קורה בחריש | מידע ועדכונים מעיריית חריש

גיליון 1

1 גיליון מס'

העיתון של עיריית חריש

צילום: דניאל שרון

בדרך המלך חריש היא העיר הראשונה בישראל שמתוכננת על פי עקרונות של מיתון וריסון תנועה. מה זה אומר, ואיך זה משפר את הבטיחות של כולנו 6 עמוד

חלוקת סוגי הוצאות בתקציב מ . מ חריש 2020

מפעל הביוב 1%

דת 1%

עמלותבנק 0%

מפעל המים 8%

מינהל כללי 10%

רווחה 6%

EDI צילום: חברת

תפעול ולוגיסטיקה 14%

תרבותוספורט 6%

צילום: מור שקיפי לאטי

שמירהובטחון 2% הנדסה 2%

חינוך 50%

החלה הקמת התצורה הסופית של המדרכות והכבישים בחלק מהשכונות החדשות בחריש

תקציב העירייה לשנת מיליון 191 : כ- 2020 23 שקל. גידול של כ מיליון שקלים בהשקעות בחינוך

סקר תושבים שערכה 74% חברת דיאלוג: מהמרואיינים במדגם מרוצים מהמגורים בעיר חריש

התכנון מחדש של בית הספר התיכון בחריש בעיצומו (בצילום:

מפעל הביוב מפעל המים דת רווחה תרבותוספורט חינוך הנדסה שמירהובטחון תפעול ולוגיסטיקה עמלותבנק מינהל כללי

דוגמה למרחב למידה חדשני)

17 עמוד

4 עמוד

3 עמוד

12 עמוד

1 גיליון מס' 2

052-5575106

מרכז שירות לתושב

איתכם בכל הערוצים!

@

service@harish.muni.il

*6719

harish.muni.il

מרכז שירות לתושב

חפשו אותנו: עיריית חריש

קבלת קהל במחלקת ארנונה, מים ושירות לתושב 16:00-18:00 ג' / 8:30-12:30 א', ב', ד', ה'

מענה טלפוני במחלקת ארנונה ומים 8:30-12:00 ג' / 13:30-15:00 א', ב', ד', ה'

harish.muni.il לשירותכם בכל עת!

בניין העירייה )קומת כניסה( , 78 גפן כתובת *6719 , 04-6186000 טלפון WhatsApp פנייה באמצעות service@harish.muni.il דוא"ל 052-5575106

קורה בחריש

S tudio POSITIVO גרפיקה: | דוברות עיריית חריש עריכה: | עיריית חריש מו"ל: 04-6186000 טלפון: | Service@harish.muni.il דוא"ל: I , חריש 78 רחוב גפן כתובת:

העיתון של עיריית חריש | קורה בחריש

3

עירוני

צילום: מור שקיפי לאטי

מהמרואיינים 74% סקר תושבים: מרוצים מהמגורים בעיר חריש ויותר. 18 תושבים בני 300 את הסקר ערכה חברת "דיאלוג" בעבור עיריית חריש בקרב מדגם של המטרה: בחינת שביעות הרצון של התושבים מהעיר ומשירותיה. עוד עולה מהסקר: יותר שנים מהיום 5 משני שלישים מבין תושבי חריש רואים את עצמם מתגוררים בעיר גם בעוד

דברים בממוצע שמהם הוא 1.8 מרוצה בחריש, והתברר כי הדבר שממנו הכי מרוצים התושבים הוא האוכלוסייה. עוד הביעו הנשאלים שביעות רצון ממחירי הדיור הנמוכים, מהקהילה ומהיותה של חריש מקום שק הנשאלים גם הביעו ונעים. שביעות רצון גבוהה מאוד מגני השעשועים, הפארקים והשטחים הירוקים, וכן שביעות רצון גבוהה מהאוכלוסייה בעיר, משירותי . הבילוי והפנאי " באיזו מידה את | ה מרוצה מהמגורים בחריש באופן כללי ? " " באיזו מידה את | ה מרוצה מהמגו ים בחריש באופן כללי ? " שביעות רצון מהמגורים בחריש שביעות רצון מהמגורים בחריש הארצית בחינוך; העירייה מפעילה את כל כובד משקלה על מנת שמשרד התחבורה יקדם את התח מ בורה הציבורית בחריש ואת מיזמי התחבורה שבאחריותו; העירייה תגברה את הסיוע בהכוונה תעסו מ קתית ובעזרה לעסקים; וכן תוגבר ה יפול בתחזוקה וניקיון לרבות אכיפה לקבלנים ולציבור בנושא אשפה, רעש וכלבים.

)74%( כשלושה רבעים מהמרואיינים תושבי חריש

מרוצים או מרוצים מאוד מהמגו מ רים בחריש באופן כללי. כך עולה מסקר שביעות רצון תושבים שערכה חברת דיאלוג בעבור עי מ ריית חריש. הסקר הוזמן במסגרת יישום עקרון העל של העירייה: לשים את התושב במרכז ולהיות קשובים סקר התושבים שהזמינה לצרכיו. העירייה נערך בקרב מדגם של תושבי חריש, נשים וגברים, 300 התשאול התקיים ויותר. 18 בגילי מ � ב 2019 במהלך חודש אוגוסט סגרת סקר לפוני. מ רת הסקר היתה בחינת שביעות הרצון של תושבי חריש מהעיר ומשירותיה. אחוז מהנשאלים ציינו 42- כ שהם מרגישים שייכות חברתית לקהילת התושבים בחריש במידה רבה מאוד או רבה, ויותר משני שלישים מתושבי חריש רואים את עצמם מתגוררים בחריש בעוד שנים מהיום. 5 במסגרת הסקר נשאלו התושבים ממה הם מרוצים בחריש וממה הם אינם מרוצים. כל מרואיין ציין

1%

21% 2%

1.5 כל משיב ציין חסרונות בממוצע, כאשר העיקרי היה נושא התחבורה. מה שביקשו הנ מ שאלים לשפר נמצא כעת בעיצומה של עבודה. כך, למשל: הוקם מרכז שירות לתושב; העירייה ייצבה את מערכת החינוך שקל ה אלפי ילדים בבת אחת ובימים אלו עולים קומה לפרי מ צת דרך ברמה

1%

21% 2%

לא יודע | ת

לא יודע | ת

כלל לא מרוצה

כלל לא מרוצה

לא מרוצה

לא מרוצה

41%

41%

מרוצה במידה בינונית

מרוצה במידה בינונית

מרוצה

מרוצה

33%

33%

מרוצה מאוד

מרוצה מאוד

שביעות רצון כללית

שביעות רצון כללית

שלושה רבעים מהמרואיינים תושבי חריש מרוצים מאוד או מרוצים מהמגורים בחריש באופן כללי . שלושה רבעים מהמרואיינים תושבי חריש מרוצים מאוד או מרוצים מהמגורים בחריש באופן כללי .

1 גיליון מס' 4

עירוני

עומד השנה בסימן "עולים קומה" ומשקף את היערכותה הנרחבת של 2020 התקציב לשנת מיליון שקלים בתחום החינוך, 78 העירייה לעליית קומה בכל התחומים. העירייה משקיעה כ גני ילדים ושלושה בתי ספר יסודיים חדשים. תקציב 20 שיבואו לידי ביטוי בין היתר בהקמת מיליון שקלים 158 שעמד על כ- 2019 מיליון שקלים, לעומת תקציב 191 עומד על כ- 2020 בין שאר יתרונות תקציב מיליון 23 גידול של כ- חלוקת סוגי הוצאות בתקציב מ . מ חרי מינהל כללי 10% עמלות בנק 0% ד % מפעל המים 8% מפעל הביוב 1% אות בתקציב מ . מ חריש 2020 דת 1% מפעל הביוב 1%

פעל המים 8%

ל כללי 10

רו

חלוקת סוגי הוצא ת בתקציב מ . מ חריש 2020 חלוקת סוגי הוצאות בתקציב מ . מ חריש 2020

78,592,568 ס � זה ה . שקל

%

רווחה 6%

כום שמשקיעה עי מ ריית חריש השנה בתחום החינוך.

