני ובין אמצעי הקלטה, אינטרנט, או בכל המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר ● . דרך אחרת המתפרסם בדפוס, בפקס ובתוכנות המחשב. אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין האמור בפרסום מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כמקובל. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים ואת התשובות על שאלות הקוראים, ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים.

2020 ספטמבר 528 ידע למידע 5

תוכן עניינים

קורונה מס הכנסה

חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס ומענקי סיוע 2020- (נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה - תיקוני חקיקה), התש"ף רו"ח אליק גנדלמן המדינה מאפשרת למשוך קרן השתלמות לפני הזמן, האם זה כדאי? נדב טסלר - 2020- חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה) התש"ף

12

16

18

רו"ח אליק גנדלמן לקט תיקוני חקיקה ודברי הסבר הנחיות למתן פטור מניכוי מס במקור במשיכת סכומים מקרן

27

השתלמות - הוראת שעה

31

הקלה בהליך רישום תוכנות חדשות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת נפתחה האפשרות להגיש תביעות למענק השתתפות

32 ₪ מיליון 400 בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד 33 2020 מהיום ניתן לקבל מענק לעסקים חדשים שנפתחו בחודשים ינואר-פברואר 34 מענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן בתקופת משבר קורונה החל מהיום: תתאפשר השבת תשלומי מקדמות מס הכנסה

36

2020 לחודשים ינואר ופברואר

36

הארכת התקופות לתשלום עיצום כספי וקנס אזרחי נפתחה הגשת הבקשות למענק הוצאות לעסק קטן עבור החודשים ₪ אלף 300 מאי-יוני לעצמאים עם מחזור שנתי של עד שאלות ותשובות – שולחן עגול מייצגים מענקים לעצמאים מיסוי מקרקעין לא תחשב 1.10.2020 ועד 1.3.2020 מליאת הכנסת אישרה: התקופה בין החודשים למכירת דירה ישנה בעת רכישת דירה חדשה 18 במניין 1/2020 ' להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס 1 תוספת מספר בתקופת משבר הקורונה

37

38

42

43

שינוי מדרגות מס רכישה לרוכשי דירת מגורים נוספת

תוכן עניינים

6 2020 ספטמבר 528 ידע למידע

ביטוח לאומי משבר הקורונה בהיבט הביטוח הלאומי עדכונים שונים לפי חוק התוכנית לסיוע כלכלי דמי אבטלה, מענק הסתגלות מיוחד, נכות כללית ועוד רו"ח אורנה צח-גלרט הדיווח למוסד לביטוח לאומי של העובד ושל המעסיק בהפסקת עבודה רו"ח אורנה צח-גלרט ובחזרה לעבודה ומעלה ולכל מי שמקבל קצבת ילדים 18 מענק "קורונה" לכל תושב ישראל בגיל רו"ח אורנה צח-גלרט נדחתה עתירת לשכת יועצי המס נגד התקנות שהתקינה הממשלה בקשר לקצבאות האבטלה לשכירים בתקופת הקורונה. בית המשפט הבהיר כי אינו נוטה להתערב בהחלטות הנוגעות להתוויית מדיניותה של הממשלה 84 עדכון למקבלי קצבת סיעוד המעסיקים עובד זר שרישיון ההעסקה שלו הסתיים 84 עדכון לבעלי הכנסות גבוהות בנוגע לזכאות למענק לכל אזרח 85 תגמולים למשרתים במילואים שיצאו לחל"ת בעקבות הקורונה 86 30.6.2021- ומעלה עד ל 67 הארכת תשלום מענק הסתגלות לבני 88 15.10.20- מועד דיווח ותשלום של מעסיקים עבור עובדים בחל"ת נדחה ל 88 נדבקת בקורונה במקום העבודה? בדוק את זכאותך לדמי פגיעה בעבודה! 44 66 78 83 ואין הוא מורה לה כיצד לנהוג בעניינים כגון אלה עו"ד רו"ח רמי אריה הכרה למס בהוצאות עובדים שכירים בגין עבודה מהבית חברת בית – חידודים והתראות רו"ח (משפטנית) ענבל שני ורו"ח (משפטן) ישי חיבה נדחה ערעורו של בעל חברה להשקעות על שומת מס הכנסה שהוצאה לו - הכספים שמשך מחברה שהייתה בשליטתו ונסגרה אינם 2012 לשנת עו"ד שלי גולדמן פס"ד זימרמן מהווים הלוואה התקבל בחלקו ערעורם של בעלי חברה קבלנית על שומות לפי מיטב השפיטה 28% שהוצאו להם – אחוז הרווח הגולמי לצורך חישוב שומתם יעמוד על עו"ד שלי גולדמן פס"ד נאג'ם ואח' נדחתה בקשת "יינות ביתן" להתיר לה להגיש ראיות נוספות במסגרת ערעור על שומת מס שנקבעה לה לאחר רכישת "מחסני כמעט חינם" 91 93 96 מאמרים ופסקי דין מס הכנסה 89

98

עו"ד לילך דניאל פס"ד יינות ביתן

תוכן עניינים

2020 ספטמבר 528 ידע למידע 7

נדחה ערעורה של "אלבר" על שומות בצו שקבע לה פקיד שומה למפעלים פס"ד אלבר א.פ. בע"מ ואח' גדולים בכל הנוגע להכנסה ממכירת מכוניות עו"ד לילך דניאל נדחתה על הסף עתירה בעניין סמכותו של מנהל רשות המסים להורות לפקיד השומה לנהוג ברווחים לא מחולקים של חברת מעטים כאילו חולקו עו"ד לילך דניאל פס"ד צבי פרידמן בתור דיווידנדים בית המשפט המחוזי קיבל בשנית את ערעורו של המשקיע אביב רייז - הכספים שהועברו אליו מחברות שבשליטתו מהווים הלוואות עו"ד לילך דניאל פס"ד אביב רייז המחוזי: אין השפעה לחילוט של חלק מהונו של בעל חברה שהעניק אשראי פס"ד רביזדה ואח' בריבית לעופר מקסימוב על שומות מס שהוצאו לו

101

104

107

110

עו"ד לילך דניאל

מיסוי בין-לאומי סוגיית זיכוי ממס זר בעת סיווג הכנסה באופן שונה בין המדינות

113

עו"ד דני פינק

מיסוי מקרקעין חוק מיסוי מקרקעין - הקשר בין סדר הפעולות לחיסכון בכסף

116

עו"ד ורו"ח יוסי קורן נדחה עררה של בעלת דירה על ההחלטה כי אינה זכאית להקלה במס על רכישת חלק שאינו עולה על שליש בדירה נוספת - סדר הרכישות הוא המבחן הקובע עו"ד שלי גולדמן פס"ד טהרלב לצורך הזכאות להטבת מס רכישה התקבל עררם של בני משפחה שקיבלו פיצוי בגין פינויים ממקרקעין פס"ד וייס ואח' בעיר בני ברק - יש למסותם במסגרת חוק מיסוי מקרקעין עו"ד שלי גולדמן בית המשפט העליון הורה לעכב ביצוע חוב מס בסך של מיליונים כפוף לשעבוד עו"ד לילך דניאל פס"ד שמואל יחזקאל ואח' בית מגוריו של הנישום - מס ערך מוסף רו"ח אייל כרמי מוסד קבע (סוכן תלוי) בשיעור מע"מ אפס נדחתה בקשת רשות ערעור "בגלגול שלישי" של מורשע בשורת עבירות מס - עו"ד לילך דניאל פס"ד עופר אביבי הלכה בעליון: הפרה של הוראה להפקיד ערובה להוצאות על ידי חברה שהגישה - ערעור מס מקנה לבית המשפט סמכות להורות על מחיקת ההליך

119

122

126

129

132

134

עו"ד לילך דניאל פס"ד מרעב חסן בנייה וסחר בע"מ

תוכן עניינים

8 2020 ספטמבר 528 ידע למידע

מגורים בארצות הברית לתקופה של יותר מחמש שנים אינם מהווים "ח ירון טיקוצקי | עו"ד רו ניתוק זיקה לישראל לצורכי ביטוח לאומי א לחוק הביטוח הלאומי מחייב תשלום דמי ביטוח 373 ביה"ד הארצי: סעיף בגין חלקו של בעל מניות בהכנסה החייבת של חברה משפחתית ואין בהפסדי עו"ד שלי גולדמן פס"ד שלמה דהוקי החברה כדי לגרוע מחיובו - שאלות ותשובות מס הכנסה ניתן לקזז הפסד מועבר מעסק שהעוסק חדל לעסוק בו והפך לשכיר רו"ח רונית בר גם בשנים הבאות האם חברת בית חייבת בחלוקת הפסד או יכולה לדחות זאת לשנה הבאה? רו"ח עו"ד סיימון יניב בארה"ב בבעלות LLC סוגיית מתן הלוואה מחברה ישראלית לחברת רו"ח אברהם כהן ) לפקודה 1 (ט 3 זהה לעניין סעיף מיסוי תמלוגים מארצות הברית שמקבל נישום תושב ישראל עו"ד טל בן משה רכישת דירת מגורים בידי בעל מניות גם למטרת הקצאת משרד לחברה עו"ד, רו"ח ירון טיקוצקי 1214 שונות בזהות החותמים על דוחות כספיים לבין בעלי המניות בטופס עו"ד יניב שקל לחברה שנמכרה לאחר שנת המס מיסוי פיצוי מקבלן בגין איחור במסירת דירה לאדם פרטי עו"ד עופר אלבוים ההשלכות של אי הגשת דין וחשבון שנתי ללא חקר תנאי שוק רו"ח (משפטן) אייל סנדו פדיון שיקים אצל חלפן כספים כשיש תיעוד על כך יכול לשמש מומחה פנסיוני אבי רוזנבאום מענק פרישה מוות/ רצף מעסיקים רישום הכנסות ממחילת חוב שמחל בנק לחברה והאם ניתן לקזז הפסדים .M.B.A ,) אלי גורנשטיין רו"ח, (משפטן כנגד ההכנסה 2017 נוהל הגשת דוח שנתי של חבר קיבוץ על הכנסותיו בשנת המס יועץ מס מיכאל גל מיסוי דיווידנד שמקבלת חברה ישראלית מחברה הולנדית שאחוז עו"ד גיא רוטמן הסבר לגידול הון או הפרשי הון

