קורה בחריש | דוח מצב

פיקוד העורף (היקל"ר)

תיאום בין צורכי העירייה לצורכי צה"ל ופיקוד העורף, וסיוע לעירייה לביצוע משימותיה בחירום. באוקטובר היקל"ר בחריש 7 מאז מתאמת את פעולות פיקוד העורף בעיר, מסייעת בגיוס המתנדבים לכיתת הכוננות הצבאית ובהכשרתם ומבצעת פעולות נוספות.

סא״ל שובל: "חריש ערוכה ומוכנה מראש לכל תרחישי האיום ברמה הגבוהה ביותר. עובדי העירייה מיומנים ומתורגלים ועברו הכשרות מקצועיות לפני תחילת הלחימה, ובשגרת החירום של הימים האלה המיומנות הזו באה לידי ביטוי".

מיום פתיחת המלחמה פועלת בחריש במתכונת חירום יחידת הקישור לרשות המקומית (יקל"ר) של פיקוד העורף, בפיקודו של סא"ל (במיל׳) דורון שובל. יחידת קצינים 5 הקישור בחריש מונה וחיילים, והיא, למעשה, נציגת צה"ל בעיר. תפקידה המרכזי הוא

מפקד היקל״ר בחריש, סא״ל (במיל׳) דורון שובל

19 ' גיליון מס 8

Made with FlippingBook flipbook maker