מפעל הביוב 1%

מפעל הביוב 1%

תפעול ולוגיסטיקה 14% מפעל המים 8% דת 1% מפעל המים 8%

מיליון שקל 23- מדובר בגידול של כ , שבה תקציב החינוך היה 2019 משנת ש � מיליון שקל. בגני הילדים מ 55 -כ 38- כ 2020 קיעה העירייה בשנת מיליון שקל 13- מיליון שקל, כ . בבתי 2019 יותר מאשר בשנת רווחה 6% דת 1%

עמלות בנק 0%

תר

עמלות בנק 0%

תרבות וספורט 6% מינהל כללי 10%

מינהל כללי 10%

שמירה ובטחון 2% הנדסה 2%

רווחה 6%

הספר משקיעה העירייה הש מ מיליון שקל, לעומת 21- נה כ מיליון שקל בשנת 18- כ . במסגרת ההשקעות 2019 בחינוך תפעיל השנה

תפעול ולוגיסטיקה 14%

תרבות וספורט 6%

תפעול ולוגיסטיקה 14%

תרבות וספורט 6%

ל � גני י 20 העירייה עוד דים חדשים ושלושה בתי ספר יסודיים חד מ שים המצוידים במי ב האבזור.

שמירה ובטחון 2% הנדסה 2%

שמירה ובטחון 2% הנדסה 2%

עוד מההשקעות בתחום החינוך: בתוכנית ניצנים – הצהרונים העירוניים בגני הילדים ובבתי הספר היסו מ דיים - משקיעה העירייה השנה 65% מיליון שקל, גידול של 16- כ אז הושקעו בתוכנית 2019 משנת ש � מיליון שקל בלבד. ה 10 ניצנים כ - קעה זו מאפשרת בין היתר מתן שירות חינוך 50%

חינוך 50%

חינוך 50%

חינוך 50%

מפעל הביוב מפעל המים דת רווחה תרבות וספורט חינוך הנדסה שמירה ובטחון ת

חינוך הנדסה שמירה ובטחון תפעול ולוגיסטיקה עמלות בנק מינהל כללי ביוב מפעל המים דת רווחה תרבות וספורט חינוך הנדסה שמירה ובטחון תפעול ולוגיסטיקה עמלות בנק מינהל כללי מפעל הביוב מפעל המים דת רווחה תרבות וספורט חינוך הנדסה שמירה ובטחון תפעול ולוגיסטיקה עמלות בנק מינהל כללי

העיתון של עיריית חריש | קורה בחריש

5

עירוני

: 2020 עיריית חריש לשנת שקל בהשקעות בחינוך

, גידול של 2020 ליון שקל בשנת . השקעה 2019 לעומת שנת 27% זו כוללת בין היתר את הרחבת החוגים והפעילויות בהתאם לגודל האוכלוסייה ולצרכים בש ח, פתי מ חת ספרייה קהילתית, פתיחת אול מ פן תעסוקתי, הקמת יחידה לנוער בסיכון ועוד. בהשקעה 90% גידול של בפינוי אשפה ומי התפעול והלוגיס יקה בתח 21- כ 2020 תשקיע העירייה בשנת לעומת 42% מיליון שקל, גידול של שעמדה על 2019 ההשקעה בשנת י � ליון שקל. כך, למשל, בפ מי 15 -כ נוי אשפה ופסולת תשקיע העירייה מיליון שקל, גידול של 5.2- השנה כ מהשנה הקודמת. 90%

להורים בחריש במחירים חסרי תקדים. בתחום הסייעות האישיות 148% והרפואיות חל גידול של ש � : העירייה ת 2019 לעומת שנת מיליון 1.5- קיע בתחום זה השנה כ אלף שקל בלבד 600 שקל לעומת בשנה שעברה. הרחבת החוגים והפעילויות עומד 2020 תקציב עיריית חריש בסימן "עולים קומה". התקציב משקף את היערכותה הנרחבת של העירייה ועבודת העומק שנעשתה לעליית קומה בכל תחומי הפעילות המוניציפליים. ואכן, תקציב העי מ 191- עומד על כ 2020 רייה לשנת מיליון שקל לעומת תקציב השנה מיליון 158- החולפת שעמד על כ שקל. אחד התחומים שבהם בול ת עליית הקומה של העירייה הוא הפעלת הקיי נות. מדובר ב"בית הספר של החופש הגדול" וקיי נות הקיץ שבהם תשקיע העירייה הש מ 860 מיליון שקל לעומת 1.2- נה כ אלף שקל בשנה הקודמת, גידול .49% של ההשקעה באירועי ספור וחוגים צפויה לגדול השנה בלא פחות מא מ ש � מיליון שקל ה 3.6- : כ 84% מיליון שקל בשנת 2- נה לעומת כ . בתחום הנוער (פעילויות 2019 נוער בחופשים, יולים וסיורים לבני נוער ועוד) הגדילה העירייה 65%- בכ 2020 את השקעתה בשנת מיליון שקל. 2.2- ותשקיע בו כ בסך הכל תקציב העירייה בתחומי י � מ 9.5 התרבות והספור יהיה כ -

בתוכנית ניצנים – הצהרונים העירוניים בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים - משקיעה העירייה השנה מיליון שקל, גידול 16 כ- 2019 משנת 65% של

עוד במסגרת השקעות העירייה : תפעול 2020 בתחומים אלה בשנת ואחזקת שמונה פארקים ושטחים ציבוריים חדשים בנוסף לפארקים הקיימים ובהם פארק מנגלים, גינת כלבים, מגרש קט רגל מקצועי, חווה קהילתית וכיכרות; שיפוץ מסתורי האשפה והוספת פינות מחזור במרקם הוותיק של שכונת גמלא, הקמת חווה מטאורולוגית לחיסכון במים ועוד.

שר

1 גיליון מס' 6

תחבורה

עיר פורצת דרך חריש היא העיר הראשונה בישראל אשר מתוכננת מיסודה על פי עקרונות של מיתון וריסון ערים אירופיות ממותנות תנועה. תכנון הנדסי שמבטיח מהירות 160 תנועה, ומצטרפת בכך לכ קילומטרים בשעה ויישום תפיסה המצמצמת את שליטתו של הרכב הפרטי 30 נסיעה עד במרחב הרחוב מעלים באופן משמעותי את רמת הבטיחות של הילדים ושל שאר משתמשי הדרך ברחובות חריש. ואיך מונעים מצב של אי סדר תנועתי בקרבת מוסדות חינוך? , מהנדסת כבישים ותנועה בעירייה, שופכת אור על התכנון של כבישי העיר ירדן שפירא אינג'

אזורי מיתון תנו מ עה הם תולדה של

עד לפני מספר שנים לא רב רחובות הערים תוכננו מתוך גישה תחבורתית חד ממדית אשר שמה לנגד עיניה את יעי מ לות השימוש ברכב פר י, כלו מ מר: נסיעה בזמן הקצר ביותר

ממקום למקום תוך עיכוב מינימלי. כנגזרת של גישה זו, הש ח ברחוב שהוקצה ל ובת כלי הרכב היה רחב באופן משמעותי מהש ח שהוקצה ל ובת שאר משתמשי הדרך.

שינוי משמעותי בתפיסת העולם, בעיקר במדינות אירופה ובשנים האחרו מ נות גם בישראל.