138

140

143

144

146

148

149

150

151

152

153

155

156

157

158

עו"ד ורו"ח איתן אסנפי 27% ההחזקה בה הוא

תוכן עניינים

2020 ספטמבר 528 ידע למידע 9

159

עו"ד, רו"ח הדס שרים מניות + מיסוי מכירת הלוואה מיסוי בעלי מניות במשיכת כספים מחברתם שחויבו כדיווידנד רעיוני

160

עו"ד, רו"ח ניר חונוביץ' 1 ט לפקודה 3 על פי סעיף

161

רו"ח (משפטן) ישי חיבה פריסת אופציות לעובדים חברה ללא פעילות שנרשמה ברשם החברות לא חייבת בדיווח לפקיד השומה עו"ד איילת הלל-בירנצויג הסכם לרכישת פעילות עסקית כשהנכסים והעסקים של הנרכשת מועברים עו"ד, רו"ח מאורי עמפלי אל החברה הרוכשת הלוואת מדינה שמקבלת חברה להתמודדות עם משבר הקורונה הינה ייעודית למתן אפיק ממימוני לחברה ולא לפיצויי פיטורין לבעל שליטה רו"ח (משפטן) אלי יזרעאלי התנאים לקבלת הטבות מס בהשקעת בעל שליטה ב"חברה מתחילה" רו"ח יוסי ירון על פי חוק האנג'לים משיכה כספים מקרן פנסיה בסכום חד פעמי – שלא בדרך היוון קצבה

162

163

164

165

166

רו"ח רוזט שמש ובדרך של היוון קצבה 2012 קיבוע זכויות לגמלאי צה"ל שהגיע לגיל פרישה לפני שנת

168

רו"ח ויועץ פנסיוני ישראל עזרא

מיסוי מקרקעין קבלת זכות במקרקעין במתנה מקרוב משפחה תושב חוץ

169

עו"ד, רו"ח שוקי ג'אנה פריסת מס שבח ותשלום מס שבח בגין רכישת דירה בבנייה ומכירתה עם סיום ד"ר שלמה קטלן, עו"ד הבנייה בעלות גבוהה יותר מרכישתה פטור ממס שבח בגין תמורה שמקבל בעל שתי דירות מקבלן בונה עו"ד שגיב רון יחול רק על דירה אחת 38 במסגרת תמ"א סיווג קרקע ומבנה שנרכשו לצורך פרויקט פינוי בינוי והמבנה הושכר –

170

171

172

עו"ד ורו"ח חגי גרוס כמלאי עסקי או כנדל"ן להשקעה

176

עו"ד אורית קוך מס יסף על שבח ממכירת מגרש פטור ממס שבח למחזיק בדירת מגורים ורכש בנוסף דירה במסגרת

177

עו"ד ורו"ח יוסי קורן קבוצת רכישה

תוכן עניינים

10 2020 ספטמבר 528 ידע למידע

מס ערך מוסף שאלת חבות מע"מ בגין שכירות משנית בידי עוסק מורשה ששוכר דירות עו"ד, רו"ח קרן ישראלי מבעלי דירות ומשכיר לשוכרים אחרים ברווח שימוש בבית מנכסי העסק להשכרה פטורה לא ייחשב שימוש עצמי ד"ר (עו"ד) אריה ליבוביץ' על פי תקנות מע"מ חובת רישום היום במע"מ בעל עסק לחדרי אירוח שפתח את עסקו עו"ד קרן מרציאנו שנים תקופה בה לא נדרש לפתוח תיק במע"מ 10- לפני כ ניכוי מס תשומות כאשר אין אפשרות שהחשבונית תישא את שם העוסק

178

180

182

186

עו"ד ג'ני אטקין מוסקוביץ

188

רו"ח (משפטן) גל גרינברג השכרת דירות לזמן קצר בידי חברה

חברות, עמותות, מלכ"רים

190

עו"ד בועז נוה מתן הלוואה בידי עמותה לחברה כלכלית בבעלותה

כספים וחשבונאות המחזורים הקובעים חובת הגשת דוחות כספיים בעמותות המבוקרים רו"ח טובה הילמן על ידי רואי חשבון חוק צמצום השימוש במזומן – בעסקאות עם תושבי הרשות הפלסטינית

192

193

עו"ד אורי גולדמן

חוזרים והוראות ביצוע מס הכנסה - 2019 נוהל מתן אורכות למייצגים להגשת דוחות לשנת המס רשות המסים בישראל הסדר האורכות למייצגים אופן הטיפול בעסקאות תיווך או מכירת רכב פרטי אופנוע או רשות המסים בישראל טרקטורון משומש דברי הסבר לנישומים שקיבלו הודעה בגין מקדמות בשל רשות המסים בישראל הוצאות עודפות 1/2020 חוזר מ"ה א(ג) לפקודה 85 מחירי העברה - סעיף

194

196

199

201

רשות המסים בישראל

204

רשות המסים בישראל שיפורים במערכת "פניות למשרדים"

תוכן עניינים

2020 ספטמבר 528 ידע למידע 11

מיסוי מקרקעין הקלות במס הכנסה ובמיסוי מקרקעין למשפחות שכולות ולנפגעים

206

רשות המסים בישראל

ביטוח לאומי

208

המוסד לביטוח לאומי 1467 :' חוזר מס פטור מתשלום דמי ביטוח התיישנות תשלום חוב דמי ביטוח והחזר יתרת זכות בתוך שבע שנים

210

המוסד לביטוח לאומי

עבודה מענק סיוע מיוחד למעסיקים שמגדילים את סך המועסקים במשק

215

שירות התעסוקה הישראל - שאלות נפוצות

חקיקה

תקנות טיוטת תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד המשמש בפעילות מזכה)

227

2020- (הוראת שעה), התש"ף

228

2020- ) התש"ף 3 ' תקנות מס ערך מוסף (הוראת שעה מס

חוקים חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס ומענקי סיוע 2020- (נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה - תיקוני חקיקה) התש"ף )21 ' חוק עובדים זרים (נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה - תיקון מס

229

239

2020- התש"ף

מדדים ושערי מט"ח

243

2020 מדדים לחודש יולי

244

2020 שערים יציגים לחודש אוגוסט

ידע במספר

245

מראה מקום

248

12 2020 ספטמבר 528 ידע למידע

קורונה - מס הכנסה

חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס ומענקי סיוע (נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה - תיקוני 2020- חקיקה), התש"ף רו"ח אליק גנדלמן

) התקופה שנקבעה באחד הסעיפים 1 31/5/2020 הבאים מתחילה לפני ) התקופה שנקבעה באחד הסעיפים 2 22/3/2020 הבאים מסתיימת בין 31/7/2020- ל פורסמו תקנות שעת חירום 27/3/20 ביום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית תקופות . בתקנות 2020- בענייני הליכי מס), התש"ף 22/3/2020 נקבע כי התקופה שבין לא תבוא בחשבון בחישוב 31/5/2020- ל התקופות שנקבעו ברשימת סעיפים מסוימים בחוקי המס המופיעה בתקנות (הרשימה אינה זהה לזאת של החוק הנוכחי) בתנאי שסיום התקופה שנקבע באותם 31/7/2020- ל 22/3/2020 סעיפים חל בין לעיל). כאמור בחוק הנוכחי 2 ' (תנאי מס לעיל) והוא כי 1 ' נקבע תנאי נוסף (תנאי מס תחילת התקופה הקבועה באחד הסעיפים .31/5/2020 הבאים חלה לפני

פורסם ברשומות (ס"ח 21.7.2020 ביום ) חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים 2830 בענייני הליכי מס ומענקי סיוע (נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה - תיקוני (להלן: "החוק"). 2020- חקיקה), התש"ף ● דחיית מועד סיום תקופות שנקבעו בחוקי המסים להגשת דוח/ השגה/ ערעור/ ביצוע שומה וכדומה. ● הארכת התקופה למכירת דירה ישנה למשפר דיור שקנה דירה חדשה לפני שמכר הדירה הישנה לצורך קבלת פטור ממס שבח/ תשלום מס רכישה כדירה יחידה. ● דחיית מועד תשלום עיצום כספי/ קנס אזרחי המוטל מכוח חוקי המס. 22/3/2020 החוק קובע כי התקופה שבין לא תבוא במניין התקופות 31/5/2020- ל הנקבעות בסעיפים הבאים בחוקי המס בהתקיים שני התנאים הבאים: בחוק בוצעו, בין היתר, השינויים הבאים:

הכותב - העורך המקצועי של אתר המיסים האינטרנטי "כל-מס", הירחון "ידע למידע" וראש צוות מומחי המיסים בחשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ

