קורה בחריש | מידע ועדכונים מעיריית חריש

גיליון 6

6 גיליון מס'

מידע ועדכונים מעיריית חריש

גנים 26 עיריית חריש ניהלה השנה תהליכי בינוי מוסדות חינוך בהיקף אדיר. שלושה בתי ספר ו חדשים הוקמו באופן שמאפשר את יישום תפיסת החדשנות החינוכית, בעזרת מרחבי למידה 6-17 עמודים | בגדלים משתנים, קירות ניידים ואלמנטים המעודדים גישות לימוד מגוונות חדשנות חינוכית זו לא סתם סיסמה

צילום באדיבות חברת אינובייט

20 עמ' הונגשו גנים לילדים עם לקויות ראייה ושמיעה, | 22 עמ' בקרוב: יחידה לקידום נוער, | 11 עמ' מוסדות חינוך שופצו ושודרגו,

6 גיליון מס' 2

עיריית חריש איתכם בכל הערוצים!

studio positivo

עדכונים מעיריית חריש

עיריית חריש

ב

052-577-577-5

עיריית חריש

052-5575106 פנייה למרכז שירות לתושב ב

מרכז שירות לתושב

עיריית חריש

אפליקציית חריש

@

service@harish.muni.il

*6719, 106

www.harish.muni.il

מרכז שירות לתושב

חפשו אותנו: עיריית חריש

מענה טלפוני במרכז שירות לתושב 08:30-16:00 בימים א'-ה' בין השעות

מענה טלפוני בנושא גבייה, ארנונה ומים 08:30-13:00 בימים א'-ה' בין השעות

לשירותכם בכל עת!

harish.muni.il

קורה בחריש

S tudio POSITIVO אריאנה טורן עיצוב ועימוד: | דוברות עיריית חריש עריכה: | עיריית חריש מו"ל: 04-6186000 טלפון: | Service@harish.muni.il דוא"ל: I , חריש 78 רחוב גפן כתובת:

מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

3

2

שימוש במתקני בהתאם משחק להנחיות

2

studio positivo

health . gov . il

harish . muni . il *6719

4

6 גיליון מס'

27

מעונות יום פועלים בחריש

שנת הלימוד בחריש במ

נבנו השנה מהם 26 94 גני ילדים יש בחריש

תקצ מתקציב

50%

לילדים מהם הותאמו עם לקויות ראייה ושמיעה 2

בתי ספר חדשים התווספו השנה הקיימים 12 ל

3

תלמידים חונכים את בית הספר היסודי-ממלכתי החדש בשכונת הפרחים 200

מתחילים תלמידים את שנת תשפ”א במוסדות החינוך +2,000

6,000

תלמידים עולים לכיתה א’ 760

התווספו השנה

מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

5

תוכנית לשימור מורים איכותיים בתי ספר בארבעה תופעל

דים תשפ"א מספרים

80% מכלל עובדי הרשות הם מאגף החינוך

ציב החינוך הוא חצי בה הכללי של העירייה

סייעות חדשות בגני הילדים סייעות חדשות 110 80 30

סייעות אישיות ורפואיות חדשות בבתי הספר ובגנים

35

8

5

מורים חדשים 30

הוראה עוזרי חדשים

מנהלי בתי ספר חדשים

פסיכולוגים חינוכיים נוספים בשירות הפסיכולוגי-חינוכי

6

6 גיליון מס'

היקף בינוי אדיר גנים ושלושה 26 עיריית חריש ניהלה השנה תהליכי בינוי של מוסדות חינוך בהיקפים שאין להם אח ורע בישראל. אגף החינוך ואגף ההנדסה שילבו ידיים בהקמת גנים ובתי ספר שיאפשרו את יישום תפיסת החדשנות החינוכית שמובילה העירייה: מרחבי למידה בגדלים משתנים, קירות ניידים ואלמנטים המעודדים גישות לימוד מגוונות

חה מרשימה במספר צוותי החינוך: גננות, סייעות, מורים ועוד.

דסה לבין אגף החינוך, הפועלים בצמוד לטובת הקמת מבנים המו ש תאמים לגישה הפדגוגית החדשנית. בהתאם לכך, בבתי הספר החד ש שים ישנם מרחבי למידה חדשניים שיותאמו לגודלן של קבוצות תלמי ש דים בכמות משתנה, וכך תתאפשר למידה מגוונת ושונה באותו מתחם. תוכנית הבנייה נגזרה מחשיבה מערכתית ארוכת טווח, ובמסגרתה מופו השנה כל צורכי החינוך בעיר. בעירייה ובאגף החינוך יודעים להעריך כבר כיום כמה מבני חינוך יידרשו לחריש בעתיד. כחלק מהחשיבה המערכתית, הב ש נייה תוכננה בגישה רב תכליתית ובאופן שיאפשר עירוב שימושים וניהול נכון של משאבי הקרקע, וכן חיסכון בהוצאות התפעול. כך, למ ש

גנים ושלשה בתי ספר 26 חדשים נבנו בחריש במהלך

השנה עבור ילדי העיר שילמדו בהם בשנת הלימודים תשפ"א. באגף החינוך ובאגף ההנדסה שילבו ידיים לטובת השגת המטרה והעמידה בי ש בספטמבר, על אף 1- עד הפתיחה ב העיכובים שגרמו אילוצי הקורונה. מאז הוקמה חריש היא נמצאת בצ ש מיחה מתמדת. משפחות צעירות מגיעות אליה וקובעות בה את ביתן. מגיע גם דור חדש שנכנס למוסדות תלמידים יפתחו 6,000- חינוך. כ 2,000- את השנה בחריש, מתוכם כ שהצטרפו למערכת החינוך לאח ש רונה ואחרים שאמורים להתווסף במהלך שנת הלימודים. לרשות תל ש מידי חריש יעמדו בשנת הלימודים בתי ספר. 15- גנים ו 94 הקרובה תאוצת הבנייה הובילה גם לצמי ש

בינוי שמאפשר חדשנות תפיסת החדשנות החינוכית שאותה מקדמת עיריית חריש באה לידי ביטוי בצורה מובהקת בבניית מוסדות החינוך החדשים בעיר, שתוכננו במיוחד בצורה שתאפשר את יישומה של החדשנות החינו ש כית. בחלק מהמרחבים הלימודיים החדשים הוקמו חללים בגדלים משתנים, ומחיצות שקופות ואלמ ש נטים נוספים יעודדו גישות למידה מגוונות שיתמקדו בחקר, במעמדו של המורה כמנטור ובראייה של צרכי התלמיד במהלך הלימודים וגם מחוץ למסגרת הלימודים.

במרכז המהלך המערכתי התקיים שיתוף פעולה הדוק בין אגף ההנ ש

מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

7

לקראת תשפ"א: בתי ספר חדשים

של, תוכננו מתחמי גנים שמעליהם קומה המיועדת לציבור עם מרכז קהילתי, בתי כנסת ומועדונית. החשיבה הרב-תכליתית תאפשר בעתיד להסב מבנים בהתאם לצר ש כים שיעלו.

הבנייה תוכננה בגישה רב תכליתית ובאופן שיאפשר

עירוב שימושים וניהול נכון של משאבי הקרקע. כך, למשל, תוכננו מתחמי גנים שמעליהם קומה המיועדת לציבור עם מרכז קהילתי, בית כנסת ומועדונית

8

6 גיליון מס'

מרחבי למידה משתנים וקירות זכוכית שקופים , שבו ישכון תיכון אתגרי העתיד, תוכנן בהתאם לתפיסת החדשנות ביתהספר החדשבשכונתהפרחים החינוכית המעודדת למידה בקבוצות בגדלים שונים ובצורות מגוונות. חלק מהקירות ניתנים להזזה, אחרים נבנו מזכוכית שקופה. במבנה הוקמו גם אמפי וספריה מעוגלת

הספר ישנם מרחבים פתוחים לחלוטין לצד כאלה הניתנים לס ש גירה באמצעות מחיצות, ואחרים הסגורים חלקית באמצעות מחי ש צות שקופות. האופציה לשנות את גודלו של מרחב הלמידה מאפשרת צורת למידה שונה ומ ש שתנה, אם בדרך הלימוד המוכרת והקונבנציונלית, בישיבה שרועה או בלמידה בין אישית בקבוצות. לרשות הלומדים עומדים גם חללים משותפים כמו ספריה או אודיטוריום. "מדובר במבנה מרשים מבחינה אדריכלית. יש

בתיכון קירות ניידים וקירות זכוכית שקופים שנועדו לייצר הפרדה חלקית במרחבי הלמידה ושקיפות כלפי המרחב הכללי", הסבירה אדריכלית העיר, גלי עבאדי. "ישנו אמפי גדול בכניסה למבנה, ספריה מעוגלת בחלל המרכזי, מגרש ספורט כפול וחללי כיתות הבנויים סביב מרחבים גדולים יותר, המאפשרים שקיפות וגם פרטיות". הבנייה החדשנית תסייע רבות לנהל שגרת לימודים בימים של אילוצי הקורונה.

