מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 5

מסכמים את 202 2 פחות הרוגים ועדיין הרבה יותר מדי עובדים 50 : סיכום השנה החולפת אמור להדיר שינה מעיננו בענף הבנייה, ואולם נתוני 23 נהרגו בתאונות עבודה, מהם מצביעים על ירידה עקבית ביחס לשנים קודמות 2022 / ?2023 בזכות הגברת האכיפה והפיקוח. מה צופנת לנו רנית נחום-הלוי

50 עובדים נהרגו בתאונות עבופ - כך עולה 2022 דה במהלך מדו"ח פעילות מינהל הבטיפ חות של זרוע העבודה. מדובר על נתון קשה, אך, על-פי הנתונים בדו"ח, נרשמה יריפ דה ביחס למספר ההרוגים בשנים קודמות. עובדים, ואילו 56 נהרגו 2021 כך למשל ב- . 84 מספר ההרוגים נסק ל- 2019 ב זרוע העבודה במינהל הבטיחות מקיים ביפ קורות שוטפות באתרי בנייה, מתחמי תעשייה 20 הוא קיים מעל 2022 ובענף החקלאות. ב אלף ביקורות כדי לבחון את סוגיית השמירה על הבטיחות בעבודה. פעילות זו בוצעה בשיפ תוף עם גורמים נוספים, בהם המשטרה והרפ שויות המקומיות. מדובר על גידול במספר ו � ביחס לשנה ק 3.4% הביקורות בשיעור של ביקורות. 19,482 דמת, שכן אז בוצעו צווי הפסקת עבודה 1,227 נרשמו 2022 ב- צווי בטיחות - 2,596- בשל ליקויים שהתגלו, ו ירידה ביחס לשנה שעברה, אז נרשמו כמעט י � צווי בט 3,700 צווי הפסקת עבודה וכ- 1,600 חות. על-פי המינהל, הדבר מצביע על שיפור בשמירה על הבטיחות באתרים השונים. כאמור, הדו"ח מצביע על ירידה עקבית ומתמשכת במספר תאונות העבודה הקטלפ ניות, לצד ירידה במספר התאונות הלא קטפ . 2022 ל- 2016 לניות המדווחות, בין השנים גם בענף הנדל"ן נרשמה מגמת שיפור, ולדפ ברי מינהל הבטיחות, הדבר בא לידי ביטוי גם במיקומה הבינלאומי של ישראל לעומת מדיפ נות האיחוד האירופי.

מועסקים 100,000- שיעור תאונות העבודה הקטלניות ל

מועסקים 100,000- מספר תאונות העבודה ל

18

2023 נתונים: דו"ח פעילות מנהל הבטיחות בזרוע העבודה ינואר

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online