מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 5

שאי הבטיחות והמדינה היא לא צלע שניתן להישען עליה". אז איפה הממשלה בנושא הזה? כהן: “זו השאלה. אנו נמצאים במשבר לאומי ממש בענף שמוגדר קטר המשק ובין שלל פעולותיו, אנו עוסקים בספירת פצועים והרוגים, לצערנו הרב, ובניסיון בלתי נלאה למגר את התופעה הזו. זה כואב. מדובר בדיני נפשות. הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה פועפ לת רבות בנושא ואנו משקיעים כספים ומבצפ עים קמפיינים ציבוריים כדי שהנושא יחלחל, אבל הגיע הזמן שגם המדינה תכניס את היד לכיס ותעלה את הנושא הזה על סדר היום". הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה זו עמופ תה שהוקמה על-ידי התאחדות הקבלפ נים בוני הארץ והסתדרות עובדי הבניין והעץ, שמטרתה היא קידום ענף הבנייה בישראל. הקרן עושה זאת במגוון של דרפ כים ועיקרן: הכשרות מקצועות לעובדים קיימים באמצעות השתתפות בשיעור של בכל הכשרה מקצועית, כשהמעסיק 75% משלם את היתרה; הרחבת הידע המקצוע של העובדים בענף, סיוע בהשמה וקליטת עובדים ישראלים, פעילויות רווחה לעובפ דים, שיפור הבטיחות ותדמית הענף. הכפ נסות הקרן הן מתוקף חוק בממשלה המפ חייב כל קבלן רשום לשלם אחוז מסוים בהתאם למספר העובדים המועסקים על-ידו, וכן באמצעות סבסוד ממשלתי מהביטוח הלאומי. סבסוד זה תלוי במידה רבה בהיקף ההכשרות שהקרן מוציאה. מה שאומר שאם פחתו ההכשרות בקרן – פחת גם המימון הממשלתי. “אנחנו לא רוצים להיות תלויים בביטוח הלאומי ולדרוש מהם תקציבים”, ממשיך כהן. “אנו מבקשים לקבל תקציב באופן קבוע שישמש להכשרות לעובדים. צריך לבצע הכשרות מקצועיות רבות, בין היתר בנושא בטיחות מעשית, ומימון עשרות הכשפ רות בתחומי הבנייה שיש להם דרישה גבוהה כמנהלי עבודה, עגורנים ועובדי שלד. אם לא יהיה לנו תקציב, לא נוכל להתנהל, וזו

מחויבות הקרן. אנחנו לא יכולים לשאת עוד את האלונקה הזו לבדנו על הגב. אני מצפה מהממשלה כמו שהיא מעניקה מימון ומשעפ נת לעובדי ההייטק, שתנהג באופן דומה עם עובדי ענף הבנייה. אנחנו לא סוג ב'." חיזוק עבודה ישראלית אתגר נוסף שכהן מציב הוא עידוד עבופ דה ישראלית, תוצרת כחול-לבן. גם בנושא זה הוא קורא לממשלה לפעול להגדיל את מספר העובדים הישראלים בענף, כיעד לאומי, אסטרטגי, כלכלי, חברתי, ולא פחות חשוב – בטחוני. התייחסותו של כהן לעניין העובדים הישפ ראלים נשמעת בין היתר על רקע נתונים שפורסמו לאחרונה בוועדה בכנסת, שדנה בנושא העסקת עובדים פלשתינים בענף הבנייה. מהדיון עלה כי באופן תמוה, המפ דינה מאפשרת לסייענים, במודע, לספפ סר בהיתרי העסקה של פלשתינים. במילים אחרות, מדובר בעסק כלכלי לכל דבר ועפ ניין. עבודת מחקר של המכון למחקרי ביטפ חון לאומי באוניברסיטה תל אביב, שנערפ בנושא הסחר בהיתרי עבודה 2021 כה ב לפלשתינים, קובע שהיקף תופעת הסחר בהיתרי עבודה לפלשתינים שנרכשו על-ידי ספסרים ונמכרו לעובדים שמעוניינים לעפ מיליארד שקל. 1.25- בוד בישראל היה כ כיצד אפשר לצמצם את התופעה? כהן: "מדינת ישראל צריכה להגדיר את הנושא כמשימה לאומית. לא יכול להיות שהענף היצרני ביותר בישראל, שהכלכלה הישראלית נשענת עליו, ענף שמגלגל מיפ ליארדי שקלים, יושתת על כוח פלשתיני. שרת הפנים לשעבר, איילת שקד, התחיפ לה בתהליך שחובה על הממשלה הנוכחית להשלים אותו – הקמת תאגידים מורשים שנועדו להעניק אישורי כניסה גם לעובדים פלשתינים ולמעשה להעביר את האחריות מהמדינה לתאגידים הפרטיים, מה שעשוי לצמצם את כמות הסייענים והמעסיקים ולייעל את הפיקוח והבקרה".

“אנחנו צריכים לגרום לישראלים להשפ תלב בתוך מקצועות הבנייה וכמה שיותר, יותר טוב, שלא נהיה תלויים בגורמים אחפ רים. לא לשים את כל “הביצים” בסל אחד. התנהלות כזו כרוכה בסיכון. יש את העניינים המדיניים של הממשלה, אך נדרש להתאמץ ולמצוא יזמויות שיעודדו ישראלים להיכנס לענף ולא רק להשתלב במקצועות ההייטק, באמצעות הטבות מס, מענקים, ותוכניות ייעודיות שייבנו עבורם. צריך לחשב מסלול מחדש". תוכל להרחיב על התפקיד החדש שאתה מתעתד להיכנס אליו? "בימים אלו אני עומד לקראת כניסה לתפ פקיד מנכ"ל החברה הכלכלית של הקרן. מדובר בזרוע ביצועית חדשה שנועדה ליצור פעילויות עסקיות שירחיבו את מחזור ההכנפ סות, תוך שיפור מערכת הגבייה המתקיימת כיום. החברה הכלכלית תנהל פעילויות כלפ כליות נלוות לקרן, ותעסוק, בין היתר, בהפפ קת אירועים, השתלמויות וכנסים לחברות בענף הבנייה. מדובר בעשרות אירועים וכנפ סים בשנה, שעד כה בוצעו דרך חברה חיצופ נית. למעשה, החברה הכלכלית תעבוד כך שהיא תקבל הכנסות דרך פעילויות הקרן, וכך תוכל בעצם להתמנף ולהשקיע בחזרה בקידום מטרות הקרן. בנוסף, החברה הכלפ כלית תעסוק במכירת חסויות, השמה וביצוע הכשרות לעובדים לענף הבנייה, ועוד". תעודת זהות הנרי כהן שם: אב לשלושה מצב משפחתי: בעל תואר ראשון במנהל השכלה: עסקים בהתמחות בחשבונאות ומימון. רו”ח. בחמש עשרה עיסוק: שנה האחרונות שימש כשותף במשרד רואי חשבון עם ניסיון בניתוחים כלכליים, ייעוץ וליווי עסקי לחברות, תוכניות הבראה, תקציב ובקרה לחברות ועמותות.

14

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online