קורה בחריש | מידע ועדכונים מעיריית חריש

גיליון 2

2 גיליון מס'

מידע ועדכונים מעיריית חריש

65 כביש

574 כביש

65 כביש

הדמיה משרד מרגלית סוכוי אדריכלות נוף בע״מ עבור הקבלן המבצע שיכון ובינוי

Вкратце об основных новостях: теперь и на русском языке! Resumende lasprincipalesnoticias: ¡Ahora también en español!

4-5 עמוד

מחלף חריש יוצא לדרך עיריית חריש ומשרד התחבורה מקדמים במ ץ, ביחד עם חברת נתיבי ישראל, את הקמת מחלף חריש שעתיד להיות שער הכניסה החדש לעיר. כל הפרטים על הפרויקט הענק צריכים לפתוח תיק נכס חדש? זקוקים לאישור העדר חובות לצורך רישום בטאבו? רוצים לקבל את חשבונות המים והארנונה במייל? צריך יותר לעמוד בתור! 1.3.20- מ עיריית חריש פותחת שירות חדש, שזמין לכם מהמחשב או מהסמארטפון

טפסים מקוונים חדשים יעמדו 11 לרשותכם באתר העירייה:

הוראתקבעבאמצעות הצטרפותל כרטיסאשראי

ממשיכים את המהפכה הדיגיטלית בשירות לתושב

תיקנכס פתיחת

)כתובת, מיילוכו'( עדכון פרטים

ביטולהוראתקבע באמצעותכרטיסאשראי

העדרחובות בקשהלאישור לטובתהרישוםבטאבו

עזיבתנכס הצהרהעל

לצרכן מים עדכון מספרנפשות

וועדתהנחות בקשהל

משירותקבלת הצטרפותאו הסרה חשבונותארנונהומיםבמייל הוראתקבעבנקאית בקשהאו עדכון ל

טופספטורמתשלוםארנונה עלנכססגור / ריק/ שיפוצים

צילום: ג'ירפה עיצוב בע"מ

הדמיה: אליקים אדריכלים

למילוי ושליחתהטפסיםהיכנסו ללשונית "שירותיםבקליק" שבאתר העירייה או סרקו את הברקוד

לא צריך יותר לעמוד טפסים מקוונים 11 בתור. יעמדו לרשותכם באתר העירייה

העירייה מקימה ישיבה תיכונית ואולפנה. שכבת ז' תיפתח בשנת הלימודים הקרובה

כיצד נבנה תקציב ? האם הוא מכניס 2020 את העירייה לגירעון? כל התשובות

מיזם "התחלות טובות" בעיצומו: כיתות א' בחריש מעוצבות מחדש

10-11 עמוד

14 עמוד

6-7 עמוד

12-13 עמוד

2

2 גיליון מס'

052-5575106

studio positivo

עיריית חריש

מרכז שירות לתושב

עיריית חריש

איתכם בכל הערוצים! עיריית חריש

@

עיריית חריש

service@harish.muni.il

*6719

www.harish.muni.il

מרכז שירות לתושב

חפשו אותנו: עיריית חריש

קבלת קהל במחלקת ארנונה, מים ושירות לתושב 16:00-18:00 ג' / 8:30-12:30 א', ב', ד', ה'

מענה טלפוני במחלקת ארנונה ומים 8:30-12:00 ג' / 13:30-15:00 א', ב', ד', ה'

harish.muni.il לשירותכם בכל עת!

בניין העירייה )קומת כניסה( , 78 גפן כתובת *6719 , 04-6186000 טלפון 052-5575106 פנייה באמצעות וואטסאפ service@harish.muni.il דוא"ל

קורה בחריש

S tudio POSITIVO אריאנה טורן עיצוב ועימוד: | דוברות עיריית חריש עריכה: | עיריית חריש מו"ל: 04-6186000 טלפון: | Service@harish.muni.il דוא"ל: I , חריש 78 רחוב גפן כתובת:

מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

3

תחבורה

צילום: רכבת ישראל

מאמצי העירייה נושאים פרי: שר התחבורה הודיע שהרכבת תעבור בחריש עיריית חריש משקיעה מאמצים רבים זה זמן רב להסטת קו הרכבת העתידי בדרישה לחבר אותו לעיר. לאחרונה סיפר שר התחבורה בצלאל סמוטריץ' כי החליט שהמסילה המזרחית תעבור בעיר חריש

קו רכבת לחריש יאפשר נגישות גבוהה לעיר, יקדם משמעותית את חריש כאלטרנטיבת מגורים לזוגות צעירים, יקדם את פיתוח תחום התעסוקה בתוך חריש ואת הגעתן של חברות גדולות לעיר, יקדם את פיתוח אפשרויות התעסוקה של תושבי העיר מחוץ לחריש ועוד את פיתוח תחום התעסוקה בתוך חריש ואת הגעתן של חברות גדו ש לות לעיר, יקדם את פיתוח אפש ש רויות התעסוקה של תושבי העיר מחוץ לחריש ועוד ועוד. הודעתו של שר התחבורה היא בשורה גדולה לחריש.

עיריית חריש פועלת רבות לשינוי תוואי מסילת הרכ ש

והציגה את הצרכים התחבורתיים של תושבי חריש ואת דרישתה לבחון חלופה שתחבר את חריש לקו הרכבת העתידי. הבשורה המרכזית שיצאה מאותו דיון עבור העיר חריש היא שהוועדה תאפשר למשרד התח ש בורה ולחברת נתיבי ישראל לב ש חון לעומק את "חלופת חריש". מספר שבועות לאחר מכן, כא ש מור, הודיע שר התחבורה שא ש חת ההחלטות הראשונות שקיבל היתה שמסילת הרכבת המזרחית אמנם תעבור בתוך חריש. קשה להפריז בחשיבותה של רכ ש בת כזרז מרכזי להתפתחותה של עיר מתקדמת. קו רכבת לחריש יאפשר נגישות גבוהה לעיר, יקדם משמעותית את חריש כאלטרנטי ש בת מגורים לזוגות צעירים, יקדם

בת המזרחית המתוכנן כך שיע ש בור דרך חריש ולאחרונה מאמ ש ציה נשאו פרי. שר התחבורה בצלאל סמוטריץ' הודיע בראיון רדיו לרשת ב' כי החליט שמסילת הרכבת המזרחית תעבור בתוך העיר חריש. פרויקט מסילת הרכבת המזרחית נועד לחבר בין צפון הארץ לדרו ש מה דרך שפלת החוף מבלי לעבור דרך גוש דן. החלופה המרכזית שנדונה ברשויות התכנון עד לאחרונה היתה "חלופת מנשה" שבמסגרתה קו הרכבת לא עובר דרך חריש. לאחרונה התקיים דיון בנושא פרויקט המסילה המזרחית במועצה הארצית במסגרת הווע ש דה המשותפת לתחבורה יבשתית. עיריית חריש השתתפה בדיון,

4

2 גיליון מס'

תחבורה

פרויקט הקמת מחלף

עיריית חריש ומשרד התחבורה מקדמים במרץ יחד עם חברת נתיבי ישראל את הקמת המחלף שעתיד להיות שער הכניסה לעיר. המחלף יבטל את צומת מג"ב ואת קטע הכביש שמהצומת לכיכר, יקל משמעותית את עומסי התנועה ויהפוך את חריש לאחת הערים קבלו הדמיות ראשונות . המחלף צפוי להיפתח בעוד כשנתיים. 6 הנגישות ביותר לכביש

נופי בסביבת המחלף, כולל הסטה והסדרה נופית של נחל עירון בת ש וואי הפרויקט ומתן אפשרות עתי ש דית לקישוריות במרחב בהתאם לתכנון עתידי של מיזמי ענק כגון: ,65 נתיב תחבורה ציבורית בכביש מסדרון תחבורתי לרכבת ואזור תע ש סוקה מנשה. הקבלן הנבחר לביצוע המחלף הוא חברת שיכון ובינוי.