תכנון מו ה כלי רכב גרם להזנחת תפקודים אחרים של הרחוב: קניות ומסחר במרחב העירוני, הליכה ברגל, מפגש ספונ ני בין אנ מ שים ועוד. מרחב הר מ חוב היה מקום לעבור בו ולא מקום לשהות בו. נוסף על כך, מא מ זן זה הפך את המרחב העירוני למרחב מסוכן בעבור הולכי הרגל ורו מ כבי האופניים, ובפר בעבור ילדים וקשי מ שים. עם עליית רמת המינוע בעולם החלה להתגבש תפיסת העולם החדשה המצמצמת במידה רבה את שלי תו המוחל מ ת של הרכב הפר י במרחב הרחוב ל ובת הקצאת יתרת הש חים לשאר משתמשי הדרך. בתפיסת עולם זו בול מ ת גם ההקשבה לרח מ שי הציבור בכל הקשור לשיפור באיכות חייו:

5 5.8 6.5 6

30 30 50 50

V

V

העיתון של עיריית חריש | קורה בחריש

7

תחבורה

צילום: דניאל שרון

- תוצאה המשתלבת בחזון "אפס הרוגים" שאומץ בעשור הנוכ מ חי על ידי מדינות רבות באירופה ובארה"ב. ערים 160- נכון להיום, יותר מ באירופה מתגאות בהיותן ערים ממותנות תנועה שבהן מהירות הנסיעה המותרת באזורי המגורים קמ"ש. בישראל, תל 30- מוגבלת ל אביב מובילה בהיקף יישום גישה א � וחריש היא העיר הר תכנונית זו, שונה שתוכננה במלואה בתצורה זו.

חב ב וח לכלל משתמשי הדרך, מניעת תנועה עוברת, הפחתת שכיחות וחומרת התאונות, אכיפה עצמית של מהירויות הנסיעה ועי מ דוד השימוש באמצעי התחבורה הלא-ממונעים. אזור מיתון תנועה מציל חיים מה המשמעות של מיתון תנועה בחריש ואיך זה קורה בפועל? במסגרת תכנון התנועה בחריש אומצו כמה עקרונות פיזיים: - תנועה . רחובות דו סיטריים 1 דו סי רית מאפשרת לנהג לבחור את הדרך הקצרה ביותר מנקודה א' לנקודה ב'. כפועל יוצא מקיצור מרחקי הנסיעה, ק ֵן נפח התנועה הכולל. תנועה חד סי רית, לעומת זאת, גם גורמת להארכת מרח מ קי הנסיעה וגם מאפשרת נסיעה מהירה יותר שאינה רצויה במסגרת תפיסת העולם של מיתון תנועה. כל מערכות הכבישים בחריש תו מ

יותר ב יחות, פחות תנועה עוב מ רת, פחות רעש וזיהום אוויר ויותר ש ח לגינון, משחק, הליכה ורכיבה על אופניים. חזון "אפס הרוגים" ההנחיות לאזורי מיתון התנועה פורסמו לראשונה בישראל בשנת ע"י משרד התחבורה, לאחר 2002 שהרעיון הוכיח את עצמו בערים באירופה. מחקרים בגרמניה בשנות הראו כי 90- ה

באזורים ובזמנים שבהם התנועה אי ית נרשמה ירידה ממוצעת בתאונות 70% של עם נזק ונפגעים, 100% וירידה של בתאונות ק מ לניות. כלומר, במהירות נמוכה תאונות ק לניות נמנעות לחלו ין

יצירת אזורי מיתון תנועה מתאפשרת בא מ מצעות אמצעים הנדסיים שונים הגורמים להא ת הנסיעה של כלי הרכב. שימוש באמצעי מיתון תנועה מאפ מ שר יצירת מר מ

יצירת אזורי מיתון תנועה מתאפשרת באמצעות אמצעים הנדסיים שונים הגורמים להאטת הנסיעה של כלי הרכב. שימוש באמצעי מיתון תנועה מאפשר יצירת מרחב בטוח לכלל משתמשי הדרך

1 גיליון מס' 8

תחבורה

נפחי התנועה הגבוהים בסביבת בתי הספר בפרק זמן קצר יוצרים לרוב מצב של אי-סדר תנועתי. מצב זה מתאפיין בתמרונים חריגים כמו נסיעות לאחור, תנועות פרסה, חניות כפולות, חציית הולכי הרגל ורוכבי האופניים בין כלי הרכב, וכן פגיעה בשדה הראייה של הנהגים ובנראות הולכי הרגל. במצב זה גד מ לה רמת הסיכון הב יחותי, במיוחד עבור הילדים המגיעים אל המוסד החינוכי או עוזבים אותו כהולכי הרגל או כרוכבי האופניים. לכן קיימת חשיבות רבה ביצירת תנאי תשתית אשר יאפשרו התנהלות ב יחותית בסביבת מוסדות חינוך, ובייחוד בפרקי הזמן של ההגעה והעזיבה. לצורך ניהול התנועה ושיפור הבטיחות בסביבת מוסדות חינוך בחריש אותרו מספר רחובות שבהם הוחלט כי התקנת הסדר תנועה חד סטרי בשעות הבוקר תשפר את זרימת התנועה ואת בטיחות כלל משתמשי הדרך חד סיטריות במוסדות חינוך תכנון הסדר תנועה חד-ס רי באזור מוסד חינוכי עם הורדה וקלי ה בצד ימין שבו ממוקם המוסד החינוכי - מסייע רבות למניעת תאונות דרכים באופן מובנה, על-ידי הורדת נפחי התנועה באזור המוסד החינוכי וצמצום מספר החציות הנדרשות למשתמשי הדרך. לצורך ניהול התנועה ושיפור הב יחות בסביבת מוסדות חינוך בחריש, אותרו כמה רחובות שבהם הוחל כי התקנת הסדר תנועה חד ס רי בשעות הבוקר תשפר את זרימת התנועה ואת ב יחות כלל משתמשי הדרך. כך למשל, ברחובות דפנה ואלון. בסביבת מוסדות חינוך ברחובות מרגלית, רימון וברקת מונהגים נכון להיום הסדרי תנועה חד ס ריים בכל שעות היום.

תידרש אכיפה של מהירות או של חנייה. חתך הרחוב בשילוב אמצעי ריסון ותדירותם יב י מ חו מהירות נסי מ עה שלא תעלה קמ"ש. 30 על י � . אמצעי ר 3 הצמתים סון - ו ה א מ צ ע י ם לניהול התנועה כוללים בתוכם

כננו לתנועה דו ס רית. בעקבות הבנייה המואצת ונוכחות גדולה של רכבי עבו מ דה ומשאיות כבדות הוחל למען ב יחות כלל משתמשי הדרך להפוך את הרחובות לחד סי ריים לתקו מ פת זמן מוגב מ לת. כעת, לאחר אכלוס השכונות

כל מערכות הכבישים בחריש תוכננו לתנועה דו סטרית. בעקבות הבנייה המואצת ונוכחות גדולה של רכבי עבודה ומשאיות כבדות הוחלט למען בטיחות כלל משתמשי הדרך להפוך את הרחובות לחד סיטריים לתקופת זמן מוגבלת

רכיבים של ריסון תנועה כמו הג מ בהות (למשל, פסי הא ה וצמתים מוגבהים), הס ות והיצרויות (למ מ של, התקנת "אוזני חנייה" זו מול זו, רדיוסי פנייה ק נים והצבת עמודונים) כדי להב יח מהירות קמ"ש. 30 נסיעה של

השונות והירידה בנפחי התנועה של הרכבים הכבדים, מתבצעות עבודות להתקנת הסדרי תנועה דו-סי ריים בכבישים. . גיאומטריה שאינה דורשת 2 נ � - התכנון התנועתי הה ה אכיפ דסי שואף למצב שבו בפועל לא

