מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 5

depositphotos : צילום

מתחילים להגיע לפריפריה למרות שמרבית הפרויקטים לחיזוק מבפ נים יצאו עד עתה באזורי ביקוש והמרכז (כ- ), בשנה האחרונה חברות נדל"ן ויזמים 76% החלו להגיע גם לערי הצפון והדרום ולקדם שם באינטנסיביות פרויקטים להתחדשות עירונית. חל 2022 מנתוני הלמ"ס עולה, כי בשנת במספר התחלות בנייה של 13% גידול של יחידות דיור במסגרת פרויקטים של התחדפ שות עירונית בכל הארץ. סה"כ החלו להיבנות בישראל בשנת דירות במסגרת 16,000 למעלה מ- 2022 , נתון זה 38 פרויקטים של פינוי בינוי ותמ"א מסך התחלות הבנייה, כך 24% מהווה כ שכל דירה רביעית שהחלה להיבנות השנה נבנתה במסגרת התחדשות עירונית. מניתוח שערכה החברה לפיתוח והתחדפ שות עירונית לנתוני הלמ"ס עולה כי במחוז ב � בהתחלות ה 14% ירושלים חלה עלייה של נייה בהתחדשות העירונית והן מהוות היום מסך התחלות הבנייה במחוז. 17%

יחידות 1,300 לדוגמא החלו להיבנות השנה דיור בהתחדשות עירונית, אבל סך הדירות בלבד, כך 117 הישנות שנהרסו עומד על שמספר הדירות שיחוזקו בפופ על הוא מזערי".

ה � ב 49% במחוז הצפון - חלה עלייה של ת � מסך ה 14% תחלות הבנייה והן מהוות חלות הבניה במחוז; במחוז חיפה - חלה

בהתחלות בנייה 21% עלייה של בהתחדשות עירונית והן מהוות מהתחלות הבנייה במחוז; 24% במחוז המרכז - חלה עלייה של ד � בהתחלות הבנייה בהתח 15 % ה � מ 21% שות עירונית והן מהוות תחלות הבנייה במחוז; במחוז תל ת � בה 6% אביב - חלה עלייה של חלות הבנייה בהתחדשות אבל ב � מהתחלות ה 56% הן מהוות נייה במחוז; במחוז הדרום - חלה בהתחלות הבנייה 27% עלייה של 8% בהתחדשות אך הן מהוות בלבד מהתחלות הבנייה.

ניר שמול מציין עוד כי רעיפ דות האדמה שהיכו בטורקיה וסוריה מהוות קריאת השכמה לממשלה ולראשי הרשויות ביפ שראל המחוייבים לנקוט בפפ תרונות יצירתיים. "עד היום התחדשות עירונית יושמה בהפ צלחה בגוש דן כי המודל מבופ סס כדאיות כלכלית. הכדאיות הכלכלית במרחב הצפוני והדפ רומי פחותה ולכן אין הרבה

ניר שמול, מנכ"ל החברה להתחדשות עירונית 'שניר': "מומלץ לקדם פרויקטים להתחדשות עם העיריות ולא להמתין לממשלה"

פרויקטים של התחדשות עירונית בשטח. אנחנו מאמינים שיש להתחיל בתכנון המתפ חמים בשיתוף הרשויות, ולא להמתין לפתפ רונות של המדינה. המטרה היא לייצר פתרופ נות מהשטח ולרתום את הסיוע של המדינה באופן נקודתי".

ניר שמול, מנכ"ל החברה להתחדשות עירונית שניר, מציין כי "אמנם חלה עלייה בהתחלות הבנייה במסגרת פרויקטים של התחדשות עירונית במרחבים, אך כאשר בוחנים את המספרים רואים שבמחוז צפון

32

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online