במקום הכיכר יוקם צומת מרומזר ובו שני נתיבי נסיעה לכל כיוון. בנוסף, תינתן עדיפות לתנועה מחריש ואליה על ידי הגדרת "גל ירוק" (רצף רמזורים ירוקים) במערכת הרמזורים. במסגרת הפ ש 65 רויקט יוקם גשר מעל כביש (כביש ואדי ערה) אשר יאפשר תנועה רציפה לנוסעים בכביש זה. כמו כן, סמוך לפנייה מכביש לחריש ייבנה מעבר תת קרקעי 65

בשורה טובה לחריש: פרויקט הקמת מחלף

חריש (מחלף משמר הגבול) נמ ש צא בימים אלו בתחילת שלב הביצוע. המחלף עתיד להיות שער הכניסה לעיר, והוא צפוי להיפתח לתנועה בעוד כשנ ש תיים. מחלף חריש יהפוך את חריש לאחת הערים הנגישות ש � ויקל באופן מ 6 ביותר לכביש מעותי את עומסי התנועה בדרכי הגישה לחריש. עיריית חריש ומשרד התחבורה מקדמים במרץ ביחד עם חברת נתיבי ישראל את פרויקט הקמת המחלף, שעבודת התכנון עליו החלה כבר לפני יותר משלוש שנים, ושעלותו עומדת על כחצי מיליארד שקל. מחלף חריש יבטל את צומת משמר הגבול הקיים כיום וכן את קטע הכביש שבין .574 הצומת לכיכר שעל כביש

פרויקט תשתיתי מורכב

למשתמשי תחבו ש רה ציבורית (הול ש כי רגל). במסגרת הפרויקט כבר בו ש צעו הסדרות של הכניסות הקיימות לקיבוץ ברקאי ומחנה שלמה.

העירייה משקיעה רבות בקידום הק ש מת מחלף חריש ורואה בו עוגן תחבורתי מרכזי של חריש. המח ש לף יאפשר נגישות גבוהה לעיר שמת ש פתחת בקצב מואץ

במקום הכיכר יוקם צומת מרומזר ובו שני נתיבי נסיעה לכל כיוון על כביש הגישה )6353 לחריש (כביש

פיתוח נופי עוד במסגרת הפרויקט המדובר הושם דגש משמעותי על פיתוח

ובתוך כשלוש שנים צפויה להכפיל את מספר תושביה וכפועל יוצא מכך גם את נפח התנועה בדרכי הגישה

מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש תחבורה

5

חריש נכנס לשלב הביצוע

הארצי. כמו כן, נדרש ביצוע של חפירות רשות העתיקות במת ש חם "תל אסור" בהיקפים חסרי תקדים. עיריית חריש שמחה לעדכן שלמרות כל זאת לא צפוי עיכוב משמעותי בלוחות הזמ ש נים של הפרויקט.

המרכזיות לחריש. התקדמות הפ ש רויקט היא בשורה תחבורתית חשו ש בה ביותר לחריש. מיזם הקמת מחלף חריש הוא פרויקט תשתיתי מורכב היות שבתחומי המ ש חלף העתידי עוברות תשתיות לאומיות רבות, ובהן קו המוביל

עיריית חריש שמחה לעדכן שלמרות מורכבות הפרויקט לא צפוי עיכוב משמעותי בלוחות הזמנים

הדמיות: משרד מרגלית סוכוי אדריכלות נוף בע״מ עבור הקבלן המבצע שיכון ובינוי

6

2 גיליון מס'

עירוני

: 2020 תקציב עיריית חריש שאלות ותשובות ? האם הוא מכניס את העירייה לגירעון? האם שכר ראש העיר עלה 2020 כיצד נבנה תקציב התשובות המלאות לפניכם בשנים האחרונות? ומדוע יש סעיפים תקציביים שלא נוצלו עד תום?

העירייה במודלים ונוסחאות כלכליים מתקדמים ביותר, המאפשרים לא ש מוד באופן מדויק יותר את ההוצאות הקבועות של הר ש שות, וזאת על מנת "לשחרר" יותר כסף לטובת מער ש כת החינוך ולטובת תחומי הקהילה, הספורט, התרבות והאירועים. העבו ש דה על בניית הת ש קציב ארכה כחצי והתקציב שנה, חולק לשלושה רב ש דים עיקריים: תק ש ציב שוטף (ניקיון רחובות, תחזוקת גינות, פינוי אש ש פה וכד'), תקציב פ ר ו י קטל י - א ג פ י (פרויקטים שכל אגף מבצע באופן

מטעם הממשלה. עם ההחלטה לבנות עיר, הבינה המדינה כי עליה לייצב רשות מקומית הנ ש מצאת בהקמה כדי לאפשר לעיר לעמוד על רגליה שלב אחרי ש � מאחר שהעיר נמצאת ב לבי קליטה ואכלוס קיים לכאורה גירעון תקציבי, אבל הוא מכו ש סה על ידי הממשלה באמצעות יודגש שעיריית "תכנית הייצוב". חריש מוגדרת כאחת העיריות המתנהלות באחריות תקציבית ראויה לציון ולשבח בכל מחוז חיפה של משרד הפנים. עומד 2020 תקציב החינוך לשנת י � בג מיליון שקל. מדובר 78 - על כ משנת מיליון שקל 23- דול של כ 55- , שבה הושקעו בחינוך כ 2019 מיליון שקל. בחינוך הקדם-יסודי 2020 משקיעה העירייה בשנת מיליון 13- כ מיליון שקל, 38- כ .2019 שקל יותר מאשר בשנת בבתי הספר משקיעה העירייה מיליון שקל, לעומת 21- השנה כ ,2019 מיליון שקל בשנת 14- כ מ � ב מיליון שקל. 7 גידול של כ - סגרת ההשקעות בחינוך תפתח )2020 העיריה השנה (ספטמבר גני ילדים חדשים ושלושה 20 בתי ספר יסודיים חדשים, במו ש פע בינוי והיערכות שאין לו אח ורע בשום עיר אחרת בישראל. כמו בשנים עברו, מאז תחילת בנייתה של העיר חריש, עיריית חריש מיישמת בפועל חזון ייחו ש די ומורכב, שלא היה כמוהו בשום . מהו תקציב החינוך? 3

שלב.

2020 . כיצד נבנה תקציב 1 ובמה הוא שונה מתקציב ? 2019

עצמאי) ותקציב פרויקטלי-אר ש גוני (פרויקטים ארגוניים). לחב ש רי מועצה העיר היתה השפעה על התעדופים העירוניים ועל בניית ש � מ 2020 התקציב. תקציב שנת קף למידה והשתפרות ארגונית בכל הרבדים ובכל התחומים.

2020 תקציב עיריית חריש לשנת עומד בסימן "עולים קומה" ומ ש שקף את היערכותה הנרחבת ועבודת העומק שנעשתה לע ש ליית קומה בכל תחומי הפעילות. בהכנת התקציב הושקעה מחש ש בה רבה, והוא נבנה כמעט מח ש דש. חריש היא עיר בהקמה ולכן אין שנה דומה לקודמתה כמעט השנה השתמשה בשום פרמטר.

מכניס 2020 . האם תקציב 2 את העירייה לגירעון?

