מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 2

בכל יום דוח יומי בעניין הבטי י חות; לכל צוותי כוח האדם המ י לווים אותו יש מנהל עבודה לת י חומם, ואחת לשבוע מתקיימת ישיבה עם מנהלי העבודה תחת חסותו בנושא בטיחות בדגש על מניעתתאונות. מחמוד בכר מחברת 'רום בכר משמש גבס חיפוי וקירוי'. 30 מנהל עבודה, בעל ותק של שנה בענף הבנייה. הוא החל את דרכו בתחום כטרקטוריסט וברזלן, המשיך כמנופאי עגו י רן צריח, בהמשך שימש עוזר מנהל ולבסוף החל לפעול כמ י נהל עבודה. בכר שם דגש על נושא הבטיחות. הוא דואג להכיר כל עובד ולתדרך כל אחד בכל תחילת יום, עד האחרון שבהם. הוא מגדיל לעשות ומוודא כי כל הכללים, התקנות, ההנחיות וההוראות יובנו עד תומם, ללא קשר לסוג העבודה שעתידה להתבצע. מחאד מחמוד מחברת מחמוד משמש 'זבולון עדירן'. שנות 38 מנהל צוות, הוא בעל ו � שנים מת 15 ותק בענף כאשר כן הוא מועסק בחברה. מחמוד בקי בקריאת תוכניות, וכפו י על יוצא מכך, אם תוכנית אינה תואמת שטח, הוא מזמין את האדריכל לשינויים. הוא מקפיד לקיים הדרכות בטיחות בתחילת כל יום עבודה, וכן הדרכת עבו י דה בגובה ומקפיד לעמוד בת י קנים הנדרשים. כל עובד חייב בהוראתו להיכנס אל האתר מאובזר בציוד בטיחות כנדרש.

נית, מנהרה. פרויקט זה ניהל אליהו במסירות ובדאגה, מתוך ראיה מערכתית רחבה, תוך שימת לב לפרטים קטנים כגדו י לים .מדי משמרת מבצע אליהו תדריך בטיחות לטובת התנה י לות בטוחה ואחראית ותדרוך בוקר לעבודות שונות כיציקה ובטון. אליהו פועל בצמוד ליועץ בטיחות. יוסף כחלון, משטרת יש ־ ו � יוסף משמש חשמלאי מ ראל. סמך ומנהל עבודה במשטרת שנות ותק 40 ישראל. הוא בעל שנים. 28 ומועסק במשטרה זה בעבר השתלם בלימודי ארגון וניהול עובדים דרך משרד הע י בודה, הועסק כקבלן חשמל, ופעל בתחומים: תשתיות, חשמל, מים וביוב ומסגרות. יוסף בחר במסלול תעסוקה במשטרת ישראל והוא גם לוקח חלק במחלקת הבילוש של מש י טרת ישראל. לצד זה הוא ערני ביותר לבטיחות הפועלים סביבו ובודק את כשירות הציוד מבחי י נה בטיחותית. ברדוגו יוקי מחברת 'יחז ־ יוקי משמש מנהל קאל מורד'. אתר בנייה והוא מועסק בחב י . כמנהל בינוי 1999 רה משנת חשמל ואינסטלציה, הוא שולט במכלול הדרישות והתקנים ועומד בהצלחה רבה בבדיקות הביקורת של מגוון גורמים. בת י חום הבטיחות מעידים עליו כל מנהלי העבודה שעובדים איתו כי הוא מקפיד מאד בנושא. צוות העובדים תחתיו ממלא

Charisma pixel : צילום

2020 טקס עובד מצטיין

בטיחות הרשום בפנקס המה י שנות ותק 50 נדסים. לפיכמן בענף והוא מועסק בחברה זה שנים. פיכמן עלה לארץ 23 ממולדובה למד באוניברסיטה לטובת הסמכה כעובד בנייה ומורה בנייה ובהמשך השלים תואר שני בחו"ל במקצוע מה י נדס. מקפיד לעשות את הנד י רש בתחום הבטיחות לטובת כל השותפים במלאכה, לרבות ביצוע ביקורות כניסה לאתר. לפני תחילת פעילות הוא מק י פיד לקיים הדרכת בטיחות כהלכה. סמי מרום מחברת 'דוד ו � מרום הינו מנהל עב פריינד'. דה הבקיא בכל הנדרש בתחום המכניקה העדינה. הוא הועסק בתעשייה הצבאית והמשיך בת י חום הבניין מטעם משרד העבו י דה. מרום מקפיד בתחום הב י טיחות בקלה כבחמורה, מקבל את העובדים בכל יום עבודה חדש תוך ריענון נהלים לטו י בת שמירת בטיחותם, ומקפיד למסור את סידור העבודה יום

קודם למען הסדר הטוב וההת י נהלות השוטפת התקינה. (וואו WU ZIHANGQIANG זיהאנגקיאנג) מחברת "עמ ־ זיהאנגקיאנג משמש לים". שנות 10 עובד ציר והוא בעל ותק בחברה. הוא מתמחה במ י גוון תחומים ובמיוחד בכל הכ י רוך בקרמיקה. זיהאנגקיאנג מקפיד בקלה כבחמורה ומ י וודא בכל עת התנהלות מיט י בית ומקצועית. בטרם תחילת יום פעילות הוא מקפיד לבדוק את המוצר לטובת פעילות תקי י נה ובכל עשיה דעתו נתונה לטו י בת יעילות ואיכות העבודה. חרי י צותו באה לידי ביטוי בבחירתו לקחת חלק גם בעבודות אח י רות, גם כאשר מדובר בריצוף, טיח, תיקונים ועבודות מזדמנות נוספות. יאיר אליהו מחברת 'דניה אליהו משמש מנהל סיבוס'. שנות ותק 26 עבודה והוא בעל בתחום, כאשר מתוכן הוא מוע י כ � שנים בחברה בכרייה מ 7 סק

7

Made with FlippingBook Digital Publishing Software