העיתון של עיריית חריש | קורה בחריש תשתיות

9

העירייה פתחה בפעולה רחבת היקף לקידום שדרוג תשתיות בשכונת הפרחים שכונת הפרחים נבנית לנגד עינינו, ובשלב זה היא מורכבת בעיקר מאתרי בנייה פעילים. עובדי העירייה פתחו בפעולה רחבת היקף לניקיון, פינוי מפגעים וכן לקידום שדרוגן של תשתיות. המטרה: לאפשר שגרת חיים בטוחה וטובה ככל הניתן לתושבים שנכנסו לגור בשכונה שנמצאת בשלבי בנייה

עבודות בשכונת הפרחים

בשכונת הפרחים, נפתחה בשעות אחר הצהריים חצר גן ילדים חדש שיחל לפעול בשנת הלימודים הבאה עבור תושבי השכונה. לא מ

ורים של העירייה פעלו לפינוי מפגעים שאותרו, ועובדי אגף ת"ל מבצעים פעולות ניקיון במדרכות השכונה, בכבישים

ובשאר הש חים הציבוריים. כמו כן מקדמת העי מ רייה פעולות שד מ רוג תשתיות כמו צביעה ותמרור של מערך התנועה בשכונה ו יפול ב יחותי בצמ מ תים. תוצאותיהן העירייה שמחה לב מ שר לציבור שומרי המצוות בשכונת הפרחים שהושלמה זה מכבר הקמת העירוב סביב השכו מ נה. כמו כן, עד אשר יושלמו הקמת פאר מ קים וש חי ציבור

חרונה ערכה העי מ רייה כנס בשכונה בהשתתפות עש מ רות תושבים בכו מ תרת "בונים יחד את שכונת הפר מ חים", במ רה לה מ ציג לפני התוש מ בים את תוכניות העירייה ולהקשיב

העירייה מקדמת פעולות שדרוג תשתיות כמו צביעה ותמרור של מערך התנועה בשכונה וטיפול בטיחותי בצמתים

שכונת הפרחים בחריש נבנית לנגד עינינו ובשלב

זה היא מאוכלסת בחלקה ומורכ מ בת ברובה מאתרי בנייה פעילים. העירייה נוק ת בפעולות נמרצות כדי לאפשר לתושבים שגרים בה ושייכנסו לגור בה בקרוב שגרת חיים ראויה ככל הניתן בהתחשב בשכונה שנמצאת בשלבי בנייה. מחלקת הפיקוח של העירייה שלחה התראות למספר גורמים פר יים בדרישה לפינוי מפגעים מהש חים הציבוריים. במקביל, פועלת העירייה בעצמה: רק מ

. להארותיהם והערותיהם

של פעולות שדרוג תשתיות אלה צפויות להיראות בש ח בתוך חודשים אחדים.

1 גיליון מס' 10

תחבורה

הישג לעירייה בדיונים על פרויקט המסילה המזרחית של רכבת ישראל: "חלופת חריש" תיבחן לעומק החלופה המרכזית בפרויקט מסילת הרכבת המזרחית שנדונה ברשויות התכנון עד כה היא "חלופת מנשה", שבמסגרתה קו הרכבת אינו עובר דרך חריש. העירייה השתתפה בדיון שהתקיים במועצה הארצית לתכנון ובנייה והציגה את דרישתה לבחון חלופה שתחבר את חריש לקו הרכבת העתידי

"חלופת מנשה" שבמסגרתה קו הרכבת לא עו מ בר דרך חריש. לאחרונה הת מ קיים דיון בנושא פרויק המסילה המזרחית במו מ עצה הארצית במסגרת הוועדה

חריש לקו הרכ מ בת העתידי. הבשורה המרכ מ זית שיצאה מה מ דיון עבור העיר חריש היא שהוועדה תאפ מ שר למשרד הת מ חבורה ולחברת

המועצה הארצית לתכנון ובנייה רואה בחיוב את בחינת "חלופת חריש" על כל משמעויותיה בת מ כנון מסילת הרכבת המזרחית. בכך רושמת עיריית חריש הישג חשוב שמקדם את דרישתה לש מ נות את תוואי הרכבת, כך שהוא יחבר את חריש לפרויק המסי מ לה המזרחית המתוכנן. פרויק מסילת הרכבת המזר מ חית נועד לחבר בין צפון הארץ לדרומה מבלי לעבור דרך גוש דן. החלופה המרכזית שנדונה ברשויות התכנון עד כה היא

הדרך לחיבורה של חריש אל קו הרכבת העתידי עודנה ארוכה, אך העירייה עברה לאחרונה משוכה נוספת בדרך אל היעד

נתיבי ישראל לבחון לעומק את "חלופת חריש". הדרך לחיבור חריש לקו הרכבת העתידי עוד ארוכה, אך העירייה עברה משו מ כה נוספת בדרך אל היעד.

המשותפת לתחבורה יבשתית. עיריית חריש השתתפה בדיון, והציגה את הצרכים התחבור מ תיים של תושבי חריש ואת דרי מ שתה לבחון חלופה שתחבר את

העירייה ממשיכה לפעול מול משרדי הממשלה לקידום פתרונות תחבורה ציבורית לחריש

פגישת עבודה חיובית וחשובה התקיימה בעירייה עם אריאל יוצר, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות במשרד האוצר. צוות מקצועי של העירייה נפגש גם עם קרן טרנר, מנכ"לית משרד התחבורה, ודרש להפעיל בקרוב קו עירוני בתוך חריש

התחבורה, קרן רנר. בפגישה העלתה העירייה את דרישתה ממשרד התחבורה להתחיל להפעיל כבר בתקופה הקרובה קו עירוני בתוך חריש, ולעבות את כלל התחבורה הציבורית בעיר כך שהקווים יעברו גם בתוך שכונת הפרחים ובעתיד גם בשכונת בצוותא. נציגי העירייה הדגישו בפגישה את חשיבות נושא התחבורה להתפתחותה של העיר, ויש בהחל מקום לאופ ימיות.

מקדמים במרץ פתרונות לאתגרי התחבורה בחריש: אריאל יוצר, יו"ר הוותמ"ל ואחד האנשים הבכירים במשרד האוצר, הגיע לפגישת עבודה חיובית וחשובה בעיריית חריש. בפגישה דרשה העירייה את אישור המשרד לה מ מיליון שקל ממשרד 100 עברת הבינוי למשרד התחבורה לצורך קידום תכנון מפור של היציאה הדרומית העתידית לחריש. במקביל, נפגש צוות מקצועי של העירייה עם מנכ"לית משרד

צילום: מור שקיפי לאטי

11 העיתון של עיריית חריש | קורה בחריש

עיריית חריש מזמינה את תושבי העיר סיעור מוחות להצטרף ל במסגרת יוזמה עירונית חדשה

פורום תחבורה עירוני

הפורום ידון באתגרי התחבורה של חריש וצוותי חשיבה שיורכבו מחברי הפורום יציעו דרכי התמודדות יצירתיות harish.muni.il לפרטים והצטרפות היכנסו לאתר האינטרנט העירוני:

1 גיליון מס' 12

חינוך

תכנון תיכון חריש יצא לדרך: תקשרת עם חברת ִ העירייה מ הבינלאומית EDI צוותים מקצועיים של אגף החינוך ושותפים נוספים נמצאים כבר בעיצומו של תהליך תכנון של פרויקט חדשני ופורץ דרך, שיעניק חוויה חינוכית מעצימה. תהליך הבינוי של התיכון צפוי להתחיל בתוך כחצי שנה. המטרה: לפתוח כבר את שנת הלימודים תשפ"ב במבנה החדש, שבנייתו תושלם סופית בתשפ"ג

