קורה בחריש | דוח מצב

מכירים ילדים תושבי הדרום או הצפון שהתפנו מבתיהם ובאו לחריש לתקופה זמנית? עיריית חריש מזמינה אותם להשתלב בינתיים במסגרת חינוכית ובפעילויות העירייה!

*6719 ' פנו למרכז שירות לתושב בטל או הגיעו למחלקת הרישום באגף החינוך , בשעות קבלת קהל 80 רח' גפן

19 ' גיליון מס 14

Made with FlippingBook flipbook maker