עיריית חריש נמצאת זו השנה החמישית תחת "תוכנית ייצוב"

מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

7

עירוני

עיר אחרת שנבנתה, אפילו לא לפי החזון הייחודי של במודיעין. עיריית חריש, התלמידים פותחים שנת לימודים בבתי ספר וגני יל ש דים חדשים המצוידים במתקנים המתקדמים ביותר, עם גינות, הצ ש צוותי חינוך ללות וכל מה שנדרש. והוראה מהטובים במדינת ישראל מחכים לילדים, והעירייה אף שו ש קדת על בניית תשתית לחדשנות חינוכית ייחודית (פרטים נוספים על כך יימסרו להורים בהמשך). תקציב העירייה לשנת העבודה ע � משקף תעדוף עליון למ 2020 רכת החינוך, והשקעה מוטת עתיד מהמתקדמות בישראל. בהחלט. עיריית חריש גובה תש ש לום נמוך מאוד מההורים עבור צהרונים ביחס לרשויות מקומיות תקציב תוכנית ניצנים אחרות. מיליון 6- בכ 2020 גדל בשנת מיליון 16- שקל ועומד על כ מיליון שקל 10- שקל לעומת כ , גידול של 2019 בלבד בשנת אנו רואים חשיבות רבה !65% בהפעלת הצהרונים וזאת כדי לאפשר להורים לצאת לעבודה בראש שקט. עיר המתאפיינת באוכלוסייה צעירה חייבת לס ש פק שירותים אלה על הצד הטוב ביותר, ולכן מתוך אחריות פעלנו להגדיל את היקף הצהרונים ואת התקציב המיועד לטובת הנושא. . יש פער בין תקציב שכר 5 , 2018 ראש העיר בתקציב לבין סעיפים אלה בתקציב . 2020 וכן בתקציב 2019 האם שכר ראש העיר עלה בשנתיים האחרונות? . האם הוקצו מספיק 4 כספים לצהרונים/תוכנית ניצנים בתקציב?

מיליון שקל בתקציב החינוך. בית ספר "ממלכתי חדש" 23 גידול של

עיר כמו חריש, שנמצאת בבנייה ובאכלוס תמידי שנה אחרי שנה. כיוון שמרכיב חוסר הוודאות גדול, הרי שהעירייה אינה יוד ש עת בדיוק כמה תושבים יגיעו בפועל לגור בבתים שרכשו, וע ש ליה להיערך למספר המקסימום מאחר שאחריותה היא לדאוג לכך שכל תושב שיגיע יקבל את השירות המגיע לו. בפועל, מס ש פר המגיעים קטן יותר (מכל מיני סיבות שלא כאן המקום לפרטן), מה שמותיר כביכול יתרות תק ש ג � במס ציב שלא מומשו בפועל. רת "תוכנית הייצוב" של מדינת ישראל לעיר חריש עומד כל שקל שהעירייה "חסכה" לזכותה בשנת העבודה הבאה. המשמ ש עות היא כי לעירייה לא נגרם כל הפסד כספי, אלא בדיוק להיפך. ניהול מסור, אחראי ומקצועי של משאבי העירייה מאפשר להש ש קיע כל שקל באופן טוב, ממוקד וראוי יותר בחוויית הילדים של חריש במערכת החינוך, בשעות הפנאי ובמכלול השירותים שמ ש עניקה העירייה לתושביה.

הנמוכה ביותר במדרג שכר רא ש שי הרשויות (דרגה זו מתאימה לרשות מקומית ביישוב שמונה אין תושבים בלבד). 10,000 עד הבדל בין תנאיו של ראש עיריית חריש לתנאיהם של נבחרים אח ש רים ברשויות בדירוג חריש, והפ ש ער התקציבי נובע ממספר סיבות י � ק 2019 טכניות בעיקרן. בשנת בל ראש העיר תנאים המגיעים לו על פי כללי משרד הפנים לאחר ת � נכלל ב 2020 תום קדנציה, וב - קציב השכר גם סעיף אחזקת רכב של ראש העיר. ביקורות שכר נע ש רכות כל הזמן על ידי מבקר הר ש שות ועל ידי משרד הפנים ואין כל חריגה בשכר ראש העיר. . בספר התקציב לשנת 6 מופיעים סעיפים של 2020 שלא נוצלו 2019 תקציב עד תום. האם העירייה לא השתמשה בכל הכספים שעמדו לרשותה?

ספר התקציב מופיע באתר האינטרנט של העירייה.

חשוב להבין כיצד נבנה תקציב של עירייה, ובעיקר תקציב של

שכרו של ראש עיריית חריש לא. היה ונשאר בדרגה אחת לפני

8

2 גיליון מס'

עירוני

עיריית חריש כסט עוד סיבה לגאווה: עיריית חריש זכתה במקום השני בפרס החדשנות הארצי של המרכז לשלטון מקומי בזכות תפיסה חדשנית וייחודית בניהול רשות מקומית הלקוחה מהעולם העסקי. העירייה בנתה את כל המערכת המוניציפלית באופן ששם את הלקוח - התושב - בראש סדר העדיפויות. מערכות מתקדמות ומבוססות נתונים מאפשרות לעירייה לשפר כל העת את חווית " One Stop Shop הלקוח ואת השירות. גולת הכותרת: אגף קשרי תושבים המהווה "

רשויות מקומיות "למכור" 55 את היוזמות החדשניות שלהם

שיבות החדשנות כמפתח להת ש מודדות עם אתגרים שירותיים,

חוויית לקוח, מערכות מת ש קדמות מבוססות נתונים

ולזכות בתחרות ובפרס כספי עבור הרשות. אגף רב-ערוצי עיריית חריש הציגה בתחרות את מיזם הת ש פיסה החדשנית שלה בניהול רשות מקומית.

כ ל כ ל י י ם , תפעוליים וס ש ביבתיים לתו ש שב". הפרס מהווה הוקרה על חדשנות, מקוריות, יצי ש רתיות ויוזמה בתחומי הש ש לטון המקו ש מי בישראל.

והקמת ארגון על פי פרמטרים הלקוחים מהעולם העסקי – כך נראה סטארט-אפ מוניציפלי ועל כך קיבלה עיריית חריש את המ ש קום השני והמכובד מאוד בפרס החדשנות הארצי של המרכז לש ש לטון מקומי. עיריית חריש התמודדה על הפרס ג � רשויות מקומיות שני 55 שו לתחרות "פרס החדשנות של המרכז לשלטון מקומי בישראל". התחרות מבקשת "להכיר בח ש

תפיסתה החדשנית של העירייה באה לידי ביטוי, בין היתר, בפיתוח מערכות מתקדמות המבוססות נתונים שמנטרות את הנעשה בשטח כל הזמן

מול

בראש ועדת השיפוט עומד שר הפנים לשעבר אופיר פי ש

במסגרת התפיסה הזו נבנתה מערכת מוניציפלית סביב התו ש שב והשירותים הניתנים לו. עיריית חריש היא הרשות המקו ש מית היחידה בישראל שהיא בע ש צם סטארט-אפ מוניציפלי. ככזו היא מאמינה בתפיסה אחרת של ניהול רשות, ובונה את מערכת העירייה לפי פרמטרים מהעולם העסקי ששם את השירות ללקוח – התושב - בראש סדר העדי ש פויות הארגוני שלו. לדוגמה, עיריית חריש היא היחידה בקרב הרשויות שהתמודדו על הפרס, שהקימה אגף קשרי תושבים שנותן מענה מלא ומקיף לתושב. מדובר באגף רב-ערוצי המהווה " – יחידה אשר One Stop Shop " מאגדת את כל השירותים המו ש ניציפליים לתושבי העיר תחת קורת גג אחת. בעוד שברשויות מקומיות אחרות אגפים נפר ש דים מעניקים שירותים שונים (גבייה, חינוך, תשלומי ארנונה וכו'), בעיריית חריש כלל השי ש רותים לתושב מאוגדים באגף

נס, מנהל המכון לשלטון מקומי באוניברסיטת תל אביב, והיא כו ש ללת השתתפות נציגי המרכז לש ש לטון מקומי, הח ש ברה למשק וכל ש כלה ומרכז המו ש עצות האזוריות בישראל. ועדת השיפוט בחנה פרמטרים מקצו ש עיים קפדניים, ועל המשתתפים הוטל לעמוד בכ ש מה בחינות לאורך הדרך. ממש כמו שיזמי סטרט אפ מגיעים למש ש קיעים, ומבק ש שים "למכור" את הרעיון והמיזם שלהם, ביקשו

מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

9

עירוני

ארט-אפ מוניציפלי

מעמד קבלת הפרס בוועידת השלטון המקומי

רי תושבים מביאה לכך שהמ ש ערכות הטכנולוגיות השונות מוטמעות בארגון מתוך ראיית צורכי התושב, השירות הניתן לו והדאגה לחוויית הלקוח שלו.