תהליך התכנון מחדש של מבנה בית הספר התיכון

הלימודים במבנה החדש אמורים להתחיל כבר בשנת הלימודים

ואודם. לאחר דיונים רבים קיבלה העירייה החל ה כבדת משקל:

בחריש בעיצומו. הקו המנחה המרכזי בתכנון המבנה הוא חד מ שנות: בבית הספר יהיו מרחבי למידה פתוחים שמאפשרים למידה אישית, קבוצתית או כי מ תתית, יוצבו בו אמצעי הוראה ולמידה כנולוגיים מגוונים וישולבו בבנייתו אלמנ ים חדש מ ניים נוספים כמו נקודות מפגש, " (מרחב יצירה) maker space " ומרחב פעילות גוף-נפש (מחול, יוגה וכו'). על המדוכה יושבים בימים אלה צוותים מקצועיים לדיונים קד מ חתניים: אנשי אגף החינוך בעי מ רייה בראשות מנהל האגף ישראל שלו, מנהלי ח יבת הביניים בחריש לי הולן וליאור לויתן, הבינלאומית EDI נציגי חברת שבונה מוסדות חינוך חדשניים מדינות בעולם, ד"ר עירית 52- ב ששון ראש החוג לחינוך במכללה האקדמית תל חי ומנהלת המו"פ (מחקר ופיתוח) של מכון שמיר למדידה והערכה ואנשי המכון לחינוך דמוקר י. הדיונים הקדחתניים שמתקיימים בתקופה האחרונה יסתיימו בתוך מספר חודשים, ובתוך כחצי שנה כבר צפויות להתחיל עבודות הבינוי בש ח. בית הספר יוקם בצפון העיר, בש ח שבין הרחובות שהם, לשם

תשפ"ב, וב מ מקביל תימ מ שך הבנייה בחלקים נוס מ פים של המ מ בנה עד לה מ שלמתו הסו מ פית בשנה"ל תשפ"ג.

לגנוז את התכנון המקורי של בית הס מ פר ולתכנן תוכנית חדשה לבניית תיכון חדשני ופורץ דרך ברוח פדגוגיה מו ת עתיד. הקונספ החינוכי שמנחה את התכנון של תיכון חריש גובש לאחר מ ח ש ב ה ר ב ה .

הקו המנחה המרכזי בתכנון המבנה הוא חדשנות: בבית הספר יהיו מרחבי למידה פתוחים, יוצבו בו אמצעי הוראה ולמידה טכנולוגיים מגוונים וישולבו בבנייתו אלמנטים חדשניים נוספים

EDI צילום: חברת | מרחב למידה חדשני

13 העיתון של עיריית חריש | קורה בחריש חינוך

בשורה לילדים ולהורים: עיריית חריש מעצבת מחדש את כל כיתות א' בעיר במ רה להפוך את המעבר לבית הספר לנעים יותר ומ ל ל פחות עבור הילדים. בקרוב ייהנו כל תלמידי כיתות א' בחריש מהמ מ רחבים הלימודיים החדשים שעי מ ריית חריש מקימה עבורם. הפרויק "התחלות ובות", שבמ מ כיתות 18 סגרתו מעוצבות מחדש א' בכל בתי הספר היסודיים מכל זרמי החינוך בעיר, יצא לדרך. במסגרת התקציב שמקצה העי מ רייה לכל בית ספר בוחר כל מנהל איך לעצב את כיתות א' שבבית ספרו. תהליך העיצוב כולל רכישת רהי ים, משחקים ופרי י עיצוב נוספים. מ רת המיזם היא יצירת מרחב לימודי מזמין, נינוח ומרגיע יותר בבתי הספר היסודיים שמ מ רכך עבור ילדי כיתות א' את המ מ עבר מהגן לבית הספר. זהו חלק מתהליך עומק שבו העירייה מעצבת מחדש את החינוך בח מ ריש במ רה להיות עיר עם חי מ נוך מו ה עתיד.

עולים כיתה: העירייה מעצבת מחדש את כל כיתות א' בחריש יצא לדרך פרויקט "התחלות טובות" שבמסגרתו מעוצבות כיתות א' בכל בתי הספר היסודיים בחריש. המטרה: 18 מחדש להפוך את המעבר מהגן לבית הספר עבור הילדים לנעים יותר

כיתה מעוצבת בבית הספר ממ"ח תורת חיים

צילום: ג'ירפה עיצוב בע"מ

פיילוט בחריש: מעבר לכלים רב-פעמיים בגני ילדים חושבים ירוק: בשלושה גני ילדים בחריש החלו הילדים להשתמש בכלים רב-פעמיים במקום כלים חד-פעמיים. כך גם שומרים על הסביבה וגם מחנכים לערכי קיימות

חושבים ירוק, מחנכים לשמירה על הסביבה: בשלושה גני ילדים בחריש – רימון, דובדבן ותמר - החלו הילדים להשתמש בכ מ לים רב-פעמיים כחלק מפיילו חדש שנועד גם לסייע בשמירה על הסביבה וגם לחנך לערכי קיימות. במליאת מועצת העיר הציג חבר המועצה גיל פישר לפני ראש

העיר יצחק קשת ולפני חברי המליאה את המגמה העולמית של מעבר לכלים רב-פעמיים. בעקבות הנחיית ראש העיר, פעל הצוות המקצועי בעירייה ליישום היוזמה ורכש מערכות כלים רב פעמיות שבהן החלו להשתמש ילדי הגנים רימון, דו מ בדבן ותמר. בסיום הפיילו תב מ חן לעומק הרחבת היוזמה לכלל גני הילדים בחריש.

כלים רב-פעמיים בגן רימון

1 גיליון מס' 14

חינוך

כי לכל אחד מגיעה הזדמנות: בית הספר "פסגת אמיר" לחינוך מיוחד נחנך בחריש פסגת אמיר, על שמו של סא"ל אמיר מי-טל ז"ל, הוא תיכון אזורי לחינוך מיוחד שעבר לחריש זמן קצר מיליון שקל. 14 אחרי פתיחת שנת הלימודים. את מתחם בית הספר הקימה העירייה בהשקעה של כ תלמידים מכיתות ז'-י"ב לומדים היום בבית הספר, שפועל כדי לתת לכל תלמיד הזדמנות שווה 60 כ

בית הספר התיכון "פסגת אמיר"

בית הספר קרוי על שם סא"ל אמיר מי- ל ז"ל, שנפל בדרום בעת שפיקד על 1988 לבנון בשנת כוח במהלך פשי ת צה"ל על יעדי מחבלים. את בית הספר מלווה עמותת "פסגת אמיר", ועובדים בו אנשי צוות. 30- כ תלמידי החינוך המיוחד מקבלים בבית הספר כלים לחיים, ואף לומ מ דים לבחינות הבגרות במתמ יקה, אנגלית ואזרחות. בהמשך אמור לעבור למתחם בית הספר בחריש גם בית הספר "פסגת אמיר" היסודי.

ביכולתו של כל תלמיד ובמ רה לתת לכל אחד הזדמנות שווה. מ רותיו המרכזיות של בית הס מ פר הן להוביל את בוגריו לשירות משמעותי בצה"ל, לצמצם פערים בינם לבין נערים אחרים וגם לחנך להתנדבות בקהילה. את מתחם בית הספר החדש הקימה עיריית חריש בהשקעה מיליון 14- כספית גדולה של כ כיתות, 13 שקל. המבנה כולל אולם רב תכליתי, ספרייה, חדר מורים וחדרי מנהלה.