אחד העוגנים המרכזיים בתפיסת החדשנות של עי ש

ריית חריש הוא לאפשר שיטות לימוד מגוונות באמצעות למידה בקבוצות בגדלים שונים. בעת בניית בית הספר החדש בשכונת אתגרי הפרחים, שבו ישכון תיכון הושם דגש על היכולת העתיד, של התלמידים ללמוד במרחבים משתנים, ושל המורים ללמד בק ש בוצות בגודל משתנה. ניתן אתגרי העתיד במבנה של לחבר מספר חללי כיתה ומסד ש רונות למרחב למידה אחד. בבית

מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

9

ספריות בחלל פתוח ולמידה בכמות תלמידים משתנה . המבנה בבית הספר היסודי הממלכתי החדש בשכונת הפרחים תלמידות ותלמידים ילמדו 200 מעל מחולק לשני אגפים מרכזיים, ובכל אחד הותקנו קירות ניידים לחיבור והפרדת כיתות לצורך למידה בשיטות חדשניות. בכל אגף הוקמה טריבונה ומתחתיה ספריה שתאפשר נגישות לספרים בזמן ההפסקות

בבית הספר הממלכתי החדש שנ ש בנה בשכונת הפרחים צפויים תלמידות ותלמידים. 200 ללמוד מעל בתכנונו שולבו אלמנטים המאפשרים את ליבת התפיסה החדשנית של חריש, ובמ ש רכזה מרחבי למידה משתנים ומגוונים. במבנה יש שתי קומות והוא מחולק לשני אגפים מרכזיים. בקצוות הוקמו טריבונות המאפשרות קיום פעילויות חינוכיות מחוץ לכיתות, והספריות נבנו בחללים פתוחים (ולא במבנה ספריה סגור, כמקובל) כדי להנגישן לקריאה עבור התלמידים, בין היתר בשעות ההפסקה. חלק מהקירות במבנה הם קירות ניידים הניתנים להסטה. באמצעותם יתאפשרו הפרדה וחיבור של כיתות ולמידה בקבו ש צות בכמות משתנה של תלמידים ובצורות למידה שונות. תכנון המבנה הסתיים

כמובן הרבה לפני תקופת הקורונה, אך האלמנטים החדשניים שבמ ש בנה יסייעו לניהול שגרת לימודים תחת ההגבלות. במתחם בית הספר הוקמה גם חצר מרווחת ובה מגרש ספורט.

6 גיליון מס' 10

מחיצות הניתנות להזזה וחללים לפעילות חופשית כיתות, שבחלקן הוקמו קירות הניתנים 16 נבנו ברחוב טורקיז במבנה המרשים בן שלוש הקומות להזזה שמאפשרים את שינוי גודל מרחבי הלמידה והתאמתם לשיטות חינוך חדשניות. החצר נבנתה במספר מפלסים והמבנה מחופה בחומר תרמי המאפשר בידוד טוב יותר מקור ומחום

בית הספר החדש ברחוב טורקיז הוא אחד המבנים

תאם לכיווני הרוח. אלה יפחיתו באופן משמעותי את הצורך במ ש זגנים ובהתאם יופחתו גם עלויות צריכת האנרגיה. הבניין עומד בסטנדרט של בנייה ירוקה תוך הקפדה על חומרים ידידותיים לסביבה ובריאים לת ש למידים. הוא משדר מראה יוקר ש תי הודות לחיפוי דמוי עץ, קירות זכוכית המעטרים את החזית וגג משופע.

המרשימים שנבנו בעיר. הוא מתנשא לגובה שלוש קומות, 3,000- מתפרש על פני שטח של כ ש � כיתות. במבנה י 16 מ"ר וכולל כנפי רוח בנות כנו בתי הספר . החצר בנויה ואולפנת חריש בכמה מפלסים, החלונות בספריה תוכננו בגובה משתנה המאפשר כניסה מרובה של אור, הגג משו ש פע ובחלק מהכיתות יש מחיצה הניתנת להזזה כחלק מיישום התפיסה החדשנית של למידה במרחבים משתנים. האדריכל שגיא בן דור מציין כי במבנה יש ארבע מרפסות לשימוש הילדים, המאפשרות קשר בין הפנים לבין החוץ ובמסדרונות נבנו חללים המיועדים לפעילות חופשית יותר. בבית הספר גם הוקם מגרש ספורט. המבנה של בית הספר החדש מחופה בחומר המאפשר בידוד טוב יותר מחום ומקור, ולצורך שיפור הבידוד המבנה תוכנן בה ש

11 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

מוסדות החינוך בחריש שופצו ושודרגו השקעה גדולה בבתי הספר ובגנים: צביעה, החלפת חול בארגזי החול, הקפדה על יצירת מרחבים בטוחים, החלפת דלתות והתאמה של מבנים למגמת החדשנות בחינוך שמובילה העירייה

בתי ספר 12- גנים ו 60- כ בחריש עברו במהלך הקיץ

, אתגרי העתיד מבנה בית הספר שתלמידיו יעברו השנה ללמוד במבנה בית ספר החדש בשכו ש נת הפרחים, הותאם לקליטת . מבנה חזון שמעון תלמוד תורה עבר כנפי רוח בנים בית ספר את ההתאמות הנדרשות לכניס ש תם של תלמידי המחזור הראשון של הישיבה התיכונית החדשה. מדיחי כלים בגנים במסגרת השמירה על ההיגיינה הוחלף החול בכל גני הילדים, והוחלפו כיסויים (בדי היוטה) שהיו בלויים או קרועים. פחי האשפה עברו ריענון עם הצבת פחים חדשים, ושטיפה של פחים קיימים. במקומות הנדרשים הוחלפו דלתות, מתקני משחקים נצבעו מחדש בצבעים מזמינים ועוד. מספר ימים לפני תחילת השנה הגיעו עובדי אגף ת"ל לג ש נים וסייעו בהכנתם לקליטת היל ש

דים על ידי ניקיון סביבתי, הח ש לפת שילוט בכניסה ועוד. מעברי חצייה הסמוכים למוסדות חינוך נצבעו שוב. במסגרת המעבר של גני הילדים בחריש לשימוש בכ ש לים רב פעמיים רכשה העירייה עבור כל הגנים מדיחי כלים, צל ש חות, סכו"ם, כפות הגשה וקערות הגשה רב פעמיות. מחלקת הח ש שמל הכינה את הקווים לחיבורם של המדיחים. מנהל אגף ת"ל, עודד סלע: "עבדנו סביב השעון כדי שתלמידי העיר יוכלו לפתוח את השנה במבנים בטו ש חים, נקיים, מסודרים ומרעננים".

רענון פיזי לקראת תחילת שנת הלימודים תשפ"א. העבודות שהתבצעו על ידי אגף ת"ל (תפ ש עול ולוגיסטיקה) בעיריית חריש כללו צביעה, החלפת דלתות, החלפת חול בארגזי החול, צבי ש עה, התאמות בטיחות ו"אובר אול" כללי. חלק מהמבנים עברו התאמות עבור תלמידים שיגיעו אליהם בפעם הראשונה. מרחב למידה חדשני התבצעו כנפי רוח וב רונה רמון ב שיפוצים, שדרוגים ושינויים כדי להתאים את המרחבים למגמת החדשנות, כולל הריסת קירות עבור הקמת מרחב למידה חדש ש ני עם חללים בגדלים משתנים. העירייה פועלת להשגת תקצי ש בים להקמת מרחבי למידה חד ש שניים בבתי ספר נוספים בעיר.