אחד המעניק להם את חוויית השירות האופטימלית: החל מק ש ליטת תושבים חדשים; דרך תש ש לומי ארנונה ומים, רישום למוס ש דות חינוך ולחוגים ופניות למו ש

הכרה ממשרד הפנים פרס החדשנות של המרכז לשל ש טון מקומי מצטרף לפרסים קוד ש מים שבהם זכתה העירייה, ולה ש כרה שהיא מקבלת מטעם משרד הפנים וממשלת ישראל על הת ש נהלותה. על כך יעידו גם בקשו ש תיהן של רשויות מקומיות לבוא לעיריית חריש וללמוד על שיטות הניהול החדשניות, המאפשרות הקמת עיר חדשה המחכה לתוש ש ביה עם מערכת חינוך איכותית, שטחים ציבוריים, מוסדות ציבור ומנגנון מוניציפלי מהמתקדמים שנים 3 בישראל - וכל זאת בתוך בלבד. 75 הפרס שקיבלה העירייה, בסך אלף שקל, יושקע גם הוא יחד עם משאבים ותקציבים רבים, בהמ ש שך שיפור השירות לתושבי חריש.

תפיסתה החד ש שנית של העי ש רייה באה לידי ביטוי גם בפי ש תוח מערכות מתקדמות המ ש בוססות נתו ש נים שמנטרות את הנעשה

קד העירוני; וכלה במידע על אירועים ו פ ע י ל ו י ו ת . אחת הדרכים שבה באה לידי ביטוי התפי ש סה החדשנית של העירייה

עיריית חריש התמודדה רשויות 55 על הפרס מול מקומיות שניגשו לתחרות וזכתה במקום השני

בשטח כל הזמן ומאפשרות לה לשפר את העבודה העירונית, להעניק שירות טוב וממוקד יותר, לחסוך עלויות תפעו ש ליות ועוד. כל אלה הם חלק מהפרמטרים שנבחנו על ידי הוועדה שמצאה את עיריית חריש ראויה לפרס היוקרתי.

באגף קשרי תושבים, לדוגמה, היא הצבתו של מנהל מערכות המידע של הארגון, האחראי על פיתוח תשתיות טכנולוגיות, באגף קשרי תושבים ולא כיחידה בפני עצמה כמו בשאר הרשויות המקומיות. כפיפותו של מנהל מערכות המידע לראש אגף קש ש

2 גיליון מס' 10

צריכים לפתוח תיק נכס חדש? זקוקים לאישור העדר חובות לצורך צריך 1.3.20- מ עיריית חריש פותחת שירות חדש,

טפסים מקוונים חדשים יעמדו 11 לרשותכם באתר העירייה:

הוראת קבע באמצעות הצטרפות ל כרטיס אשראי

תיק נכס פתיחת

)כתובת, מייל וכו'( עדכון פרטים

ביטול הוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי

העדר חובות בקשה לאישור לטובת הרישום בטאבו

עזיבת נכס הצהרה על

לצרכן מים עדכון מספר נפשות

וועדת הנחות בקשה ל

משירות קבלת הצטרפות או הסרה חשבונות ארנונה ומים במייל הוראת קבע בנקאית בקשה או עדכון ל

טופס פטור מתשלום ארנונה על נכס סגור / ריק / שיפוצים

למילוי ושליחת הטפסים היכנסו ללשונית "שירותים בקליק" שבאתר העירייה או סרקו את הברקוד

11 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

רישום בטאבו? רוצים לקבל את חשבונות המים והארנונה במייל? יותר לעמוד בתור! שזמין לכם מהמחשב או מהסמארטפון

ממשיכים את המהפכה הדיגיטלית בשירות לתושב

studio positivo

2 גיליון מס' 12

חינוך

מיזם "התחלות טובות" בעיצומו: כיתות א' מעוצבות מחדש כיתות א' בבתי הספר תלמי הדר, תלמי רון, ממלכתי חדש, מעיין האמונה ותורת חיים עוצבו מחדש, 5 ובקרוב יסתיים התהליך בכל בתי הספר היסודיים בחריש. במסגרת המיזם מעוצבים מחדש גם מרחבים חינוכיים של החינוך המיוחד. המטרה: להפוך את המעבר לביה"ס לנעים יותר עבור הילדים

צילומים: ג'ירפה עיצוב בע"מ

כיתה מעוצבת בבית הספר תלמי הדר

עיריית חריש מעצבת מחדש את כל כיתות א' בעיר במט ש

רה להפוך את המעבר לבית הספר לנעים יותר ומטלטל פחות עבור הילדים. בשבועות האחרונים עוצ ש בו מחדש כיתות א' בבתי הספר ממלכתי חדש, תלמי רון, תלמי הדר, תורת חיים ומעיין האמונה, ובקרוב יסתיים התהליך בכל בתי הספר היסודיים בחריש.

זהו חלק מתהליך עומק שבו העירייה מעצבת מחדש את החינוך בחריש במטרה להיות עיר עם חינוך מוטה עתיד

בית הספר תלמי הדר

13 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש חינוך

במסגרת המיזם מעוצבים מחדש מרחבים חינוכיים של החינוך 5 גם המיוחד: שניים בבית הספר כנפי רוח, שניים בבית הספר תלמי רון ואחד בבית הספר ממלכתי חדש. במסגרת התקציב שמקצה עי ש ריית חריש לכל בית ספר בעיר בוחר כל מנהל איך לעצב את כיתות א' שבבית ספרו. תהליך העיצוב כולל רכישת רהיטים, משחקים ופריטי עיצוב נוספים. המיזם נועד ליצירת מרחב לי ש מודי מזמין, נינוח ומרגיע יותר בבתי הספר היסודיים שמרכך עבור ילדי כיתות א' את המעבר מהגן לבית הספר. זהו חלק מתהליך עומק שבו העירייה מעצבת מחדש את החינוך בחריש במטרה להיות עיר עם חינוך מוטה עתיד.