י � עיריית חריש, משרד הח נוך ובית הספר לחינוך

מיוחד "פסגת אמיר" חנכו את המבנה החדש של בית הספר בחריש. "פסגת אמיר" הוא תיכון אזורי לחינוך מיוחד שעבר לחריש מע לאחר פתיחת שנת הלי מ תלמידים מכיתות 60- מודים. כ ז'-י"ב לומדים היום בבית הספר, המהווה מסגרת חינוכית לנערים שנשרו מבתי ספר אחרים, ופועל מתוך אמונה כנה ואמיתית

15 העיתון של עיריית חריש | קורה בחריש חינוך

מתחם חדש לכל תנועות הנוער בחריש העירייה חנכה את מתחם תנועות הנוער החדש, והעמידה מבנה יעודי לכל תנועה שפועלת בעיר. בני נוער ליהנות מפעילויות חינוכיות בשעות הפנאי 1,000- יוכלו כ 2020 במהלך שנת

באירוע החגיגי השתתפו מנהלת אגף פנאי וקהילה בעירייה מרלן ארונסון, רכז הנוער דקל אתיה, ש"שינים, נציגי תנועות הנוער וס ודנ מ ים ממכללת אורנים הלומ מ דים במסלול צוערים לחינוך הבלתי פורמלי שבאו להתר מ שם מהעיר חריש.

המועצה יוסי גולדמן את הלו מעל השל שבכניסה למתחם החדש וג מ זרו את הסר . ראש העיר מסר מפ מ תח לכל מבנה לנציגי תנועות הצו מ פים (תנועה שהתחילה לפעול בעיר ביוזמתה של סגנית ראש העיר, שני גרינברג), בני עקיבא, אריאל והשומר הצעיר שהעבירו את פעילותם למב מ נים שהועמדו להם במתחם החדש.

עיריית חריש הקימה מתחם חדש לכל תנועות הנוער שפועלות בחריש סמוך לבניין העירייה. עד לאחרונה פעלו במקום מד"א ומשרדי המועצה לשעבר, שעברו לפעול במקומות אחרים. עד כה לא היה מבנה ייעודי לת מ נועות הנוער בחריש והן העבירו את פעילויותיהן השו פות במו מ עדון הנוער העירוני שברחוב גפן . מעתה המתחם ישמש את 80 החניכים לפעילות בשעות אחר הצהריים. באירוע חנוכת המתחם הסי מ רו ראש העיר יצחק קשת וחבר

עד כה לא היה מבנה ייעודי לתנועות הנוער בחריש והן העבירו את פעילויותיהן השוטפות במועדון הנוער . 80 העירוני שברחוב גפן מעתה המתחם ישמש את החניכים לפעילות בשעות אחר הצהריים

המתחם החדש של תנועות הנוער

יוזמה חדשה בחריש: שותפות חינוכית עם רשות העתיקות במסגרת היוזמה ייחשפו תלמידי חריש למורשת ההיסטורית העשירה של חריש וסביבתה. המטרה: לספר את סיפורו ההיסטורי של האזור כולו, אשר בו אתרים ארכיאולוגיים חשובים

הבאים. חלק אחר מהממצאים הועברו למחסני אוצרות המדי מ נה, ובעתיד יועברו לתצוגות אר מ כיאולוגיות ברחבי הארץ והאזור. כמה מהממצאים הארכאולוגיים המעניינים ביותר שנמצאו בח מ ריש יוצגו לתלמידים במסגרת היוזמה החינוכית החדשה.

בסביבתה של חריש מצויים אתרים ארכיאולוגים חשובים. כמה מהאתרים נחפרו על ידי רשות העתיקות לפני כעשור במהלך עבו מ דות הבנייה והתשתיות של העיר, וחלק מהשרידים הארכיאולוגיים תועדו וכוסו לשמירה לדורות

עיריית חריש, הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חריש ורשות העתי מ קות יוזמות שותפות חינוכית חד מ שנית שמ רתה לספר את הסיפור ההיס ורי של האזור כולו. במסג מ רת היוזמה ייחשפו תלמידי חריש למורשת ההיס ורית העשירה של חריש וסביבתה.

1 גיליון מס' 16

תשתיות

הדמיה עולים קומה: העירייה תבנה קומה נוספת בשלושה גני ילדים במסגרת המדיניות העירונית של ניצול מקסימלי של משאבי הקרקע ותפיסה אורבנית מתקדמת של עירוב שימושים, תבנה העירייה קומה שנייה בשלושה גנים חדשים. למען ביטחון הילדים העבודות יסתיימו עוד לפני תחילת הלימודים בגנים אלה

503

צילום הדמיה: רועי יצחקי אדריכלים

למען בי חון הילדים, העבודות יתבצעו כבר בשלב הקמת הגן ועוד לפני שהגן נפתח לקלי ת ילדים. מהלך זה שם את עיריית חריש בשורה אחת עם העיריות המתקדמות בעולם בכל הקשור לניצול משאבי קרקע ועירוב שימושים, וכן בקבלת החל ות מתוך אחריות מקצועית ודאגה לדורות הבאים.

ש ח. זו הסיבה שמבני הציבור בחריש נבנו מראש כך שיסודות הבניין יוכלו לשאת ארבע קומות (בהתאם לתב"ע). כעת החלי ה העירייה לממש חלק מהפו נציאל התכנוני, ול מ בנות בשלושה גני ילדים קירות מע פת של קומה שנייה.

עיריית חריש תבנה קומה שנייה בשלושה גני ילדים

חדשים. המתחמים החדשים שייבנו בקומה השנייה ישמשו ל ובת צורכי העיר והקהילה, ייעודם הסופי עדיין לא נקבע. אחד המשאבים היקרים ביותר של חריש הוא משאב הקרקע, וניצול המשאב הזה חייב לה מ תבצע בראייה עתידית לשנים רבות קדימה. על פי התפיסות התכנוניות המודרניות בערים המתקדמות בעולם יש לנצל את מקסימום השימושים בכל תא אחד המשאבים היקרים ביותר של חריש הוא משאב הקרקע, וניצול המשאב הזה חייב להתבצע בראייה עתידית לשנים רבות קדימה

הדמייה 265

צילום הדמיה: רועי יצחקי אדריכלים

17 העיתון של עיריית חריש | קורה בחריש תשתיות

כיכר ברחוב גמלא

השלב הסופי בפרויקט הקמת המדרכות והכבישים בעיצומו בשלבים המוקדמים של אכלוס השכונות, תשתיות הרחוב לא הוקמו בתצורה הסופית שלהן כדי למנוע נזקים במהלך העבודות. עם סיום שלבי האכלוס, פועלת העירייה להקמת שפת הרחוב הסופית: האספלט במדרכות מוחלף באבנים משתלבות, מבוצעות עבודות גינון ומוצבים ספסלים ופחי אשפה

משתלבות, מוצבות אבני שפה איכותיות וקול ני מים, מבוצ מ עות עבודות גינון שונות ומוצ מ בים ספסלים ופחי אשפה. השלב הסופי בפרויק הקמת המדרכות והכבישים יתבצע בה מ דרגה בכל רחבי חריש בהתאם להתקדמות עבודות הבנייה בש מ כונות.

בהתאם לתוכנית העבודה העי מ רונית, בשלבים המוקדמים של אכלוס השכונות החדשות שבהם עדיין עבדו בש ח כלים כבדים כמו משאיות ו רק ורים, תש מ תיות הרחוב לא הוקמו בתצורה הסופית שלהן כדי למנוע נזקים במהלך העבודות. כך, למשל, המדרכות נסללו באספל ולא באבנים משתלבות. עם סיום הב מ

עיריית חריש החלה בע מ בודות להקמת שפת הר מ

חוב הסופית במספר אזורים ברחבי העיר במסגרת השלב הסופי בפרויק הקמת המדר מ כות והכבישים.