מס הכנסה קורנה

2020 ספטמבר 528 ידע למידע 13

"אוטומטית" של השגה על שומה אם פקיד שומה לא הוציא צו ● שנים לביצוע 4 (א) - תקופת 167 סעיף שומת ניכויים ● רישה – שבועיים להגשת 168 סעיף השגה על שומת ניכויים ● ) – עיכוב החזר עודף מס 1() (א 39 סעיף יום למי שמנהל הורה 90 תשומות עד לבדוק פנקסיו ● ) - עיכוב החזר עודף מס 2() (א 39 סעיף יום למי שמנהל הוא 180 תשומות עד משטרה חוקרים אותו בחשש לביצוע עבירה על חוק מע"מ ● יום שאחריהם 90 (ב) - תקופת 64 סעיף רואים את הבקשה בקשר לרישום במע"מ כנדחית ● שנים לשומת 5/10 (ב) - תקופת 77 סעיף מס עסקאות או מס תשומות ● שנים לתיקון 5 (א) – תקופת 79 סעיף שומה לפי בקשת עסוק או ביוזמת מנהל ● שנים לתיקון 7 (ב) – תקופת 79 סעיף שומה במקורה שעוסק ביצע עבירת התחמקות ממס ● יום להגשת 30 (א) - תקופת 82 סעיף השגה על שומת מע"מ ● (ד) - תקופת שנה לקבלה 82 סעיף "אוטומטית" של השגה על שומת מע"מ בהיעדר תגובת מנהל

הסעיפים הבאים בפקודת מס הכנסה:

● יום 30 ) – תקופת 2() א(א 66 סעיף להגשת השגה על ידי בן זוג לאחר קבלת החלטה בהשגה שהגיש בן הזוג השני ● יום 21 א(ו) רישה – תקופת 119 סעיף להשגה על החלטה לגבות חוב מס ממי שחייב במס העביר לו נכסיו או מבעל שליטה בחברה ● חודשים 3 ) - תקופת 2() (א 130 סעיף להגשת ערעור על דחיית בקשה להקלה בניהול ספרים ● יום להגשת 30 ) - תקופת 1() (ד 130 סעיף השגה על פסילת ספרים עקב סטייה מהותית לוועדה לקבילות פנקסים ● יום 30 ) - תקופת 2() (יא 130 סעיף יום לערעור לבית 60 / להגשת השגה המשפט במקרה של פסילת ספרים עקב שימוש בחשבונית פיקטיבית/ השמטת הכנסה/ ניכוי הוצאה פרטית ● שנים 4 ) - תקופת 2() (א 145 סעיף לביצוע שומה של דוח שנתי ● יום 30 ) רישה - תקופת 1() ב(א 145 סעיף להגשת השגה על פסילת ספרים עקב אי רישום תקבול ● ) – תקופת שנה לאחר 2() (א 147 סעיף הרשעה בעבירה פלילית לפי הפקודה או חוק מע"מ שניתנת למנהל לפתיחת שומה ● יום להגשת 30 (א) - תקופת 150 סעיף השגה על שומה ● שנים מהגשת 4 (ג) - תקופת 152 סעיף דוח/ שנה מהגשת השגה לקבלה

הסעיפים הבאים בחוק מע"מ:

מס הכנסה קורנה

14 2020 ספטמבר 528 ידע למידע

● יום להודעה 30 כא(א) - תקופת 49 סעיף למנהל מיסוי מקרקעין על מכירת יחידות ליזם במתחם פינוי בינוי ● יום 30 (א) – תקופת 2 לב 49 סעיף למסירת הודעה למנהל מיסוי מקרקעין על מכירת דירה במסגרת תכנית תמ"א 38 ● יום למסירת 30 א - תקופת 75 סעיף הודעה על מכירת נכס כאשר המכירה מותנית בקבלת תוספת זכויות בנייה ● - התקופה שניתנת למנהל 78 סעיף מיסוי מקרקעין לביצוע שומה ● שנים לתיקון שומה 4 - תקופת 85 סעיף לפי יוזמת מנהל או לבקשת חייב במס ● - התקופה להגשת השגה על 87 סעיף שומה והתקופה שניתנת למנהל מיסוי מקרקעין להחלטה בהשגה ● יום להגשת ערר 30 - תקופת 88 סעיף על החלטת מנהל בהשגה הסעיפים הבאים בחוק לעידוד השקעות הון: ● ד רישה - מועד מסירת הודעה 51 סעיף על "שנת בחירה" ● ט(א) - מועד הגשת בקשה 51 סעיף לאישור מקדמי לזכאות להטבות (מפעל מוטב/ מפעל מועדף/ מפעל מועדף מיוחד) ● א - תיקון שומה בשינוי מבנה 85 -סעיף

● יום לערעור על 30 (ב) - תקופת 95 סעיף פסילת ספרים בשל הוצאת חשבונית פיקטיבית או ניכוי תשומות מחשבונית פיקטיבית ● - תקופת התראה על סטייה 113 סעיף מהוראות ניהול ספרים שאחריה ייאסר על עוסק להוציא חשבוניות ותקופת השגה על ההתראה ● – תקופת חודש להגשת 190 סעיף תביעה להחזרת טובין תפוסים בתור מחולטים ● ) - תקופת חודשיים 1() (א 192 סעיף להגשת תביעה להחזרת טובין שנתפסו על ידי גובה המכס בחוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או :1968 בחסר), התשכ"ח הסעיפים הבאים בפקודת המכס:

● – 1 הגדרת "התקופה הקובעת" כסעיף שנים לתשלום "חסר" 3/5 תקופת

הסעיפים הבאים בחוק מיסוי מקרקעין:

● ) - הגשת בקשה למנהל 1() (ה 15 סעיף מיסוי מקרקעין להקטנת "מקדמה" על חשבון מס בגין מכירת מקרקעין ● ) - תקופת תגובת 1() ) ו-(ו 2() (ה 15 סעיף מנהל מיסוי מקרקעין לבקשה להקטנת "מקדמה" והתקופה להגשת השגה על החלטה ● יום לדיווח 30 ) - תקופת 7() י(א 49 סעיף למנהל מיסוי מקרקעין על מכירת אופציה

מס הכנסה קורנה

2020 ספטמבר 528 ידע למידע 15

● יום להגשת השגה 30 – ) טז(א 20 סעיף על שומת רווחי יתר

חוק עידוד התעשייה (מסים):

● (א) – הודעה על הגשת דוח 23 סעיף מאוחד הסעיפים הבאים בחוק מס קניה (טובין :1952- ושרותים), התשי"ב ● ג(ב) – התקופה לביצוע שומת 5 סעיף מס קנייה ● ה(א) ו-(ב) – התקופה לתיקון 5 סעיף שומת מס קנייה לבקשת נישום או ביוזמת מנהל הסעיפים הבאים בחוק הבלו על דלק, :1958- התשי"ח ● (ד) – תקופת שנה להגשת בקשה 9 סעיף להישבון בלו ● חודשים להגשת 6 – תקופת 10 סעיף בקשה להחזר בלו ● (ג) – תקופת התליית רישיון 15 סעיף ליצור או לאחסון דלק בשל עבירות המנויות בסעיף

בתקופות שנקבעו בסעיפים הבאים בחוק מיסוי מקרקעין לא תבוא בחשבון התקופה אם סיום 1/10/2020- ל 1/3/2020 שבין התקופה הקבוע בסעיף חל בין התאריכים הללו: ● 24/12 )(ב) – תקופת 2() ג 1 (ג 9 סעיפים חודשים למכירת דירה ישנה לצורך תשלום מס רכישה על דירה חדשה כדירה יחידה ● חודשים 18 )(ב) – תקופת 2()1 )(ב 2() ג 1 (ג 9 למכירת דירה שנבנתה בקבוצת רכישה ובנייתה התעכבה כדי שהדירה שקנה עקב העיכוב תיחשב דירה יחידה ● )(ב) – תקופת שנתיים לעלייה 4() ג 1 (ג 9 לישראל מאז רכישת דירה כדי להיחשב תושב ישראל לעניין מס רכישה ● חודשים 24 ) – תקופת 1( ג 49 סעיף למכירת דירה ישנה מאז רכישת דירה חדשה לצורך פטור ממס שבח במכירת דירה יחידה ● חודשים 12 ה – תקופת 49 סעיף למכירת דירה נוספת לצורך עמידה בתנאי הסעיף מי שהוטל עליו עיצום כספי או קנס אזרחי מכוח אחד מחוקי המס כהגדרתם בחוק 1980- המסים (קנס פיגורים), התשמ"א ומועד תשלום העיצום הכספי/ קנס חל בין רשאי להגיש בקשה 30/9/2020- ל 25/6/2020 לדחיית מועד תשלום קנס/ עיצום כספי.