בית הספר תלמי הדר

במסגרת התקציב שמקצה העירייה לכל בית ספר בוחר כל מנהל איך לעצב את כיתות א' שבבית ספרו. תהליך העיצוב כולל רכישת רהיטים, משחקים ופריטי עיצוב נוספים

בית הספר ממלכתי חדש

בית הספר ממלכתי חדש

בית הספר ממלכתי חדש

2 גיליון מס' 14

חינוך

הדמיה: אליקים אדריכלים

מבני הקבע מתוכננים ברוח הפדגוגיה החדשנית (הדמיה ראשונית, ייתכנו שינויים)

עיריית חריש מקימה ישיבה תיכונית לבנים ואולפנה לבנות בשנת הלימודים הקרובה תשפ"א ייפתחו שכבות כיתה ז' במודל של בית ספר צומח בשני מוסדות חדשים שיחנכו ברוח הציונות הדתית. בקרוב תתחיל העירייה לגייס צוותים חינוכיים

מנת להתאים את דרכי ההוראה , והליך 21- והלמידה למאה ה תכנון המבנים נמצא כעת בש ש לבים סופיים. תהליך הבינוי אמור להסתיים לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב, ובשנת הלימודים הקרובה ילמדו תלמי ש די כיתות ז' של הישיבה התיכו ש נית במתחם בית הספר היסודי הממ"ד "כנפי רוח" ותלמידות כיתות ז' של האולפנה במתחם בית הספר החדש שייפתח בש ש כונת הפרחים. בקרוב תתחיל העירייה לגייס צוותים חינוכיים למוסדות החד ש שים.

עיריית חריש מקימה בעיר ישיבה תיכונית ואולפנה

לבנות במטרה לתת מענה לצור ש כי החינוך העל-יסודי של הצי ש בור הדתי-לאומי בתוך העיר. שכבת כיתה ז' תיפתח בשני המוסדות החדשים כבר בשנת הלימודים הקרובה (תשפ"א) במודל של בית ספר צומח. הישיבה התיכונית והאולפנה שיוקמו בחריש ייחנכו את תל ש מידיהן ברוח הציונות הדתית. שני המוסדות יוקמו בשני מת ש חמים נפרדים וסמוכים בשכונת החורש. מבני הקבע מתוכננים ברוח הפדגוגיה החדשנית על

תהליך הבינוי אמור להסתיים לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב, ובשנת הלימודים הקרובה ילמדו תלמידי כיתות ז' של הישיבה התיכונית במתחם בית הספר היסודי הממ"ד "כנפי רוח" ותלמידות כיתות ז' של האולפנה במתחם בית הספר החדש שייפתח בשכונת הפרחים

15 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

תרצ"ט | 1939

תשפ״א | 2020

החלוצים של פעם מקימים את אם הישיבות...

החלוצים של היום מקימים ישיבה ואולפנה בחריש!

צילום: דניאל שרון

תלמידי כיתות ו' חריש כמוכם! אנחנו מחפשים חלוצים הזדמנות של פעם בחיים להקים את הישיבה והאולפנה - שלכם...

כלמהשצריך בחינוך

עיריית חריש מוציאה לדרך את מחזור א' של ישיבה תיכונית ואולפנת חריש!

052-811-9587 לפרטים:

ל

ר

א

ט

ו

ו

ת

ש

א

פ

ת

.

הטוב!

2 גיליון מס' 16

חינוך

מנכ"ל משרד החינוך בחריש: העיר בונה את מוסדות החינוך בצורה מקצועית ונכונה

המנכ"ל שמואל אבואב קיים ביקור עבודה בחריש כדי לעמוד מקרוב על התקדמות בניית מוסדות החינוך. בתום הביקור סיכם: "אנחנו יוצאים מסופקים עם גאווה גדולה שהעיר הזו נבנית לתלפיות"

הפועם, זו התשתית של עיר. באנו לראות את גני הילדים שממתינים לקלוט ילדים, את בתי הספר, את ההצטיידות, את רמת הלימודים, את הפיתוח, את סגל ההוראה, את המעטפות שעוטפות את הילדים גם בחינוך הבלתי פורמלי וגם בטיפולים למיניהם. אנחנו יוצאים מסופ ש קים עם קורת רוח ועם גאווה גדולה שהעיר הזו נבנית לתל ש פיות. היא בונה את מוסדות החינוך בצורה טובה, מקצועית ונכונה, והעיר ערוכה ומוכנה לקלוט אוכלוסייה שתבוא לכאן ותהנה בין יתר הדברים מרמת חינוך שיכולה להביא את הילדים למימוש הפוטנציאל שלהם ולה ש צלחה עתידית בחיים".

צועית עם צוות בית הספר. אבואב ביקש לקבל תמונת מצב עדכנית חינוכית ופדגוגית. לאחר מכן נע ש רכה פגישה דומה בממ"ח בנים תורת חיים.

"חריש ערוכה לקלוט אוכלוסייה שתיהנה מרמת

חינוך שיכולה להביא את הילדים למימוש הפוטנציאל שלהם"

מנכ"ל משרד החינוך שמואל אבואב

"העיר ערוכה לקלוט אוכ ש לוסייה שתבוא לכאן

בתום הסיור אמר אבואב: "באנו לביקור בחריש לראות את עוצמת ההתקדמות והמיית הפיתוח והב ש נייה שרוחשת בעיר מקצה לקצה, אבל בעיקר באנו לראות את המוכנות ואת ההתקדמות של בניית מוסדות החינוך שהם הלב

ותיהנה מרמת חינוך שיכולה לה ש ביא את הילדים למימוש הפוטנ ש ציאל שלהם", כך אמר מנכ"ל מש ש רד החינוך שמואל אבואב בתום ביקור עבודה בחריש. אבואב הגיע לחריש עם הצוות המקצועי של משרד החינוך: מנהלת המחוז החרדי, רות אלמליח; מפקח מחו ש זי ורפרנט ממלכתי חרדי, שי קל ש דרון; מפקח ממ"ח בנים, יעקב אלבירט; מפקחת ממ"ח בנות, ריקי טאובר. אבואב וצוותו החלו את הסיור בבית הספר ממ"ח בנות מעיין האמונה, שם נערכה פגישה מק ש

גן ילדים בחריש

17 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

.

מחפשים חנייה בשדרות דרך ארץ?

6353

פתחנו חניונים ציבוריים במרחק הליכה!

)חפשו בווייז: מגרש חנייה אלון( אלון חניון ברחוב )חפשו בווייז: מגרש חנייה תמר( תמר חניון ברחוב )חפשו בווייז: מגרש חנייה זית( זית חניון ברחוב )חפשו בווייז: מגרש חנייה רובין( רובין חניון ברחוב

studio positivo

2 גיליון מס' 18

עירוני

עיריית חריש פתחה לאחרונה שלושה פארקים חדשים פארק הספורט החדשני ברחוב טורקיז כולל מגרש כדורגל עם דשא סינתטי, מגרש גלגיליות ומתקני כושר, ובפארקים ברחובות תמר ורימון יש גינות כלבים. ומדוע מתעכבת הקמת פארק חדש ברחוב אורן?

צילום רחפן: דניאל שרון

פארק הספורט החדש ברחוב טורקיז

במסגרת תנופת הפיתוח הג ש דולה שמובילה עיריית חריש

נפתחו לאחרונה שלושה פארקים (שצ"פים - שטחים ציבוריים פתו ש חים) חדשים ברחבי העיר. בפארק הספורט המושקע ברחוב טורקיז, דונם, 7- המשתרע על שטח של כ נפתח מגרש כדורגל עם דשא סינ ש תטי ומגרש גלגיליות גדול. כמו כן הציבה העירייה בפארק מתקני כו ש שר, שולחנות פינג פונג ופינות ישיבה.

הפארק ברחוב רימון

19 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש עירוני

ברחוב רימון נפתח פארק רחב ידיים 10 על שטח של כ דונם הכולל מתקני שעשועים, מתקני כושר, גינת כלבים גדולה ומתקני הצללה

ברחוב רימון נפתח פארק רחב דונם 10- ידיים על שטח של כ הכולל מתקני שעשועים, מת ש קני כושר, גינת כלבים גדולה ומתקני הצללה. בהמשך מת ש כננת העירייה להקים בפארק גם מתקן כדורגל עם דשא סינתטי. ברחוב תמר פתחה העירייה דונם עם 7- פארק בגודל של כ מדשאות גדולות, מתקני שע ש שועים לפעוטות ולילדים בו ש גרים יותר, מתקני חבלים, פינות ישיבה והצללה. גם בפארק זה נפתחה גינת כל ש בים.