בשלבים המוקדמים של אכלוס השכונות החדשות שבהם עדיין עבדו בשטח כלים כבדים כמו משאיות וטרקטורים, תשתיות הרחוב לא הוקמו בתצורה הסופית שלהם כדי למנוע נזקים במהלך העבודות

נייה בחלק מהשכונות הוציאה העירייה לדרך את השלב הסופי של פרויק הקמת המדר מ כות והכבישים בחריש, שבמהלכו מושלמת התצורה הסופית של הרחובות. במסגרת הפרויק מוחלף האס מ פל במדרכות באבנים

1 גיליון מס' 18

שני לקטנטנים במרכז תרבות ופנאי חריש

מלך הטבע

תיאטרון המדיטק חולון

ט“ו בשבט | 10.2.20 | יום שני +3 גילי | 17:30 בשעה * ₪ 30

נלין, נערה צעירה חובבת טבע, מקבלת הזדמנות פז לבקר בארמונו של המלך ראג'ו, מלך הטבע. היא מזמינה את המלך לטיול בממלכה, אך בכל מקום שאליו הם מגיעים, המלך מוצא פגמים: באגם, הצפרדעים מקרקרות ומרעישות, והוא מצווה לגרשן. בגן הפרחים, דבורות עוקצות את אפו והוא מצווה לסלקן. באחו הירוק, שבו חיים פרפרים נדירים, סרפדים גורמים לו לגירוד והוא מצווה לעקור אותם. לא עובר זמן רב והאגם מתמלא ביתושים, הפרחים בגן נובלים והפרפרים באחו נעלמים. המלך משוכנע שנלין אשמה בכל. האם היא תצליח לגרום לו להבין שבטבע כל הדברים קשורים זה לזה? שלכל חיה וצמח יש תפקיד? בשביל להחזיר את הממלכה להיות יפה ופורחת, יהיה המלך חייב להבין שתפקידו של "מלך הטבע" הוא בראש ובראשונה - לשמור על הטבע!

73 ההצגות יתקיימו במרכז התרבות, רח‘ שוהם

17:15 * לא תתאפשר כניסה עם אוכל ושתייה להצגה * הכניסה להצגה היא לגילים המופיעים בפרסום בלבד * פתיחת דלתות 16:00-19:00 או במזומן במרכז תרבות ופנאי בימים א'- ד' בין השעות www.harish.muni.il * רכישת כרטיסים תתבצע דרך אתר העירייה בכתובת ש"ח לילד / הורה )הורה מחויב לשלם בנפרד( * לא יינתן החזר כספי / זיכוי עבור כרטיס שלא מומש. 30 * עלות כרטיס להצגה הינה

Š

–

~

†

ƒ

ƒ

˜

—

~

’

˜

ƒ†‚

19 העיתון של עיריית חריש | קורה בחריש

עירוני

חברי מועצת העיר אישרו: חריש תצטרף לתאגיד "מי חדרה" התאגדות בתאגיד מים וביוב היא חובתה של העירייה על פי חוק. העירייה בדקה גם אפשרות להצטרף לתאגיד מי עירון, אך לבסוף הוחלט שהחלופה הטובה ביותר היא "מי חדרה". תעריף המים נקבע בהתאם לחוק, ולא אמור להשתנות כתוצאה מההצטרפות לתאגיד. מרכז שירות של התאגיד ייפתח בחריש

"מי חדרה" יחל בפעולות מיידיות להתאגדותה של חריש. החוזה בין הצדדים צפוי, כאמור, להיחתם בתוך מספר חודשים, ולאחר חתימתו יימשך תהליך

בתאגיד מים וביוב. העירייה ערכה בדיקות עומק על מנת לקבל החל ה מושכלת באשר להצ רפות לתאגיד מים, ובדקה גם אפשרות להצ רף לתאגיד "מי

מליאת מועצת חריש איש מ רה פה אחד את הצ רפותה

של חריש לתאגיד המים והביוב "מי חדרה". תעריף המים שמשל מ מים תושבי חריש לא אמור להש מ תנות כתוצאה מההצ רפות של חריש לתאגיד. מרכז שירות של התאגיד ייפתח בחריש על מנת לתת שירות זמין לתושבים. ההתאגדות בתאגיד מים וביוב היא חובתה החוקית של העירייה. מעבר לכך, התאגדות תאפשר שי מ רות וב יותר לתושב וניהול משק המים והביוב על ידי הגורמים שזוהי התמחותם הבלעדית. פחת המים בצירוף העומס הרב על מחלקת תשתיות והמחסור בכח אדם מחייב את העירייה להתאגד. בשנה האחרונה פעלה העירייה רבות כדי להוביל התאגדות

עירון", אך לבסוף הוחל שהחלופה ה ובה ביותר היא הצ רפות ל"מי חדרה". פריצת הדרך הושגה לא מ חרונה: צוות מק מ צועי של עיריית חר יש השתתף

"העברת המקל" כשלושה חודשים נוספים עד שיועברו באופן מלא מערכות ה ג ב י י ה , ה י דע התפעולי והתפעול השו ף מעיריית חריש לתאגיד "מי חדרה".

ההתאגדות תאפשר שירות טוב יותר לתושב וניהול משק המים והביוב על ידי הגורמים שזוהי התמחותם הבלעדית

בישיבה שהתקיימה בעיריית חדרה בהובלת הממונה על המחוז במשרד הפנים, יחד עם ראש עיריית חדרה, סגנו, מנכ"ל העיריה ומנכ"ל "מי חדרה". בישיבה התבשרה העירייה על כך שהוסרו המכשולים ושתאגיד

מהלך זה מקדם את חריש צעד נוסף לניהול נכון של משק המים והביוב, והוא פועל יוצא של עבו מ דה עירונית מאומצת ואס ר גית למימוש יעיל של תוכנית העבודה העירונית.

מליאת המועצה אישרה את ההצטרפות פה אחד. ישיבת מועצת העיר

1 גיליון מס' 20

ההרשמה לגני הילדים, בתי הספר והצהרונים 2020-2021 לשנת הלימודים תשפ"א יוצאת לדרך!

ע צ ב ת י ם ו ש י

ר ת א ב

נ ר ט נ י א ה h a r i s h . m

ר ה

י ע ה ט

י נ ו ר

u n i . i l 2 7 . 1

- 1 6 . 2 . 2 0 2 0

w w w .

שימו לב!

את הרישום יש לבצע בכל שנה גם אם אתם מעוניינים שילדכם ימשיך ללמוד באותו הגן שבו הוא לומד השנה

פרטים באתר העירייה או במרכז שירות לתושב

קבלת קהל:

studio positivo

08:30-12:30 ' א', ב', ד', ה ימים 16:00-18:00 ' ג יום

* 6719 חריש , 78 גפן רחוב

21 העיתון של עיריית חריש | קורה בחריש קצרים

משדרגים את גמלא עיריית חריש החלה בעבודות להחלפת מסתורי האשפה הוותיקים ופחי האשפה בשכונת גמלא, ו � שנה. במסגרת הפרויק מ 22 שמוצבים במקום כ - לי ר) 1,100 חלפים פחי האשפה הירוקים (בנפח בפחי אשפה מעוצבים וגדולים הרבה יותר (בנפח לי ר) ומוצבים בשכונה פחי מחזור כתומים 3,750 (לפלס יק, מתכת וקר וני משקה) וכחולים (לנייר, .) עיתונים וקר ונים

קורס עזרה ראשונה למאבטחים מאב חי מוסדות החינוך ומעונות היום ואנשי הסיור של עיריית חריש עברו קורס עזרה ראשונה שעות בארבעה 22 במתנ"ס. משך הקורס הוא . מפגשים, שהתקיימו לאחר שעות הפעילות

