מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 5

ענף הבנייה מוביל במס' ההרוגים שיעור ההרוגים הכללי 2022 בשנת 100 על כל 1.14 בתאונות עבודה עמד על אלף עובדים. מדובר על ירידה עקבית ביחס לשנים קודמות, ונמוך משמעותית ביחס לנפ מ � - אז ה 2019 תון השיא בשנים האחרונות ב - אלף עובדים. 100 על כל 1.97 ספר עמד על כמו כן חלה גם ירידה במספר הנפגעים על ,2016 ב- 12.52- אלף מועסקים - מ 100 כל . 2020 ב- 10.97- ל ענף הבנייה מחייב התייחסות מיוחדת, משום שהוא מוביל במספר ההרוגים 23 בתאונות עבודה. בשנה שעברה נהרגו עובדים בענף זה, ירידה משמעותית ביחס עובדים. נתון זה מגיע 40 – אז נהרגו 2019 ל דווקא על רקע העלייה המשמעותית במספר התחלות הבנייה, ביחס לשנים קודמות. אלף עובדים, מספר ההרוגים 100 על כל , ירידה 7.6 על 2022 בענף הבנייה עמד ב נ � הרוגים ש 10.5 משמעותית ביחס לנתון של רשם בשנה שעברה, ושיאים שנרשמו בשנים – אז מספר ההרוגים על 2019 ו- 2016 ,2013 .12.6 אלף עובדים עמד על 100 כל גם מול האיחוד האירופי, המצב השתפר. ו � הר 25.97 מלטה מובילה את הטבלה עם אלף עובדים, בקפריסין הנתון 100 גים על כל , בבולגריה 15.24 , באירלנד 24.03 עומד על . אך יש לאן 13.9 ואילו בקרואטיה 15.22 לשאוף, שכן בתחתית הטבלה עומדות פינלד .)0.67( ) והולנד 2.11( ), לוקסמבורג 2.21( 2023 התחלה רעה של התחילה רע מאד מבחינת 2023 ואולם, תאונות עבודה באתרי בנייה. בתוך פחות פועלים, מה 10 חודשים נהרגו כבר 3 מ שמצביע שוב על עלייה משמעותית בשיעור ההרוגים. הנפילה מגובה היא הסיבה 2022 גם ב- הרוגים, 20 המרכזית לתאונות קטלניות, עם נ � ה 2020 מכלל ההרוגים. בשנת 40% שהם מכלל ההרוגים 57% פילה מגובה היוותה בתאונות עבודה.

עלייה בפעילות האכיפה: עיצומים כספיים ופתיחת תיקים פליליים

דו"ח פעילות מינהל הבטיחות של משרד העבודה עולה כי במהלך השנה עיצומים כספיים 740 שעברה, הוטלו מיליון שקלים! 23 בסך כולל של כ בנוסף, השנה תושק פונקציה חדשה במינהל במסגרתו ארבעה ממוני עיצוק מים מחוזיים יעסקו במשרה מלאה בתק חום העיצומים. ק � נרשמת עלייה ע 2022 החל משנת בית בפעולות הפיקוח והאכיפה אותן מוק ביל מינהל הבטיחות, ובמספר שיתופי הפעולה שלו עם רגולטורים. כמו-כן חלה עלייה של עשרות אחוזים במספר תיקי החקירה הפליליים המנוהלים על ידי המינהל. במסגרת זו, פועלים היום במק חוזות השונים חוקרים ומפקחים שכפוק פים לראש תחום חקירות במטה המינהל וכן פועלים גם חוקרי המינהל במסגרת של המשטרה. 433 יחידת פל"ס בלהב המינהל מציין כי יחידת החקירות מקיימת שיתוף פעולה מלא עם יחידת י � , במסגרתה בוצעו חק 433 פלס בלהב רות בנוגע לפרשיות זיוף בסוגיות של מנופאים, מדריכי גובה ונחקרו תאונות רבות בהן עורבו מומחים חיצוניים. יחיק דת החקירות גם מקיימת קשר שותף עם רשם הקבלנים שמקבל דיווח ממנה על מנת להפעיל סנקציות על קבלנים.

במסגרת יישום המדיניות להגברת האכיפה, ביצע מינהל הבטיחות בשנה שעברה מבצעי אכיפה רבים במיקוד על ליקויי בטיחות שמסכנים חיי עובדים. רוב אותם מבצעים התקיימו בענף הבנייה, ובהם שולבו הרשויות המקומיות, המשק טרה וגורמי אכיפה נוספים. כמו כן בוצעו פעילויות במסגרת מיגור פשיעה בדרום עם פרקליטות, המשטרה, רשויות גביה ואכיפה ועוד. לצד הביקורת, המינהל גם מקיים פעוק לה מונעת באמצעות קידום חוקים ותק קנות בתחומי הבטיחות, ובהם 'תקנות אחריות בעלי תפקידים באתרי בנייה', כיזמים, מנהלי פרויקטים וקבלני משנה. עם זאת, חוסר היציבות הפוליטית, תקע חלק מהחקיקה הזו. לאחר מספר אירועים קטלניים שגבו חייהם של עובדים, הוציא מינהל הבטיק חות בתחילת השנה מסמכי הנחיות ודק גשים מקצועיים לשטח. המסמכים כללו דגשים בתחומי בטיחות לעגורן טעינה עצמית, דגשים להתקנה, תפעול ושיק מוש במעליות בנייה, מדריך לביצוע עבוק דה חמה, הוראות בנוגע לכיוון שסתוק מים בעגורנים להעמסה עצמית, ופרסום טיוטת נוהל להצבת עגורני צריך במצב קיצון.

2019-2022 השוואת מספר הרוגים לפי ענפים

2023 נתונים: דו"ח פעילות מנהל הבטיחות בזרוע העבודה ינואר

19

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online