מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 5

depositphotos : צילום נתונים: המוסד לבטיחות ולגיהות

הארץ הכוללת אבחון סיכונים וחניכת מנהפ לים למזעור הסיכונים וקידום הבטיחות באפ תרים. הליקויים המרכזיים כוללים אתרי בנייה שאינם מגודרים, דרכי גישה שאינן בטיחופ תיות, אי שימוש בציוד מיגון אישי, היעדר גיפ דור וסגירת פתחים. תאונת עבודה - סכנה ציבורית המעסיקים צריכים להפנים, אי שמירה על הנחיות הבטיחות באתרי הבנייה לא פופ געת רק בבריאותו של העובד הבודד, אלא ברווחים של היזם/קבלן, בפריון, בכלכלת ישראל ובסופו של דבר בכיס של כולנו שרופ צים לרכוש לעצמנו דירה חדשה. על המנהפ לים לזהות את הסיכונים והמפגעים, לעצור ל"פסק זמן" ולפעול ביחד עם העובדים למפ זעור הסיכונים והסרת המפגעים באתר. אנפ חנו מעמידים את עצמנו לידי המנהלים ללא עלות, בשביל למנוע את הפצוע או ההרוג

עלות באבחוני סיכונים ובחניכת מנהלים והדרכתם. מניעת הפגיעה ועצירת התאונה הבאה בידיים שלנו ורק ככה נוכל להציל חיים ולחזור בריאים ושלמים הביתה אל המשפחה.

הבא בתאונת העבודה. נמשיך בכל הכוח ונגביר 2023 גם בשנת את פעילותינו לקדם את הבטיחות בעבודה והבריאות התעסוקתית, נמשיך לסייע ללא

מקבלי דמי פגיעה לעומת התחלות בנייה בישראל

21

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online