:1961- חוקמסרכוש וקרן פיצויים, התשכ"א

● חודשים 3 א(ב) – תקופת 36 סעיף להגשת תביעת פיצויים

הסעיפים הבאים בחוק מיסוי רווחים :2011- ממשאבי טבע, התשע"א ● חודשים 12 (ב) – תקופת 14 סעיף לשומת דוח מקדם היטל ● (א) ו-(ד) – התקופה להגשת 15 סעיף השגה על שומת מקדם היטל וזמן תגובת המנהל על השגה

מס הכנסה קורנה

16 2020 ספטמבר 528 ידע למידע

המדינה מאפשרת למשוך קרן השתלמות לפני הזמן, האם זה כדאי? נדב טסלר

זוגו עומדים באחד מהתנאים הבאים יוכל למשוך את הכספים ללא תשלום המס. . העובד או בן זוגו פוטרו או יצאו לחל"ת 1 והם עדיין מחוסרי 1/3/2020- לאחר ה עבודה במועד הגשת בקשת המשיכה. . הכנסת העובד או בן זוגו ירדו ביחס 2 .2019 להכנסה בשנת לצורך משיכת הכספים החוסך יצטרך לחתום על הצהרה שתפורסם בימים הקרובים. מטרתה של הוראת השעה להקל על העובדים שהכנסתם נפגעה או ירדה כתוצאה מהמשבר הכלכלי ולכן משיכת הכספים תהייה חודשית ולא חד פעמית. באפשרות החוסך למשוך סכום חודשי של שקל. לאורך חצי שנה יהיה ניתן 7,500 שקל. 45,000 למשוך בסך הכל עד חשוב לשים לב כי הכספים אותם ניתן למשוך בפטור הם כספים שהופקדו עד לתקרה המוטבת, הפקדות שבמועד המשיכה החוקי שלהם יהיו פטורות ממס. כמה כסף יהיה ניתן למשוך מקרן ההשתלמות?

כחלק מדרכי התמודדות של הממשלה עם המשבר הכלכלי שנגרם כתוצאה מנגיף הקורונה פורסמה הוראת שעה המאפשרת לעובדים שנפגעו מהמשבר למשוך כספים מקרן השתלמות לא נזילה בפטור ממס קרן השתלמות היא מוצר חיסכון פנסיוני 6 לטווח בינוני אותו ניתן למשוך לאחר שנים כסכום חד פעמי. משיכה של הכספים לפני הזמן נחשבת כמשיכה שלא כדין על חלק המעסיק 47% וחייבת במס של ועל הרווחים. במטרה להקל על העובדים שנפגעו מהמשבר הכלכלי יהיה ניתן למשוך למשך חצי שנה כספים מקרן ההשתלמות מבלי לשלם את המס. .10/08- הוראת השעה תיכנס לתוקף ב משיכת כספים לפני תאריך זה תחשב כמשיכה שלא כדין. מי יכול למשוך את הכספים מקרן ההשתלמות לפני הזמן? הוראת השעה נועדה להקל על אלה שנפגעו מהמשבר הכלכלי ולכן מי שהוא או בן מתי יהיה ניתן למשוך את הכספים?

הכותב הינו סמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה, בעל רישיון משווק פנסיוני, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג: פנסיוני, להבין את הפנסיה

מס הכנסה קורנה

2020 ספטמבר 528 ידע למידע 17

לצריכה שוטפת מומלץ להשאיר את הכספים בקרן ההשתלמות שימשיכו לצבור רווחים. חשוב לזכור כי לאורך זמן השקעה בשוק ההון מניבה רווח לחוסכים, רווח שיהיה פטור ממס לחוסכים בקרן ההשתלמות. את הכספים שאולי אינם נזילים כעת יהיה ניתן למשוך בעתיד ברגע שהקרן תהייה נזילה או להמשיך ולחסוך אותם בפטור ממס רווחי הון. האם כדאי למשוך את הכספים כעת ולהפקיד אותם בחיסכון אחר? האם כדאי לחוסכים לנצל את הוראת השעה כדי למשוך את הכספים מקרן ההשתלמות ולהפקיד אותם למכשיר חיסכון אחר, נניח גמל להשקעה? חשוב לזכור כי בניגוד למוצרי חיסכון אחרים, החיסכון בקרן השתלמות יהיה פטור ממס רווחי הון. במשיכת הכספים כיום, אתה מושך כספים פטורים והופך אותם לכספים חייבים. כלומר הרווחים העתידים שתצבור בכל מכשיר חיסכון אחר יהיו חייבים במס רווחי הון ולכן במידה והכוונה שלך היא בהגדלת החיסכון עדיף להשאיר את הכספים בקרן ההשתלמות. בשורה התחתונה הוראת השעה המאפשרת משיכת כספים מקרן השתלמות שאינה נזילה היא אחד מהכלים אותם מעמידה המדינה לטובת העובדים שנפגעו מהמשבר הכלכלי. משיכת הכספים כיום אינה הטבה והיא באה

לשכירים מדובר בהפקדה משכר שאינו שקל ולעצמאים מדובר 15,712 עולה על 18,600 בהפקדות שאינן עולות השנה על שקל ועל הרווחים עליהן. האם ניתן למשוך כספים מעבר לתקרה המוטבת? במידה ותבקשו למשוך כספים מעבר לתקרה המוטבת יחולו על אותם כספים כללי המס והרווחים על אותם כספים יהיו .47% חייבים במס של במידה ולבת הזוג שלי יש גם קרן השתלמות, האם היא גם תוכל למשוך את הכספים? כן. במידה ולשני בני הזוג יש קרנות השתלמות על שמם כל אחד מהם יוכל את הסכום החודשי. משיכת הכספים מקרן השתלמות במסגרת הוראת השעה נועדה להקל על החוסכים ולכן הקרן לא תיסגר להפקדות חדשות ויהיה ניתן להמשיך לבצע אליה הפקדות שוטפות כשכיר או כעצמאי. קרן ההשתלמות היא אמנם מוצר חיסכון פנסיוני אך בעבור עובדים רבים היא משמשת כמכשיר השקעה. מידי חודש העובד והמעסיק מפקידים אליה כספים. כספים אלו בניגוד לחסכונות אחרים יהיו פטורים ממס רווחי הון במועד המשיכה ולכן ככל ואתם עומדים בתנאים שהוגדרו בהוראת השעה אך לא צריכים את הכספים אני לא צריך את הכסף כעת, האם כדאי לנצל את הוראת השעה?

מס הכנסה קורנה

18 2020 ספטמבר 528 ידע למידע

במקום כספים שיהיה ניתן למשוך גם בעתיד בפטור ממס. אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו

מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.

*

חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) - לקט תיקוני 2020- (הוראת שעה) התש"ף חקיקה ודברי הסבר רו"ח אליק גנדלמן

● קיצור תקופת אכשרה לאבטלה: - חודשי אכשרה (יהיה 6 למי שצבר זכאי למחצית מימי האבטלה) ועומד בתנאים הרגילים לזכאות לאבטלה למי שפוטר/ הוצא לחל"ת בתקופה ג לחוק הביטוח 179 הקובעת (סעיף הלאומי), יהיה זכאי לדמי אבטלה עד ד). 179 תום התקופה הקובעת (סעיף ● הארכת תקופת תשלום דמי אבטלה ד): 179 לקבוצות הבאות (סעיף ● הזכאות לאבטלה לפי סעיפים ג הסתיימה 179 , א 171 ,171 במהלך "התקופה הקובעת".

ביטוח לאומי - הטבות בדמי אבטלה ● הגדרת "התקופה הקובעת" בחוק או 30/6/2021 עד 1/3/2020- – מ יום לאחר שהלשכה המרכזית 30 לסטטיסטיקה תודיע ששיעור , לפי 7.5%- האבטלה ירד מתחת ל המוקדם. ● מי שפוטר או הוצא לחל"ת עד תום התקופה הקובעת 1/8/2020- מ ייחשב מובטל מיום פיטורין/ יום יציאה לחל"ת גם אם יירשם בלשכת ימים מיום פיטורין/ 7 התעסוקה תוך ב לחוק 179 יציאה לחל"ת (סעיף הביטוח הלאומי).

● הזכאות לאבטלה הסתיימה לפני "התקופה הקובעת" ופוטר/

הכותב - העורך המקצועי של אתר המיסים האינטרנטי "כל-מס", הירחון "ידע למידע" וראש צוות מומחי המיסים בחשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ

מס הכנסה קורנה

2020 ספטמבר 528 ידע למידע 19

● ביטול הקטנת דמי האבטלה המרביים ימי האבטלה הראשונים 125 לאחר עד תום 1/8/2020- (ב)) מ 167 (סעיף ז) 179 התקופה הקובעת (סעיף ● בתקופה ששיעור אבטלה יהיה נמוך דמי האבטלה 7.5%- אך גבוה מ 10%- מ ז) 179 (סעיף 10%- יופחתו ב ● הגדלת שיעור דמי האבטלה כאחוז שיש להם 28 מהשכר לצעירים עד גיל ז) 179 ילדים (סעיף ביטוח לאומי - מענק הסתגלות ומעלה 67 לבני ● עד 1/3/2020- - מ התקופה הקובעת יום לאחר הודעת 30 או 30/6/2021 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על ,7.5%- ירידת שיעור האבטלה מתחת ל לפי המוקדם ● עד 67 הארכת הזכאות למענק לבני תום "התקופה הקובעת" ● מבקש המענק יידרש להצהיר כי עבודתו הופסקה עקב הקורונה. ● משך החל"ת המזכה 1/8/2020- החל מ יום. 30 יום במקום 14 – במענק ● למי שהוצא לחל"ת חוזר תימדד חודשי העבודה שלפני 3 תקופת החל"ת רק לגבי החל"ת הראשוני חודשים לחידוש 3 (לא יידרש לעבוד הזכאות למענק). ● מי שיחזור לעבודה באמצע החודש יקבל מענק חלקי.