העירייה פועלת להשגת תקציבים להקמת מרחבי למידה חדשניים בבתי ספר נוספים בעיר

קיר מעוצב במתחם החדשנות בבית הספר רונה רמון

6 גיליון מס' 12

פיילוט ייחודי בח אשכול הגנים בשכונת החורש הוא פיילוט ייחודי במסגרת החדשנות החינוכית, הפועל בהתאם לעקרונות של חיבור לטבע ולערכים סביבתיים. בחצר המיוחדת מפוזרים אלמנטים טבעיים רבים כמו חול, אדמה וחלוקי נחל, והוצבו בה מתקנים שעשויים מחומרים טבעיים. בעתיד מתוכנן להיבנות במתחם בית ספר שיפעל על פי אותה תפיסה, כחלק ממגמת החדשנות במערכת החינוך

שעליו נבנו הגנים, תוכננה כניסה ראשית מהקומה העליונה. בקומה התחתונה הוקמה חצר מרכזית ובה אלמנטים טבעיים כמו חול, אדמה, חלוקי נחל, ריצוף אבן וגבעה ירוקה. ערכים סביבתיים

עם גבעה קטנה, עצים, מגלשה ואוהל קטן עשוי עץ. את שתי הקומות מחברת מגלשה ירוקה. החצר מאפשרת לילדים פעילויות שונות כמו כושר פיזי,

הכירו את גני הטבע הח ש דשים בחריש: פיילוט

מיוחד במינו שהקימה העירייה במסגרת התפיסה החדשנית יוצר עבור הילדים מרחב לימוד טבעי. הבנייה משלבת היבטים אדריכליים המשרתים את המט ש רה, וכל המתקנים בגן מיוצרים מחומרים טבעיים. בעזרת ניצול יעיל של טופוגר ש פיית המגרש (צורתו החיצונית)

טיפוס, שיווי משקל, זחילה ו פ ע י ל ו ת חושית בעזרת ה ח ו מ ר י ם הטבעיים.

בגן כזה השהייה מחוץ למבנה היא חלק מתוכנית הלימודים ולא רק "הפסקה"

בקומה השנייה ח צ ר נ ו ס פ ת

13 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

חריש: גני טבע

ביסוד תכנון הגנים עומדים ערכים סביבתיים כמו זיקה לטבע, חיבור לסביבה, קיימות ומחזור. הילדים ייהנו ממרחבי טבע נגישים למשחק בחצר ומחוויית טבע בתוך הגן שתעודד יצירתיות, דמיון וסקרנות ותסייע לחיזוק הדימוי העצמי. גג המבנה מכיל חצר נוספת במתכונת "גג ירוק": הוא מכוסה צמחיה שאותה משקים על ידי מערכת "תשתית חכמה".

האדריכל: "אנחנו מנסים להפגיש את הילדים בחזרה עם הטבע"

בגן כזה השהייה מחוץ למבנה היא חלק מתוכנית הלימודים ולא רק "הפסקה".

מפגש עם הטבע האדריכל אריאל גושן מציין כי בעוד שבמוסדות חינוך אחרים ישנה לרוב בנייה המונעת נגישות לטבע בשל התקנת חיפויים, בגני הטבע המגמה הפוכה. "הילדים מבלים את עיקר יומם במוסד החינוכי, והמקום הזה צריך לספק להם את התנאים המירביים להתפתח. רוב הילדים היום סובלים מחוסר נגישות לטבע, וזה מייצר פחד ורתיעה מהטבע. אנחנו מנסים להפגיש אותם בחזרה עם הט ש בע", הוא אומר. "בגן יש מתקנים שעשויים מחומרים טבעיים וכל מתקן משרת ערכים פדגוגיים. בצד האדריכלי, חיפינו את כל הגן באבן "טרקוטה" שמייצרת תחושה של חמימות וביתיות". במתחם גני הטבע עתיד להיבנות גם בית ספר שיפעל באותה התפי ש סה, והפיילוט יאפשר בחינת הקמה של גני טבע נוספים בעתיד.

6 גיליון מס' 14

צריכים להצהיר על העברת נכס? רוצים לפתוח תיק נכס

צריך טפסים מקוונים 12

הצהרה בדבר שינוי שם מחזיק ותשלומים שונים בנכס

הוראת קבע בנקאית בקשה או עדכון ל

הוראת קבע באמצעות הצטרפות ל כרטיס אשראי

תיק נכס פתיחת

)כתובת, מייל וכו'( עדכון פרטים

ביטול הוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי

העדר חובות בקשה לאישור לטובת הרישום בטאבו

עזיבת נכס הצהרה על

לצרכן מים עדכון מספר נפשות

וועדת הנחות בקשה ל

משירות קבלת הצטרפות או הסרה חשבונות ארנונה ומים במייל

טופס פטור מתשלום ארנונה על נכס סגור / ריק / בשיפוצים

למילוי ושליחת הטפסים היכנסו ללשונית "שירותים בקליק" שבאתר העירייה או סרקו את הברקוד

15 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

ס חדש? זקוקים לאישור היעדר חובות לצורך רישום בטאבו? יותר לעמוד בתור! ם עומדים לרשותכם באתר העירייה

studio positivo

ממשיכים את המהפכה הדיגיטלית בשירות לתושב

למידע נוסף פנו למרכז שירות לתושב

04-6186000 ,106 ,*6719 טל': service@harish.muni.il דוא"ל: 052-5575106 ווטסאפ:

6 גיליון מס' 16

ההיערכות לפתיחת גננות 40 גויסו

גנים חדשים נבנו השנה בחריש וחולקו לשישה אשכולות מגוונים. אשכול גנים ראשון נפתח 26 בשכונת מעו"ף. הגנים צוידו בריהוט חדש, מחשבים, מקרנים, מסכים, מדיחי כלים ועוד

גנים. אחד 26 שים ובהם מהאשכולות החדשים נפתח בשכונת מעו"ף. מארג הגנים בכל אשכול אינו חד גוני אלא מעורב, בהתאם לרוח החיים בחריש. "שיבצנו בכל אשכול זה לצד זה גנים ממלכתיים וגנים ממלכתיים-דתיים או ממלכתיים חרדיים. הקהילתיות והחיים המשותפים הם רוח העיר, והת ש חלנו בכך כבר מגילאי הגן", אומרת מנהלת גני הילדים בעי ש רייה, ענת אלבז.

גני הילדים בעיר מאופיינים בזיקה לערכי קיימות, ובעידוד חקר ופיתוח הסקרנות. העירייה שוקדת על תהליך ארוך טווח להטמעת החדשנות החינוכית במערכת גני הילדים העירונית הצעירה, שלפניה עומדים אתגרים רבים, שאחד המרכזיים שבהם הוא בניית התשתית ועיצוב המערכת.

התפתחותה יוצאת הדופן של חריש דרשה היערכות

גנים חדשים 26 מוקדמת ובניית במטרה לתת מענה חינוכי עירוני לילדי הגיל הרך בכל רחבי העיר. העירייה קיימה החל מחודש מאי סייעות שהחלו 80 מיונים וקלטה לעבוד כשבועיים לפני פתיחת השנה. כמו כן נקלטו במערכת גננות חדשות. 40 החינוך העירונית הגנים צוידו במשחקים, ריהוט, מחשבים, מקרנים, מסכים, רמקולים, מדיחי כלים ועוד.

בסך הכל נבנו במהלך השנה החולפת שישה אשכולות חד ש

אשכולות הגנים – היכרות ראשונה

8 רח' ההתחדשות גנים: טרום וחובה חרדי, טרום וחובה ממלכתי, 6 חינוך מיוחד 2 במתחם הגנים החדש בשכונת מעו"ף נבנו שישה גנים בקומת הקרקע, ובקומה העליונה יהיה מבנה ציבור עבור הקהילה. מתחם הגנים משולב בצורה ייחודית: הכניסה היא דרך מבואה מרכזית עם פטיו פתוח. המ ש בנה ממוקם באזור המיועד להיות מרכז העסקים של חריש, ולפיכך הוא הוקם כמבנה אורבני המאגד את כל השימושים הציבוריים. הרעיון המרכזי בפרויקט, שהכ ש ניסה אליו מהרחוב, הוא ניצול מירבי של השטח ועירוב שימושים שיאפשר ניצול מירבי של משאבי הקרקע.

17 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

השנה בגני הילדים: סייעות 80 ת ו-

4 רח' רובין גנים: טרום חובה וחובה ממלכתי-דתי, טרום 4 חובה וחובה ממלכתי באשכול הגנים ברחוב רובין ישנו מבנה בן שתי קו ש מות. שלושה גנים מוקמו בקומה התחתונה ואחד בקומה העליונה, תוך ניצול מרבי של משאבי הק ש רקע. כל גן מאופיין בצבעוניות נעימה ובכל אחד מהגנים הוקמה פינת ישיבה מעוגלת. הגנים נמ ש צאים במיקום מרכזי והבניין נבנה בקו חזית.

18 רח' לוטם ממלכתי, ממלכתי-דתי, חינוך מיוחד 2 גנים: 4 הגנים ברחוב לוטם מחולקים בתוך המבנה בין שתי הקומות: שלושה מהם בקומה התחתונה ואחד בקומה השנייה. הגן מעוטר בצבעוניות נעימה, הוא בנוי בצורה מרווחת ועל פי הטופו ש גרפיה המאפשרת ניצול מקסימלי של פני השטח לטובת כניסת אור ויצירת נוחות מקסימלית עבור הילדים.