הפארק ברחוב תמר

צילום: דניאל שרון

ברחוב תמר פתחה העירייה פארק בגודל של דונם עם מדשאות 7 כ גדולות, מתקני שעשועים לפעוטות ולילדים בוגרים

יותר, מתקני חבלים, פינות ישיבה והצללה

מדוע מתעכבת הקמת פארק חדש ברחוב אורן? ברחוב אורן ישנו פארק בגו ש ד � דונם עם מ 2 דל של כ - שאות, מתקן חבלים והצ ש ללה. על פי התכנון אמור לקום ברחוב פארק גדול יותר. העבודות כבר החלו אך הוקפאו בשל מחלוקת משפ ש טית שאינה קשורה לעירייה כלל וכלל, והעירייה פועלת במטרה לחדש את העבודות במקום בהקדם. ברחוב תמר הסמוך מוקם כעת פארק דונם 6- חדש בגודל של כ שאמור להיפתח באמצע השנה הבאה, וייתן מענה גם לתושבי האורן.

הפארק ברחוב תמר

צילום: דניאל שרון

2 גיליון מס' 20

עירוני

עיריית חרישמקימה מרכז צעירים העירייה גייסה רכזת צעירים לטובת תחום הפעילות החדש, ומקימה במקביל פורום מנהיגות צעירה במגוון תחומים 18-35 ופורום הורים צעירים. המטרה: להעניק מענה איכותי לצרכים של צעירי חריש בני

זיקה קהילתיים, פיתוח תוכניות קהילתיות עבור נשים אחרי לידה (מועדון יולדות, גן עם אמא) ועוד. רכזת הצעירים החדשה בעיריית חריש, תחיה ברונר: "אנחנו נמ ש צאים בראשיתה של בניית תוכניות מגוונות עבור הקהלים הצעירים של חריש, במטרה לתת מענה לצ ש רכים בתחומים שונים כמו תעסו ש קה, פנאי, לימודים, חיי משפחה וקהילה. אנו מבקשים ליצור שיתוף פעולה פורה עם התושבים במטרה לדייק את המענה שהעירייה תוכל לתת לקהל זה".

פורום הורים צעירים יתרכז באתגרים כמו העצמה אישית וקהילתית, תחום הפנאי, פיתוח קריירה, לימודים אקדמיים והת ש מודדויות נוספות של משפחה צעירה המתגוררת בעיר חדשה, לרוב ללא משפחה תומכת בק ש רבת מקום. ההורה הצעיר מת ש מודד עם דילמות רבות, ולרוב הבחירות שלו מתמקדות בטובת הילד. פורום ההורים הוקם במ ש טרה לשים את ההורה במרכז. יד ביד עם ההורים הצעירים תא ש תר העירייה צרכים מרכזיים של קבוצת הגיל הזו, ותסייע במתן כלים מתאימים כמו פתיחת סד ש נאות להורות, לזוגיות, הכוונה תעסוקתית/אקדמית ועוד. העירייה כבר עובדת על מספר מיזמים בתחום הצעירים כמו הוצאת קול קורא להרכבי מו ש

בשורה לצעירי חריש: העי ש רייה פותחת תחום פעילות

חדש ומקימה מרכז צעירים. הפעי ש לות העירונית במסגרת תחום הצ ש עירים נועדה לתת מענה איכותי לצרכים של צעירי חריש בגילי . העירייה מקימה כעת שני 18-35 פורומים משותפים של העירייה והתושבים: פורום מנהיגות צעירה י � ) ופורום הורים צע 18-25 .)25-35 רים (גילי פורום מנהיגות צעירה מתמ ש קד בעיקר בקבוצת הגילים של חיילים, חיילים משוחררים, דו ש רשי עבודה וסטודנטים. הפורום המשותף ידון בצרכים השונים של קבוצת גיל זו ובקידום מתן מענים שונים לצרכים אלה כמו קיום יום פתוח של מוסדות אק ש דמיים בחריש, פתיחת יריד תע ש סוקה, פעילויות פנאי מותאמות ואטרקטיביות וכו'.

(גילי

רכזת הצעירים החדשה, תחיה ברונר

גמלא: הפחים הוחלפו, יותקנו מסתורי אשפה חדשים

פחי 24 מסתורי האשפה הוותיקים בשכונת גמלא נהרסו, ו אשפה ישנים הוחלפו בפחים חדשים, מעוצבים וגדולים

מבצע שדרוג תשתיות האש ש פה בשכונת גמלא החל לפני מספר שבועות, ונמצא כעת בעיצומו. בסך הכל הוחל ש פחי 24 פו במסגרת המבצע אשפה ירוקים והוצבו במ ש פחי אשפה חדשים 16 קומם 8 וגדולים הרבה יותר, וכן פחי 8- פחי מחזור כתומים ו מחזור כחולים. בקרוב תתקין העירייה מס ש תורי אשפה חדשים ודקורטי ש ביים שנעימים יותר למראה מהמסתורים הישנים.

במסגרת מבצע שדרוג תשתיות האשפה שמבצ ש

עת עיריית חריש בשכונת גמלא נהרסו מסתורי האשפה המיושנים העשויים בטון, והוחלפו כל פחי האשפה הירו ש ו � ליטר). במק 1,100 קים (בנפח מם הוצבו פחי אשפה חדשים, מעוצבים וגדולים הרבה יותר ליטר). 3,750 (בנפח כמו כן הוצבו בשכונה פחי מחזור כחולים (לנייר, עיתו ש נים וקרטונים) ופחי מחזור כתומים (לפלסטיק ומתכת).

פחים חדשים בשכונת גמלא

מסתורי האשפה הוותיקים שנהרסו

21 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש עירוני

"צומחים יחד".

עצים וצמחים רב עונתיים 4,000 עיריית חריש ארגנה מגוון אירועים, ובהם נטיעות של על ידי תלמידי בתי הספר בעיר, חנוכת כרם קהילתי ועוד. היה חג שמח! חריש חגגה ט"ו בשבט בהפנינג של שבוע שלם

במסגרת הפנינג ט"ו בשבט ערכה העירייה אירועים נוספים כמו מסיבת ט"ו בשבט במועדון הנוער לכיתות ד'- י"ב, נטיעות של תנועות הנוער בפא ש רק העירייה ועוד. היה חג שמח!

במקביל, חברי מועדון צעירים , אולפן לטינו ואולפן חריש + 60 שתילים 50 השתתפו בנטיעת סמוך לנקודת המשטרה ברחוב אורן, יחד עם שוטרי הנקודה.

חריש חגגה את ט"ו בשבט בהפנינג שארגנה העירייה

ושנפרש על פני שבוע שלם. ההפנינג כלל נטיעות של נ � עצים וצמחים רב ש 4,000 -כ תיים, תחנות משחק, הצגת יל ש דים, חנוכת כרם קהילתי ועוד. תלמידי בתי הספר בעיר היו שותפים מלאים לנטיעות תחת הכותרת "צומחים יחד". במשך שלושה ימים הגיעו כלל התלמי ש דים באופן מאורגן יחד עם צוותי החינוך כדי לנטוע שתילים שסי ש פקה העירייה בטיילת שבשדרות דרך ארץ. תלמידי בתי הספר צע ש דו רגלית הלוך וחזור ביום ובש ש עה היעודה אל המקטע שהוקצה עבורם לאורך הרחוב. היוזמה העירונית לקיום הנטיעות סייעה בין היתר ביצירת חוויה חינוכית, חברתית, לימודית וקהילתית וב ש גיבוש צוותי החינוך, התלמידים וההורים.

