מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 5

היא, שמי שישלם את הזינוק החד והפתאומי יהיו רוכשי הדירות". כהן מציין עוד כי, כדאי להזכיר גם את הפיפ חות בשער השקל שמשפיע גם הוא על מחיפ ריהם של מוצרי צריכה רבים בבניין כגון חומרי גלם, מתכות ואריחים, מוצרי גמר כגון קרמיפ קה וחיפויי אבן. "כל ההשפעות הללו, מבית ומחוץ משפיעים על הקבלנים ועל כיסי הצרפ ענף הבנייה נאלץ להתמודד עם עוד סופ ' מאפשרת 90 גייה בוערת. החל משנות ה מדינת ישראל לייבא עובדים זרים בתחום הבנייה, כדי להתמודד עם אתגרי הבנייה ביפ שראל. עם זאת, בשנים האחרונות שולטות החברות הסיניות בתחום, והמדינה נותנת עדיפות לפעילותן של חברות תשתיות זרות. אלו מביאות לישראל אלפי עובדים, זרים והדבר בא על חשבון חברות תשתיות ישראפ בחירות רבותי בחירות בחודשים הקרובים יצטרכו חברות הנדל"ן להתמודד עם אתגרים נוספים ועיקרם הרפורמה המשפטית, המחאה שהיא גוררת איתה וחוק ההסדרים. על רקע זה, בחודש האחרון החליט פורום להשבית את הוועדות המקומיות 15 ה והשלטון המקומי. נוסף על כך, אנו נמצאים בשנת בחימ רות לרשויות המקומיות, תקופה בה לרוב נרשמת האטה בקצב קידום תוכניות הבמ נייה. יזמים ומתכננים שפועלים מול עימ ריות טוענים כי שנים בהן מתקיימות יצחק מויאל, יו"ר הסתדרות עובדי הבניין "תנאי החברות והתעשיות הנילוות: הזרות טובים יותר והחברות הישראליות מתחרות מולן בידיים קשורות" כנים", דברי כהן. הסינים באים

ליות שמעסיקות עשרות אלפי עובדים. לדברי יצחק מויאל, יו"ר הסתדרות עופ בדי הבניין והתעשיות הנלוות, יש בישראל ח � קבלני תשתיות שמאוגדים בהתא 1,500 כ דות הקבלנים בוני הארץ. חברות אלו מעסיפ אלף עובדים. לפי נתונים רשמיים, 60 קות כ- קבלני תשתיות. 600 נסגרו 2021 רק בשנת "לחברות זרות יש יתרון מובנה מול חבפ רות ישראליות. כוח האדם שלהן זול יותר וכך גם מחירי חומרי הגלם", מסביר מויאל. "הרפ שויות בישראל סירבו לפצות את קבלני תשפ תיות בגין עלייה חדה במדד תשומות הבנייה, ובפועל כפו עליהן לספוג את עליות המחירים, דבר שמקשה להן בהתמודדות במכרזים לפפ רוייקטים גדולים - כך שהנזק הוא בלתי הפיך, וזו הסיבה לקריסת המון חברות תשתיות בישראל". מויאל מציין עוד, כי המצב נעשה חמור עוד ש � , שכן אז אישרה ממשלת י 2020 יותר ב - ראל העברת מכרזי תשתיות בגובה של מיפ ניר ינושבסקי, סגן נשיא התאחדות "כל עלות ייצור אם במע"מ, הקבלנים: בחומרי גלם, או עלויות עובדים - תגולגל לבסוף על רוכשי הדירות" בחירות מקומיות, מתאפיינות בסרבול יתר של תהליכים, ובשיתוק הוועדות המקומיות. הבעיות מתחילות בעיקר בתוכניות הגמ דולות שנעצרות והתנגדות ראשי העיר הנבחרים לקדם מדיניות תכנונית שנמ קבעה על-ידי קודמם. במקרים רבים חלקם פועלים לגבש תוכניות המתאימות לאג'נדות שלהם. חילופי שלטון גוררים אם כך, חוסר ודאות שלטונית ותכנונית, שעשוי להשמ פיע על ההיערכות הפיננסית של חברות נדל"ן, מה שיגולגל, גם הפעם, לכיסם של רוכשי הדירות.

depositphotos : צילום

ליארדי שקלים לחברות סיניות שזכו במכרז שפורסם על ידי חברת נת"ע. האבסורד הגפ דול הוא, שהמדינה פוטרת את החברות הזפ רות מתשלום אגרת עובדים זרים. "החלטה זו עומדת בניגוד מוחלט להצהרות והתחייבויות הממשלה לדאוג לחברות התעשייה הישראפ ליות. נמצא אם כך, כי תנאי החברות הזרות טובים יותר, והחברות הישראליות מתחרות מולן עם ידיים קשורות", אומר מויאל. "החברות הללו מביאות איתן פועלים שנפ שארים כאן למשך שנים", מוסיף כהן. "אנו שמים לב כי העסקת עובדים כאלה דרך חבפ רות זרות או כוח אדם, העלתה את מספר תאונות העבודה. התגלו עשרות תעודות מזויפות של עובדים ללא הסמכה להפעיל ציוד כבד ומנופים, והוגברה הסכנה באתפ רי הבנייה. מדינת ישראל צריכה להתעשת לתת עדיפות לחברות בנייה ישראליות ולכוח אדם ישראלי. בכוונתנו להילחם על כך, ולא לתת לממשלה אור ירוק להמשיך לתת העדפ פה לחברות זרות, מה שעשוי להביא לקריסת ענף שלם, שאחראי על פרנסתן של עשרות אלפי משפחות".

11

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online