12 רח' תאנה ממלכתי (טרום חובה, חובה), 2 ארבעה גנים: ממלכתי-דתי (טרום חובה, חובה) 2 לאשכול הגנים ברחוב תאנה יש כניסה ישירה מה ש רחוב. ארבעת הגנים מוקמו בקומה הראשונה, ולכל גן יש חצר נפרדת משלו. המבנה הרב-תכליתי נבנה בסטנדרט גבוה ובחזיתו צורות גיאומטריות צבעוניות ושמחות. הקומה השנייה תוקצה לשימוש ציבורי.

25 רח' כלנית גנים: טרום חובה וחובה ממלכתי-דתי, טרום 4 חובה וחובה ממלכתי באשכול הגנים החדש בשכונת הפרחים הוקם מבנה בן שתי קומות – שני גנים למעלה ושני גנים למ ש טה. הגן נמצא בסמוך לבית הספר החדש שבו ישכון השנה תיכון אתגרי העתיד, והוא עוטר בצבעים נעימים עבור הילדים.

6 גיליון מס' 18

צילומים: ג'ירפה עיצוב בע"מ

חדשנות חינוכית בכיתות א': מרחבי למידה עוצבו מחדש במסגרת מיזם “התחלות טובות” עיצבה העירייה מרחבי למידה בכיתות א’ במספר בתי ספר בעיר. המטרה: יצירת מרחבים מזמינים שירככו את מעבר הילדים מהגן לבית הספר

תלמידי כיתות א’ במספר בתי ספר בחריש פותחים

מודים החולפת עיצבה העירייה מחדש מספר כיתות א’ בעיר במ ש טרה לרכך את מעבר הילדים מה ש גנים לבתי הספר. תהליך העיצוב מחדש התבצע במסגרת מיזם “התחלות טובות”. מדובר בחלק מיישום תפיסת החדשנות שמו ש בילה עיריית חריש, במטרה להיות עיר עם חינוך מוטה עתיד. העיצוב מחדש התבצע בבתי תלמי הדר, כנפי רוח, הספר תלמי רון, רונה רמון, ממ”ח (ממלכתי חרדי) בנים תורת חיים, ממ”ח בנות מעין אמו ־ צ � . בנוסף, עו נה וחזון שמעו ן בו מחדש גם חמישה מרחבים חינוכיים של החינוך המיוחד: כנפי רוח שניים בבית הספר תלמי , שניים בבית הספר בנים . רונה רמון ואחד בבית הספר רון

את השנה במרחב לימודי מזמין, נינוח ומרגיע. במהלך שנת הלי ש

מדובר בחלק מיישום תפיסת החדשנות החינוכית שמובילה עיריית חריש, במטרה להיות עיר עם חינוך מוטה עתיד

תהליך העיצוב כלל רכישת רהיטים, משחקים ופריטי עיצוב נוספים. את התקציב לכך קיבלו בתי הספר בעיר מעיריית חריש, וכל מנהל עיצב את מרחב כיתות א' בבית הספר כרצונו.

19 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

הסתיימו עבודות הקירוי בתלמי רון וכנפי רוח עיריית חריש האיצה את עבודות קירוי מגרשי הספורט שהתעכבו בשל משבר הקורונה, והן הסתיימו בזמן. המגרשים ישמשו את התלמידים בשיעורי ספורט, בכינוסים בית-ספריים ועוד

עיריית חריש סיימה את עבודות הקירוי במגרשי

הספורט בבתי הספר תלמי רון וכנפי רוח, שהחלו בחודש מאי . משבר הקורונה עיכב את 2020 תחילת ביצוע העבודות, והעי ש רייה האיצה את קצב העבודות כדי שהמגרשים יהיו מוכנים לפ ש תיחת שנת הלימודים. הקירוי מ"ר בכל 700 מתפרש על פני מגרש, ויגן על התלמידים בימי החום ובימי הגשם. המגרשים ישמשו את התלמי ש דים בשיעורי ספורט, בכינוסים בית ספריים ועוד. המגרשים המקורים יהיו זמינים גם עבור הקהילה בחריש לטובת פעי ש לויות עירוניות וחברתיות.

המגרש המקורה בבית ספר תלמי רון

קירוי המגרשים מומן על ידי תקציב ייעודי שהתקבל לשם כך ממפעל הפיס. הפרויקט אושר 2019 בתחילת שנת

העבודות כללו ארבעה שלבים. הראשון שבהם הוא יציקת כלונ ש סאות בקרקע, ולאחריו נבנו מע ש ליהן קונסטרוקציות פלדה. בש ש לב הבא הונח הקירוי, ובסוף התהליך הותקנו עמודי תאורה. קירוי המגרשים מומן על ידי תקציב ייעודי שהתקבל לשם כך ממפעל הפיס. הפרויקט אושר .2019 בתחילת שנת

המגרש המקורה בבית ספר כנפי רוח

6 גיליון מס' 20

הנגשת הגנים ללקויי ראיה

החינוך המיוחד: שני גנים הונגשו לילדים עם לקויות ראייה ושמיעה מחלקת החינוך המיוחד בעיריית חריש הגדילה לקראת תשפ"א את מספר המסגרות והרחיבה את ההנגשה עבור התלמידים. הצוותים תוגברו בסייעות אישיות ורפואיות, והכיתות הותאמו ללומדים. מנהל המחלקה: "לכל ילד מגיעה הזדמנות לקבל את המעטפת החינוכית המתאימה לו"

שירותי החינוך המיוחד בח ש ריש יוענקו בתשפ"א במספר

פת התבצעה בתחום הטכנולו ש גי עם אספקת מחשבים לתל ש מידים הזכאים לכך.

נוך והשירות הפסיכולוגי-חינוכי בעיר, המל ש ווה את מס ש גרות החינוך המיוחד ואת הורי הילדים. המערך ייתן מענה למסג ש רות שבהן לו ש מדים ילדים בעלי זכאות לחינוך מיוחד אשר הוריהם בחרו לשלב אותם בחינוך הרגיל. במחלקת החינוך המיוחד הרחיבו את שי ש תוף הפעולה עם יחידות נוספות בעירייה ובהן יחידת קציני הבי ש קור הסדיר, מחלקת הנוער, מח ש לקת עולים ועוד. עוד סייעות אישיות השנה הונגשו שני גנים עבור ילדים עם לקויות שמיעה וראיה. הונגשו גם כיתות אקו ש סטיות בבתי ספר בעיר ליל ש דים עם לקות שמיעה הזכאים להנגשה, על פי המלצות יועץ אקוסטי, יועץ נגישות וקלי ש נאית תקשורת. ההנגשה כוללת התקנת מערכות שמע, מזג ש נים שקטים, וילונות מיוחדים ותאורה מתאימה. הנגשה נוס ש

מסגרות ובהן גני ילדים, כיתות רגילות, כיתות חינוך מיוחד בתוך בית ספר רגיל ובתי ספר לחינוך מיוחד בעיר. בין היתר, יפעלו שי ש שה גנים התפתחותיים, שני גנים תקשורתיים, שלוש כיתות תקשו ש רת בבית ספר רונה רמון, שלוש כיתות לילדים עם לקויות למידה בתלמי רון, שלוש כיתות לילדים עם לקויות למידה בכנפי רוח בנים, כיתה לילדים עם לקויות למידה בבית הספר הממלכתי החדש בש ש כונת הפרחים, כיתה רגשית באתג ש רי העתיד ובית הספר פסגת אמיר לנערים מכיתה ז' עד יב'.

ההנגשה כוללת התקנת מערכות שמע, התקנת מזגנים שקטים, וילונות מיוחדים ותאורה מתאימה

בתחום כוח האדם נוספו

סייעות אישיות וסייעות רפואיות לילדים אלרגניים, והצוותים עברו הדרכה מקצו ש עית. "השנה נכנס חוק החינוך המיוחד במתכונתו החדשה, המאפשר להורים שקיבלו זכאות לשירותי חינוך מיוחד לבחור את סוג המסגרת שבה יקבל ילדם את המענה החינוכי והטיפולי לו הוא זכאי. כל ילדי החינוך המיוחד בחריש משוב ש צים במסגרות חינוך המתאימות לצרכיהם", אמר מנהל מחלקת החינוך המיוחד באגף החינוך בעיריית חריש, איציק תייר, "אנחנו מאמינים שלכל ילד עם צרכים מיוחדים מגיעה הזדמ ש נות לקבל את המעטפת החינו ש כית, הטיפולית והרגשית המ ש תאימה לו ולמשפחתו. מענה ראוי יאפשר לקדם את הילדים ולהחזירם בהתאם ליכולתם למסגרת החינוכית הרגילה".

