חריש | חוברת מידע לתושבים

*6719

מרכז שירות לתושב

נייר, עיתונים וקרטון דק

אריזות ריקות

פסולת ביתית

אריזות זכוכית

קרטונים

:28.3.23 החל מיום

הוצאה ביום רביעי בלבד 23:00 עד 6:00- מ

הוצאה ביום שלישי בלבד 23:00 עד 6:00- מ

יש להוציא את הפסולת למקום נגיש/ייעודי סמוך לכביש

106 / *6719

למידע נוסף: מרכז שירות לתושב harish.muni.il

העובר על החוק צפוי לקנס

Made with FlippingBook - Online magazine maker