הוצא לחל"ת במהלך "התקופה הקובעת" (לדוגמה מי שקיבל אבטלה עוד לפני הקורונה, זכאותו הסתיימה אך לאחר מכן התחיל לעבוד ושוב פוטר או הוצא לחל"ת) ● זכאותו לאבטלה הסתיימה (לא חל על מי 1-2/2020 בחודשים שצבר תקופת אכשרה חלקית). ● "התאריך הקובע" לא ישתנה אף אם חודשים מהפיטורין/ 12- חלפו יותר מ היציאה לחל"ת, לכן דמי האבטלה המשכורות 6 עדיין יחושבו לפי האחרונות לפי "התאריך הקובע" ד) 179 (סעיף ● ימי אבטלה ראשונים פעם 5 ניכוי בשנה ולא פעם בארבעה חודשים עד ו) 179 תום התקופה הקובעת (סעיף ● + הארכת כפל קצבאות (אבטלה נכות/ אזרח ותיק/ שאירים/ אבטחת הכנסה/ מזונות) עד תום התקופה הקובעת. בתקופה זאת דמי האבטלה ייחשבו הכנסה מעבודה לכן לדמי אבטלה גבוהים יש השפעה על זכאות לקצבה נוספת. ● קיצור תקופת החל"ת המזכה בדמי 1/8/20- יום מ 14- יום ל 30- אבטלה מ ה) 179 עד תום התקופה הקובעת (סעיף ● ביטול הקטנת דמי אבטלה למובטל השנים 4- שתבע אבטלה ב 40 עד גיל 1/8/2020- א) מ 171 האחרונות (סעיף ז) 179 עד תום התקופה קובעת (סעיף

מס הכנסה קורנה

20 2020 ספטמבר 528 ידע למידע

בהתאם לתקנות מס הכנסה (כללים לתנאים שבהם חשבונות שונים בקרן השתלמות ייחשבו לחשבון אחד), 1993- התשנ"ג החזר מקדמות מס הכנסה ינואר- 2020 פברואר ● לחוק רשאי נישום 29 בהתאם לסעיף לבקש לקבל בחזרה מקדמות ששילם למס הכנסה בגין החודשים ינואר- (או חלק מהן) כך שלאחר 2020 פברואר החזרת המקדמות לא ייווצר חוב מס . ניתן להגיש בקשה עד 2020 על שנת . פקיד השומה יטפל בבקשה 29/9/2020 יום. 60 בתוך הגדלת גובה הכנסה מעבודה או הכנסה מעסק שלא פוגעת בקצבת נכות כללית ● לחוק מגדיל הכנסה מעבודה 30 סעיף או מעסק שלא פוגעת בקצבת נכות כללית. כזכור במסגרת חוק זה דמי אבטלה נחשבים הכנסת עבודה לצורך בחינת הזכאות לקצבת נכות כללית. ● לעניין המענק - הגדרת בן זוג כוללת ידוע בציבור. ● מענק ששולם ביולי באופן אוטומטי יהווה מקדמה על מענק מאי-יוני. ● ההגדרות הבאות שהוגדרו לעניין בחוק 2' מענק הפעימה השנייה (פרק ג מענק עבודה) יחולו גם בהמשך (פרק :)3' ג ● הכנסה חייבת מענק לעצמאים ובעלי שליטה

● 1/1/2021 ביום 10%- המענק יופחת ב או במועד הודעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כי שיעור אבטלה ירד - לפי 7.5% אך עולה על 10%- מתחת ל המאוחר מביניהם. משיכת פיקדון חיילים משוחררים ● חייל משוחרר שטרם 30/6/21 עד חודשים משחרורו משירות 18 חלפו ש"ח 11,000 סדיר יהיה רשאי למשוך 18 מהפיקדון לכל מטרה, חייל שחלפו חודשים משחרורו יהיה רשאי למשוך ב לחוק 18 ש"ח מהפיקדון (סעיף 7,500 לקליטת חיילים משוחררים) יהיה ניתן 9/2/21- ל 10/8/20 בין ש"ח לחודש מקרן 7,500 למשוך עד השתלמות אם חל אחד התנאים הבאים: ● מי שמבקש למשוך קרן השתלמות או שבן זוגו פוטר או הוצא לחל"ת עד יום 20/3/20 בתקופה שבין הגשת הבקשה למשיכה. ● ההכנסה החייבת החודשית )2(2- ) ו 1(2 הממוצעת ממקורות לפקודה של מבקש המשיכה 1/3/20 ובן זוגו בתקופה שמיום עד סוף החודש שלפני החודש שבו הוגשה הבקשה למשיכה ירדה ביחס להכנסה החודשית .2019 הממוצעת בשנת ● משיכת קרן ההשתלמות לא תפגע באפשרות לחבר אותה עם קרן אחרת משיכת קרן השתלמות ●

מס הכנסה קורנה

2020 ספטמבר 528 ידע למידע 21

● הירידה במחזור בתקופת הזכאות (תקופות דו חודשיות ) לפחות 5-6/21 עד 5-6/20- מ בהשוואה לאותם חודשים 40% (תקופת הבסיס). 2019 בשנת עסק שנפתח לאחר תחילת תקופת הבסיס – המחזור החודשי הממוצע מחודש פתיחת 2 כפול 2/2020 העסק עד ● עד מועד הגשת התביעה הוגש (לגבי עוסק חדש – 2018 דוח במועד הרגיל 2019 הגיש דוח הנדרש בפקודה) ● הוגש דוח מע"מ על תקופת הזכאות ותקופת הבסיס (עוסק פטור יגיש הצהרה מיוחדת) ● מפעמיים 70% – סכום המענק ההכנסה החודשית הממוצעת מעסק (הסבר בסעיף הבא) עד ש"ח לכל חודשיים. 15,000 לגבי מי שהכנסתו החודשית הממוצעת מעסק עולה על ש"ח יופחת סכום העולה 40,000 0.6294 ש"ח כפול 40,000 על ● ספרים קבילים

● הכנסה חייבת מעסק

● הכנסה מיגיעה אישית

● הכנסת עבודה

● הכנסות עבודה חודשית ממוצעת

● חברת מעטים

● עצמאי בעל עסק חדש – מי שפתח עסק . בעבר חושב המענק עבור 2019 בשנת והיה לו הפסד 2018- עסק שנפתח ב . התוספת הזאת 2019 לגביו לפי שנת התייתרה עקב האפשרות לבחור 2019- ל 2018 בהפסד הגבוה מבין שנת לצורך חישוב מענק ההכנסה, כמוסבר בהמשך. ● העסק היה פעיל לכל המאוחר חודשים 6 ולפחות 31/12/19- ב לפני תקופת הזכאות הדו חודשית, כלומר מי שתובע מענק היה צריך 5-6/2020 על החודשים ,1/11/19- להיות פעיל החל מ מי שתובע מענק על התקופות הבאות היה צריך להיות פעיל 31/12/19- ב ● ההכנסה (לא כולל רווח הון (עוסק 2019 או 2018 ושבח) בשנת 651,600- ) נמוכה מ 2019 חדש ש"ח (הכנסה פסיבית מתחלקת בין שני בני זוג) ● ההכנסה החודשית הממוצעת ש"ח 714 מעסק – לפחות ● התנאים לקבלת המענק ● 2019 לפחות בשנת 20 בן

● הכנסה חודשית ממוצעת מעסק:

● )2019 עוסק ותיק (שהתחיל לפני 11- ,9-10 ,7-8 ,5-6 לגבי תקופות :2020 של שנת 12

● אם בכל אחת 2019- ו 2018 מהשנים הכנסתו הייתה נמוכה

מס הכנסה קורנה

22 2020 ספטמבר 528 ידע למידע

2018 של בעל השליטה) בשנת ש"ח, 651,600- נמוכה מ 2019 או הכנסה פסיבית מתחלקת בין בני זוג (לגבי חברה חדשה – שנת )2019 ● הכנסת עבודה חודשית ממוצעת ש"ח 714 – לפחות ● ירידה במחזור בתקופת הזכאות 5-6/20- (תקופות דו חודשיות מ ) בהשוואה לאותם 5-6/21 עד (תקופת 2019 חודשים בשנת הבסיס). חברה שנפתחה לאחר תחילת תקופת הבסיס – המחזור הממוצע מחודש פתיחת החברה 2 כפול 2/2020 עד ● עד מועד הגשת התביעה למענק שכיר ובעל שליטה הגישו דוח 2019 (חברה חדשה – דוח 2018 הוגש במועד הקבוע בפקודה) ● חברה הגישה דוחות מע"מ בגין תקופת הזכאות ותקופת הבסיס ● בעל השליטה קיבל משכורת מהחברה ודיווח כבעל שליטה לביטוח לאומי, ולא היה זכאי לאבטלה בתקופת הזכאות הדו חודשים 6 חודשית ולפחות לפני תקופת הזכאות הדו חודשית, ובכל מקרה לא יאוחר . כלומר מי שתובע 31/12/2019- מ 5-6/2020 מענק על חודשים היה צריך להיות בעל שליטה ● ספרים קבילים

ש"ח 651,600- מ וספריו לא נפסלו – לפי ההכנסה באחת השנים הללו כך שיתקבל מענק גבוה יותר. האפשרות לחשב מענק לפי 2019 ההכנסה של שנת ניתנת רק בתנאי שעד המועד האחרון להגשת התביעה למענק הוגש לז). 18 (סעיף 2019 דוח ● אם הכנסתו הייתה ש"ח 651,600- נמוכה מ וספריו לא נפסלו רק 2018( באחת השנים ) – ההכנסה 2019 או באותה שנה. ● תקרת ההכנסה לא כוללת רווח הון ושבח

● ,1-2 עוסק ותיק לגבי תקופות ועוסק 2021 של שנת 5-6 ,3-4 2019 חדש – ההכנסה בשנת ● המענק יחושב על הכנסה מיגיעה ) לפני קיזוזים 1(2 אישית לפי סעיף ופטורים, כולל דמי לידה, שמירת היריון ותגמולי מילואים