בנוסף הוגדל מערך התמיכה וההדרכה בשיתוף משרד החי ש

הנגשת הגנים ללקויי שמיעה

21 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

150 כ- לא רק בינוי: גויסו עובדים חדשים העלייה הדרמטית במספר התלמידים בבתי הספר והגנים בשנת הלימודים הקרובה הצריכה גיוס של אנשי הוראה, סייעות, מנהלים ואנשי מנהלה . רוב העובדים החדשים הם תושבי חריש. מנהלת אגף משאבי אנוש בעירייה: "צמיחת מערכת החינוך היא גם בשורה תעסוקתית לתושבים רבים"

עיריית חריש גייסה בחוד ש ו � ע 150 שים האחרונים כ -

מנהלת אגף משאבי אנוש גלית אבישי-כהן ציינה כי חלק מהליכי הגיוס נערכו תחת מגבלות הקו ש רונה והעירייה נדרשה להיערך לגיוסים בהתאם לאילוצי הקורונה. היא הוסיפה כי בימים אלה מתקיים קורס הכשרה לתומכות הוראה (סייעות) ובאוקטובר ייפתח קורס נוסף להכשרת סייעות נוספות. מרבית העובדים שגויסו הם תו ש שבי חריש. "יש בעיר שלנו הון אנושי משובח וחיוני הכולל מו ש רות, סייעות, גננות ועוד. צמיחת העיר ומערכת החינוך היא גם בשורה תעסוקתית לתושבים רבים", אמרה אבישי-כהן.

לבית הספר אתגרי העתיד, חמי ש שה פסיכולוגים חדשים לשירות הפסיכולוגי-חינוכי, מזכירות ואבות בית לבתי הספר החדשים וכן עובדים נוספים.

בדים כדי לאייש משרות חדשות רבות במערכת החינוך העירונית 80- הצומחת בקצב אדיר. כיום כ אחוזים מעובדי הרשות עובדים במערכת החינוך העירונית בתפ ש קידים שונים. בשנת הלימודים תש"ף למ ש תלמידות 4,000- דו בחריש כ ותלמידים, ובשנת תשפ"א יע ש . כדי 6,000- מוד מספרם על כ להיערך לקליטתם גייסה העי ש סייעות חדשות לגני 80 רייה סייעות אישיות 30- הילדים, כ ורפואיות חדשות, מנהלים לב ש מורים 30- תי הספר החדשים, כ

80 העירייה גייסה סייעות חדשות לגני סייעות 30 הילדים, כ אישיות ורפואיות חדשות, מנהלים לבתי 30 הספר החדשים וכ מורים לבית ספר אתגרי העתיד

ראש העיר יצחק קשת מדבר בפני סייעות חדשות ביום הכשרה לקראת פתיחת השנה

6 גיליון מס' 22

מנהלת היחידה ענת בוצין

מבנה בית הספר פסגת אמיר שבו תפעל היחידה

היחידה לקידום נוער בחריש תחל לפעול אחרי החגים היחידה מגייסת כעת מורים שיפעלו במסגרת תוכנית היל"ה, במטרה לסייע לתלמידים שנפלטו ממערכת החינוך לרכוש השכלה ואף לסיים עם תעודת בגרות. "נתאים את עצמנו לכל נער ונערה"

היחידה לקידום נוער בח ש ריש החלה לגייס מורים

היא עבדה במכינה קדם צבאית במדרשה באורנית. היא בע ש לת תואר ראשון בקרימנולוגיה וסוציולוגיה ותואר שני בפיתוח וייעוץ ארגוני.

במבנה בית הספר פסגת אמיר, ותהווה עבור בני הנוער מסג ש רת חינוכית בשילוב פעילויות חברתיות –ערכיות, שיכללו, בין היתר, הכנה לצה"ל ותרומה לקהילה. הלימודים ביחידה לקידום נוער יתקיימו במסגרת תוכנית היל"ה (השכלת יסוד ולימודי השלמה), המעסיקה מורים בכל מקצועות הלימוד הנדרשים. השיעורים יועברו בצורה פרטנית או קבו ש צתית, ובהתאם לצרכי התלמיד. עיריית חריש קידמה תהליכי עבודה יחד עם מחוז חיפה במ ש שרד החינוך לטובת עבודה משו ש תפת של היחידה לקידום נוער עם קצין ביקור סדיר של אגף החינוך. הכנה לחיים את היחידה תנהל ענת בוצין משדה יעקב. בעשור האחרון

לתוכנית היל"ה, אחרי שהממשלה הקצתה תקציב להמשך פעילו ש תה. על פי המתוכנן, תחל היחי ש דה לפעול אחרי החגים ותקלוט בני נוער בגילאי 20-30 אליה כ � שנשרו מבתי הספר ות 14-18 שנות לימוד 12 ווין אותם לסיים ואף לגשת לבגרות. היחידה בחריש תפעל במבנה בית הספר פסגת אמיר, ותהווה עבור בני הנוער מסגרת חינוכית בשילוב פעילויות חברתיות – ערכיות, שיכללו, בין היתר, הכנה לצה"ל ותרומה לקהילה

עיריית חריש קידמה תהליכי עבודה יחד עם מחוז חיפה במשרד החינוך לטובת עבודה משותפת של היחידה לקידום נוער עם קצין ביקור סדיר של אגף החינוך

בוצין אמרה כי היחידה תעצים את בני הנוער שנפלטו ממסגרות שונות ותסייע להצמיח אותם לי ש מודית ותעסקותית: "מטרות היחידה הן שהתלמידים ישלימו השכלה יסודית, ויקבלו הכנה לחיים דרך תעסוקה בעיר או מחוצה לה. אנחנו מתאימים את עצמנו לצרכים וליכולות של כל נער ונערה".

יחידה לקידום נוער היא גוף חינוכי-טיפולי הפועל ברשויות מקומיות תחת פיקוח משרד החינוך. היחידה בחריש תפעל

23 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש ???? ????? ????? ?????.pdf 2 30/08/2020 22:45:18

שומרים ממ“ש! תושבי חריש

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2

6 גיליון מס' 24

השפ"ח מרחיב את פעילותו: גויסו פסיכולוגים נוספים ועד החטיבה העליונה. 3 אנשי השירות הפסיכולוגי-חינוכי של העירייה יעניקו מענה לילדים מגיל התוכניות נבנו על פי הצרכים של כל בית ספר. ככלל, תוכניות העבודה הטיפוליות הותאמו במיוחד לעיר קולטת אוכלוסיה כמו חריש

בנוסף, במרכז "חיבורים", המשותף לשפ"ח ולאגף שירותים חברתיים בעירייה' ישולבו לראשונה פסי ש כולוגים שיעניקו תמיכה וטיפולים לצד פעילויות פרא רפואיות כמו ציור, אמנות ודרמה. "השירותים שאנחנו מעניקים ייחודיים לחריש אל מול האתגרים העומדים בפ ש ני העיר", אומרת מנהלת השפ"ח, רחלי נבות אלירז.

וטרום-חובה, שבמסגרתה יגיעו לגנים שישתתפו בפרויקט מרפא בעיסוק וקלינאי תקשורת יחד עם פסיכולוג להדרכה פרטנית וקבו ש

השירות הפסיכולוגי החינוכי (שפ"ח) של עיריית חריש

מרחיב את נפח הפעילות ומוסיף עוד חמישה פסיכולוגים לצוות,

צתית בתוך הגן. השנייה תתקיים בגני טר ו ם-ח ו בה וחובה, שבהם יוקם צוות לטיפול בקשיי

11 שכעת מונה אנשי מקצוע. השירות מו ש תאם לעיר כו ש לה, ויוענק לי ש לדים מגיל שלוש ועד לת ש

גם ילדים מחריש הלומדים בערים אחרות יילקחו בחשבון מתוך ראייה מקיפה של צרכי הקהילה

למידי החטיבה העליונה כאשר גם ילדים מחריש הלומדים בערים אח ש רות יילקחו בחשבון מתוך ראייה מקיפה של צרכי הקהילה. ככלל, תוכניות העבודה הטיפוליות הותא ש מו במיוחד לעיר קולטת אוכלוסיה כמו חריש. אחד העוגנים של החשיבה הקהילתית הוא שיתוף פעולה עם המחלקה לשירותים חברתיים ומ ש חלקת הנוער באגף פנאי וקהילה בעירייה, שבמסגרתו יינתן מע ש נה לבני הנוער גם מחוץ לשעות הלימודים מתוך ראייה כוללת של הסביבה הרחבה יותר של התלמיד ושל משפחתו. תוכנית העבודה תי ש בנה על פי צרכי בית הספר ואופי התלמידים, ובהתאם יורכב סל השירותים הנכון לכל אחד שיכלול הדרכת הורים, ישיבות חשיבה דו חודשיות, התייעצות עם המנהל וכדומה. שירותיים ייחודים לחריש בגני הילדים יורחבו שתי התוכניות שמפעיל השפ"ח: "צוות התפת ש חותי" לגילאי טרום-טרום-חובה

הסתגלות יחד עם מחלקת גני יל ש דים ועם המחלקה לשירותים חבר ש תיים. הצוות ייכנס בכל פעם לע ש שרה שבועות לכל גן, ינתח רגשית את המתרחש ויבנה תוכנית תמיכה בהתאם לצורך. כל התוכניות מלוות בהדרכת הורים, בין היתר משום שחוויית ההסתגלות עוברת גם עליהם כמי שמתגוררים בעיר בצמיחה.