מפעל חיים מתוך ההריסות עיריית חריש, בשיתוף פורום נשים, ציינה את יום המאבק למניעת אלימות נגד נשים. לילך שם וב, תושבת העיר שאיבדה את שלושת ילדיה, סיפרה את סיפורה המ ל ל וחלקה עם המשתתפים את שינוי התודעה שעברה ואת מפעל החיים שהקימה . לזיהוי מצבים מסוכנים של אלימות נגד נשים

סקוץ' אקולוגי מדלעת ילדי חריש הפעילים בגינה הקהילתית ברחוב התא מ נה, בהדרכתה של שמחה פרלמן, רכזת גינות קהילתיות, השתתפו בפעילות מקסימה: הם הוציאו מהאדמה את הליפות (סוג של דלעת) שגדלו ולאחר ייבושן קילפו אותן, שמרו את הזרעים, חתכו ויצרו סקו ש למ בח. כל אחד מפעילי הגינה חזר הביתה עם סקו ש אישי אקולוגי, מתכלה וידידותי לסבי מ בה. בכך חוסכים הוצאות, משתמשים בצמח במקום בייצור רעיל וכשהליפה נשחקת שמים אותה בערי מ . מת הקומפוס

1 גיליון מס' 22

קצרים

יצירה מקומית שתי תערוכות אומנויות מקומיות הוצגו במרכז התרבות במסגרת שיתוף פעולה בין שלושת אגפי העירייה - שירותים חברתיים, פנאי וקהילה וחי מ נוך. בתערוכה "לראות את ה וב" הוצגו מיצגים וצילומים של תלמידי בתי הספר השונים בחריש. במקביל התקיימה תערוכת האומנים המקומיים בשם "עיר בבנייה".

פורצים את גבולות החינוך פראקש נהיר, מומחה בעל שם עולמי ומנכ"ל חברת מדינות בעולם על 52 הבינלאומית שעובדת עם EDI עיצוב מרחבי למידה חדשניים, הגיע להרצאה יוק מ רתית במיוחד במרכז התרבות בחריש לפני עובדי המ ה ברשות, חברי מליאה, מנהלי בתי הספר, נציגי צוותי חינוך, נציגי הורים ותושבים.

שינויים בהסדרי התנועה עיריית חריש החלה להנהיג הסדרי תנועה חדשים בקרבת בתי הספר הממלכתי החדש וממ"ח תורת חיים ומעיין האמונה לצורך הורדת תלמידים ב וחה ו � בבוקר הופכת התנ 07:30-08:30 יותר. בין השעות עה ברחוב דפנה לחד ס רית לכיוון מזרח, והבאים מרחוב אלה לרחוב דפנה יכולים לפנות שמאלה בלבד (לכיוון רחוב אלון). כמו כן, התנועה ברחוב אלון, בק ע שבין צומת הרחובות אלון-תאנה לבין צומת הרחובות אלון-גפן, הפכה לחד ס רית לכיוון דרום. ברחובות הרלוונ יים הוצבו תמרורי אין כניסה.

חיבורים הם שם המשחק קבוצת הנ וורקינג שהקימה העירייה קיימה את המפגש השני והמוצלח שלה בבית הקהילה. את המפגש הובילה יועצת הרשות לקידום עסקים, ליאת זילברמן. במהלך המפגש התנסו המש מ תתפים, בעלי עסקים ועצמאיים בחריש, בסד מ נאות שונות ובהן ספיד דיי - אתגר הצגה עצמית, נוסחה לדיוק המסר ועוד.

23 העיתון של עיריית חריש | קורה בחריש

עירוני

מינוי חדש: מעין מימון מונתה ליועצת לקידום מעמד האישה בעיריית חריש מימון היא מנהלת תחום עבודה סוציאלית קהילתית ומובילת תחום נשים עירוני בעירייה, בעלת תואר ראשון בעבודה סוציאלית ובמהלך לימודי תואר שני במנהיגות ושינוי חברתי. מימון: "המטרה שלי היא לצאת למסע משותף עם נשות חריש כדי להכיר, לשמוע ולפעול יחד איתן"

הוא לפעול לקידום מעמד האישה ולקידום השוויון המגדרי הן בק מ רב התושבים והן בקרב העובדות והעובדים, וכן לייצג את סדר היום המגדרי-הנשי ברשות המקומית. מימון פועלת בשיתוף עם חברת מועצת העיר, נגה עוז.

א � ), נשואה ואם ל 31 ( מימון רבעה ותושבת חריש, היא מנהלת תחום עבודה סוציאלית קהילתית ומובילת תחום נשים עירוני בעיריית חריש. היא בעלת תואר ראשון בעבודה סוציאלית, ונמצאת במהלך

לימודי תואר שני במנהיגות ושינוי חברתי. מימון נבחרה לתפקיד יוע מ צת לקידום מעמד האישה במכרז שערכה העירייה. תפקידה של היועצת לקידום מעמד האישה

מימון: "נושא קי מ דום מעמד האשה קרוב ללבי. בי מ מים אלה אני מתחילה לבנות את תוכנית הע מ בודה, במ רה לצאת למסע משותף עם נשות חריש כדי להכיר, לשמוע ולפעול . איתן" יחד

תפקידה של היועצת הוא לפעול לקידום מעמד האישה ולקידום השוויון המגדרי הן בקרב התושבים והן בקרב העובדות והעובדים, וכן לייצג את סדר היום המגדרי הנשי ברשות המקומית

מעין מימון נבחרה לתפקיד יועצת לקידום מעמד האישה בעיריית חריש. המינוי אושר פה אחד במ מ ליאת מועצת העיר.

עיריית חריש פנתה למשרד להגנת הסביבה בדרישה לבצע פעולות ניטור אוויר בחריש; המשרד הודיע: נתחיל בקרוב

העירייה גם בוחנת את האפשרות להציב בעצמה חיישני ניטור אוויר במספר מוקדים ברחבי העיר כדי להתריע על חריגות של זיהום אוויר

חבי העיר במ רה להתריע על חריגות של זיהום אוויר. התרעות אלה יועברו ל יפול המשרד להגנת הסביבה. יודגש כי פקחי העירייה מבצעים פעולות אכיפה באתרי בנייה ברח מ בי העיר בגין עבירות איכות סביבה שונות, ובכלל זאת שריפות פסולת יזומות. בסמכותם של הפקחים לר מ 8,000 שום דוחות בסכומים של עד שקל על עבירות איכות סביבה.

עיריית חריש פנתה למשרד להג מ נת הסביבה בדרישה לבצע פעו מ לות ני ור אוויר בחריש בעקבות תלונות תושבים על זיהום אוויר באזורים מסוימים בעיר. המשרד להגנת הסביבה הודיע לעירייה בתשובה שיבצע פעולות ני ור אוויר בקרוב. נוסף על כך, עיריית חריש בוחנת אפשרות להציב בעצמה חיישני ני ור אוויר במספר מוקדים בר מ

תחנת ניטור ניידת בפאתי חריש

כמו כן, פועלת העירייה באופן קבוע מול המשרד להגנת הסביבה והמנהל האזרחי בדרישה ל פל בשריפות יזומות שמובערות מחוץ לחריש וגורמות למ רדי עשן ורי מ . חות בתוך חריש

1 גיליון מס' 24

החזון הארגוני של עובדי עיריית חריש

ביכולתנו מאמינים אנו ובאחריותנו ליצור עיר מובילה, איכותית וטובה לתושביה. זאת באמצעות עושים אנו חשיבה חדשנית, שיתוף והקשבה ובגישה חווייתית אחרת. העיר חריש, למען כל זאת ילדיה, תושביה ועובדיה.

Made with FlippingBook Digital Publishing Software