מענק לבעל שליטה ● תנאי הזכאות:

● 2019 לפחות בשנת 20 בן

● ההכנסה החייבת (לא כולל רווח הון ושבח) של בעל השליטה והכנסת החברה (החלק היחסי

מס הכנסה קורנה

2020 ספטמבר 528 ידע למידע 23

● אם ההכנסה הייתה 651,600- נמוכה מ והספרים היו קבילים רק באחת השנים ) – לפי 2019 או 2018( המשכורת הממוצעת של אותה שנה ● 651,600 לעניין תקרת ש"ח בוחנים את כלל ההכנסות לפני הקיזוזים והפטורים למעט רווח הון ושבח

, מי שתובע מענק 1/11/2019- מ על התקופות הבאות היה צריך 31/12/19- להיות בעל שליטה ב ● בעל השליטה מחזיק מניות ועומד בהגדרת בעל שליטה לפי ) לפקודה 9(32 סעיף ● מפעמיים הכנסת 70% – סכום המענק 15,000 עבודה חודשית ממוצעת עד ש"ח. למי שהכנסתו מעבודה חודשית ממוצעת (ולא כלל הכנסותיו) עולה על ש"ח יופחת סכום העולה על 40,000 0.6294 ש"ח כפול 40,000

● ,3-4 ,1-2 לגבי תקופות זכאות ולגבי חברה 2021 של שנת 5-6 חדשה – המשכורת החודשית 2019 הממוצעת בשנת ● המענק יינתן בגין כל החברות שבהן הוא בעל שליטה (לא על כל חברה בנפרד)

● לעניין זה הכנסות עבודה:

● לגבי חברה ותיקה (שנפתחה לפני ,7-8 ,5-6 ) לתקופות זכאות 2019 2020 של שנת 11-12 ,9-10

● אם בכל אחת מהשנים הכנסתו 2019- ו 2018 של בעל שליטה הייתה 651,600- נמוכה מ ש"ח והספרים היו קבילים – ניתן לבחור במשכורת מומצעת של אחת השנים הללו שמביאה למענק גבוה יותר. האפשרות לחשב מענק לפי ההכנסה של ניתנת רק 2019 שנת בתנאי שעד המועד להגשת האחרון התביעה למענק הוגש לז) 18 (סעיף 2019 דוח

● מועד הגשת תביעה:

– 5-6/2020

לגבי תקופה 25/8/2020

● לגבי יתר התקופות הדו חודשיות יום לאתר תום התקופה 15 – הדו חודשית ● יום. 90 ניתן להגיש תביעה במשך התביעה תוגש באופן מקוון ● למנהל סמכות לדחות את מועד יום 30 ההגשה הראשוני עד ולתת ארכה למועד הגשה אחרון יום 180 עד

מס הכנסה קורנה

24 2020 ספטמבר 528 ידע למידע

● )2(9 מוסד ציבורי לפי סעיף לפקודה שאינו "מוסד ציבורי זכאי" ● מוסד ציבורי זכאי – מוסד ציבורי ) לפקודה שחלים 2(9 כהגדרתו בסעיף לגביו שני אלה: ● שליש לפחות מהכנסותיו בשנת אם עד מועד 2019 (או 2018 )2019 הגשת התביעה הוגש דוח אינו מתמיכות או תרומות ● עיקר הכנסותיו שאינן מתרומות (או 2018 או תמיכות בשנת אם עד מועד הגשת תביעה 2019 ) מקורו במכירת 2019 הוגש דוח מוצרים או שירותים ● מחזור עסקאותיו לא כולל עסקאות הוניות וחשבונית עצמית ● מחזור שותפות/ איחוד עוסקים כולל מחזור כל השותפים/ העוסקים ● יתר ההגדרות ונוסחת חישוב מקדם ההשתתפות בהוצאות קבועות זהים לאלה שנקבעו למענק פעימה שלישית ● הירידה במחזור בתקופת הזכאות הדו בהשוואה 40% חודשית היא לפחות (תקופת 2019- לתקופה המקבילה ב הבסיס). לגבי עסק שנפתח לאחר תחילת תקופת הבסיס – המחזור החודשי הממוצע החל מהחודש שלאחר חודש פתיחת העסק עד 2 כפול 2/2020

● הזכאות למענק תיקבע בתוך ימים ממועד הגשת תביעה, 5 ימים 5 המענק ישולם בתוך נוספים ● המענק חייב במס, לא חייב בדמי ביטוח, לא מהווה מחזור לעניין מע"מ ● ניתן להשיג ולערער לפי סעיפים לחוק להגדלת שיעור 11- ו 10 ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), 2007- התשס"ח ● מי שדיווח על סגירת עסק לפני תקופת הזכאות הדו חודשית ● מי שדיווח על מחזור אפס בתקופת הזכאות הדו חודשית והוצאותיו ירדו משמעותית באותה תקופה (נחשב כאילו סגר עסק) ● מי שדיווח על מחזור אפס 12/2019 – 2/2020 בחודשים ● קבוצות נוספות שלא זכאיות למענק (רשימה חלקית):

מענק השתתפות בהוצאות קבועות ● : אלה לא יקבלו מענק

תנאים לקבלת מענק

● סוחר מקרקעין

● קבלן בונה וקבלן מבצע

● 21 גוף מתוקצב כהגדרתו בסעיף לחוק יסודות התקציב

מס הכנסה קורנה

2020 ספטמבר 528 ידע למידע 25

● תובע המענק יצהיר כי הירידה במחזור נגרמה בשל הקורונה

● המחזור לא כולל מכירה לבעל מניות בחברה/ שותף בשותפות ● הוגשו דוחות מע"מ תקופתיים לתקופת הבסיס ותקופת הזכאות, הוגש דוח איחוד עסוקים לפי סעיף א לחוק מע"מ, הוגשה הצרת עוסק 71 2020 פטור לשנת ● אלף 18 בין 2019- המחזור השנתי ב מיליון ש"ח 400- ש"ח ל

● ניהל ספרים שלא נפסלו 2019 בשנת

מקדם השתתפות בהוצאות קבועות ●

מיליון 1.5- אלף ל 300 בעל מחזור בין 0.3 – ש"ח

● מיליון 1.5 בעלי מחזור מעל

הוצאות שכר נחסכות בתקופת הזכאות לעובדים שהוצאו לחל"ת או פוטרו

(למעט ציוד) 2019 תשומות

0.9X _ 1

_

2019 מחזור

2019 מחזור

● , למנהל 0.3 המקדם לא יעלה על יש סמכות לשנות את המקדם (בכל )0.3 מקרה לא יעלה על ● 'תשומות' לא כולל קניות מבעל מניות בחברה או שותף בשותפות ● להגדרת 'שונות' נוספו "הוצאות שאינן תשומות". הכוונה, כנראה, להוצאות שלא חייבות במע"מ כגון ביטוחים, ארנונה, ריבית בנקאית, תשלומים לעוסקים פטורים ● נקבעו הוראות מיוחדות לחישוב מקדם לעסק תושב אילת ומוסד ציבורי זכאי, בדומה להוראות שנקבעו לגבי מענק פעימה שלישית. ,2018 החישוב ייעשה לפי הדוח לשנת החישוב ייעשה על 2019 אם הוגש דוח פיו.

סכום המענק למי שפתח :2019 עסק בשנת ●

אלף 300- ל 18 בעלי מחזור שנתי בין ש"ח: ● אלף 100 עד 2019 מחזור בשנת ש"ח 3,000 – ש"ח ● 200- ל 100 בין 2019 מחזור בשנת ש"ח 4,000 – אלף ש"ח ● 300- ל 200 בין 2019 מחזור בשנת ש"ח 6,000 – אלף ש"ח ● אלף ש"ח 300 עוסק בעל מחזור מעל מיליון ש"ח: 400 עד ● מיליון 100 עד 2019 מחזור בשנת 40% ש"ח שמחזורו ירד בין : מחזור בתקופת הבסיס 60%- ל מקדם השתתפות בהוצאות X 0.2 X קבועות

מס הכנסה קורנה

26 2020 ספטמבר 528 ידע למידע

תקופת הזכאות חלקי מספר חודשי 12 הפעילות כפול ● המחזור בחודשים ינואר ופברואר ש"ח 1,500 לפחות 2020 ● הירידה במחזור בתקופת הזכאות (לא נדרש אחוז 1-2/2020- בהשוואה ל ירידה מסוים)

● מיליון 200 עד 2019 מחזור בשנת :80%- ל 60% ש"ח שמחזורו ירד בין מקדם X מחזור בתקופת הבסיס 0.35 X השתתפות בהוצאות קבועות ● :80%- מי שמחזורו ירד ביותר מ מקדם X מחזור בתקופת הבסיס X השתתפות בהוצאות קבועות 0.5 ● בהתאם לנוסח שלעיל קיימות קבוצות שלא יקבלו מענק אף 40%- שמחזורן ירד ביותר מ 100 (לדוגמה בעל מחזור מעל )50%- מיליון שמחזורו ירד ב ● מקדם השתתפות בהוצאות קבועות 0.04 – , ליהלומן 0.075 – לסוחר דלק ● 300 סכום המענק לבעלי מחזור מעל ש"ח ולא 6,000 אלף ש"ח יהיה לפחות אלף ש"ח 500- יותר מ ● לגבי מי שפתח 2019 המחזור בשנת – המחזור החל 1/1/2019 עסק לאחר מהחודש שלאחר חודש הפתיחה מחולק במספר חודשי 12/2019 עד 12 הפעילות כפול