לפנייה לשפ"ח שלחו הודעה לווט ־ סאפ שמספרו:

כל התוכניות מלוות בהדרכת הורים, בין היתר משום שחוויית ההסתגלות עוברת גם עליהם כמי שמתגוררים בעיר בצמיחה

אנשי השירות הפסיכולוגי-חינוכי בעיריית חריש

25 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

studio positivo

התקשרתם למרכז שירות לתושב ויש תור? לא צריך להמתין על הקו! שיחה חוזרת בחרו בשירות ואנו נתקשר בחזרה!

עיריית חריש ממשיכים את המהפכה הדיגיטלית בשירות לתושב! *6719

6 גיליון מס' 26

חדש בבתי ספר בחריש: תוכנית לשימור מורים צעירים ואיכותיים התוכנית הארצית "חלוץ רשותי" תפעל בתלמי הדר, במעיין האמונה, בתורת חיים ובאתגרי העתיד במטרה להצמיח מנהיגות חינוכית צעירה שתיזום מהלכים לשיפור ההוראה בחריש. התוכנית תלווה על ידי אגף החינוך בעירייה

התוכנית הארצית "חלוץ רשותי" תפעל בארבעה

דום גם ברמה הניהולית. התוכ ש נית תופעל בכל קשת הגילאים בבתי הספר שישתתפו בה.

המורים המשתתפים בתוכנית יבוא לידי ביטוי בבתי הספר שהם מלמדים בהם. מטרה נוס ש פת היא לשמר מורים מצטיינים במערכת נוכח נתונים המראים כי מורים צעירים ואיכותיים רבים נושרים ממערכת החינוך היש ש ראלית לאחר שנה אחת בלבד. התוכנית תפעל בחריש במתכו ש נת רשותית נוכח אילוצי הקורו ש נה ותתבסס על מורים מקומיים. משך התוכנית הוא כשלוש עד חמש שנים, ובסופה יעלו המ ש שתתפים על מסלול מהיר לקי ש

בתי ספר בחריש בשנת הלימו ש דים תשפ"א, במטרה להצמיח מנהיגות חינוכית צעירה ויזמית שתפעל לשיפור ההוראה בעיר. התוכנית תתקוצב במשותף על ידי העירייה, משרד החינוך וב ש תי הספר המשתתפים בתכנית. התוכנית תפעל בבתי הספר תורת , מעיין אמונה , תלמי הדר . אתגרי העתיד ותיכון חיים מורים יזמים התוכנית היא עדכון לתוכנית "חלוץ חינוכי" הפועלת בבתי ת � שנה. מטרת ה 12 כנית היא להפוך את המורים הנבחרים ליזמים שיחשבו ויפעלו יחד באופן מתמיד כדי לשפר את ההוראה בבתי הספר ואת הסביבה הלימודית. התכ ש נית הזו לא קיימת באופן קבוע במערכת החינוך ולכן היה חשוב לעיריית חריש לייצר אותה בשיתוף פעולה עם מש ש רד החינוך והמכון הדמוקרטי כחלק מתפיסת החדשנות.

התכנית הזו לא קיימת באופן קבוע במערכת החינוך ולכן היה חשוב לעיריית חריש לייצר אותה בשיתוף פעולה עם משרד החינוך והמכון הדמוקרטי כחלק מתפיסת החדשנות

ספר זה

יולי חרומצ'נקו

משך התוכנית הוא כשלוש עד חמש שנים, ובסופה יעלו המשתתפים על מסלול מהיר לקידום גם ברמה הניהולית

מנהלות התוכנית, יולי חרומצ'נקו וחלי נפתלוביץ, הוסיפו כי מי ש מוש השאיפות והיוזמות של

חלי נפתלוביץ

27 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

בחריש ממשיכים להתנדב ביחד ננצח את הקורונה!

studio positivo

מבשלים ארוחה לאזרחים ותיקים או למשפחות שפשוט זקוקות לארוחה חמה

אופים עוגה, עוגיות או חלה, מצרפים ברכה ושמים בשקט בשקט לשכנים

מתקנים תיקוני בית קלים למי שזקוק לעזרה

מוסרים בגדים, ספרים, צעצועים ודברים שלא בשימוש. למה לזרוק אם אפשר לתת?

אריזה וחלוקה של סלי מזון לאזרחים ותיקים ולמשפחות מעוטות יכולת

שינוע ועזרה ברכישת מזון ותרופות

עבור אנשים שאינם יכולים לצאת מהבית

מתרגמים בשפות שונות לכל מי שזקוק למילוי מסמכים ותרגום

מתקשרים לאדם בודד שזקוק להקשבה, תמיכה ומילה חמה

* 6719 טלפון: | itnadvut @ harish . muni . il אי-מייל: |

להרשמה: וואטסאפ

6 גיליון מס' 28

תחבורה

תוגב 71 ו- 60 קווים מחוברות לתחב נסיעות בשבוע. המסלולים של 20 בעקבות מאמצי העירייה תוגברו הקווים לבנימינה וחדרה בכ קווים אלה וכן מסלולי הקווים לתל אביב וחיפה עוברים כעת גם דרך השכונות הפרחים ומעו"ף

אוטובוס בחריש

האוטובוס לחדרה ובנימינה. במ ש סגרת הסיכום של העירייה עם משרד התחבורה, מסלול קווים

מקדמים את התחבורה הציבורית בחריש: בעק ש בות מאמצי העירייה תוגברו קווי

אלה וקווים נוספים השתנה, והם עוברים כעת גם דרך השכונות החדשות – הפרחים ומעו"ף.

29 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

תחבורה

ברו, הפרחים ומעו"ף בורה הציבורית

סים בשעות האלה. יודגש שביסוד החדש עמדה 71 תכנון תדירות קו השאיפה להביא לתיאום מקסימלי בין זמני ההגעה של האוטובוסים ללוחות הזמנים של הרכבת. במסגרת השינויים התווספו 7 : תחנות לכל כיוון 13 בחריש בשכונת הפרחים בשני הרחובות ש � ב 4 ,) המרכזיים (סביון ולוטם כונת מעו"ף ושתי תחנות נוספות בשד' דרך ארץ. לתל אביב דרך השכונות בשורה נוספת לתושבי שכונות הפרחים ומעו"ף היא שגם הקווים לחיפה ולתל אביב ובחזרה עוברים לחיפה דרך 631 כעת בשכונה: קו לתל אביב דרך 632 וקו 6 כביש . כך, למשל, תושב רחוב 2 כביש לוטם בשכונת הפרחים יכול לעלות לאוטובוס בתחנה ליד ביתו, ולה ש גיע ישירות לתל אביב בתוך כשעה 55- וחצי או ישירות לחיפה בתוך כ דקות - ללא צורך בהחלפת קווים ובנתיבי תחבורה ציבורית.