כך הולכים השותלים. הפנינג ט"ו בשבט בשדרות דרך ארץ

2 גיליון מס' 22

קצרים

אלופת המונדיאל: מדגסקר! בטורניר מונדיאל חריש, שהתקיים בפארק הספורט החדש ברחוב טורקיז, זכתה נבחרת מדגסקר. בטו ש נבחרות שהורכבו משחקנים תושבי 8 רניר התחרו העיר. הטורניר מהווה את יריית הפתיחה לאירועי ספורט עירוניים שצפויים בשנה הקרובה, בשיתוף פורום הספורט העירוני שמקימה העירייה בימים אלה.

חוגגים בעוז ארגון הנוער עוז, הפועל במועדון הנוער העירוני , ציין את סיום חודש הארגון באירוע 80 שברחוב גפן רב משתתפים במרכז התרבות והפנאי של חריש. החניכים הצעירים, תלמידי כיתות א'-ב', העלו מופע מרגש לפני ההורים. במחלקת הנוער של העי ש רייה שיבחו את המדריכות והקומונריות על ארגון האירוע והפעילות לאורך השנה.

בקרוב: תחנת ניטור בחריש עד סוף מארס תוצב תחנת ניטור אוויר בחריש - כך הודיע שלמה כץ, מנהל מחוז צפון במשרד להגנת הסביבה בפגישה של הנהלת המחוז עם בכירי עי ש ריית חריש שנערכה לאחרונה בעירייה. לדיווחים על ריחות חריגים ניתן להתקשר בזמן אמת למוקד ריחות חריגים של המשרד להגנת הסביבה בטלפון: *6911

המסלול הדרומי נפתח לתנועה עיריית חריש פתחה לתנועה את המסלול הדרומי שמחבר בין כיכר הזיתים לשכונת הפרחים לאחר שבוצעו בו עבודות אספלט, תשתיות ניקוז ותקשו ש רת, תאורה והכנות לגינון. המסלול הצפוני, שהיה פתוח לתנועה עד כה, נסגר בינתיים לצורך עבודות. בסיומו של התהליך יהיה פתוח לתנועה כביש דו מסלולי ודו נתיבי.

קורה בחריש מידע ועדכונים מעיריית חריש | קצרים

23

באים ללמוד מעיריית חריש החברה הכלכלית של עיריית שדרות והסגל הבכיר של מטה העירייה הגיעו לאחרונה לביקור בחריש כדי ללמוד על האתגרים שבבניית עיר חדשה ועל תהליך קליטת תושבים חדשים. זאת לקראת פתיחה ואכלוס של שכונות חדשות בשדרות ועל מנת לקבל עצות כיצד לייעל את התהליך. במסגרת ביקור נוסף חניכי קורס למנהלי מטות של 30- הגיעו לחריש כ הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים כדי ללמוד ול ש ראות איך מיישמים בפועל את שיטות הבטיחות החדשות, אשר שמות את הולך הרגל במרכז. רשויות מקומיות נוספות ביקשו לאחרונה להתארח בחריש כדי ללמוד שיטות עבודה מוניציפליות, והעירייה תארח אותן בשמחה בקרוב.

חריש ביזנס קלאב

- Business C lub עיריית חריש השיקה את חריש מועדון עסקים בלעדי ליזמים ובעלי עסקים תוש ש בי העיר, כדי לקדם מיזמים ושיתופי פעולה בין העסקים בחריש ולהעניק ערך מקצועי לחברי המועדון. בד בבד הושק הספר הדיגיטלי של עס ש קים בחריש, הכולל דפי מידע ודרכי יצירת קשר של עצמאיים בחריש שנרשמו למועדון.

צעירים ומטיילים חברי הקהילה הבוגרת של חריש (מועדון צעירים ) יצאו באוטובוס לסיור "חריש והסביבה" כדי 60+ לראות את התפתחות העיר ולשמוע מה צפוי בשנים הקרובות. חלק מהמשתתפים גרים בחריש מיומה הראשון עוד שלפני שהפכה לעיר, וחלקם עברו אליה רק לאחרונה. הסיור נערך בשיתוף מיזם תור הזהב.

מפנקים את הסייעות סייעות של עיריית חריש, העובדות בגני 100- כ הילדים ובבתי הספר, יצאו מטעם העירייה לערב מפנק במתחם חמת גדר לרגל יום האישה הבינ ש לאומי. הסייעות נהנו מארוחת ערב עשירה, מרח ש צאות חמים ושלל פינוקים.

2 גיליון מס' 24

ВКРАТЦЕ

альтернативы для молодых семей, бу дет способствовать развитию занятости и приходу крупных компаний в город, развитию возмож ностей трудоустрой ства жителей города за его пределами и принесет много дру гих мреимуществ. Заявление мини стра транспорта – настоящая благая весть для Хариша.

стика и металличе ских изделий. Все го в рамках проек та было заменено 24 зеленых кон тейнера и вместо них установлено 16 новых, более круп ных контейнеров, а также 8 оранже вых и 8 синих ба ков. В ближайшее время муниципа литет установит

новые, оригиналь но оформленные бункеры для му сора, которые выглядят лучше старых. ות לצורך רישום בטאבו? רוצים לקבל את חשבונות המים והארנונה במייל? ריך יותר לעמוד בתור! חדש, שזמין לכם מהמחשב או מהסמארטפון

ностями: двух в школе «Канфей Руах», двух в «Талмей Рон» и одного в новой государствен ной школе. В рамках бюджета, выделенного муниципалитетом для каждой школы, каждый ди ректор принимает решение о дизайне первых классов в сво ей школе. Процесс обновления дизайна включает в себя при обретение мебели, игр и других предметов обстановки. Обновление района Гамла В рамках модернизации мусор ной инфраструктуры, проводи мой муниципалитетом Хариш в районе Гамла, были снесены устаревшие бетонные мусор ные бункеры и заменены все зеленые мусорные контейнеры (объемом 1100 литров). На их

Обновление дизайна классов для первоклассников Муниципалитет Хариша об новляет дизайн всех учебных классов для первоклассников в городе, чтобы сделать переход в школу более приятным и менее болезненным для детей. За по следние недели была обновле на обстановка в первых классах в новой государственной школе («Мамлахти Хадаш»), школах «Талмей Рон», «Талмей Адар», «Торат Хаим» и «Мааян ха-Эму на», в скором времени процесс завершится во всех начальных школах Хариша. В рамках про екта будет обновлен и дизайн пяти классов системы образо вания детей с особыми потреб

ות

ממשיכים את המהפכה הדיגיטלית בשירות לתושב

Новая услуга в мэрии Вам нужно открыть новую пап ку на объект недвижимости? Нужна справка об отсутствии долгов для регистрации в бю ро регистрации недвижимости («Табу»)? Хотите получать сче та за арнону и воду на элек тронную почту? Отныне боль ше не нужно стоять в очереди! Муниципалитет Хариша объяв ляет о новой услуге, которой можно воспользоваться с ком пьютера или смартфона. На сайте муниципалитета нахо дятся 11 новых онлайн-форм. Перейдите на вкладку «Шеру тим бэ-клик» ( שירותים בקליק ) на домашней странице сайта мэрии.

месте были раз мещены новые, гораздо более вместительные (3750 литров) и оригинально оформленные мусорные кон тейнеры. Кроме того, в районе были установле ны синие баки для сбора бума ги, газет и карто на и оранжевые баки для пла

25 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

ВКРАТЦЕ

Новости Хариша: теперь русскоязычные граждане также в курсе событий! Все детали проекта по строительству развязки Хариш; важные новости для жителей Хариша о железнодорожной линии; обновление дизайна учебных классов для первоклассников; а также все подробности о новых онлайн формах, доступных на сайте муниципалитета.