● הירידה במחזור נגרמה בשל הקורונה

● הוגשו דוחות תקופתיים למע"מ לגבי תקופת הזכאות/ הצהרת העוסק פטור 2020 לשנת

● ש"ח 3,000 עוסק פטור יקבל מענק

● ש"ח 4,000 עוסק מורשה יקבל מענק

● מוסד ציבורי זכאי לא יקבל מענק

תביעת המענק ●

,16/8/2020 – 5-6/2020 לגבי תקופה 15 – לגבי יתר התקופות הדו חודשיות לחודש העוקב לסיום התקופה ● יום 90 ניתן להגיש תביעה בתוך מהמועד שלעיל (המנהל רשאי להאריך יום) 180 עד ● יום לבדיקת זכאות 14 למנהל ניתנים 300 ותשלום מענק לבעלי מחזור עד אלף ש"ח ● יום לבדיקת זכאות 100 למנהל ניתנים אלף ש"ח ועד 300 לבעלי מחזור מעל יום נוספים אם נדרשים בירורים 20 ימים 5 נוספים. המענק ישולם בתוך ממועד קביעת זכאות

מענק למי שפתח עסק :2020 בשנת ●

1/1/2020 מי שפתח עסק בין זכאי למענק בתנאים 29/2/2020- ל הבאים: ● אלף 18 בין 2020 מחזור עסקו בשנת מיליון ש"ח. המחזור 100- ש"ח ל נמדד מתחילת הפעילות עד תחילת

מס הכנסה קורנה

2020 ספטמבר 528 ידע למידע 27

● בחוק נקבע הסדר השגה (לרשות המסים) וערר (לוועדת ערר)

● נקבע מעין "קנס גירעון" על תביעת מסכום הזכאות 50%- מענק העולה ב

● המענק לא מהווה מחזור לעניין מע"מ

רשות המסים בישראל החטיבה המקצועית מחלקת קופות גמל

ט"ו אב תש"ף 05 אוגוסט 2020 022020

אל קרנות השתלמות והחברות המנהלות

הנדון: הנחיות למתן פטור מניכוי מס במקור במשיכת סכומים מקרן השתלמות - הוראת שעה - הוראת שעה - לפקודת מס 253 ' , פורסם תיקון מס 2020 ביולי 29 , ביום ח' באב התש"ף (להלן: "הוראת השעה", "הפקודה"). במסגרת הוראת 1961- הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א ג) לפקודה לפיו, ובהתקיים תנאים מסוימים, הכנסה המתקבלת 16(9 השעה התווסף סעיף בידי יחיד מקרן השתלמות בטרם חלפו המועדים הקבועים בדין, תהא פטורה ממס. הכול כמפורט להלן: א. משיכת כספים בפטור ממס: בהוראת השעה נקבע כי בתקופה שמיום כ' באב התש"ף ), עובד או יחיד, 2021 בפברואר 9( ) ועד ליום כ"ז בשבט התשפ"א 2020 באוגוסט 10( יהיו רשאים למשוך כספים מקרן השתלמות, לרבות הפרשי הצמדה וכן ריבית ורווחים שנים ממועד 6 אחרים שמקורם בהפקדה מוטבת, בפטור ממס, וזאת אם טרם חלפו התשלום הראשון לחשבון, ולגבי עובד או יחיד שהגיע לגיל הפרישה, אם טרם חלפו שנים ממועד התשלום הראשון לחשבון. הכול ובלבד שסך משיכת הכספים מכלל 3 ש"ח בחודש מסוים ובהתקיימותם 7,500 חשבונותיו של העובד או היחיד לא יעלה על של לפחות אחד מהתנאים המפורטים להלן: ● ) ועד ליום שבו הוגשה 2020 במרס 1( במהלך התקופה שמיום ה' באדר התש"ף הבקשה למשיכת הכספים לקרן ההשתלמות, העובד או בן זוגו או בן זוגו של היחיד, פוטרו מעבודתם או יצאו לחופשה ללא תשלום.

מס הכנסה קורנה

28 2020 ספטמבר 528 ידע למידע

● ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת של העובד ובן זוגו או היחיד ובן זוגו, ) ועד תום 2020 במרס 1( ממשכורת, מעסק או משלח יד, מיום ה' באדר התש"ף החודש שקדם ליום שבו הוגשה הבקשה לקרן ההשתלמות, פחתה ביחס להכנסה .2019 החייבת החודשית הממוצעת כאמור בשנת המס ג)(ב) לפקודה כי 16(9 ב. שמירת הוותק ביחס לכספים הנותרים: בנוסף נקבע בסעיף משיכה זו, שתבוצע באמצעות הוראת השעה, לא תחשב כמשיכה בפטור ממס לעניין ) לתקנות מ"ה (כללים לתנאים שבהם חשבונות שונים בקרן השתלמות 2() (א 1 תקנה . כל זאת על מנת למנוע פגיעה בוותק של כספי 1993- ייחשבו לחשבון אחד), התשנ"ג העובד או העצמאי ביחס לכספים שיוותרו בקרן ולא יימשכו לפי הוראת השעה. א) 16(9 התקנות האמורות נקבעו לעניין עובד מתוקף סמכותו של שר האוצר לפי סעיף ב)(ב) לפקודה גם לעניין עצמאי בשינויים 16(9 (ד) לפקודה, והוחלו באמצעות סעיף המחויבים. ג. החלת תקנות ניכוי במקור: עוד נקבע לענייננו כי משיכת כספים בהתאם להוראת ב) לפקודה וזאת ביחס 16(9- א) ו 16(9 השעה תחשב כמשיכה בפטור ממס לפי סעיף (להלן: 1997- לתקנות מס הכנסה (ניכוי מסכומים ששולמו מקרן השתלמות), התשנ"ח "התקנות"). כלומר, על משיכת הכספים כאמור יחולו כל אותן ההוראות החלות על ב) לפקודה. 16(9- א) ו 16(9 משיכת הכספים בפטור ממס לפי סעיף יודגש, הפטור ממס על פי הוראת השעה אינו חל על משיכת כספים מקרן השתלמות שמקורם בריבית ורווחים שנובעים מהפקדה שאינה מוטבת, אשר לגביהם תנכה קרן (ב) לתקנות (ולא תנכה מס בשיעור 2 בהתאם לתקנה 25% ההשתלמות מס בשיעור (א) לתקנות). 2 מירבי בהתאם לתקנה . עמית המבקש למשוך כספים בהתאם להוראת השעה יגיש לקרן ההשתלמות 1 בקשה על גבי טופס ייעודי שיופק על ידי הקרן (להלן: "טופס הבקשה"). . טופס הבקשה יכלול חלק המתייחס להצהרת העמית באשר להתקיימות אחד או 2 ) לפקודה (להלן: 2() ג(א 16(9- ) )ו 1() ג)(א 16(9 יותר מהתנאים המפורטים בסעיף "הצהרת העמית"). הוראות לעניין תשלום סכומים לעמית בהתאם להוראת השעה ללא ניכוי מס במקור:

למסמך זה. כנספח א' . נוסח מחייב של הצהרת העמית מצ"ב 3

. למען הסר ספק, בקשות כאמור יוגשו ויטופלו על ידי קרן ההשתלמות ולא על ידי 4 פקיד השומה.

מס הכנסה קורנה

2020 ספטמבר 528 ידע למידע 29

ד. הוראות ביחס לאופן משיכת הכספים - בתיאום עם רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, לצורך מיצוי הפטור ממס שהוסדר בהוראת השעה, הוחלט כי טופס הבקשה יכלול התייחסות לאופן משיכת הכספים על ידי העמית, כך שקרן ההשתלמות תשלם לעמית כספים מרכיב חשבון קרן השתלמות שמקורו בתשלומי ההפקדה המוטבת בלבד אלא אם ביקש העמית אחרת.

נוסח מחייב לעניין זה, אותו יש לכלול בטופס הבקשה. כנספח ב' מצ"ב

.9.2.2021 הוראות אלו תקפות החל ממועד פרסומן ועד ליום

בכבוד רב, רונית כהן, רו"ח מנהלת מחלקת קופות גמל

העתק: מר רולנד עם-שלם, רו"ח (משפטן) - סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים הגב' פזית קלימן, רו"ח - סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת מר נדב נגר, רו"ח - מנהל המחלקה המקצועית הגב' מיכל היימן, רו"ח - מנהלת מחלקת פנסיה, רשות שוק ההון הגב' ורד בכר, רו"ח - מנהלת מחלקת ניכויים, חטיבת השומה הגב' הילה פרץ, עו"ד - חטיבה משפטית

נספח א' - הצהרת העמית

)1( הצהרת העמית - בקשה למשיכת כספים מקרן השתלמות בפטור - הוראת שעה

אני מבקש/ת למשוך כספים מקרן השתלמות בפטור בהתאם להוראת השעה.

לצורך כך אני מצהיר/ה בזאת כי:

) ועד ליום שבו הוגשה בקשתי 2020 במרס 1( . במהלך התקופה שמיום ה' באדר התש"ף 1 זו -

● אני או בן / בת זוגי פוטרנו ממקום עבודתנו.

● אני או בן / בת זוגי יצאנו לחופשה ללא תשלום.

● ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת שלי ושל בן זוגי / בת זוגי ממשכורת ו/ ) ועד תום החודש 2020 במרס 1( או מעסק או משלח יד, מיום ה' באדר התש"ף שקדם ליום שבו הוגשה בקשתי למשיכת הכספים, פחתה ביחס להכנסה החייבת .2019 החודשית הממוצעת כאמור בשנת המס

מס הכנסה קורנה

30 2020 ספטמבר 528 ידע למידע

. ידוע לי כי בהתאם להוראת השעה, בכל חודש תותר לי משיכה מקרן ההשתלמות 2 ש"ח מכל חשבונותיי בקרנות ההשתלמות 7,500 בפטור ממס בסכום שאינו עולה על הקיימות על שמי. לפיכך, אני מצהיר/ה בזאת כי סך משיכות הכספים שביצעתי בחודש זה מכוח הוראת השעה מכל קרנות ההשתלמות הקיימות על שמי, כולל סכום ש"ח. 7,500 המשיכה שבכוונתי למשוך במועד זה, אינו עולה על . כל הפרטים המצוינים לעיל נכונים ומלאים. ידוע לי כי הפטור ניתן לי בהתבסס 3 על הצהרותיי בלבד. ידוע לי כי לפקיד השומה נתונה הסמכות לדרוש ממני דוח על הכנסותיי ולבחון את הצהרותיי.

שם המבקש/ת:_________________ ת"ז:_____________________

חתימה:__________________ תאריך: ___________________

- הוראת שעה - לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), 253 ' ) "הוראת השעה" - תיקון מס 1( ביום ח' באב 2835 (להלן: "הוראת השעה"), פורסם בספר החוקים 1961- התשכ"א .2020 ביולי 29 , התש"ף

נספח ב' - בקשת העמית ביחס לאופן משיכת הכספים מהקרן

)1( ידוע לי שתשלום הכספים מחשבוני בקרן ההשתלמות יעשה מכספי ההפקדה המוטבת בלבד בפטור ממס.

לחילופין, אני מבקש/ת לבחור את אחת מהחלופות שלהלן:

● אני מבקש/ת שמשיכת הכספים מחשבוני בקרן ההשתלמות תעשה תחילה מכספי ההפקדה המוטבת בפטור ממס וככל הנדרש גם מכספי הפקדה שאינה מוטבת. ידוע לי כי במידה וקרן ההשתלמות תשלם לי סכומים כאמור, על הרווחים שהופקו מכספי .25% ההפקדה שאינה מוטבת, ינוכה מס בשיעור ● אני מבקש/ת שמשיכת הכספים מחשבוני בקרן ההשתלמות תעשה תחילה מכספים שמקורם בכספי ההפקדה שאינה מוטבת וככל הנדרש גם מכספי הפקדה מוטבת. ידוע .25% לי כי על הרווחים שהופקו מכספי ההפקדה שאינה מוטבת, ינוכה מס בשיעור

שם המבקש/ת:_________________ ת"ז:_____________________

חתימה:__________________ תאריך:___________________

ב) לפקודת מס הכנסה (נוסח 16(9 א) או 16(9 ) "הפקדה מוטבת" - כהגדרת המונח בסעיף 1( .1961- חדש), התשכ"א

מס הכנסה קורנה

2020 ספטמבר 528 ידע למידע 31

רשות המסים בישראל סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת

כ"ח אב, תש"ף 18 ,אוגוסט 2020 MA50D1-13-1388-20

לכבוד: יצרני תוכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת

הנדון: הקלה בהליך רישום תוכנות חדשות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת

בעקבות אירועי הקורונה בישראל התעורר הקושי בהגשה פיזית של בקשות חדשות לרישום תוכנה, לרבות צירוף עותק של התוכנה, כנדרש על פי הוראות ניהול פנקסים, .1973- התשל"ג על מנת להקל על ציבור יצרני התוכנות, הוחלט כי בכפוף לחתימה על התחייבות להמצאת כל שיידרש לבדיקת התוכנה, אין צורך בהגשה פיזית של הבקשה וצירוף עותק של התוכנה.

הגשת הבקשה תבוצע באמצעות שליחת טפסי בקשה סרוקים לכתובת דוא"ל:

rishumtochnot@taxes.gov.il.

לקבלת עדכונים, אנו ממליצים להצטרף לרשימת הדיוור של יצרני תוכנה.

לרישום לרשימות הדיוור של רשות המסים

בברכת בריאות טובה, בכבוד רב רו"ח פזית קליימן

העתקים: מר ערן יעקב – מנהל רשות המסים גב' מירי סביון, רו"ח – המשנה למנהל רשות המסים גב' ענת גלזנר, רו"ח – מנהלת תחום בכירה (ביקורת ממוחשבת)

מס הכנסה קורנה

32 2020 ספטמבר 528 ידע למידע

רשות המסים בישראל

11.8.2020

נפתחה האפשרות להגיש תביעות למענק השתתפות ₪ מיליון 400 בהוצאות קבועות לעסקים עם מחזור של עד

*₪ 500,000 *גובה המענק המירבי עומד על

נפתחה באתר רשות המסים האפשרות להגיש תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות . תשלום המענקים הוא חלק מתוכנית "רשת 2020 לעסקים עבור החודשים מאי-יוני ביטחון כלכלית" ובהתאם לחוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף קורונה החדש). בחוק נקבעו , והמערכת תאפשר להגיש 2021 שבע תקופות זכאות דו-חודשיות למענקים עד למאי-יוני לחודש שלאחר תקופת הזכאות. סכומי המענק 15- תביעות לכל תקופת זכאות, החל ב .₪ 500,000 ועד ₪ 3,000- לעומדים בתנאים, עבור כל תקופת זכאות, הם החל מ יכולים להגיש את התביעות למענקים חברות ושותפויות, שמחזור העסקאות שלהן בשנת וכן עצמאים שמחזור העסקאות שלהם בשנת ₪ מיליון 400 ועד ₪ אלף 18- היה מ 2019 , והיתה להם ירידה במחזור העסקאות בחודשים ₪ מיליון 400 ועד ₪ אלף 300- היה מ 2019 בהשוואה לחודשים אלו בשנה שעברה, בשל התפשטות נגיף הקורונה בשיעור 2020 מאי-יוני ומעלה, כמפורט: 40% של - פגיעה של ₪ מיליון 100 ועד ₪ אלף 18 - היה מ 2019 עוסק, שמחזור עסקאותיו בשנת ומעלה. 40% – פגיעה של ₪ מיליון 200 ועד ₪ מיליון 100- היה מ 2019 עוסק, שמחזור עסקאותיו בשנת ומעלה. 60% – פגיעה של ₪ מיליון 400 ועד ₪ מיליון 200- היה מ 2019 עוסק, שמחזור עסקאותיו בשנת ומעלה. 80% יכולות להגיש 2020 לראשונה, גם חברות ושותפויות חדשות, שהחלו לפעול בינואר ופברואר במסגרת זו תביעות למענקים, ככל שהן עומדות בתנאי הזכאות, ובהם: מחזור העסקאות וכן מחזור העסקאות בתקופת הזכאות (מאי- ₪ 1,500 בחודשים ינואר-פברואר עולה על . סכום המענק לעסקים אלה יעמוד על 2020 ) נמוך מהמחזור בינואר-פברואר 2020 יוני לתקופת זכאות. ובימים הקרובים גם עצמאים בעסקים קטנים חדשים יוכלו ₪ 4,000 לבקש מענק הוצאות לעסק קטן..

מס הכנסה קורנה

2020 ספטמבר 528 ידע למידע 33

רשות המסים בישראל

12.8.2020

מהיום ניתן לקבל מענק לעסקים חדשים 2020 שנפתחו בחודשים ינואר-פברואר

מענק נוסף ברשת הביטחון הכלכלית יוצא לפועל. החל מהיום, עצמאים שפתחו עסק חדש 4,000 – 3,000 , יוכלו לקבל מענק הוצאות בסכום קבוע של 2020 בחודשים ינואר פברואר , כאשר 2020 . הגשת הבקשות למענק שנפתחה היום הינה עבור החודשים מאי-יוני ₪ , כחלק מיישום חוק 2021 המענק ישולם מעתה אחת לחודשיים ועד לתקופה מאי יוני תוכנית הסיוע הכלכלי (נגיף הקורונה החדש). מעתה, יכולים אותם עצמאיים שפתחו עסקים חדשים, להגיש בקשה לקבלת מענק בסכומים הבאים:

● ₪ 3,000- עוסק פטור - זכאי ל

● ₪ 4,000- עוסק מורשה - זכאי ל

הגשת הבקשה על ידי עצמאים תבוצע במסגרת המערכת של מענק הוצאות לעסק קטן, שנפתחה בשבוע שעבר. חברות, שותפים בשותפות או באיחוד עוסקים, שהחלו לפעול במסגרת מערכת המענק ₪ 4,000 יוכלו להגיש בקשה למענק של 2020 בינואר ופברואר החדש לעסקים להשתתפות בהוצאות קבועות שנפתחה אתמול. זכאים למענק זה עצמאים שבין היתר, מחזור העסקאות שלהם בחודשים ינואר-פברואר ) נמוך מהמחזור 2020 ומחזור העסקאות בתקופת הזכאות (מאי-יוני ₪ 1,500 עולה על .2020 בינואר-פברואר ,29.2.2020- עצמאים, שפתחו תיקים במע"מ עד ל 24,000- הבוקר, נשלחו מסרונים לכ , והיא 2020 המודיע להם על האפשרות להגיש בקשות למענק עבור החודשים מאי-יוני .16.11.2020 תתאפשר עד

Made with FlippingBook Digital Publishing Software