נסיעות נוספות 20 כ הקווים שתוגברו בשלב זה הם , שני הקווים שנוסעים 71- ו 60 בין חריש לחדרה ובין חריש לת ש חנת הרכבת בבנימינה שממנה יוצאות רכבות ישירות לתל אביב ולחיפה. במסגרת תגבור הקווים 20- התווספו לכל אחד מהם כ נסיעות בשבוע בעיקר בשעות הבוקר ואחרי הצהריים. כך, לדו ש גמה, לפני השינוי יצאו מחריש 60 לחדרה שני אוטובוסים בקו , וכעת 6:00-8:00 בין השעות יוצאים מחריש חמישה אוטובו ש סים בשעות האלה. דוגמה נוס ש פת: לפני השינוי יצאו שני אוטו ש מחריש לבנימינה 71 בוסים בקו בבוקר, 6:00-8:00 בין השעות וכעת יוצאים ארבעה אוטובו ש

התחבורה הציבורית מגיעה לשכונת הפרחים ולשכונת מעו"ף

6 גיליון מס' 30

עירוני

עלייה ארצית בתעריף הארנונה 2021 בשנת 1.1% בשיעור מועצת העיר אישרה את צו הארנונה של חריש הכולל את העלייה הארצית. עוד בצו הארנונה: הגדלת ההנחות לנכים, הורים יחידניים ועולים שזכאים להנחה. הצו כולל גם הגדרת חיוב חדשה לקאנטרי קלאב

על פי הוראת משרד הפ ש יעלה 2021 נים, בשנת

מועצת העיר אישרה את צו .2021 הארנונה של חריש לשנת מלבד העלייה הארצית בתעריף, הצו כולל את הגדלת ההנחות הארנונה לנכים, הורים יחידניים, עולים שזכאים להנחות ועוד. על פי הצו, הזכאות להנחה בארנונה 130 עבור זכאים אלה תהיה על מ"ר כיום. 100 מ"ר ולא רק עבור

עבור קאנטרי קלאב עם החיוב המינימלי האפשרי, כדי לייצר ליזמים את התמריץ הכלכלי להקמת הקאנטרי. יצוין כי צו הארנונה של חריש כולל גם הנחה 2021 לשנת בארנונה למשך שלוש שנים למפעלים גדולים שיבואו לה ש שתקע בחריש - זאת במטרה לעודד הקמת מקומות תעסוקה בעיר.

תעריף הארנונה בשיעור של בחריש כמו בכל היישובים 1.1% בישראל. עלייה זו, שתחול על כל סוגי הנכסים, היא אוטומטית וגורפת ואינה נתונה כלל לשיקול דעתה של הרשות המקומית. יוד ש גש שמלבד העלייה הארצית שה ש עירייה מחויבת בה, תעריף האר ש נונה בחריש למגורים ולעסקים לא יתייקר בשנה הבאה.

כמו כן, העירייה הוסיפה בצו הארנונה הגדרת חיוב חדשה

גביית אגרת השמירה בחריש מתחילה בספטמבר שעות ביממה. 24 אגרת השמירה תממן את הפעלת הסיור העירוני ואת הפעלת "מוקד רואה" עירוני , אך ראש העיר דחה 2020 העירייה נדרשה על ידי משרד הפנים לגבות אגרת שמירה עבור כל שנת פעמיים את מועד תחילת הגבייה לספטמבר

גביית אגרת השמירה בח ש ריש מתחילה בספטמבר,

העיר יצחק קשת לדחות את הגבייה בשלושה חודשים. בחו ש דש יוני, לנוכח המצב הכלכלי, החליט ראש העיר לדחות את הגבייה בשלושה חודשים נוס ש פים וכן שלא לחייב באופן רט ש רואקטיבי אלא רק עבור ספטמבר והלאה.

בני מגורים והן למבני בתי עסק). לפי חישוב זה, לדוגמה, המס לנ ש מ"ר יעמוד על 100 כס בשטח של שקל לשנה. 264 מנהל אגף חירום וביטחון בעי ש רייה, מורדי בן שמעון: "גביית אגרת השמירה תאפשר לעירייה לשנות את תפיסת האבטחה בח ש ריש במגוון היבטים, שאחד מהם הוא איוש מוקד המצלמות של שעות 24 העירייה נוכל ביממה.

ותממן את הפעלת הסיור העירוני (לא כולל אבטחת מוסדות חינוך שתמומן ממקורות תקציביים אחרים), ואת הפעלת "מוקד שעות ביממה. 24 רואה" עירוני המשך סיוע משרד הפנים במימון הוצאות האבטחה מותנה בגביית אגרת שמירה. על פי דרישת

2.64 גובה היטל השמירה הינו שקל למ"ר לשנה לנכס (הן למ ש

משרד הפנים, גביית אגרת השמירה אמו ש רה היתה להתחיל כבר בשנה שעברה. תה ש ליך העברת חוק העזר ברשומות הסתיים רק במרץ השנה ואז היתה אמורה להתחיל הגבייה כולה. 2020 עבור שנת בעקבות פרוץ משבר הקורונה, החליט ראש

לממן את אחזקת המצלמות, להתקן מצלמות חדשות, לממן את פעילות הסיור העירוני ולתגבר אותה – ובכך לשפר את הביטחון האישי בחריש".

31 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש סביבה

גינון אקולוגי: בעיריית חריש לא מרססים עשבייה עירייתחרישמובילהמדיניותשל גינון אקולוגי ונמנעתלחלוטין מריסוסהצמחייה. חומרי ההדברהמזיקים לאדם, לחי ולסביבה ובמקום להשתמש בהם גנני העירייה מנכשים בעצמם עשבייה לא רצויה ושומרים על האיזון האקולוגי בחריש. בכך מצטרפתחרישלערים המתקדמות בעולם הדוגלות בגינון בר-קיימא

עיריית חריש מובילה מדיניות של גינון אקולוגי.

מפזרים גנני העירייה מדי שנה זרעים של צמחיית בר. הזרעים צומחים במהלך החורף והאביב, והצמחים מעניקים פריחות בשלל צבעים. בין הצמחים אפשר למנות כלנית, רקפת, תורמוס, מספר מי ש נים של ציפורנית, קחוון, חרצית, חוטמית זיפנית, גזר קיפח, עירית גדולה, בן חצב יקינתוני וחצבים. בנוסף שותלת העירייה מבחר צמ ש חי תבלין רב-עונתיים, ביניהם: נענע, זעתר, טימין, גרניום לימו ש ני וכמה מינים של מרווה ולוונדר. וכך, בנוסף לגינון העירוני האינט ש נסיבי של מדשאות וצמחיה גננית מובהקת, יש בחריש גם גינון טבעי של צמחי בר וצמחי תבלין שתורם למאזן האקולוגי של חריש.

שאנחנו קוראים לו 'עשבייה' בפארקים, בשטחי טבע ובשטחי הגינון הוא בעצם צמחיית בר". חומרי ריסוס שבהם נעשה שי ש מוש נגד עשבייה הם חומרי הדברה רעילים. הם מזיקים גם לאדם, גם לבעלי החיים וגם לס ש ביבה, מאחר שהם גורמים להמל ש חה של הקרקע ולזיהום מי תהום, מסביר צוריאל. בעיריית חריש לא מרססים כלל, ולכן גנני העי ש רייה מטפלים בעשבייה, בצמחים קוצניים ובכל צמח לא רצוי בא ש מצעות עישוב סלקטיבי (ניכוש). גזר קיפח ובן חצב יקינתוני ברחבי חריש, כולל בפארקים, ישנם שטחים ללא השקיה שבהם

הדבר נעשה באמצעות הימנעות מוחלטת מריסוס הצומח, לרבות עשבייה לא רצויה, וכן באמצעות זריעה, שתילה ושימור של צמ ש חייה ארץ ישראלית טבעית המו ש שכת אליה פרפרים, ציפורים, דבורים ומאביקים נוספים. מדיניות של צמחייה בת-קיימא הולכת ותופסת תאוצה בכל הע ש רים המתקדמות בעולם. בישראל המיזם הייחודי קיים רק במספר רשויות, שחריש היא אחת מהן. עישוב סלקטיבי ארז צוריאל, מנהל מחלקת גנים ונוף בעירייה, אחראי על הגינון האקולוגי בחריש: "עיריית חריש קיבלה על עצמה שנים מדיניות של 4 כבר לפני גינון מקיים ושל אחזקה ירוקה של כל הגינון בעיר. זה אומר שי ש מור וטיפוח שטחי בר וטבע בתוך העיר בצמחיה טבעית, והימנעות מכל סוג של ריסוס נגד עשבייה. חשוב להבין שהרבה מאוד ממה

ארז צוריאל ממליץ גם לתושבים לנסות להימנע מריסוס גם בחצרות הפ ש רטיות של בתי הקרקע ובבנייני המגורים: "יש בנמצא חלופות אקולו ש גיות וטבעיות. כל אחד יכול להשתמש בהן ולהימנע מריסוס שגורם לנזקים".