Приятные новости о железнодорожной линии Муниципалитет Хариша прила гает немалые усилия для изме нения маршрута планируемой восточной железнодорожной линии, чтобы она прошла че рез Хариш, и эти усилия при носят плоды. Недавно министр транспорта Бецалель Смотрич заявил в интервью радио «Кан Бет», что восточная ветка же лезной дороги пройдет через город. Трудно переоценить важность железной дороги как основного катализатора раз вития современного города. Железнодорожная линия обе спечит высокую доступность города, значительно повысив репутацию Хариша в качестве

проект строи тельства раз вязки, работа над которым началась уже более трех лет назад, и стои мость которого составляет око ло 500 милли онов шекелей. Развязка Ха риш устранит необходимость в существу ющем пере крестке Миш мар ха-Гвуль и

Хорошие новости для Хариша Проект по строительству развяз ки Хариш (перекрестокМишмар ха-Гвуль) в настоящее время на ходится на стадии начала реали зации. Предполагается, что раз вязка станет главным въездом в город, и ожидается, что она бу дет открыта для движения через два года. Развязка обеспечит бесперебойное движение от Ха риша до шоссе 6 и значительно снизит интенсивность движения на въездах в город. Муниципалитет Хариша со вместно с министерством транспорта и при сотрудни честве компании «Нетивей Исраэль» активно продвигают

в участке дороги между ним и перекрестком с круговым дви жением на шоссе 574. Вместо последнего будет оборудован просторный, управляемый све тофором перекресток с двумя полосами движения в сторону шоссе 6353 и обратно, с прио ритетом «зе

леной волны» для движения в Хариш и обрат но. В рамках проекта будет построен путе провод над ав томагистралью 65, который обеспечит бес п е р е б о й н о е движение по этой дороге.

2 גיליון מס' 26

RESUMEN

res verdes de basura por 16 contenedores de basura nuevos y más grandes, así como 8 contenedo res de reciclaje de color naranja y 8 contenedores de re ciclaje de color azul. Prontamente, la Mu nicipalidad instalará nuevos encubrimien tos decorativos de contenedores de ba sura, más estéticos que los antiguos. Nuevo servicio en La Municipalidad

de Harish y más. El anuncio del Ministro de Transporte es una gran noticia para Ha rish. Rediseño de las aulas del primer grado escolar La Municipalidad de Harish está rediseñan do todas las aulas de primer grado escolar en la ciudad, con el fin de que la transición escolar sea más agra dable y menos conmo vedora para los niños. En las últimas sema nas, se han remode

¿Necesita abrir un expedien te para una nueva propiedad? ¿Necesita un certificado de inexistencia de deudas para el registro de la propiedad? ¿Quie re recibir sus facturas de agua y propiedad por correo electró nico? ¡De ahora en adelante ya no tendrá que hacer cola! La ות לצורך רישום בטאבו? רוצים לקבל את חשבונות המים והארנונה במייל? ריך יותר לעמוד בתור! חדש, שזמין לכם מהמחשב או מהסמארטפון

lado las aulas de 1º grado en las nuevas escuelas estatales, Talmei Ron, Talmei Hadar, Torat Haim y Maaian Haemuna, sien do que dicho proceso será apli cado y terminará prontamente en todas las escuelas primarias de Harish. Dentro del proyecto, también se están rediseñando 5 aulas de educación especial: dos en la escuela Kanfei Ruaj, dos en la escuela Talmei Ron y una en una nueva escuela es tatal. Dentro del presupuesto asignado por la Municipalidad a cada escuela, cada director eli ge cómo diseñar las aulas de los primeros grados en su escuela.

El proceso de diseño incluye la compra de muebles, juegos y otros artículos. Renovación en Gamla Como parte de la mejora de la infraestructura para el retiro de basura realizada por la Munici palidad de Harish en el vecin dario de Gamla, se destruyeron los anticuados encubrimientos de hormigón para la basura y se reemplazaron todos los conte nedores verdes de basura (1,100 litros). En su lugar, se colocaron contenedores nuevos, mucho más grandes

ות

ממשיכים את המהפכה הדיגיטלית בשירות לתושב

(de un volumen de 3.750 litros). También se co locaron en el vecindario con tenedores de reciclaje azules (para papel, pe riódicos y carto nes) y contene dores de recicla je anaranjados (para plástico y metal). En total, se reemplazaron 24 contenedo

Municipalidad de Harish abre un nuevo servicio, que está dis ponible para usted desde su or denador o su smartphone. Hay 11 nuevos formularios en línea disponibles en el sitio web del municipio. Diríjase a la pestaña “Sherutim beClick” ( שירותים בקליק ) que aparece en la pági na de inicio del sitio web de la Municipalidad.

קורה בחריש מידע ועדכונים מעיריית חריש | RESUMEN

27

Acontece en Harish: ¡Ahora los hispanohablantes también se mantienen actualizados! Todos los detalles sobre el proyecto de la construcción del Intercambio Vial Harish; La gran noticia para los residentes deHarish sobre el tren; El rediseño de las aulas del primer grado escolar y todos los detalles sobre los nuevos formularios en línea, disponibles en la Muncipalidad.

la ruta de la Vía Ferroviaria del Este ya prevista, para que pase por Harish, obteniendo resulta dos positivos. Recientemente, el Ministro de Transporte, Be zalel Smutrich anunció, en una entrevista de la Radio Kan B, que la Vía Ferroviaria del Este pasará por la ciudad. No se puede menospreciar la impor tancia del ferrocarril como un catalizador para el desarrollo de una ciudad. La línea ferro viaria de Harish permitirá una alta accesibilidad a la ciudad, promoverá significativamente a Harish como una alternativa re sidencial para parejas jóvenes, promoverá el desarrollo del empleo en Harish y la llegada de grandes empresas a la ciu dad, promoverá el desarrollo de oportunidades de empleo para residentes de la ciudad fuera

tres años y su presupuesto es de mil millones de NIS. El Inter cambio Vial Ha rish cancelará la intersección existente Mish mar Hagvul, así como la sección del camino en tre la intersec ción y la roton da en la Ruta 574. En lugar de la rotonda,

Buenas noticias para Harish La construcción del Intercambio Vial Harish (Intercambio Mish mar Hagvul) está actualmente en su primera fase de construc ción. El Intercambio Vial será la puerta de entrada a la ciudad y se abrirá para el tráfico en dos años. El Intercambio Vial per mitirá el tráfico contínuo des de Harish hasta la autopista 6 y reducirá significativamente la congestión vehicular en la carretera de acceso a Harish. La Municipalidad de Harish y el Ministerio de Transporte es tán promoviendo juntamente con la empresa Netivi Israel el proyecto de la construcción del Intercambio Vial, cuya planifi cación comenzó hace más de

se establecerá una amplia in tersección semaforizada de dos carriles, hacia y desde la Ruta 6353, con prioridad de tráfico para y desde Harish. Como par te del proyecto, se construirá un puente sobre la autopista 65, que permitirá el tráfico continuo en esta carre tera.

Buenas noticias sobre el tren

La Municipali dad de Harish está trabajando a r duame n t e , para cambiar

2 גיליון מס' 28

החזון הארגוני של עובדי עיריית חריש

ביכולתנו מאמינים אנו ובאחריותנו ליצור עיר מובילה, איכותית וטובה לתושביה. זאת באמצעות עושים אנו חשיבה חדשנית, שיתוף והקשבה ובגישה חווייתית אחרת. העיר חריש, למען כל זאת ילדיה, תושביה ועובדיה.

studio positivo

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online