6 גיליון מס' 32

RESUMEN EN ESPAÑOL

En la calle Turquiz se constru yó un edificio impresionante de tres pisos que albergará 16 aulas , siendo que el próximo año se integrarán en el mismo las escuelas Kanfei Ruaj Banot y Ulpanat Harish . En algunas aulas fueron instaladas paredes móviles que permiten agrandar o empequeñecer el espacio de estudio y su adaptación a los nuevos e innovadores métodos educativos . El patio fue cons truido en varios niveles y el edi ficio fue recubierto de material térmico , que reduce la transmi sión del calor y del frio . Los nuevos Jardines de Infancia Este año se construyeron 26 Jar dines de Infancia que fueron re partidos en 6 grupos . Los Jardi nes de Infancia se ca racterizan por su afinidad con los valores existenciales y la promoción del estudio y el desarrollo de la curiosidad. Uno de lo s grupos mencionados es el grupo “ Ga nei Teva ” que está basado en la conexión de los niños a la naturaleza . En el patio de este hay una variedad de elementos naturales como arena , tierra y guijarros e instalaciones hechas con materiales naturales . La Municipalidad está abocada, en un proceso de largo alcance, a la asimilación de los nuevos conceptos educativos en el sis tema de Jardines de Infancia.

LaMunicipalidad también invierte esfuerzos en los edificios existentes. 60 Jardines de Infancia y 12 es cuelas de Harish han sido reno vados en el transcurso del año, en función del inicio del año lec tivo 5781 – 2020/2021. Los tra bajos realizados comprendieron pintura, reemplazo de puertas, sustitución de arena en los ca jones de arena y “Overol” com pleto. Algunos de los edificios fueron adaptados para alumnos que llegarán a ellos por primera vez, enfatizando la seguridad en los diferentes espacios, reem plazo de puertas y adaptación a las tendencias educacionales innovadoras que promueve la Municipalidad. En el marco del pasaje de los Jardines de Infan cia, al uso de utensilios demúlti ple uso, la Municipalidad adqui rió para ellos lavavajillas, platos, cubiertos, cucharas y tazones para servir, de múltiple uso. El Departamento de Electricidad preparó e instaló las líneas para la conexión de las lavavajillas.

En Harish seguimos las instrucciones y cortamos la cadena de contagios • Es obligatorio ponerse la máscara sobre la boca y la nariz en espacios públicos • Mantener dos (2) metros de distancia entre una y otra persona • Observar las reglas de higiene personal • Está prohibido congregarse más allá de lo permitido • Usar las instalaciones de Juego de acuerdo con las instrucciones

33 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

RESUMEN EN ESPAÑOL

En visperas del nuevo año lectivo en harish: Tendencias innovadoras en la construccion de 26 jardines de infancia y tres nuevas escuelas. Aproximadamente 6000 alumnos iniciarán su año lectivo en Harish, de los cuales 2000 se integran este año. La Municipalidad de Harish gestionó procesos de cons trucción de instituciones educativas de gran alcance y los adaptó a los nuevos con ceptos de innovación que acentúan los espacios en diversos tamaños, las paredes móviles y otros elementos que contribuirán en los diversos enfoques del aprendizaje.

En el barrio Haprajim se cons truyó también una Escuela Primaria Estatal en la cual es tudiarán más de 200 alumnos y alumnas. El edificio se subdi vide en dos sectores centrales en los cuales se implantaron paredes móviles para la cone xión y la separación de aulas con el propósito de adaptarse a los nuevos e innovadores métodos de enseñanza. En cada uno de los sectores fue levantada una tribuna y debajo de ella una biblioteca que faci lita la accesibilidad a los libros durante los recreos.

fueron diseñadas de tal forma que posibiliten su implementación. 3 Escuelas En el barrio Haprajim se constru yó la escuela secundaria Etgarei Haatid . La escuela fue planifica da de acuerdo con el concepto de educación innovadora que promueve el estudio en gru pos de diversos tamaños y en formas variables. Parte de las paredes son movibles y otras fueron elaboradas de vidrio transparente. Asimismo, fueron construidos un anfiteatro y una biblioteca ovalada.

26 Jardines de Infancia y tres nuevas escuelas se construye ron en Harish durante el año para los niños de Harish, que estudiarán en los mismos en el año lectivo 5781 – 2020/2021. El Departamento de Educación y el Departamento de Ingeniería cooperaron en pro de la conse cución de este objetivo y consi guieron obtenerlo a pesar de los atrasos causados por la Corona. En las nuevas instituciones que se construyeron se enfatizó la inno vación educativa que conduce la Municipalidad de Harish y estas

6 גיליון מס' 34

ОБЗОР НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

тами, а в наступающем учеб ном году в нем расположатся школа для девочек «Канфей Руах» и ульпана «Хариш» . В некоторых помещениях уста новлены передвижные стены, позволяющие изменять раз меры учебных пространств и адаптировать их к иннова ционным методам обучения. Двор расположен на несколь ких уровнях, а само здание облицовано теплоизоляци онным материалом, который обеспечивает лучшую изоля цию от холода и тепла. Новые детские сады В этом году было построено 26 новых садов, разделен ных на шесть кластеров. Ха рактерной чертой детских садов является связь с иде ями устойчивого развития, поощрение исследований и развитие любопытства. Один из таких кластеров - пилотный проект «Ганей Тева», основан ный на связи детей с приро дой. Во внутреннем дворике разбросано множество при родных материалов, таких как песок, земля и речная галька, установлены сооружения из натуральных материалов. Муниципалитет работает над долгосрочным проектом вне дрения концепции педаго гических инноваций во всей системе детских садов.

Инвестиции также в существующие здания Летом был осуществлен косме тический ремонт в 60 детских садах и 12 школах Хариша в рамках подготовки к началу 2020-2021 учебного года. Ме роприятия включали покраску, замену дверей, замену песка в песочницах и другие работы об щего характера. Некоторые из зданий были адаптированы под нужды учеников, которые впер вые сядут за парты: был сделан упор на создание безопасных пространств, замену дверей и адаптацию зданий к инноваци онным педагогическим тенден циям, вводимым муниципалите том. В рамках перехода детских садов на использование много разовой посуды муниципалитет закупил для них посудомоечные машины, многоразовые тарел ки, столовые приборы, сервиро вочные ложки и миски. Электро технический отдел подготовил проводку для подключения по судомоечных машин.

В Харише соблюдаем инструкции и разрываем цепочки передачи инфекции. В общественномместе обязательно носите маску Соблюдайте расстояние в два метра между людьми Соблюдайте правила личной гигиены Запрещается собираться сверх разрешенного количества людей Используйте игровые площадки с учетом инструкций

35 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

ОБЗОР НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В преддверии нового учебного года в Харише: инновационное строительство, 3 новыхшколыи 26 детских садов Около 6000 учеников пойдут в школу в новом учебном году, из них около двух тысяч в первый раз. В этом году муниципалитет Хариша провел масштабное строительство учебных заведений и их адаптацию к инновационным концеп циям, в центре которых находятся пространства разного размера, мобильные стены и другие элементы, поощряющие разнообразные подходы к обучению.

В течение года в Харише было построено 26 детских садов и три новых школы для детей го рода к наступающему учебному году. Отдел образования и инже нерный отдел объединили уси лия для достижения цели и вы полнения поставленных задач к 1 сентября, несмотря на задерж ки, вызванные ограничениями в связи с коронавирусом. В новых учебных заведениях сделан акцент на педагогиче ских инновациях муниципали тета Хариша, и здания спроек тированы таким образом, чтобы обеспечить реализацию пере довых идей. Учебные заведения

сочетают помещения разного размера, прозрачные перего родки и другие элементы, при званные поощрять разнообраз ные подходы к обучению. 3 школы В районе Прахим построено здание , в котором разместится средняя школа «Этгарей ха - А тид» . Здание спроектировано в соответствии с концепцией педагогических инноваций , по ощряющей разные формы об учения в группах разного раз мера . Некоторые стены можно передвигать , другие сделаны из прозрачного стекла . Также построены амфитеатр и библи

отека округлой формы . В районе Прахим также выстро ена государственная начальная школа , в которой будет учиться более 200 учеников. Здание разделено на два основных крыла, в каждом из которых установлены мобильные стены, соединяющие и разделяющие классы для использования ин новационных методов обуче ния. В каждом крыле возведена трибуна, а под ней - библиотека для большей доступности книг во время переменок. На улице Туркиз построено впечатляющее трехэтажное здание с 16 учебными кабине-

6 גיליון מס' 36

עדכונים בזמן אמת כל המידע מהעירייה ! WhatsApp - ישירות ל 052-577-577-5

studio positivo

עדכונים רשמיים ומאומתים בלבד!

עדכונים נוספים

עבודות בכביש

סגירת רחובות

עדכוני חינוך

אירועי תרבות ופנאי

הפסקות מים

הנחיות בעת חירום

להצטרפות לקבוצת העדכונים: סרקו את הברקוד ואח"כ לחצו על כפתור "שלח"

Made with FlippingBook Digital Publishing Software